DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 146     <-- 146 -->        PDF

Australij a sa površinom od 7,7 mil. km´2 i 6.5 mil. stanovnika ima prema
novijoj statistici 225.064 km2 šuma (2.9%). Od te je površine samo 45% upotrebivo.
Šume četinara čine 10%, a lišćara 90%. Glavne vrste su eukaliptusi, araukarije, cedar,
santalovo drvo i dr. Šumsko gospodarenje prijašnjih decenija nije bilo nikakovo, šume
su se krčale, palile i uništavale. U novije doba posvećuje se´ šumskoj privredi veća
pažnja. Australija uvozi godišnje velike količine mekog drveta iz U. S. A.,, Kanade,
Japana, Švedske i dr.


Nov a Zelandij a sa površinom od 268.000 km2 i 1,5 mil, stanovnika ima
5,38 mil. ha šuma (20%). Od toga su 73% državne šume, 17% komunalne, a 10%
privatne. Od četinara pridolaze: kauri (Ayathis, Damnara-australis), rimu (Decrydium
eupressinum), te razne vrste podokarpusa; lišćare najbrojnije zastupa bukva (Nothofagus).
Nova Zelandija više drvne mase uvozi nego izvozi.


O c e1 a n i j a je zajedničko ime velikog broja ostrva u Pacifičkom oceanu, koja
imaju cjelokupnu površinu od 989.250 km2 i 1,5 mil. stanovnika; površina šuma iznosi


71.5 mil. ha. U šumama je nazraširenije drvo kokosova palma i sago-palma.
U četvrto m (posljednjem) poglavlju prikazuje autor opći pregled šuma i
šumske privrede cijelog svijeta. Ukupna površina zemlje od 132.518 mil. km2 sa 2024.4
mil. stanovnika ima 3102 mil. ha šuma (23.4%) t. j . na jednog stanovnika dolazi


1.53 ha šume (sastavljeno iz podataka Godišnjaka Društva Naroda). Od ukupne šumske
površine otpada na tropske šume 50%, na četinare 35%, a na lišćare umjerenog pojasa
15%. Uzevši samo u obzir šume Evrope, azijske Rusije, U. S. A. i Kanade sa ukupnim
godišnjim prirastom od 1450 mil. m3, to na području te cijele oblasti postoji između
prirasta i sječe ravnoteža (radi rezerva u Sovj. Rusiji i Kanadi). U cjelokupnom svjetskom
uvozu i izvozu drveta učestvuje piljeno drvo četinara sa 75%.
Pisac na svršetku djela na postavljeno pitanje, mog,u li sadašnje šume trajno
podmirivati svjetsku potrošnju drveta, nabraja niz činjenica, na temelju kojih zaključuje,
da će šume u dogledno vrijeme moći davati toliko drveta, koliko ga bude potrebno
za normalne1 potrebe.


Osim izloženih podataka za pojedine kontinente i države, koji se neposredno
odnose na šumsko gospodarstvo, autor daje kratki geografski opis svake pojedine
zemlje; navodi podatke o klimi, o rasprostranjenju šuma, o poljoprivrednom gospodarstvu
i vrsti kultura. Razlaže trgovačke prilike, te razvoj industrije uopće; specijalno
pak, uz pregledno sabrane statističke podatke o šumskoj industriji, detaljno obrađuje
faktore, koji su prije i poslije rata utjecali na nju, komparirajuć ujedno njezin razvoj
sa razvojem i stanjem ostalih industrija. Posebno pak razmatra razvoj sveukupne
trgovine, te trgovine šumskih produkata ističući pri tom ulogu i važnost pojedine vrste
drveta i pojedinih sortimenata. Sva razlaganja popraćena su obilnim brojčanim podacima,
skrižaljkama, instruktivnim grafikonima, te uspjelim fotografijama, a dokumentacije
potkrijepljene mnogobrojnim djelima stručne literature, koja su u svakom pojedinom
slučaju i nakon svakog članka točno naznačena.


Naročita je osebina ovog odličnog stručnog djela, što se brojni statistički podaci
ne nižu suho jedan za drugim, već su povezani logičnim razmatranjima iz kojih su
opet izvedeni stvarni zaključci; tim su sva naučna statistička razlaganja postala za


imljiva, lako se1 čitaju, te tako postaju pristupačna većem krugu čitalaca, što obično
nije slučaj kod statističkih djela ove vrste.
i Dr, Zlatko Vajda


362