DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 12     <-- 12 -->        PDF

državne niže šumarske škole u Mariboru, 4. priznanje ranga završnih


spita na jednogodišnjoj i na dvogodišnjoj školi od strane ministarstva
prosvete (jednogodišnju ravnu nepotpunoj nižoj srednjoj školi, dvogodišnju
ravnu potpunoj nižoj srednjoj školi), 5. dodeljenje školske
šume, 6. proširenje školskih prostorija, 7. nameštanje potrebnog osoblja,
8. osnovanje stalne šumarske i lovačke izložbe, 9. osnovanje stanice za
šumske pokuse, 10. osnovanje fonda državne niže šumarske škole u
Mariboru, 11. odobravanje dohodaka i izdataka u državnom proračunu
i 12. odobravanje dohodaka i izdataka u banovinskom proračunu.
RÉSUMÉ. La création d´une école primaire des forets a Maribor a été dictée
par la nécessité de la foresterie en Yougoslavie; cette école a ete fondée par les efforts
des professionistes et des propriétaires des forets ainsi que par d´autres éléments économiques
en Slovénie. Pendant les premieres cinq années, le travail était concentré dans
l´organisation des deux instituts, dont l´étude dure une et deux années et qui devait
etre apliquée aux besoins de l´administration des forets auxiliaire et a la prospérité des
petites propriétés forestieres.


L´auteur décrit l´histoire de l´institut dans les premieres cinq années depuis la
fondation. Apres, il décrit en courts termes l´état de l´instruction primaire forestiere
comme la partie de la foresterie totale en Yougoslavie. La-dessus il emjit quelques idées
propres concernant ces questions. Enfin il expose des tâches que cet institut devrait
exécuter a l´avenir et des traveaux principaux, nécessaires a arriver a ce bfljt. Il propose
: 1. une modification des reglements de l´instruction forestiere et de la loi forestiere,


2. une modification des reglements concernants le personel auxiliaire technique et de
garde-forets dans le reglements du Service forestier d´état, 3. la rédaction et la légalisation
d´un reglement sur l´école forestiere primaire a Maribor, 4. la reconnaissance
de l´examen final a l´école d´un et de deux ans par le ministre de l´instruction publique,
5. l´attribution d´une foret écoliere, 6. l´élargissement des établissements de l´école,
7. la nomination du personnel nécessaire, 8. la création d´une exposition des forets et
de chasse permanente, 9. la création d´une station pour les épreuves forestieres, 10. la
création d´un fond de l´école primaire des forets a Maribor, 11. l´approbation des dépenses
et des revenus dans le budget de l´État et 12. l´approbation des dépenses et
des revenus dans le budget de la banovine.
L´ a u t e u r


Ing. OSKAR PIŠKORIČ (ČAJNIČE):


O DRVARENJU BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG
SELJAKA


(QUESTION DES FORETS-SERVITUDES EN BOSNIE
ET EN HERZÉGOVINE)


t. Pravni osnov dosadanjeg drvarenja. Državni posjed na teritoriju
prijašnje Bosne i Hercegovine zauzima površinu od 2,702.406 ha zemljišta,
od čega otpada blizu dva milijuna hektara na zemljište obraslo šumom.
Taj je posjed opterećen danas stvarni m servitutom, u ime
kojeg bosanski i hercegovački seljak (ali više bosanski, jer hercegovački
398
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 13     <-- 13 -->        PDF

u velikom dijelu nema šta) siječe godišnje oko 3,5 mil. m3 drvne mase
za potrebe svoga zgradarstva i svoga kućanstva. Podvlačimo stvarnim,
budući da se Zakon o šumama od 21. decembra 1929. godine u §-u 73
ogradio od toga, da se tu radi o servitutu, jer veli: »Dosadanje davanje
šumskih proizvoda iz državnih šuma po odrebama specijalnih zakona i
uredaba ne smatra se kao pravo službenosti.« Stvarno međutim ovo
pravo nije zanijekano, jer se govori o državnim šumama »opterećenim
službenostima« (§ 67.) i predviđa se donošenje specijalnog zakona za
»novo uređenje državnih šuma opterećenih službenostima u Bosni i Hercegovini
« (§ 184.).


Analogno ostalim krajevima države i bosansko-hercegovačkom seljaku
morat će se priznati pravo drvarenja u šumama, u kojima se godine
i godine drvari i u kojima se drvari i danas. Današnje stanje drvarenja
jednako je prvotnome, samo naravski svedeno u nužne granice,


t. j . seljak se prema veličini svojih potreba drvari u šumama njegovom
selu najbližim, kako su to činili i njegovi djedovi. Država je danas nosilac
tolikog šumskog posjeda s razloga što je svojedobno za sebe okupirala
sve zemljište, koje se smatralo »res nullius«, a medu koje je u
prvom redu spadalo u svom najvećem dijelu i zemljište obraslo šumskim
drvećem.1) Današnje stanje posljedica je i dugogodišnje turske vladavine,
koja je donijela i posebne pravne odnose u pogledu zemlje. Tako je
tursko zakonodavstvo poznavalo mulk, mirije i vakuf.2) Pod oznakom
»mulk«razumijeva se ono zemljište, s kojim je njegov vlasnik raspolagao
potpuno slobodno u svakom pogledu. Međutim je mulk bio vrlo malen
opsegom: u prvom redu kućište, dvorište i vrt u ukupnoj površini od
najviše 500 m2 (pola dunuma); zatim ona zemljišta, koja je država kao
takova nekome poklonila. »Vakuf« su zemljišta, koja su namijenjena
javnim ili vjerskim svrhama; vakuf se smije upotrebljavati jedino u onu
svrhu, kojoj je namijenjen, te kod ovoga teoretski nema mjesta ni
eksproprijaciji. Sve ostalo zemljište smatralo se državnim u najširem
smislu i nazivalo se »mirijsko« zemljište. Mirijsko zemljište ustupano je
kao »tesaruf« s desetinom »vjernicima« i borcima, dok su »nevjernici«
t. j . kršćani takvo zemljište dobivali uz otštetu, koja je iznosila 1/10—.
godišnjeg prihoda (harač). Neustupljeno zemljište su ili »metruke« ili
»mevat«. U »metruke« ubraja se zemljište3), koje služi za javne svrhe
(kao ceste, putevi i ostale površine potrebne za takve ili slične javne
svrhe), zatim površine šuma (baltalik) i pašnjaka (mera), koje su imale
služiti za namirenje potreba pojedinih sela (naselja). »Mevat« je pusto,
nekultivirano zemljište. Nosilac mulk-zemljišta kao i tesarufa može biti
ili fizičko ili pravno lice, kao što i vakuf može biti ili mulk ili mirijsko
zemljište. Pretežni dio zemljišnog posjeda mirijskog je porijekla, kako
o tom govore i gruntovne knjige.
Što se tiče same šume, ona je prvu svoju zaštitu dobila u otomanskom
temeljnom »Zakonu o zemljišnom posjedu« (od 7. ramazana 1274.
god. odnosno od 3. V. 1858. god.), koji je Zakon posljedica pobjede
carigradskog dvora (Omer paše) nad bosanskim feudalcima. U tom za


*) Dr. Jovo Zu b ov i ć: Iz istorije šumske privrede u Bosni i Hercegovini).
2) Dr. A. von Wich : Gutsadministration und Güterschätzung in Oesterrelich,
in Ungarn und in Bosnien und der Herzegovina, Wien 1897.
3) L. D i m Hz : Die forstlichen Verhältnisse Bosniens und der Herzegovina


Wien 1905. ....f.


399
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 14     <-- 14 -->        PDF

konu traži se pravni temelj svakog posjeda, a što je u stvari državna
isprava, da je izvjesnu zemlju dotičnik dobio u posjed. Ovim je naročito,
veli Dr. Zub o vi ć na str. 8. cit. djela, suzbita »navala moćnih spahija
i begova koji, čim su vidjeli da šume mogu biti predmet unosne eksploatacije,
počeše ih od reda svojatati za sebe«. Isti zakon zabranjuje dijeljenje
baltalika, a krčenje ograničava na daljinu od ljudskih naselja,
dokle se još iz šume čuje ljudski glas. Korak dalje u šumarskoj politici
jest Zakon o šumama od 11. ševala 1286. god. (iz 1869. god.). Ovaj se
Zakon odnosio na državne, općinske i vakufske šume, dok za privatne
šume vrijede propisi temeljnog zakona. Vakufske šume po ovom Zakonu
prelaze u državnu upravu. Općinskom šumom (baltalik) Zakon smatra
onu šumu, koja je od svoga iskona prepuštena na uživanje pojedinom
selu ili gradu (čl. 21. Zakona).4) Za državne šume 51. 3. veli, da »proti
ustanovama ovoga zakona ne smije nitko u državnim šumama drva
sjeći«. Čl. 5. dotadanje stanje drvarenja seljaka u »državnim« šumama
uzakonjuje, te veli: |


»Seoski stanovnici ovlašteni su na besplatno dobivanje građe, tvoriva
i ogrjeva, što ga trebaju za gradnju i popravak vlastitih kuća, suša, i
sličnih zgrada, za priugotavljanje svojih kola i ratarskog oruđa, te za
kućne ogrijevne svrhe.


Isto vrijedi i za sve ono ogrijevno drvo i ugalj, što ga seoski stanovnici
na vlastitim vozilima ili tovarima na prodaju dopremaju na ona
tržišta, koja su za njih određena.


Za građevno i tvorivo drvo, koje je za prodaju namijenjeno, imaju
seoski stanovnici svakako platiti pristojbu, što će ju ustanoviti šumska
uprava, a za ogrijevno drvo i za ugalj imaju platiti otpadajuću pristojbu
samo onda, ako ga namjeravaju prodati na kojem drugom tržištu, a ne
na onom, koje je za njih određeno i to bez irazlike, da . foni to ´drvo
dopremaju na vlastitim ili tuđim prometnim sredstvima.


U tome su oni izjednačeni sa trgovcima, te se moraju ravnati po
ovim postojećim propisima.«


0 drvarenju govori još i čl. 17.: »Stanovnici imaju pravo unutar
hatara svoje općine uz dozvolu šumske uprave besplatno si uzeti iz
državnih šuma drvo, koje se je uslijed naravnih uzroka srušilo.«


1 pravo besplatnog pašarenja za domaće potrebe uzakonjeno je, kako
to izlazi iz čl. 16.: »Stranci i trgovci blagom dužni su za tjeranje svojega
blaga na pašu u državne šume ishoditi si od šumske uprave posebnu
dozvolu. Za to blago ima se otkazati odijeljeno pašište i platiti običajna
pašarinska pristojba.«


Odredbama ovog zakona »turski je zakonodavac prihvatio u glavnom
faktično pravno stanje, koje je zatekao«, konstatira Dr. Z u b o-
v i ć. Za dalji razvoj D. Veseli 5 ) veli: »Austrijska je uprava nastojala
da, ne povrijedivši ova stečena prava, pretvori neuređeno korištenje u
uređeno . . .«


Nakon donošenja decembraskog Zakona o šumama moglo bi se
pomisliti, kako je to i u početku navedeno, da je to pravo besplatnog
drvarenja bosanskog seljaka ukinuto. Međutim citiranim §-om ukinuto
je samo značenje servitutnog prava, kako proizlazi iz §-a 184. i tuma


4) Po »Šumarskom Listu« iz 1913. godine, u kojem je odštampan cio zakon,1
3) D, Vese|i ; Bosanski Šumar, br. 10—12 god. II., Sarajevo 1924-,


400
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 15     <-- 15 -->        PDF

čenja upravnih vlasti. Tako Kr. Banska uprava Drinske banovine pod
br. 36.025—III od 1. VIII. 1930. povodom jednog slučaja uskrate drvarije
i pašarije po jednoj državnoj šumskoj upravi donosi mišljenje analogno
gornjem tumačenju zakonskih propisa i odlučuje da uskrati drvarije
pozivom na odredbe novog zakona o šumama nema mjesta.


Potpunosti radi valja dodati, da ovo pravo drvarenja nije evidentirano
u gruntovnim knjigama, prema kojim je državni posjed slobodan
od svakog opterećenja.


2. Postupak pri drvarenju i odnos žitelja spram šume. Ševalski zakon
ureduje i pitanje načina realizacije prava drvarenja u državnim šumama.
On određuje izvjestan sjekored (čl. 6.), zimsku sječu listača, a četinjača
kroz cijelu godinu (čl. 7.), izdavanje doznačnica (čl. 9.) kao i čekićanje
drva (čl. 10.). Za općinske šume nalaže drvarenje isključivo samo za
žitelje odnosne općine ili grada (čl. 22.), a čl. 26. veli: »Stanovnici sela
dužni su paziti, da stanovnici drugih sela ili gradova ne uživaju njihove
baltalike. Nadalje su dužni paziti, da za paljenje uglja budu otkazana
posebna mjesta i da se šume ne haraju. Provedba ovih odredaba povjerava
se muktarima i policajnim organima . ..«
Istim zakonom regulira se i pašarija. Po čl. 13. »seoski muktari
(starešine) dužni su svake godine sastaviti i šumskoj upravi predložiti
iskaze o broju i vrsti blaga, što ga svi seoski stanovnici kane tjerati na
pašu u državne šume.« Po čl. 14. »nakon primitka tih iskaza određuje
šumska uprava, kada i kako dugo smije se blago u državnim šumama na
paši zadržati, kao i ine uslove pašarenja.« A čl. 15. određuje, da »svako
selo mora postaviti za čuvanje svoga blaga posebnoga pastira, koji mora
paziti, da blago određene mede pasišta ne prelazi«.


Naredba Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 11. VIII. 1890.
br. 37.061/1. daje detaljnije upute o samom postupku oko izdavanja servitutnog
drveta. § 5. naime kaže: »Kotarski ured ima paziti na to, da
oni koji imaju pravo služnost (Servitut) uživati, ne prekorače svoja ovlašćenja
i da pri vršenju istih ne povrijede postojeće propise.«


»Iskaz drva za uživaoce služnosti svake općine ima se u pravilu obavljati
u onim šumama, koje leže u granicama dotične općine, te se takav
smije samo onda — i to s odobrenjem zemaljske vlade — obavljati u
udaljenijim kompleksima, ako okolnosti sastojanja šumskih mjesta, ležečih
u dotičnoj općini, ili ako drugi važni obziri dalje upotrebljavanje
drveta nikako više ne dopuštaju ili ako odnošaji prometa upotrebu drva
u drugoj kojoj općini nužnim načinom uslovljavaju, ali ipak samo u toj
pretpostavci, da se šumski kompleks, koji se tako upotrijebiti ima, ovim
većim opterećenjem u pogledu njegove neprekidne izdašnosti u opasnost
ne dovodi ili se osobiti državni interesi tim ne narušavaju.


Kako potreba, koju uživaoci služnosti prijave, tako i količina drva
doista izdata ima se upisati u prijavni i izdatni register služnosti, za čim
se obračun izdatog materijala vršiti ima.«


Ovaj § ima opširno razjašnjenje, u kojem se medu inim kaže i ovo:
»Domaći seljani imaju pravo za svoju potrebu nabavljati gradu (japiju),
drva za drvene sprave i za gospodarenje iz državnih šuma one općine,
u kojoj stanuju, ali samo u toliko, u koliko se potreba ne može namiriti
iz privatnih šuma, koje su date po §-u 10. naredbe o davanju tapije na
šume. Drvarenje u drugim općinama istoga kotara ili u tuđem kotaru


401
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 16     <-- 16 -->        PDF

može se činiti samo na osobitu dozvolu zemaljske vlade, Pod istim pretpostavkama
dozvoljeno je seljanima i dalje besplatno dobavljanje ogrijevnih
drva radi prodaje na običnom pazaru.«


»Kad seljani imaju pojedinih zemljišta u tuđem kotaru, onda ne mogu
s toga zahtijevati pravo dobavljanja grade iz šume tog kotara, naprotiv
imaju tada pravo pribaviti sebi pruće i kolje za ograde takvih zemljišta.«


»Uživaoci služnosti treba da zatraže svoju potrebu grade i drva za
drvene sprave do konca marta kod kotarskog ureda, jer će inače izgubiti
pravo nabavljanja drva za dotičnu godinu, te ima posljednji da zahtjeve
ušumljenika upiše na lijevoj strani dotičnog, po općinama uređenog registra
za prijave i izdavanje servitutnih drva.«


Prijava potrebnog drva zaključuje se sa zadnjim danom mjeseca
marta, a tada slijedi doznaka i primanje posječenog drva i izrađenog
materijala.


Razjašnjenje dalje nastavlja: »Prodaja grade, drva za drvene sprave
i izradu dobavljenih pod naslovom služnosti najstrože je zabranjena, te
se ima onaj ušumljenik, koji se u tome uhvati, primorati na potpunu
isplatu vrijednosti nabavljenog drveta.« Analognu odredbu donosi u svom
§-u 163. važeći zakon o šumama. »Isto tako nije dozvoljeno uživaocu
služnosti«, nastavljaju gornja uputstva, »sjeći druga drva, a ne ona, koja
su mu pri obilježavanju predata i šumskim čekićem markirana ili na drugi
način označena; inače se ima s njim kao sa šumskim štetočinjom postupati.
Za ogrijevna drva, na zavičajni pazar na prodaju donesena ne
trebaju seljani da plaćaju nikakve takse, naprotiv nije im dozvoljeno,
da s ogrijevnim u državnoj šumi sječenim drvima trguju na takav način,
da ih na kolima ili saonicama u većoj množini dogone i prodaju«.


»Seljani, koji ovako s ogrijevnim drvom trguju, imaju se kao poduzetnici
smatrati, te s njima valja postupati po pravilima postojećima
za prodaju drva izvan puta konkurencije«.


»Dalje nije u gradu stanujućim drvarima i nabavljačima ogrijevnih
drva dozvoljeno,, da sva ogrijevna drva, koja stanovništvo iz naslova
služnosti dobavlja i za prodaju dogoni, kupuju i na svrhe trgovine i nabavke
upotrebljavaju. Ako se dakle drvari i nabavljači ne mogu o zalihi
ogrijevnih drva, koja se kod njih nade, iskazati iskazima o plaćenoj šumskoj
taksi, onda je politička oblast ovlašćena, da zalihe drva konfiscira i
u korist zemaljskog erara proda.«


»Proizvadanje drvenog uglja (ćumura) iz naslova služnosti nije dozvoljeno,
te stoga ima stanovništvo da plaća šumsku taksu za ogrijevna
drva, koja trebaju za ugljarsku radnju.«


»Gradski stanovnici i pripadnici tuđih općina ne uživaju služnosti,
u koliko im odobrenjem ministarstva nijesu data trajna prava upotrebe,
te im se smiju davati drva besplatno samo na osobitu dozvolu zemaljske
vlade.«


»Ako uživaocu služnosti elementarni dogodaj razori zgrade, u kojima
stoji ili koje mu za ekonomiju trebaju, onda prijava grade za novo građenje
predmeta potrebne nije vezana ni za kakav rok; kotarski ured ima
naprotiv na molbu stranke narediti da se potrebna količina drva odmah
doznači.«


U pogledu vrste i kvalitete drva naredba veli: »Davanje hrastovine
od velike vrijednosti dopušteno je samo na ovlašćenje zemaljske vlade;
ali šumski organi imaju i na to paziti, da se u šumskim kompleksima,


402
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 17     <-- 17 -->        PDF

kojih okolnosti sastojanja davanje cetinskih drva dopuštaju, uživaocima
služnosti samo materijal od manje vrijednosti daje.«


»Osobito se ne smije davati četinasto drvo za građenje šimle, dokgod
u kotaru ima drugog za to sposobnog drva, bukve i t. d., i dokgod dobavljanje
istih nije vezano s nerazmjerno velikim troškovima. Za pokriće
potrebe ogrijevnih drva ušumljenika imaju se u prvom redu davati postojeća
ležeća drva, otpaci i krčevina; ako takvih u dovoljnoj količini
nema i ako se potreba ogrijevnih drva ne može pokriti siječenjem drva
manje vrijednosti, kao breza, grabova i t. d., onda se ima pristupiti k obilježavanju
stabala za siječenje drva za ogrijev. U ovom slučaju ima šumsko
osoblje paziti na to, da se sijeku samo stabla za proizvadanje drvenih
sprava nesposobna i da pravac siječenja bude onakav, kako će se pomladenje
sastojanja osigurati.«


»Izdavanje izvoznica za uživaoce služnosti ima u buduće izostati; ipak
je šumsko osoblje dužno, da se prilikom službenog obilaženja uvjeri, da
li uživaoci datu im gradu u svoje svrhe upotrebljavaju.«


Po §-u 25. upotreba paše za domaća goveda slobodna je, a za trgovačku
stoku ima se platiti pašarinska pristojba. Izdavanjem u zakup paše
ne smije se ići tako daleko, da bi se time okrnjilo namirenje potreba
domaćih. »Koze tuđih na pašu neovlaštenih posjednika ne smiju se ni
pod kojim uslovom goniti u državnu šumu na pašu«, dok se šume u kojima
je paša marve neumjesna, moraju ograditi.


Žirovina bukovog i hrastovog žira ima se kretati također u gornjim
granicama (§ 27), dok se žir kestena ima unovčiti putem javne dražbe
(§ 26).


Rad u smislu propisa gornje naredbe vrši se i danas.


Naredbom pak Direkcije šuma u Sarajevu br. 15.597/24. od 9. V. 1924.
godine točno je označeno, tko sve ima pravo servituta u državnim šumama..
Ova je naredba izdana povodom jednoga upita, da li i age imaju
pravo drvarenja za popravak t. zv. čardaka u državnim šumama, a koje
im je pravo drvarenja priznato naredbama tadanje zemaljske vlade sza
Bosnu i Hercegovinu br. 80.088/1889. od 16. I. 1890. godine i br. 102.019/1.
od 24. VI. 1903. godine, koje su stale na stanovište, da su agama čardaci
neophodno potrebni za obrađivanje njihovih seoskih posjeda. Predmetna
pak naredba ukida ovako tumačenje pozivajući se na § 5. otomanskog
zakona o šumama određujući da se u buduće servitutno drvo ima izdavati
samo onim osobama, koje su označene u ovoj naredbi, govoreći:


»Kao servitutni ovlaštenici mogu se smatrati samo one osobe, koje
su stalno nastanjene na selima, posjeduju zemlju za obrađivanje i same
je obrađuju, te se prema tome pretežno bave zemljoradnjom t. j . kod
kojih je zemljoradnja glavni izvor prihoda. Prema tome ne može se priznati
pravo servituta drvarenja u državnim šumama osobama, koje imaju
zemljište za obrađivanje na selu, a ne bave se nikako ili (ne pretežno
zemljoradnjom. Kao takve osobe primjerice se navađaju seoski trgovci,
gostioničari, učitelji, sveštenici i t. d. Isto tako ne može se parohijalnim
zvanjima, župnim uredima, džamijama i t. d. izdavati besplatno drvo pod
naslovom servituta. Ako se je do sada tako postupalo, nije osnivano na


61. 5. otomanskog šumskog zakona, koji je i danas na snazi, te stoga
takav protuzakoniti postupak ima se odmah obustaviti. Šumskim referentima
i šumskim upraviteljima stavlja se u dužnost, da podređeno
403
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 18     <-- 18 -->        PDF

osoblje shodno pouče, tko sve ima pravo servituta drvarenja i da prilikom
sastavljanja godišnjih servitutnih iskaza podvrgnu strogoj reviziji i sve
one osobe, koje nemaju pravo servituta drvarenja, brišu iz iskaza.«


Uputama pod br. 10.821/26. Direkcije šuma u Sarajevu, koja je u ono
vrijeme upravljala svim šumama na teritoriju Bosne i Hercegovine, oživljeni
su gornji propisi i sakupljeni ostali, koji su bili izdani tokom vremena.
Tako se određuje, da se potreba ima ustanoviti po šumskom
organu na licu mjesta, traži se prisutnost seoskog starješine, koji treba
šumskom organu (popis obavljaju lugari) pružiti sve potrebne podatke
kao:


»a) da li stranka doista ima pravo servituta u dotičnoj općini;
b) da li stranka ima kakvu privatnu šumu, iz koje bi mogla posve ili
barem djelomično da podmiri svoju potrebu;
c) da li će stranka doista moći upotrijebiti izdato drvo za gradnju
ili popravak;
d) da li prijavljena količina odgovara faktičnoj potrebi i koliko bi
se eventualno dala smanjiti.«
Popis potreba u odnosnoj godini sa šumskim organom supotpisuje
i knez.
Doznaci, koja se ima vršiti u doba kada je seljak najmanje zaposlen
oko poljskih poslova, mora biti prisutna odnosna stranka, jer se inače
doznaka za odnosnoga ne će izvršiti. Za one, kojima je nemoguće doći
na prvi dan doznake, a opravdava ih samo valjan ´razlog, određuje se
drugi termin. Ponovna doznaka se uskraćuje:
»a) pravoužitnicima, koji očito prkose postojećim naredbama i propisima;


b) onima, koji se ni drugom terminu nisu odazvali;


c) onima, koji svoje potrebe uopće nisu prijavili do konca marta.«


Kada stranka izradi doznačena stabla i postavi šumski red (oguli
panjeve kod četinjača, složi granje i si.), tada slijedi primanje (premjeravanje)
izrađenog stabla i čekićanje materijala. Valja podvući propis, da
šimla za nove krovove ne smije biti duža od 60 cm, dok se stablo ima
izraditi do 7 cm promjera.


Na servitutno drvo imaju pravo i redovnički mlinovi t. j . mlinovi,
koji su vlasništvo nekoliko kuća i u kojima se melje žito i kukuruz lih
za njihove kućne potrebe. Drvo, potrebno za pokop mrtvaca, siječe se
slobodno i bez prethodne doznake, ali o istoj sječi valja svakako bavijestiti
reonskog čuvara šuma (ova iznimka učinjena je s razloga ogromnosti
čuvarskih reona, koji obasižu po nekoliko hiljada hektara državnog posjeda
i u teškom brdskom terenu, koji čuvaru nameće u nemalo slučajeva
svladavanje visinskih razlika dnevno i do 1.000 met.).


Preseljenjem iz jedne općine u drugu gubi se pravo u prvoj, ali se
stiče u drugoj, samo se treba posebno zatražiti priznanje u novoj općini.


Dakle pravo drvarenja regulisano je u pola. Pozitivno je, tko ima
pravo vršiti ga i gdje se ima vršiti; dan je i postupak, koji odgovara
svrsi, ali u svemu manjka količina, kojom se pojedina kuća može koristiti.
Količina se kreće prema ekonomskoj mogućnosti pojedinca, te mogućniji
povlače više nego siromašniji. Koliko ima slučajeva, da kiša probija kroz
krov, da se čak i sama kuća zbog trule grade nagnula i po više stupanja,
ali se kuća ne popravlja. Nema njen stanovnik, njen vlasnik, seljak, mo


404
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 19     <-- 19 -->        PDF

gućnosti da namakne 2—3.000 dinara, koliko se mora platiti za rad, nema
svoje stoke da dovuče gradu iz šume do svoje kuće, a mogućniji daju
svoju stoku čak i za naplatu teška srca.


Gros drvne mase otpada na ogrijevno drvo. Građevno drvo iznosi
do 20% sveukupno posječene drvne mase, dok ostalih 80% izgori na
otvorenim ognjištima (koja su gotovo isključiva u krajevima s desne
strane Drine) i pećima, a jedan dio i u sušionama voća. Kako već sami
propisi nalažu, prvo se izdaje drvo od defektnih stabala, a tek u pomanjkanju
ovih zdrava. Za ogrijev izdaje se gotovo isključivo ležika, često i
po više godina stara (i listača i četinjača), pa i posve prešla. Njaravski
to biva ondje, gdje drva ima, dok se u šikarju svijet svakako pomaže,
pa i paljenjem kukuruzovine. U krajevima sreza čajničkog ljudi su za
opskrbu svoje kuće dosta, može se reći, lijeni. Malo njih pripravlja drvo
za pogodna vremena, već hajde u šumu, kada ga kod kuće uzmanjka.


Stoka, i krupna i sitna, treba šumu. Ona je u njoj pretežni dio godine,
a da je na volju njihovim vlasnicima, morala bi se u njoj hraniti
i preko cijele godine, izuzev dane velikog snijega. Ona čini više štete
nego obaranje stabala sa svrhom prisvojenja. Ne samo da oteščava pomlađivanje,
ne samo da joj se kreše lisnik, nego za dugih i jakih zima
obaraju se bukve i od 5—6 m3 drvne mase, da se stoci pribavi brst pupova.
A što ovome daje još tužniju sliku, to su i preko metar visoki
panjevi, koji ostaju iza takove sječe. Za pogodnog vremena prijeti u
težnji za ispasištima opasnost od požara, koji se u mnogo slučajeva lokalizira
i ugasi sam, ali koji često zna učiniti i milijunske štete. Posljedica
paše jest i podbjeljivanje stabala u proljeće zbog mezgre, koju sišu pastiri
ili je daju lizati stoci. Premda se vodi borba s pastirima (zabrana nošenja
sjekira na pašu), to ipak potpuna ekstenzivnost stočarstva u mnogim
krajevima Bosne povlači za sobom zlu kob šumskog gospodarstva.


Uz pašu dosta smetnje zadaje i uzurpiranje državnog zemljišta od
strane žitelja. Istina, u mnogo slučajeva postoji stvarna potreba na obradivom
zemljištu, ali koliko je i koliko slučajeva, gdje je ta korist samo
prividna: oranica će moći biti 2—3 godine, a zatim će zemljište postati
žrtvom bujice. Mnogi je seljak toga i svijestan, ali, veli, bit će mi koristi
kroz ove dvije tri godine a mladi neka se muče, kao što se i ja sada
mučim! Koliko je slučajeva, da se uzurpiranje vrši usred šume, koja je i
uzrastom lijepa. Kako ima novih uzrupacija, tako ima i proširivanja starih
i u tu svrhu s podbjeljivanjem stabala ne štedi se, a mnogi put i vatra
ima posla. Tako uzurpiranog zemljišta ima na teritoriju Direkcije šuma
u Sarajevu preko 30.000 hektara. Kao jedan od jakih razloga uzurpacijama
u Kronici jedne Šumske uprave za jednu od posljednjih godina
možemo čitati i ovo: »Šumskim štetama i uzurpacijama pogoduje i razvoj
političkih prilika, jer se učvršćenje političkog položaja pojedinih osoba
i ideologija u izvjesnoj mjeri vrši baš u raznim obećanjima na teret
državne šume i državnog zemljišnog posjeda. Istina, ta su obećanja popraćena
s primjedbom ,u zakonskim granicama´, ali svijet na ovo posljednje
ne obraća pažnje.«


Može se međutim naći i lijepih gajeva. To su gajevi nekih privatnika
ili pak šume, koje služe kao kresanici za pojedina seia. Tu je svaki seljak
čuvar šume i svaka nepovlasna i za stablo nepovoljna sječa dostavlja se
lugaru. Tu seljaci brane i uzurpiranje zemljišta. Vrijednost šuma zapažaju
seljaci i ondje, gdje ovih nestaje .. .


405 2
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 20     <-- 20 -->        PDF

3. Za segregaciju šuma potrebnih za seljačke potrebe. Besplatno drvarenje
seljaštva u državnim šumama na teritoriju Bosne i Hercegovine ima
i pravnu podlogu. Postoji stvarni Servitut, koji se i neprekidno izvršuje.
1 ako ovaj nije proveden kroz gruntovne knjige, ipak je tokom vremena
i naknadno zakonski priznat.6) Pa kada i ne bi bilo sa strane države nikada
priznato to pravo, ipak bi s opće strane bilo nelogično s razloga,
da je drvarenje provadano sa strane seljaka stoljećima ne samo na raspravnom
području nego po Europi uopće, a i država je postala vlasnica
tih šuma jednostavnom okupacijom. Zakon o šumama od 21. XII. 1929.
godine u §-u 2. veli: »Državne šume su . . . i one, na koje niko zakonitim
putem nije pribavio pravo svojine«. I svojatajući takav posjed za svoj,
državu je rukovodila misao, da ga sačuva za zajednicu i u slučaju potrebe
da ga dade na služenje onome, kojemu je to stvarna potreba. Ova je
misao konačno oživotvorena i u decembarskom zakonu o šumama (§§ 52.
i 53). Tu potporu najbrojnijeg našeg staleža, seljačkog, rukovodila je i
odredba čl. 41. Vidovdanskog Ustava. Taj član naime kaže, da će se zakonom
o šumama odrediti uslovi, »pod kojima se zemljoradnici i oni,
koji se uzgred bave zemljoradnjom, mogu koristiti sječom drva za gradnju
i ogrev, kao i za ispašu stoke u državnim i samoupravnim šumama.«7)
Kada nastupi dakle čas zadovoljenja tih potreba, onda se njihovom riješenju
treba i pristupiti. Država, kojoj je zadaća pomagati svoje građane,
u svim onim slučajevima, kojih je riješenje izvan dohvata njihove pojedinačne
moći, nema razloga gomilati materijalna dobra, a pogotovo ako
ova služe za korist jednoga skupa (ili teritorijalnog ili staleškog) kao
cjeline i ako takvi gospodarski objekti ne daju ni toliko prihoda, koliko
je potrebno za najnužnije njihovo izdržavanje.
Kod posjeda izvjesnih dobara može država da ima i neke naročite
intencije ili da izvršuje neku naročitu zadaću, a takva se zadaća u izvjesnoj
mjeri nameće i kod posjeda šuma. A kada je osigurano podmirenje
tih naročitih zahtjeva (koje osiguranje ne može se namiriti po svom karakteru
ni u jednoj drugoj instituciji) i kada je državni posjed slobodan
od svih tereta, tada ostaje jedina zadaća: sa što manje troška, u što kraće
vrijeme proizvoditi dobra od što veće vrijednosti, ali i te vrijednosti iskorištavati
za povoljnih konjunktura.


Prelazeći preko drugih razloga, koji govore u prilog posjeda šuma
po državi, treba da se podvuku ova tri: 1. osiguranje sortimenata, koji su
po računu rentabiliteta možda i nerentabilni, ali koji su neophodno potrebni
za državne potrebe; 2. višak šuma akumulirati u svojim rukama,
da u danom slučaju posluži podmirenju potreba, koje imaju karakter
općenitosti; 3. gospodarenje u šumama po principima svakog preduzeća,
po principima rentabiliteta. Dakle, kada nastupi čas pod t. 2 t. j . zadovoljenje
označenih potreba, tada država treba da odnosne komplekse
šuma (sastojina) namijeni samo zadovoljenju tih potreba. Tada za ove
šume prestaje važiti princip računskog rentabiliteta, njihovo se gospodarenje
ima upravljati prema svrsi, koju joj nameću okolnosti. Kako se
ovo odvajanje može vršiti samo u slučaju namirenja potreba izvjesnog
broja državljana odnosno domaćinstva, to je dana i smjernica gospoda


e) »Zakon o zaštiti šumskog vlasništva« za Bosnu i Hercegovinu, koji je u cjelosti
otštampan u »Šumarskom Listu« za 1913 godinu.


7) Po Ugrenović : »šumarsko-politička osnovica zakona o šumama«, Ljubljana
1923, str. 101.


406
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 21     <-- 21 -->        PDF

renja: proizvodnja građevnog drva za domaće potrebe, te proizvodnja
ogrijevnog drva za podmirenje istih potreba, dakle zadovoljenje lokalnih
potreba u najužem smislu. Naravski da će naročito gospodarenje doći
do izražaja, ako se radi o milijunskim količinama, kako je to slučaj kod
pitanja drvarenja seljaka u Bosni i Hercegovini. Dakle za segregaciju
državnih šuma u Bosni i Hercegovini u korist današnjih plodouživalaca
govori činjenica, da državne šume imaju jednu zadaću, a komunalne (nazovimo
ih tako) drugu. Pored toga za segregaciju govori i materijalni
momenat, te pitanje postavljanja posebnih osoba šumarsko-političke službe,
sreskih šumarskih referenata. Materijalni, jer izdvajanjem površine od
cea 1 milijun hektara ne će zahtijevati u kraće vrijeme povećanje statusa
osoblja u upravi državnih šuma (ni stručnog ni čuvarskog). Ili s istim
osobljem ili s eventualnim njegovim povećanjem uprava državnih šuma
bit će intenzivnija uz veću koncentraciju posla. Ova okolnost osjetit će
se kod jednih uprava više, a kod drugih manje, a kod nekih bit će pravi
preporod. Eto primjera uprave Č., koja danas nominalno upravlja sa


37.827 ha državnog posjeda, a od toga cea 30.000 ha šuma i »šume«.
Nakon provedbe segregacije ostat će u svemu cea 3.700 ha s 90% zemljišta
pod šumom u stanju sastojina, ili vrlo dobrom ili barem zadovoljavajućem.
Od toga pak otpada oko 2.000 ha na vrlo dobar gravitacioni
položaj i na površini, na kojoj bi se moglo zavesti intenzivno gospodarenje.
A mjesto dosadanjih 10 čuvarskih srezova s površinama od 2.300
do 5.000 ha državnog posjeda razbacanog u stotine parcela bilo bi 5 srezova
s površinama od 550 do 1.000 ha u suvislom komadu. Mjesto da
čuvar šuma mora od stana do izvjesnih dijelova svoga reona izgubiti pola
i više dana, bit će sa stanom u reonu i u najudaljeniju točku istog može
stići za 2—3 sata. Mjesto da će morati voditi brigu oko popisa potreba
drva, doznake i primanja ovog za barem 200 kuća, raštrkanih na dvadesetak
strana, moći će se posvetiti samo namijenjenoj službi — čuvanju
šume, a imat će vremena da posveti više pažnje i lovnoj divljači, te tako
povisi vrijednost lovišta. A šumska uprava mjesto 7 do 8 stotina prijava
za šumske štete godišnje i nekoliko stotina za uzurpacije državnog zemljišta,
imat će ih samo kojih desetak komada, a drugih jednu ili ni
jednu. Da bi kod ove uprave doista nastupilo takovo stanje, evo i dokaza.
Dio posjeda u spomenutoj upravi obuhvaćen je gospodarskom osnovom
iz 1909/10. godine. Ova je,osnova obuhvatila površinu od 14.227 ha.
Šume su razdijeljene u tri gospodarske jedinice: 1. u gospodarsku jedinicu
A, u koju su sakupljene sastojine namijenjene za podmirenje servitutnih
potreba (servitutne šume); 2. u gospodarsku jedinicu B ili zaštitne
šume; 3. u gospodarsku jedinicu C ili slobodne šume. Pojedine gospodarske
jedinice obuhvataju ove površine:


Gospodarska Površina u hektarima


jedinica pod šumom pašnjaka golijeti svega


A 10.264 417 69 10.750


B 128 2 130


C 3.253 94 3.347
Ukupno 13.645 513 69 14.227


Kako vidimo, 7% sveukupne površine služi za podmirenje lokalnih
potreba (seljaka).


407
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Sastavni dio iste osnove čini i popis ovlašteničkih domova drvarenja
(i pašarenja), te ušumljavanja pojedinih sela ili bolje katastralnih općina
u pojedinim odjelima (šumama). Prema stanju u 1909. godini broj domova
ušumljenih po ovoj osnovi iznosio je 1.312 s procijenjenom godišnjom
potrebom od 35.576 m3 drva, od čega 2/. mase otpada na ogrijevno
drvo. Etat za odnosne površine određen je s 24.339 m3 ili za


11.137 m3 manje nego što iznosi procijenjena potreba. Ovako mali etat
posljedica je rijetkog obrasta, kako navodi plan drvarenja, koji u prosjeku
iznosi 0,5. Ovako nizak obrast, veli dalje plan drvarenja, posljedica
je mnogobrojnih plješina, koje služe za pašarenje stoke i one se zbog
toga po seljacima i podržavaju. Kakvo je stanje sastojina bilo 1909. godine,
takvo je i 1936. Obrast se nije nimalo popravio, nego je (valja konstatirati)
i opao. Stočarstvo je jednako ekstenzivno, ekstenzivnije valjda i
ne može biti, pa kako se može očekivati i poboljšanje u šumama. K tome
valja se sjetiti, da je te krajeve zahvatio dio svjetskoga rata, da su prošli
poslijeratni politički vjetrovi, da je bilo povoljnih konjunktura drveta,
a malo čuvarskog osoblja. Valja dodati, da rečene šume imaju ophodnje
od 20, 60 i 120 godina. Uz jednako stanje sastojina broj domova međutim
povećao se. Dok je 1909. godine bilo na ovom području 1.276, u 1935.
godini narastao je na 1.736 ili za 560 domova (za 44%) više.
To je doduše samo dio uprave, ali u tom su dijelu i glavne šume. Iz
ovog dijela ostaje državi 3.200 ha, a iz jednog drugog dijela u svemu
550 ha (od osnovom obuhvaćenih 3.200 ha), dok sav ostali posjed treba
da podmiri lokalne potrebe.


Kao kod dosadanjih svih segregacija, tako i kod ove bit će prigovor
»državi ostaju sastojine površinom manje, ali sa većom vrijednosti od
sastojina segregiranih. Ali ovome se u konkretnom slučaju ne može da
izbjegne. Konačno ljudi su za svoje potrebe doveli šumu povrh svojih
kuća u današnje stanje, pa neka je nastoje i pridići.


Materijalni momenat javlja se i u pitanju poreza. Dok danas država
troši za tu zemlju, a ne prima ništa, nakon toga će bez troškova primati.
Ma bio taj porez i 10% redovnog, bit će izjednačenje s ostalim državljanima.
Šta više: za šume koje služe samo odnosnim općinama, država je
u 1935. godini isplatila općinama na ime prireza od cea 1 din po ha godišnje
(u motive ovih isplata ne ulazimo).


Bez gospodarskih osnova (bilo »privrednih planova« ili privremenih
privrednih planova«) ne može se ni govoriti o nekom napretku u šumskom
gospodarstvu, a oni su potrebni i za našu šumarsku statistiku, koja
ima i svoju veliku praktičku namjenu. Segregacijom otpada nekoliko stotina
hiljada hektara, za koje država ne će biti obavezana da ih sastavlja,
a po tom neće u njih ni ulagati novac, odnosno za manje uložen novac
u ove sastojine bit će poboljšan položaj ostalih državnih šuma.


Uprava segregiranih šuma treba da bude stručna, gospodarenje s prihodima
nadzirano po državnoj vlasti. Segregacija šume treba da bude
provedena, kako bi se državne šume oslobodile tereta, koji ih vuče iz
kolotečine privredne institucije, dakle i uprava se mora od njih odvojiti.
Za samostalnu upravu ne će biti u većini slučajeva sredstava, ali se mora
naći sredstava za dotaciju te uprave i za čuvanje. Dakle stručnu upravu
treba da vode, u koliko nije samostalno, sreski šumarski referenti. Njihovo
postavljenje kao osoba za ovu službu (ne kao vršioca dužnosti) i
onako je potreba, a ovdje je prilika, da se dio izdataka na iste pokrije


408
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 23     <-- 23 -->        PDF

doprinosom od komunalnih šuma, kojima će ovi upravljati. Dodavši
k tome porez za segregirane šume, izlazi da stvarno bez posebnih izdataka
bit će postavljeno činovništvo za vršenje šumarsko-političke službe.
Pa i ako će biti riječi o daljnjoj organizaciji uprave segregiranih šuma,
treba da se podvuče već sada, da je prigovor o neracionalnom gospodarenju
komunalnim šumama8) na mjestu samo onda, ako se prepusti
na slobodno raspolaganje. Ali to se dade pravodobno spriječiti donošenjem
zakona o uređenju komunalnih šuma istodobno sa zakonom o njihovom
izdvajanju (naravski kao zasebnim), jer on treba imati trajan
karakter, dok se zakonom o izdvajanju ima izvršiti samo jedan čin.


Za izdvajanje šuma i pašnjaka govore mnogi praktičari. O izdvajanju
se mislilo i prije rata, te je postojao i poseban zakonski predlog. Medu
pismenim treba spomenuti P. B i 1 i ć a,9) a prihvaća ga i D. Veseli.10)


4. Smjernice segregacije šuma i pašnjaka. Kod izdvajanja potrebnih
površina, kako za potrebe drvarenja tako i za potrebe pašarenja, treba da
se ustanovi subjekt, u čiju se korist vrši izdvajanje, količina koja se mora
ili bi se morala namiriti, te konačno objekt, u kojem će namirenie izvršiti.
Kao subjekti dolaze u obzir seljaci odnosno njihovi domovi, ne samo
starosjedioci nego i kolonizirani. Vezati pravo drvarenja i pašarenja uz
dom (kućište) pravilnije je nego vezati ga uz osobu, jer je cilj svega rada
opskrba odnosnog seljačkog doma, a ne pojedine osobe. To prije, što
još nisu kod nas riješni imovno-pravni odnosi seljačkog staleža, kako bi
isti trebali biti uređeni. Osobe se mnogo lakše izmjenjuju nego dom, a
njegov stanovnik konačno uvijek će vršiti jednaku funkciju, zvao se
Petar ili Pavao. Dakle u obzir pri izračunavanju osnovice za izdvajanje
dolazi svaka ona kuća, koja je namijenjena stanovanju seljaka, koji se
bavi agrikulturom ili mu je ta glavno i prvenstveno zanimanje (na pr.
kod povremenih šumskih radnika, kod seoskih »trgovčića« i si.). I ako
je to pitanje uređenja zajednice (komunalne šume), ipak već kod segregacije
mora biti jasno, kako će se postupati u slučaju dioba jednog
kućnog broja. Ovdje treba svakako voditi računa o onim diobama, koje
će se sprovesti u skoroj budućnosti, t. j . o diobama današnje zadruge,
koja živi možda svega dan, dva. Za ostale tek toliko, koliko su opći uvjeti
takvi, da bi jače napučivanje moglo biti moguće. Moramo biti na čistu,
da ćemo dio žiteljstva u budućnosti morati pretvoriti u industrijskog
radnika uz izvršenje emigracije iz rodnog sela u druge krajeve države.
1 ako je temelj procjene potrebne površine za podmirenje potreba produkciona
sposobnost staništa, to se mora uzimati obzira i na konkretno
današnje stanje odnosne šume, t. j . na obrast i na vrstu drva. Kako i prvo
i drugo danas u mnogo slučajeva nije u povoljnom stanju, to i odatle
jedno osiguranje potreba u budućnosti uvođenjem odgovarajućih vrsta
drva i podržavajući potreban uzgoj sastojina. U krajevima, gdje postoji
mogućnost eventualne kolonizacije, treba kod segregacije uzeti u obzir
i ovaj momenat.


Pri izvršenju izdvajanja pored osoba, koje će pravo uživati, treba
riješiti i opseg ovoga prava. Svakako treba zavesti jednakost: besplatno


8) »Šumarski List« za 1935. godinu str. 339. — Dr. Petrovi č u svom Referatu
o izdvajanju općinskih šuma i pašnjaka u Bpsni i Hercegovini.


e) »Šumarski List« 1924. god.


,D)


»Bosanski šumar« br. 10—12. god. 1924.


409
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 24     <-- 24 -->        PDF

drvo iz segregirane šume može se dobiti samo do određenog maksimuma.
Taj pak maksimum treba biti podmirenje najelementarnijih potreba. Te
bi potrebe mogli označiti: kuća za stanovanje 5,5 x 10,75 met., odnosno
da se sastoji od sobe 5 x 5 met., od kuhinje 3,5 x 5 met., od hodnika
1,4 X 2,5 met., od izbe 1,4 x 1,4 met., od staje za 4 komada stoke s potrebnim
pristupom, od skloništa za sitnu stoku, te od suše 4X 6 met.
Svaka građevina razumijeva se kao prizemnica bez naročitih nadmjera
u visinu s namjerom izgradnje nižih prostorija na dva sprata. Naravski,
da se ovo ne odnosi na slučajeve, kada se kuće grade na strmom terenu.
U vinorodnim i voćarskim krajevima treba osigurati i za ove potrebe
jedan minimum. Količinu i vrst drveta valja određivati prema običajima
dotičnoga kraja. Gdje je u upotrebi kamen ili bi se ovaj mogao upotrijebiti,
iuzet će kod obračuna potrebne drvene građe i ovaj u obzir i t. d.


Namirenje gornje potrebe može se izvršiti unutar jedne ophodnje.
Ta se ophodnja određuje prema vrsti građevnog materijala, a kod drva
prema vrsti drva, koja se upotrebljuje. Prekoračenje mase u pojedinim
ophodnjama može se dozvoliti (samo u slučaju djelovanja »više« sile
(požar i dr.). Tko u jednoj ophodnji izvrši izvjesnu uštedu na svom dijelu,
ima1 prava koncem ophodnje na naknadu od zajednice ili da mu se prištednja
prizna u novoj ophodnji. Ovo s razloga da se očuva i uzdrži potpuna
jednakost, a donekle i isključi spekulacija, jer će ophodnja u svakom
slučaju obuhvatiti po više decenija. Jednakost u snošenju troškova,
ali i jednakost u uživanju. Ovo se ne odnosi na ogrijevno drvo, jer je
ono i onako minimum potreba, dok kod građevnog mogu i od minimuma
nastati uštede (ako se krpari sa starom kućo´m, ako se za stoku
drži manja staja, ako se suša ne gradi i si.), a sve najviše, jer (se nije
u materijalnoj mogućnosti da se to izvede. Ne bi bilo u duhu jednakosti,
kada bi pojedinac lih zbog materijalne nemogućnosti poklonio svoj dio
zajednici, dok onaj koji i inače ima, da od zajednice stvarno i više prima.
Naravski, ako je primio pomoć u ma kom drugom obliku, ova se isto računa
kao i redovna potreba, te se može odbiti (ako nije u mogućnosti
da iskoristi drvo), ali ne mora.


Pitanje objekta segregacije za odnosna sela u stvarnoj je vezi
s oblikom vlasništva. Kao samo po sebi razumljivo uzimamo, da je taj
oblik kolektivan: kolektivan u odnosu spram pojedinca, ali kolektivan i
spram selâ, uzevši ova kao jedinice. Jer dogodi li se da neko selo u svom
ataru nema šume ili da se šuma u izvjesnoj katastralnoj općini povukla
u jedan kraj, ne bi bilo pravo, a ni svrsihodno, da takvo selo zbog takve
dispozicije bude prikraćeno u odnosu spram drugih sela.


Po analognim principima treba da se vrši izdvajanje pašnjaka. Ovdje
odrediti maksimalan broj stoke za besplatnu pašu, a sav višak da se pase
uz uplatu pašarinske pristojbe u korist zajednice, ako to dopuštaju
obziri šumskog ili pašnjačkog gospodarstva. Kod ocjene potreba valja
imati na umu ekstenzivnost stočarstva i uvažiti činjenicu, da bi se raznim
melioracijama od danas slabih livada i ostalih poljoprivrednih zemljišta
mogle dobiti dobre obradive površine.


Uz podmirenje stvarnih potreba izlučivanje treba da zadovolji i zadaću
arondacije šumskog posjeda. Prema tome, ako se računski pokaže
i višak od koje desetice hektara, a koji višak čini usamljen kompleks
državnog posjeda srazmjerno vrlo udaljenog, i taj višak treba pretvoriti
u zajedničku šumu. Takav usamljen kompleks oteščava čuvarsku službu,
pa je (srazmjerno troškovima uprave i čuvanja) minimalnog eksploata


41Q
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 25     <-- 25 -->        PDF

cionog značenja. Pa i dva tri takva kompleksa, naročito u brdskom terenu
i u većoj međusobnoj udaljenosti ne znači gubitak. Jer, postoji li
višak izvan potreba sela i pravoužitnika, zakon o uređenju tih šuma treba
da osigura upotrebu toga viška u korist cjeline pravoužitnika (gradnja
vodova, natapanje, crkve, škole i si.). U državnu blagajnicu doći će novac
iz te šume opet, i ako malo zaobilaznim putem.


Za sam rad izdvajanja može se usvojiti sistem sreskih i banovinskih
komisija, kako ih predviđa i današnji predlog zakona o izdvajanju šuma
i pašnjaka na teritoriju Bosne i Hercegovine. Radi se samo o tome, da
se izda dobar pravilnik (naputak) o samom radu: o utvrđivanju broja
pravoužitničkih domova, o određivanju njihovih potreba i količina drvnih
masa, kao i objekata izdvajanja, te o samoj tehnici rada. U ovom naputku
valja podvući, da se ima svakako nastojati o podmirenju stvarne
potrebe, da se ima voditi računa o arondaciji državnog posjeda, pa i
uz žrtve nekoliko hektara šume. I ako postoji nacrt zakona za izdvajanje,
koji treba manje više da riješi pravnu stranu pitanja o izdvajanju, to bi
za sastav naputka bilo svakako potrebno što detaljnije proučavanje cijeloga
pitanja sistemom anketa šumskih uprava, pa i pojedinih zainteresovanih
lica i javnih radnika, putem nadležnih direkcija šuma. Izrađena
svoja mišljenja Direkcije dostavljaju Ministarstvu šuma, koje ujedinjuje
uz prethodnu eventualno potrebnu razradu cijelog predmeta uz sudjelovanje
pretstavnika zainteresovanih Direkcija (u Sarajevu i u Banja-
Luci), te predstavnika zainteresovanih odsjeka za šumarstvo Kr. Banskih
uprava (Drinske i Vrbaske). Tek nakon ovako svestranog proučenja
predmeta po starijim, a eventualno i mlađim stručnjacima donijeti odredbe,
kojim će se valjano moći poslužiti u svakoj danoj prilici.


U mnogim slučajevima, poglavito gdje su uređajni elaborati, cijeli
posao mogao bi se svesti na omeđašenje preostalog dijela državnog posjeda,
dok sav ostali jednostavnim prenosom u zemljišno-knjiškim uredima
prenijeti od države na odnosne nove zajednice. Na osnovu mišljenja
uprava trebale bi Direkcije dati odnosnim komisijama upute u tom
smjeru, pa ako ove odluče, trebalo bi zatražiti saglasnost Direkcije šuma
i Banske uprave.


I ako je katastar rađen s geodetskim stolovima, ne znači da se ograničavanja
ne bi mogla vršiti i drugim, preciznijim instrumentom. Time
bi se dobila točna površina državnog posjeda, koja bi služila kao osnovica
za sav daljnji rad (uređivanje i dr.).


5. Uprava izdvojenih šuma. U jednom razgovoru o izdvajanju šuma
za otkup mera i baltalika postavljeno je gotovo ultimativnim tonom
pitanje, kako da se uredi uprava tih izdvojenih šuma Imamo imovne
općine, imamo zemljišne zajednice, imamo općinske šume, ali svagdje
su se pokazale manjkavosti. Međutim oblik uprave manje više irelevantan
je. Mnogo je važnije pitanje o samom načinu uprave i pitanje odredaba,
kojima se daju direktive za upravu ovih šuma. Jasno je, da vlasništvo
ima biti kolektivnog karaktera, a da se individualna dioba u pravilu isključuje.
Šuma po svom karakteru zahtijeva veće površine i veće cjeline,
time je stručna uprava i polučenje potrajnosti optimalnog prihoda sigurnije,
smjernice šumarske politike lakše se provode i konačno u kolektivnom
obliku svojine lakše ove šume izvršuju svoju zadaću, nego li je to
slučaj u individualnoj svojini. A danas, kada imamo iskustva o već prilično
dugom životu raznih oblika kolektivne svojine šume, možemo sa411
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 26     <-- 26 -->        PDF

činiti i bilans toga života. Dobre njegove strane možemo zadržati, a
loše odbaciti ne samo u ovom slučaju nego i općenito, jer su se tokom
života i prilike promijenile.


Treba poći putem srednjeg šumskog posjeda. Prirodne cjeline, bile
to upravne općine ili više njih ili samo dijelovi upravnih općina, treba
da čine upravnu cjelinu. Nakon prirodnih uvjeta dolaze do izražajagospodarski razlozi. Te cjeline trebaju konačno biti takove, kako će se
što bolje moći izvršiti izjednačenje prihoda šuma. Svako kolektivno tijelo
ima svoje ime (naziv), kao na pr. šumska zajednica N. N. U pravilu te
zajednice sastavljaju već komisije, koje izdvajaju šume, ali se u opravdanom
slučaju njihova pregrupacija može izvesti u svako doba. Od
prvotno nastalih zajednica mogu nastati diobom i manje zajednice, ali
uz ograničenje minimuma posjeda. Tako isto treba da postoji minimum
za uređenje zasebne zajednice kod prvotnog uređenja. Pored prije rečenog
taj je minimum potreban i za postavljanje čuvara šuma, te opće
administracije nadzornih vlasti.


Uprava je gospodarska u širem smislu i stručno šumarska u užem.
Prva je rezultat izbora glavnih skupština zajednica, a druga može biti
po slobodnom izboru, inače je postavlja nadzorna vlast u osobi sreskog
šumarskog referenta ureda radi. Upravni odbor, biran po ovlaštenicima
ili bolje pravoužitnicima zajednice, vodi opću upravu. Važnost njegovih
zaključaka, kao i zaključaka skupština, ovisna je o odobrenju nadzorne
vlasti bilo prvog bilo drugog stepena. Dakle djelokrug odbora bio bi
analogan onom kod zemljišnih zajednica. U pomanjkanju vlastite stručne
uprave vodi ovu, kako je već i rečeno, sreski šumarski referent. Zajednica
za ovu doprinosi u korist državne blagajnice izvjestan doprinos
(tangentu). Sve redovne kancelarijske poslove sreski šumarski referent
vodi kao ostale službene, a za terenski rad ima prava na naknadu putnih
troškova (kao i za eventualno prisustvovanje glavnim skupštinama).
Izvanredni radovi, kao na pr. gospodarske osnove i si., t. j . radovi koji
zahtijevaju posebno zaposlenje, daju se na osnovu odobrenog zaključka
zajednice izabranoj osobi uz unaprijed utanačeni honorar. Zaostaci starih
sječina, paljika, golijeti. zagrađivanje bujica obavljaju se na teret države
(Fond za pošumljavanje).


Cijela formacija i život takvih šumskih i pašnjačkih zajednica odvija
se na osnovu posebnog zakona, koji bi trebao, kako je to već podvučeno,
slijediti neposredno iza zakona o izdvajanju. Oba ova zakona treba da
dođu na regulirano pitanje sadanjih uzurpacija državnog zemljišta i reguliranog
pitanja unutarnje kolonizacije na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Pored već navedenog, taj zakon ima da odredi subjekte prava, te
opseg i način izvršavanja ovog, svakako u relativnom obliku (okvirni
zakon). O ovom je već govoreno naprijed prigodom određivanja smjernica
izdvajanja. Taj zakon treba da daje direktive za upotrebu eventualnih
viškova gospodarstva nalažući u prvom redu i poŠtivajući kolektivnu
tendenciju ovog posjeda i ovih prihoda.


Uz takove zakonske odredbe gospodarenje u izdvojenim šumama i
uz danu mogućnost njihove provedbe ne bi kretalo natrag nego naprijed.
Elastičnost zakona, primjena njegovih intencija, a ne slova, maran rad
šumara i razumijevanje neposredno zainteresovanih uz malo materijalnih
žrtava, sve bi to stvorilo uslpve za napredak i potomstvu bi se podiglo
i sačuvale lijepe šume.


412
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 27     <-- 27 -->        PDF

RÉSUMÉ. Dans cet article, l´auteur traite le probleme des forets de l´Etat en
Bosnie et en Herzégovine dans lesquelles les paysans ont le droit de servitude de tout
le bois de l´utilité pour leur maisons. L´auteur dit qu´il est le plus rational de ségréger
ces forets-servitudes en créant d´elles un type de forets communales.


Ing. TEODOR ŠPANOVIĆ (SARAJEVO):


RAZRJEŠENJE SERVITUTNIH ODNOSA U
BOSNI I HERCEGOVINI


(DISSOLUTION DE L´ÉTAT DE SERVITUDE DES FORETS
EN BOSNIE ET EN HERZÉGOVINE)


Pred sastanak najavljene komisije, koja ima da izradi zakonski
projekat o razrješenju servitutnih odnosa u Bosni i Hercegovini, iznijećemo
nekoliko napomena, koje ne bi trebalo ispustiti iz vida.


Zakon o šumama u §-u 184 određuje, da se donese zakon o otkupu
baltalika i mera u Bosni i Hercegovini. Do danas taj zakon još nije
donesen.


Razlučenje ili izdvajanje šuma, odnosno otkup prava služnosti, čeka
već decenije. Otomanska uprava htjela je da uredi u Bosni i Hercegovini
pravne šumsko-posjedovne odnošaje, ali nije dospjela. Austrijska okupatorska
vlast je riješila privatne zahtjeve i potraživanja na državne
šume, izlučila privatne i vakufske šume, te sa vrlo malim izuzetkom i
ograničila preostale državne šume. Ona je bila u §-u 27 gruntovnoga
zakona od 13 IX. 1884 predvidjela i izručenje baltalika i mera. Posao je
započela, ali ga nije dovršila, jer ju je omeo rat.


Za otkup ovlaštenja i izdvajanje seoskih baltalika i mera postoji i
više nacrta, ali nijedan nije postao zakonom. Tako postoji: 1) nacrt bivše
zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu o otcjepljenju opštinskih šuma
i pašnjaka od erarnoga posjeda, predložen bivšem Saboru za B. i H. na
prihvat, 2) nacrt bivšega Bosansko-hercegovačkoga Sabora, koji je Sabor
1914 i prihvatio, ali nije sankcionisan, 3) nacrt Gavre Gašića i dr. u
bivšem Bosansko-hercegovačkom Saboru, 4) nacrt Ministarstva Šuma i
Rudnika od 1935 godine izrađen uz konzultovanja Direkcija šuma u Sarajevu
i Banjoj Luci. To je zakonski projekt o izdvajanju opštinskih šuma
i ispaša. Upravni odbor jugoslovenskog šumarskog udruženia izjasnio se,
da ne bi bilo oportuno, pored današnjih prilika i shvatanja, taj zakon
sada donositi bez ikakovoga potanjega obrazloženja. I taj je projekt
odbačen.


Sada se sprema, kako čujemo, jedna komisija, koja bi imala da
izradi projekt zakona za razrješenje servitutnih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Da bi ta komisija mogla imati tačniji pregled i da bi njen rad
mogao biti što uspješniji, a pitanje odcjepljenja šuma i pašnjaka što
bolje i pravednije riješeno, svakako je potrebno da komisija što bolje
upozna današnje faktične prilike i današnju praksu, da pregleda nekoliko
ovakovih šuma, da se u komisiju uzme i nekolicina šumarskih stručnjaka,
koji su u praksi vršili taj posao. Pored toga komisija će morati da ima
u vidu i slične otkupe na drugim mjestima, te na koncu posljedice, koje
ce nastati kod upotrebe pojedinih načina otkupa prava službenosti,


413