DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 50     <-- 50 -->        PDF

bave grane sa rodom sviju četinara, što po Tari i Zlatiboru u Užičkoj,
gde najviše četinara ima, rastu, i u tome tako dobro uspem, da sam te
iste godine pred zimu imao u kabinetu — pored grana od tise, jele,
smrče i dva bora, i dve grane od tražene omorike. Ma da su sve te poslate
nam grane bile bez ploda, već površno posmatranje ovih grana, koje
su bile omorikom narečene, pouči me, da omorika i jela nisu ista stvar,
šta više da je omorika mnogo srodnija sa smrčoim, nego sa jelom« . . .


»Godine 1877 pođem sa četiri učenika ponovo u Užičku u tvrdoj
nameri, da se ne vratim u Beograd dok omoriku ne nađem. Po dugom
lutanju po Zlatiboru i Tari, kad sam već počeo da pomišljam e će i ovaj
put moja želja da ostane ne ispunjena, nađem se u Zaovinama, ne daleko
od kuće pok. popa Đoke, pred omanjom grupom ne poznatih mi četinara,
okićenih na vrhu mnoštvom šišarica. Zapitam seljake koji su me u tom
putu pratili, da li to ne će da bude tražena omorika, a to mi jedan od
njih potvrdi sa tom primetbom, da je on sa toga drveća skinuo grane,
što su pre nekoliko godina u Beograd poslate, ali da je bio zaboravio
mesto, gde ih je ubrao.


Prvi pogled omorike i njenog sitnog roda utvrdio me u mojoj prvoj
misli da to nije ni jela ni smrča, već daje to za našu floru
nova vrsta drveća, a da li će da bude i za nauku što (novo, to
su imala da pokažu dalja proučavanja omorike.«


Prema ovim citatima iz monografije Pančićeve omorike jasno se
vidi, da je Pančić prvi put doznao za postojanje »omorike« u okrugu
užičkom 1855 godine, ali je tada nije našao. Tek 1865 godine Pančić je
dobio preko sreske vlasti pored ostalih četinara i dve grane od tražene
omorike, prema kojima se mogao već na prvi pogled uveriti, da omorika
i jela nisu jedno isto i da je omorika mnogo sličnija smrči nego jeli.
I tek 1877 godine Pančić je lično naišao na omanju grupu drveća omorike,
na kojima je sada našao i šišarice, te je sada mogao nesumnjivo
utvrditi, da je omorika nova fela četinara za našu floru.


Prema tome prvo saznanje Pančićevo o postojanju omorike u okrugu
užičkom datira od 1855 godine, a njegov prvi susret sa omorikom datira
iz 1865 godine, kada je Pančić prvi put imao prilike da se upozna sa
granama omorike. Sâm Pančić prikupio je grane i šišarice tek 1877 godine
i tada je mogao utvrditi, da je omorika nov četinar, bar za našu
floru, a kako se docnije pokazalo, i za nauku.


RÉSUMÉ. Une rectification historique concernant l´article paru dans cette
Revue l´année précédente (No 11).


SAOPĆENJA


SAVREMENA UPOTREBA ŠPEROVANOG DRVA.


1, O šperovanom drvu. I ako su željezo (čelik) i cement (beton) u mnogo prilika
zamijenili drvo, ipak potrošnja drva dnevice pokazuje stalan porast. Kako je
tehnika usavršila dobivanje čelika, kako se tehničkom napretku ima zahvaliti i upotreba
betona, tako isto tehnika nije pustila na strani ni drvo, nego neprestano radi
na tome, kako da se dobra svojstva drveta iskoriste u punom opsegu, bilo iskorištavanjem
njegovih kemijskih, bilo pak fizičkih i tehničkih svojstava. Tako danas drvo
služi kao sirovina za proizvodnju umjetne pređe poznate pod imenom umjetne svile,


436
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 51     <-- 51 -->        PDF

koja je na sigurnom putu da zamijeni i pravu svilenu nit, što se dobiva odvijanjem
kokona svilene bube. U današnjoj je naime proizvodnji umjetna nit finija, jednoličnija
i specifički laglja od prirodne svile, a jedna odlika umjetne svile (t. zv. Lilienfeldseide)
dapače je i dvostruko jača od prirodne Pretvaranje celuloze ij lignina u škrob nalazi
danas i praktičku primjenu, a zar ne zalazi i u područje ugljena i zemnih ulja upotrebljujuči
ga kao pogonsko sredstvo eksplozionih motora? Novi građevni materijal
lignostone također se danas već i za praksu proizvodi, a šperovano drvo dnevno je
u rukama stolara. Dok se lignostone proizvodi fizičkim, potom i tehničkim i kemijskim
promjenama, šperovano drvo rezultat je preinaka odnosno iskorištavanja samo mehaničkih
svojstava drveta.


1 ako se tragova šperanog drva nalazi i iz doba egipatskih faraona, to njegovo
uskrsnuće pada u prošli vijek. Kolijevka sperovanog drveta nije sigurna, a o prvenstvo
naročito se bore Litva i Poljska. Važniji je od kolijevke današnjeg sperovanog drveta
napredak, koji je učinjen od prvih početaka do danas. S napretkom u tehnici jzrade
šperovano drvo dobiva i na tehničkim svojstvima, što opet povlači za sobom sve veće
polje primjene. Za šperovanje upotrebljuju se sve vrsti drva, a što je od naročitog
značaja, i vrsti do danas malovrijedne, kao breza i joha, nalaze danas preko šperovanja
korisnu upotrebu. Šperovano drvo izrađuje se iz ljuštenih furnira, dakle iskorišćuje se
opseg trupca, a ne njegov promjer.


A u čemu se sastoje prednosti sperovanog drveta pred masivnim? Šperovanjem
slabe se i uklanjaju najneprijatnije osobine drveta kao utezanje´, vitlanje i prštan.je^
Kako je poznato, u drvetu je utezanje u smjeru žice (longitudinalno) za 20 do 24 puta
slabije nego u smjeru godova i sržnih trakova. No postavljeno je pitanje, ne bj li se to
dobro svojstvo drveta u longitudinalnom smjeru zgodnim načinom moglo upotrijebiti
kao protuteža pomanjkanju ove svojstvenosti u smjeru godova i sržnih trakova. Dakle
sljepljlvanjem dvaju ili više listova drveta, koji se unakrsno postavljaju, u jednu cjelinu
postizava se krajnji zadatak sperovanog drveta: što veća postojanost i čvrstoća.
Utezanja kod sperovanog drveta utjecajem promjene vlage svedena su na svega šestinu
postotka u uzdužnom i tangencijalnom smjeru (u dužini i u širini daske), dok utezanje
punog drveta u tangencijalnom smjeru iznosi 3,5%! Šperovanjem može se čvrstoća
u poprečnom smjeru povećati za do 500%, a u uzdužnom od 60—120%. Tako na pr.
šperovani nosač od 50 lamela slijepljenih umjetnom smolom daje do danas najjači
građevni materijal uzevši u obzir omjer čvrstoće i specifičke težine materije (Ing. Mertz
u svojoj disertacionoj radnji o dozvoljenom tlaku kod proizvodnje sperovanog drveta,
predanoj Tehničkoj visokoj školi u Darmstadt-u). U najnovije doba uspjelo je ukloniti
do nedavno neugodno svojstvo sperovanog drveta, da se ovo nije moglo previjati bez
bojazni pojava pukotina na unutarnjoj strani pregiba.


Šperovano drvo, kako je već rečeno, proizvodi se iz furnirskih listova. Neparni
broj, od 3 na više, furnirskih listova sljepljuje se u jednu cjelinu. Kao ljepila upotrebljavaju
se ljepila vegetabilna (škrcbro ljepilo), animalna (kao Ijepiio dobiveno .
kože, kostiju, krvi i riba), kazeinska i vještačka (vještačka smola). Lijepljenje se provodi
višesatnim pritiskom od oko 10 kg po kvadratnom centimetru uz povišenu temperaturu.
Postoji t. zv. suho i mokro lijepljenje.


Razlikujemo obično šperovano drvo i t. zv. panel-ploče (stolarske ploče). Šperovano
drvo u užem smislu izrađeno je iz furnirskih listova jednake debljine, dok samo
dostiže debljinu od 8 do 50 milimetara, te dužinu i širinu od 2 do 5 m. U pane´l-pločama
srednja je ploča debela 1 cm i zove se sredice (Blindholz). Ona ,je iz mekog drva.´
Na lice i naličje ove ploče nalijepe se tada ostali furnirski listovi. Ni sredica nije iz
jedinstvene piljenice, nego je sastavljena od sitnijih komada, kako bi se izbjeglo njeno
utezanje, vitlanje i prštanje. Kod dobre panel-ploče godovi sredice moraju ići približno
okomito na površinu šperovane ploče.


43? 4
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 52     <-- 52 -->        PDF

2. Upotreba Sperovanog drva. Zbog svojih dobrih svojstava sperovano drvo
dnevice nalazi nove primjene raširujući se diljem svijeta. Znatna je njegova prednost
pred piljenicama, da se može proizvoditi u proizvoljnim dimenzijama. Osim toga spada
ovamo i otpornost i postojanost protiv vlage.
Sperovano drvo našlo je najširu primjenu kod uređenja stanova. Moderno pokućstvo
velikih glatkih površina bez šper- i pane´l-ploča ne može se ni zamisliti. Naročitu
primje´nu imaju šperploče u izradi samog sjedišta stolica, jer omogućuju najpovoljniji
oblik sjedalice. Zasluga je šperploča, da ,se drvo u većoj mjeri upotrebljuje za.
unutarnje dekoracije prostorija zamjenjujući djelomice hladan mramor i staklo, a naročito
u izgradnji brodova i ponutrice željezničkih vagona. Naročita je potražnja za vratima
iz sperovanog drveta (t. zv. Flushdoors), jer pored čvrstoće daje i hermetski
zatvor. Šta više, u Americi se radi i na izgradnji cijelih kuća iz sperovanog drveta.


Sperovano drvo našlo je veliku primjenu i u svim vrstama prevoznih sredstava.
Kod izrade vagona, automobila, čamaca, brodova i aeroplana sperovano drvo jsluži
ne samo kao estetski nego i kao građevni materijal. Vanjski dio trupa natječajnih
čamaca izrađen je iz sperovanog drveta, kao i t. zv. plivači kod hidroplana. Kod izrade
aeroplana šperploče se upotrebljuju za dijelove nosivih površina aeroplana.


Poput čeličnih čvorišta u željeznim konstrukcijama kod drvenih konstrukcija za
istu zadaću upotrebljava se sperovano drvo. U Americi se sperovano drvo upotrebljava
i za betonske oplate, jer daje betonu ljepši izgled, a i uporabivost mu je dugotrajnija.


Šperovanom drvetu našli su mjesta i za reklamne svrhe, a nije mimoiđeno ni
kod izrade raznih instrumenata. Sanduci za otpremu, kada se od njih zahtijeva naročita
čvrstoća i nepropusnost, iz sperovanog su drveta.


Kako se iz gornjeg razabire, upotreba sperovanog drveta danas je mnogostruka.
Ona sveudilj napreduje i po množini i po novim primjenama. Taj napredak neće stati,
nego će´ se dalje razvijati. Ono na nekim mjestima suzbija jednostavno piljeno drvo,
ali prokrčivši put u nove primjene ono ne smanjuje potrebu drva, nego je i povećava.
1 nesvijesno se kreće u pravcu, da se jedan dio građevnog i inog materijala, koji se
dobiva kao rezerva naše zemlje (željezo, ugalj, zemno ulje), zamijeni s materijalom,
koji ima polaznu točku u svagdanjem stvaranju novih količina i koje će se količine
stvarati, dok je sunca, dok su približno isti klimatski uvjeti na zemlji kakvi su danas.
To stvaranje vrši biljka u svome listu, u klorofilnom zrncu kao radnoj ćeliji, iz jednostavnih
anorganskih tvari (kao što su vodik, kisik i ugljik) posredstvom željeza, kalija,
sumpora, magnezija, fosfora i vode, a tjerana svjetlonosnom i toplinskom energijom
sunca. Ili da drugačije kažemo: Željezo, kalij, sumpor, fosfor, magnezij i voda su radnici,
koji sunčanu toplinsku energiju sabiru i pohranjuju u magazine, koji su izrađeni
iz vodika, kisika i ugljika, a koje mi vidimo u vidu naših šuma. O biljnom svijetu ovisi
i životinjski, a jer/an i drugi upotrebljava i´ iskorištava čovjek, iskorišta-Vamo mi na
svakom koraku.


3. Evropska industrija i trgovina šperovanim drvetom. Evropska industrija furnira
i sperovanog drveta (uključiv i Sovjetsku Rusiju) danas radi u 270 pogona razdijeljenih
po svim država Evrope. I ako nernamo tačnih podataka, može se reći, da ona izradi
preko milijun kubnih metara sperovanog drveta dajući zaposlenja u svojim radionama
broju od 50.000 radnika.
Najjači uvoznik furnira jest Engleska. U svojim tvornicama prerađuje isključivo
strano drvo i to poglavito hrast, brezu i johu. Panelploče uopće ne proizvodi. Relativno
jak uvoznik sperovanog drveta je Holandija. U 1934 godini prosječna cijena uvezenog
sperovanog drveta iznosila je 120 hol. forinti po toni ili 42 hol. forinta po kubnom
metru (oko 3.600 odnosno 1260 dinara). Najjače izvozne države jesu Finska i Litva.
Finska treba od godišnje proizvodnje od 200.000 m3 za unutarnju potrebu samo 5%.
Litva također može svoju unutarnju potrebu podmiriti s 5% svoje proizvodnje koja


438