DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 149     <-- 149 -->        PDF

t ..... ..........


Ha 24 ........ .... je y ........ ..... .......... .... ........
............ .... . ....... y ........ ........ je 25 ........ .. ...........
..... ....... ........ ....... ........ ce .. ..... .........
...... ....... .... ...... .. ...... .. J o. a. .........., .........
............ .... . ....... y ........ . ... .............. ..........
........ ... . y ... .........,. .......... ...... je ..... .... .........
...... i\ . o p . . . a . H . . o . . ., ........ ............ ..... . .......
. ...... .......... ...........


f VJEKOSLAV BUBANJ,
finans. savjetnik u p., sahranjen je 15 marta 1936 u Zagrebu. — Pokojnik je svršio
šumarske nauke u Križevcima.


t BOGDAN SVOBODA,
grad. šum. inspektor, sahranjen je 17 marta 1936 u Varaždinu.


ING. ZWICKELSDORFER IVAN


umro je u Samoboru, gdje je i sahranjen 11 aprila 1936.
Pokojnik bio je vrstan šumar i odlikovao se je vanre´dnom kolegijalnosti.
Nekrolog donesti ćemo naknadno.


PROMJENE U SLUŽBI.
Unapređeni su:
R ot t e r inž. Ivan , za višeg savjetnika dir. šuma 4 grupe 2 stepena kod Direkcije


šuma đurđevačke imovne općine u Bjelovaru ;
Jelenčić inž. V 1 a d i s 1 a v, za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave u Otoku;
P a j e inž. Miša , za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave1 brodske imov. općine


u Bodu na S.;
H e 11 m a n inž. Matija , za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave đurđevačke
imovne općine u Bjelovaru;
Trifunović inž. Dragoljub, za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave petrovaradinske
imov. općine u Moroviću;
Vuksanović inž. David, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave petrovaradinske
imov. općine u Kamenici;
C vit ovac inž. V j e k o s 1 a v, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u
Zavalju.
F 1 e g 1 inž. Š i m u n, za šum. višeg pristava 7 grupe kod Dir. šuma brodske imovne
općine u Vinkovcima;
Deniso v inž. G a b r i e 1, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave´ Drežnik
ürad;
M u ž in i ć inž. Mirko, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u St. Mikanovcima.
Premješteni su:
Marić inž, B r a n i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Raški; k šum.
upravi u Deliblatu;
U v ali ć inž. Srd an, šum. pristav 8 grupe, šef šum. uprave u Novom gradu, k Direkciji
šuma brodske limov. općine u Vinkovcima;
Pe´trović Mihajlo, podšumar 9 grupe, od šum. uprave u Kruševcu, k sreskom
načelstvu u Trsteniku;
lli ć inž. Nikola , šum. savjetnik i šef šum. uprave u Vojnom Križu, k Direkciji šuma
u Zagrebu;
R o g o 1 e inž. Josip , savjetnik Dir. šuma u Sušaku, za višeg sekretara ministarstva
5 grupe kod odelenja za šumaarstvo Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;


365