DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Ing. OMANOVIĆ SALIH (SARAJEVO):


IZLUČIVANJE MERA I BALTALIKA U
BOSNI I HERCEGOVINI


(SÉGRÉGATION DES FORETS EN BOSNIE ET EN HERZÉGOVINE)


Žiteljstvo Bosne i Hercegovine, koje se bavi isključivo ratarstvom,
imalo je iz najstarijih vremena pravo služnosti na državnom zemljištu sa
povlačenjem drveta i koriščenjem paše. Ovo običajno pravo sastojalo
se u tome, da bi dotični zemljoradnik za svoje gospodarske potrebe dobivao
drvo potrebno za podizanje i popravak gospodarstvenih zgrada, za
izradu gospodarstvenog oruđa (plugova, brana, vila, grabalja i t. d.) i
za ogrijev.


»Baltalik« dolazi od turske riječi »balta«, t. j . sjekira, dakle u prenesenom
smislu šuma, a riječ »mera« znači ispaša, bila to opštinska ispaša,
kojom se na izvjesnom državnom zemljištu služila neka opština u svome
ataru, ili pak veći kompleksi golog državnog zemljišta, obično udaljenog
od ljudskih naseobina iz kojih su poslije nastali t. zv. visoki alpinski
pašnjaci (planine), stavljeni za vrijeme austro-ugarske uprave pod izvjesne
norme iskorišćavanja.


Još u stara vremena bilo je ovo pravo protegnuto na svakoga
zemljoradnika, da može po miloj volji tim se pravima služiti, bilo u
kojoj šumi i u kojoj paši. Za otomanske vladavine nije se tnrne stavljalo
nikakvih zaprjeka. Zakoni o pašama (merama) iz godine 1858 \bili su
samo mali početak, da se tobože pod izvjesnu zakonsku normu stavi iskorišćavanje
državne paše. na tu već vidimo razlikovanje pravih opštinskih
paša i visokih t. j . alpinskih paša. Ove su se obično nalazile u visokim
regijama Hercegovine, u nekim dijelovima istočne, srednje i zapadne
Bosne, gdje se porodio od starih vremena pravni ipojam iskorišćavanja
paše po planinštarima, i to samo za vriieme ljetne sezone. Ta
je sezona prema klimatskim i meteorološkim prilikama traiala samo tri
do četiri mjeseca, a nakon toga bi se ova vrst paše prepustila nai iskliučivo
iskorišćavanje po susjednim opštinama, u koliko ove nisu previše
udaljene od dotičnih paša.


Porastom pučanstva i stoke u pojedinim susjednim opštinama obujam
ovakovih državnih pašnjaka često se mijenjao, a može se reći, nije nikada
ni bio stalan. Po spomenutom otomanskom zakonu sve državno zemljište,
koje se nalazilo u jednoj onštini, moglo se od dotične iskorištavati
sve do onih daljina, do kojih se je čuo ljudski glas. Dakle vrlo neizvjestan
pojam, dok je ostalo zemljište bilo tako rekuć bez gospodara.


Otomanska uprava pod vladavinom Omer paše izdala je godine 1869
Šumski zakon, kojim se htjelo samo u pojedinostima staviti red u šumi
i donekle provesti policajne mjere. Ovaj je zakon uredio pitanje vlasništva
šume. Po njemu su šume bile državne, vakufske (crkvene), općinske
i privatne, a ovo je stanje tim zakonom bilo i zatečeno. Po tome zakonu
imaju se državne šume ograničiti i u prirodi označiti. Za iskorišćenje
mera i baltalika osobito ie važan § 5 ovog zakona, koji govori,;´da su
seljaci ovlašteni, da iz državne šume dobivaju potrebno drvo za gradnju
i popravak svojih zgrada i staja kao i drvo za izradu domaće drven«


429
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 44     <-- 44 -->        PDF

industrije. Zemjoradnici su dobivali i drvo za ogrijev i za ograde. Na


dalje ovaj zakon govori o besplatnoj paši na državnom zemljištu istoga


sreza, dok je za dotjerivanje stoke iz tuđih srezova bilo obavezno pla


ćanje izvjesne takse.


Otomanska je uprava zakonom iz 1858 godine prvi put gledala da


obuzda samovolju i prekomjerno iskorišćavanje državnih šuma i paša


po žiteljstvu dotičnih krajeva. Ovaj je zakon služio za temelj bivšem


austro-ugarskom iz godine 1913, koji je važio sve do donošenja našeg


današnjeg zakona o šumama.


U sadašnjem našem zakonu u §-u 184 predvideno je, da će se novo
uređenje državnih šuma opterećenih služnostima (dakle pitanje mera i
baltalika u Bosni i Hercegovini) propisati specijalnim zakonom. Stoga
ću ovdje ponešto se zabaviti i sa ovim veoma aktuelnim i interesantnim
pitanjem, koje je potpuno već sazrelo, da !se skine sa dnevnoga reda
jednim specijalnim zakonom. Bez donošenja takvog specijalnog zakona
za Bosnu i Hercegovinu bilo bi iluzorno svako kažnjavanje za šumski
kvar u državnim šumama Bosne i Hercegovine, koje su gotovo sve opterećene
servitutima.


Bivša austro-ugarska uprava je prilike šumarstva (šuma i pašnjaka)
donekle regulisala. Ona je ograničila servitutna prava na popis i doznaku
drveta prema izvjesnoj potrebi i u smislu izvjesnih regula, označila je
i komplekse državnih šuma, u kojima bi se imalo pravo služnosti, a
posebno je označila i one državne šume, koje bi služile samo za eksploataciju
po državi. Ta mjera bivše austro-ugarske uprave nije ´bila dostatna,
jer je manjkala svijest pučanstva o potrebi da se šuma čuva.


Najviše se gledalo, da pojedina opština ima pravo servituta samo
u svojim granicama, ali to se pravo radi umnožavanja stanovništva i
stoke Imoralo proširiti, te su stara ograničavanja državnih šuma i pašauzeta kao temelj kod izlučenja mera i baltalika — bila´ iluzorna.
Mjere bivše austro-ugarske uprave bile su ove:
1) uvođenje odmjerivanja i doznačivanja potrebnog građevnog i
ogrijevnog drveta servitutnim ovlaštenicima u državnim šumama;


2) ograničenje paše na državna zemljišta, koja nisu bila potrebna
susjednim općinama za vlastito iskorišćavanje, te tako stvaranje uobičajenih
visokih alpinskih pašnjaka;


3) da žitelji izvjesnih općina i srezova nemaju prava servituta u izvjesnim
šumskim kompleksima;


4) zabrana paše koza u nekim šumskim predjelima;


5) uspostava zabranjenih (zagajenih) šuma;


6) ograničenje servituta samo na izvjesno drvo, od čega se isključuju
plemenite vrsti drveća;


7) ograničenje držanja koza udaranjem velikog poreza na njih (1 K
po komadu), koji bi se porez imao upotrebiti za pošumljavanje golih
površina i zakržljalih šikara.


Bivša a´ustro-ugarska uprava pokušala je već godine 1913 da skine
sa dnevnog reda pitanje mera i baltalika i već je napravila bila projekat,
ali su nastupile ratne neprilike, te je ovaj pothvat sasma zaspao.


Ova objašnjenja (razmatranja) imaju u glavnom dva cilja:


1) Da bi se razdijelilo državno zemljište (šuma i paša) između pojedinih
općina, t. j . da se zna, šta će se u pogledu šume i paše ostaviti´
pojedinim općinama na uživanje, a šta će se od toga državnog zemljišta
ostaviti kao isključivo pravo države.


430
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 45     <-- 45 -->        PDF

2) Po posebnim komisijama trebalo bi na licu mjesta ustanoviti
faktičnu potrebnu masu drveta za pojedinca i za cijele općine kao i nužne
prostore paše, te odrediti godišnji etat drveta i paše. Tako bi se zemljište
gruntovno knjižilo kao služnost dotične općine i stavilo bi se pod opšte
šumske policajne propise. Na ovaj bi se način dakle svi drugi kompleksi
državnog zemljišta oslobodili od prave služnosti naseobina i općina.
Šumski kompleksi izlučeni od pojedinih općina ostali bi na isključivo
pravo države, određeni eventualno za eksploataciju odnosno za kolonizaciju
siromašnog žiteljstva.


Da bi se ove mjere mogle provesti, bezuvjetno bi bilo potrebno, da
se i državne šume i one, koje će se dati općinama na isključivo uživanje,
stave u smislu novog zakona o šumama pod izvjesne norme (gospodarstveni
planovi), a tako isto i paše, bile one općinske ili državne.


Da bi se ustanovilo, koji će se šumski kompleksi prema prednjem
izlučiti za općine, bezuvjetno je potrebno da se naredi privredni (plan
i utvrdi godišnji doprinos šume (etat), koji će prema lokalnim prilikama
i s obzirom na intezitet iskorišćavanja (visoke, srednje i niske šume, te
šikare) biti veoma različiti. Pri tome se mora imati u vidu, da su prilike
krša Hercegovine i nekih dijelova Bosne veoma različite. Mi naime znamo,
da kraško žiteljstvo s obzirom na same terenske prilike u mnogom
pogledu zavisi od prihoda stočarstva, dok se dijelovi srednje i sjeverne
Bosne bave najviše ratarstvom, pa bi se s obzirom na ovo morao imati
u vidu momenat stočarstva i momenat poljoprivrede (obrađivanja tla).


Svi ovi izlučeni šumski kompleksi morali bi se staviti pod policajne
šumsko-gospodarstvene mjere (norme), koje propisuje novi zakon o šumama,
kao na pr. u pogledu iskorišćavanja, čuvanja i odgoja podmlatka.
Kod ovog je važno da se istakne činjenica, da su državne šume u blizini
ljudskih naseobina radi neprekidnog iskorišćavanja sjekirom i stokom
najviše propale i u većini slučajeva postale zakržljale šikare, koje bi se
u izvjesnom i vrlo kratkom vremenu mogle vrlo lako prirodno podmladiti
(osobito zakržljale hrastove, bukove i grabove šikare). Takovi kompleksi
morali bi se sukcesivno i u izvjesnim turnusima stavljati pod zabranu,
pa kad bi se jedan dio podgojio, imao bi da se otvori, (a pod
zabranu da se stavi drugi.


To bi bio jedini korisni način izlučenja šuma, jer bi se tako narod
naučio na racijonalno i intenzivno gospodarenje, a odučio od pustopašnog
i ekstenzivnog dosadašnjeg gospodarenja.


Napominjem, da bi se izvjesnom zakonskom odredbom trebala
bezuvjetno zabraniti upotreba drvenog materijala, a naročito mladog
hrasta za ograđivanje zemljišta. Poljoprivredne referente trebalo bi
obvezati, da narod u tome smislu podučavaju i da ga za slučaj neophodne
potrebe ograđivanja upute na podizanje živica. Za ograđivanje
zemljišta do sada se putem servitutnog prava trošila ogromna masa
drvenog materijala, a naročito mladog hrasta. To bi trebalo apsolutno
isključiti iz prava služnosti. Što se tiče dobivanja same drvene grade, ta
bi se trebala svesti na minimum, pa gdjegod se može na mjesto drveta
upotrijebiti kamen, cigla ili opeka, da se tako i učini. Jedino bi trebalo
da se ostavi upotreba drveta za popravak već postojećih zgrada. I samo
gospodarstveno oruđe (lijes) moglo bi se sukcesivno upotrebljavati iz
željeza kao i racionalne sprave za obrađivanje zemlje, u čemu bi narod
trebao da bude po poljoprivrednim referentima poučen.


431
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ovo bi bile mjere od zamašne vrijednosti, da se mogne osigurati
podmladak, čime bi veći kompleksi sadanjih državnih šuma bili lakše
izlučeni ispod dosadanjeg neracijonalnog vršenja prava služnosti po
zemljoradnicima, a od toga bi i opštine i država imale ogromne koristi.


U većem dijelu Bosne ove će se mjere lakše provoditi, jer se tu u
većini srezova na domak općina nalaze još očuvane državne šume, koje
bi se trebale staviti pod privredni plan, a negdje pod zabrane i prirodno
odnosno umjetno pošumljavanje. Ovo je pitanje, kako rekoh, za bosanske
krajeve lakše, to više što su stanovnici krša Hercegovine i nekih
srezova Bosne u većini slučajeva vezani jedino na koristi od produkata
stočarstva. U ovim će krajevima biti nužno izlučivanje mnogih šikara
za općinsku pašu.


Izlučenje mera osobito za kraško stanovništvo ići će puno brže, jer
su tu prilike mnogo nepovoljnije nego pri izlučivanju baltalika. Važno
je ovdje pitanje, da li se provada izlučenje mera u šumovitim krajevima
Bosne ili u kraškim krajevima Hercegovine i nekih srezova Bosne (Duvno,
Livno, Glamoč. Foča i t. d.).


Da bi se ovo pitanje u principu riješilo, moramo ponajprije biti na
čistu, da se od ovih mjera izluče t. zv. visoki alpinski pašnjaci (planine)
srezova Nevesinje, Foča, Gacko, Konjic, Sarajevo, Travnik, Prozor, Glamoč,
Livno i Tomislavgrad, te da se ovi u smislu §-a 89 zakona o šumama
ne proširuju. Gdje postoje sporovi između susjednih općina i ovih
pašnjaka, a to je u većini slučajeva, trebalo bi ove riješiti po posebnim
lokalnim komisijama, imajući pricipijelno u vidu, da su ti sporovi nastali
uslijed privredne nužde, te bi se imale riješiti po mogućnosti u korist
susjednih općina. Za ovo govore u glavnom ove činjenice.


Kako smo već rekli, otomanska uprava u glavnom nije vodila nikakva
računa o iskorišćavanju suvata (pašnjaka), te je tek bivša austrougarska
uprava prema zatečenim prilikama i uzuelnim iskorišćavanjima
iste ograničila predajući ih na ljetna iskorištavanja t. zv. planinštarima
iz tuđih (susjednih ili drugih) srezova radi njihovog stečenog prava
služnosti. Tu je austro-ugarska uprava određivala za svakog planinštara
(kolibara) izvjestan broj stoke, koji smije pasti na tim planinama. To
stanje, kako je austro-ugarska uprava već prije 40 godina u mnogim
planinama odredila, nije bilo oportuno za susjedne općine, jer su ove
povećanjem žiteljstva morale mnoge državne parcele radi socijalne nužde
pretvarati u poljoprivredna tla. Povećavanjem žiteljstva povećavao se
je i broj stoke, a pošto je u dotičnoj općini razmjerno prema većem
broju stoke bivalo sve manje državnog zemljišta potrebnog za pašu, to
su ove općine morale radi očuvanja svoje egzistencije prelaziti granice
visokih alpinskih pašnjaka, čime su nastajali dugotrajni i teški sporovi.


Da sporove oko visokih alpinskih pašnjaka treba likvidirati u korist
susjednih općina, govori i ta činjenica, što su visoki alpinski pašnjaci
zauzimali ogromne prostore državnog zemljišta od više hiljada hektara,
gdje se paša samo ekstenzivnim načinom iskorišćavala. Kada se ovo
iskorišćavanje stavi pod izvjesni privredni plan, nastaće intenzivno iskorišćavanje,
pa će i sa istim brojem stoke planinštari moći za vrijeme
ljetne sezone da izdrže lakše i bolje svoj broj stoke. U koliko je potrebno
da se uspostavi privredni plan iskorišćavanja za t. zv. planine,
isto je to potrebno i za t. zv. općinske paše, koje će se izlučiti za iskorišćavanje
opštinara i kađ će se moći mnoge parcele državnog zemljišta


432
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 47     <-- 47 -->        PDF

podjeljivati putem kolonizacije siromašnim opcinarima. Na ovaj će se
način prinos na travi najmanje podvostručiti, čime će se pridonijeti, kako
smo naprijed spomenuli, da će se na istom kompleksu moći dva puta
više stoke držati, nego što je do sada uslijed ekstenzivnog iskorišćavanja
državne paše bilo. Mi ćemo dakle u ovome uvesti intenzivno iskorišćavanje
paše.


Da ovo polučimo, razdijeljićemo paše na kategorije, što će nam biti
mjerilo, kako da koju pašu s obzirom na njenu privredu prema prednjem
uredimo.


Za tu svrhu uvešćemo 4 razreda paše.


I. razred. Srednje paše za goveda. To su ravne i ne sasvim strmo
ležeće površine sa zatvorenim pokrivalom zemlje, u kojem se nalazi
dosta korova. Iznos hrane po jednom hektaru, reducirano u sijenu, iznosi
2.6 do 2.8 kvintala, sa kojom se hranom može prehraniti 1.4 do 1.5
komada goveda sa težinom od 350 do 400 kg ili 10.1 do 10.9 komada
ovaca.
II. razred. Slaba paša za goveda. To su suhe paše u ravnicama i na
brežuljcima sa malo boljim pokrivalom zemlje nego kod trećeg razreda.
Iznos hrane, reducirano u sijeno, po jednom hektaru iznosi 1.6 do 2.4
met. centa, a za jedno normalno goveće od 300 do 400 kg, te se može
kroz 200 dana prehraniti 0.8 do 1.3 komada goveda ili 6.2 do 9.3 komada
ovaca.
III. razred. Mršave paše za ovce. Ovdje je kameniti krš, pijesak i
šljunak sa pokrivalom, dakle strme strane, te iznos hrane reduciran u
sijeno iznosi po jednom hektaru 0.8 do 1.2 met. centi, sa kojom se hranom
mogu prehraniti 3.5 do 5 komada ovaca.
IV. razred. Najslabije paše za ovce. To su predjeli kao pod III sa vrlo
rijetkim pokrivalom, dakle strme strane i suhi obronci. Iznos hrane po
jednom hektaru iznosi 0.3 do 0.6 met. centi, iz čega se mogu prehraniti
1.5 do
2.2 komada ovaca sa težinom od 30 do 35 kg, a kroz 200 dana.
Prema tome ćemo imati tri vrste paša i to paše visoravni, paše brežuljaka
i paše nizina, koje ćemo prema gornjem lako moći svrstati u
jednu od gore spomenutih kategorija, pa ćemo na broj stoke u dotičnoj
općini, a poznavajući površinu svega državnog zemljišta određenog za
pašu, odrediti kapacitet paše i prostorno je razdijeliti s obzirom na iskorišćavanje.
Kod slabijih paša uzećemo odjeljke veće, a kod boljih manje,
da mognemo eventualno višak na državnom zemljištu upotrijebiti
u druge (kolonizacijone) svrhe.
Kako vidimo, ispostavom privrednog plana za pašnjake općinske
i visoke polučuje se dvoje: Intenzivno iskorišćavanje i dobivanje zemljišta
za kolonizacijone potrebe siromašnog žiteljstva.


Radi uređenja paša općinskih (planina) biće mužno progovoriti o
slijedećim mjerama i faktorima, koji će utjecati na sam intezitet paše
s obzirom na kraj i sastav tla kao i s obzirom na klimatske, orografske,
hidrografske i druge prilike.


Izračunavanje doprinosa na hrani na izvjesnoj površini paše s obzirom
na jedinicu, broj sitne odnosno krupne stoke, može se samo praktičnim
načinom za pojedine paše ustanoviti, koje ćemo načine niže opisati.


Da se tome pristupi, moramo uzeti u obzir slijedeće razloge i upoznati
se sa karakterom pojedinih paša.


433
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Za razliku od livada na pašama nastaje jaka reprodukcija trave
uslijed neprestanog ogrizavanja po stoci, pa za to je trava na pašama
puno gušća nego li na livadama. Prema tome paše daju kud i kamo
viši prihod na travi nego livade. Reprodukcija trave na paši zavisi dakle
najviše od samog načina paše kao i od gajenja paše, o kojim će momentima
zavisiti i prihod iste. Iskorišćavanje paše mora onda uslijediti, kada
je životna energija trave sasma probuđena i kada biljke hranu iz korijenja
u punoj mjeri primaju. Ovaj se princip pri iskorišćavanju mora
imati u vidu, jer se je na tome mnogo štetilo, pošto su najprije najbliži
krajevi paša iskorišćavani, pa onda tek sve udaljeniji i udaljeniji, na
kojima je trava već prezrela i odrvenila bez sokova i bez kakve važnosti
za prehranu. Dakle pravo iskorišćavanje paše i ne postoji, nego samo
lutanje stoke, bez ikakva plana tako da se veći dio trave pregazi i uništi,
uslijed čega može nastati oskudica na travi odnosno prehrani.


Kod izlučenja mera i baltalika moramo ovo zlo iskorišćavanje paše
imati u vidu, te ga sa najvećim srestvima pobijati. Da se to postigne,
moraćemo paše koje bilo vrsti razdijeliti, kako smo rekli, na odjeljke
radi sukcesivnog iskorišćavanja, te kad se jedan odjeljak iskoristi, da se
prijeđe na drugi.


Izračunavanje potrebne hrane. Za izračunavanje potrebne hrane
uzima se trava reducirana na sijeno tako, da jedno normalno goveče
treba dnevno 9 kg, a za normalnu ovcu 1.12 kg sijena. Jedno normalno
goveče uzelo bi se kao 8 komada ovaca ili troje junadi ispod jedne go~
dine ili dvoje junadi iznad jedne godine dana.


Potpuna hrana za jednu vrst stoke jednaka je produktu iz dnevnog
potroška hrane i dana, za koje vrijeme stoka probavi na paši, a koje je
vrijeme prema meteorološkim i klimatskim prilikama između 120 do
200 dana. Na pr. 200 dana X 9 kg (dnevni potrošak) jednako je 1.800 kg
za jedno goveče; za jednu ovcu 230 dana X 1.12 kg jednako je 250 kg
sijena.


Ako je na pr. za jednu pašu od jednog hektara nađeno 1400 kg
godišnjeg doprinosa u sijenu, to je za prehranu jednog govečeta potrebno
prema gornjem 1800 : 1400 = 1.28 ha, a za jednu ovcu 257 : 1.400
= 0.16 ha ili 1.6 dunuma ove paše potrebne za godinu dana.


Eto tako bi bili u stanju lako. izračunati potrebu hrane na paši po
pojedinim kategorijama.


Ovo obračunavanje u glavnom zavisi od trajanja paše, koja je o
mnogim momentima ovisna, pa će se za svaki pojedini kraj morati uzeti
posebni broj dana trajanja godišnje paše, koji će s obzirom na razne
prilike u Bosni i Hercegovini biti veoma različiti.


Napominjem, da što se tiče izlučenja paša u sjevernim krajevima
Bosne, da će ovo izlučenje malo zasijecati u stvarna pitanja, jer zapravo
ima vrlo malen broj paša, na koje bi se ovo uređenje odnosilo, pa će se
ovo pitanje ticati najviše krajeva Hercegovine, srednje, istočne i zapadne
Bosne.


Pri završetku napominjem, da namjerno nijesam nigdje pomenuo
držanje i prehranu koza, jer sam njih isključio uopšte iz držanja na
državnom zemljištu, što i novi zakon o šumama predviđa sa mnogiim
svojim odredbama, pa bi kod izlučenja mera i baltalika u Bosni i Her


434
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 49     <-- 49 -->        PDF

cegovini, a naročito u ovoj posljednjoj, trebalo ovu vrst stoke sasma
dokinuti ili da je zemljoradnik zamijeni sa drugom kojom vrstom, na pr
ovcom.


RÉSUMÉ . En traitant la question de ladite ségrégation, l´auteur a dans la vue
le coté spécialement technique du probleme.


Prof. Dr. P. GJORGJEVIĆ (BEOGRAD):


XL ISTORIJE PANČIĆEVE OMORIKE


(PICEA OMORICA, UNE DATE HISTORIQUE)


U broju 11 Šumarskog Lista za novembar 1935 godine objavljen je
članak g. P. Fukarek-a pod naslovom: »Picea omorica, njezina vrednost
u šumarstvu i pitanje njenog areala«. Pa kako se u tom članku nalaze
i nekoje nepotpunosti u pogledu vremena njenog otkrića, smatramo
za potrebno da te praznine ovim dopunimo.


Tako na str. 494 citiranog članka g. Fukare k saopštava:


»Prvu vijest o postojanju neke naročite konifere u graničnim krajevima
ondašnje Kneževine Srbije nalazimo u izvještaju beogradskog botaničara
profesora Josipa Pančića« ... U svojoj knjizi »Flora kneževine
Srbije« izdanoj u Beogradu 1874 godine pozna on za te krajeve samo
običnu smreku i jelu, te neke borove, dok »omoriku« još ne spominje.
Godine 1876 nakon istraživanja užičkog kraja (Zlatibor, Zaovina, Rastište,
Crvena Stijena) navodi on taj svoj nalaz i kasnije, 1884 godine, u
»Dodatak flori Kneževine Srbije« popunjava rod Pinus novom vrstom
»Pinus omorica«.


Iz ovih navoda moglo bi se zaključiti, da je Pančić otkrio omoriku
tek 1876 godine, kada je objavio i svoju prvu raspravu o omorici pod
naslovom »Eine neue Conifere in den östlichen Alpen. Beograd 1876.«


Međutim iz publikacije samog Pančića uverićelmo se, da je Pančić imao
saznanja o postojanju omorike još 1855 godine, a da ju je dobio i u
svom botaničkom institutu proučavao već 1865 godine, kada je mogao
nesumnjivo utvrditi »da omorika i jela nisu ista stvar, šta više da je
omorika mnogo srodnija sa smrčom, nego sa jelom«. Ove podatke nalazimo
u Pančićevoj monografiji omorike, pod naslovom »Omorika, nova
fela četinara u Srbiji«, koja je štaimpana u »Težaku« 1887 godine strana
1—9, sa Tab. I—II. Pa kako izgleda da ova retka publikacija nije poznata
mladoj generaciji botaničara, smatramo za korisno i interesantno, da te
manje poznate podatke ovde saopštimo detaljnije.


Tako na str. 2. ove monografije Pančić saopštava sledeće:


»Već prvi put, godine 1855, kada sam po užičkom okrugu putovao,
doznao sam za omoriku, da negde u tom kraju raste, ali mi
niko nije umeo da pokaže to drvo, a kad bih pitao na šta ona liči, jedni
bi mi odgovarali da liči na jelu, drugi da više liči na smrču, a većina je
bila mišljenja, da je jela i omorika jedno isto drvo.


Godine 1865 dosetim se, da ću za najpouzdanije doći do poznavanja
omorikovog drveta, ako vlast zamolim, da se za našu Veliku Školu na


435