DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 144     <-- 144 -->        PDF

m", t. j. 1.1 m3 po ha. Međutim eksploatacija je veća od normalne za 470.000 ms.
Godine 1932 iznosila je sveukupna domaća potrošnja 29.4 mil. m3 t. j . 0.63 m3 po
1 stanovniku.


U sveukupnom britanskom uvozu učestvuje drvo sa 7%. Uvoz iz Jugoslavije
posljednjih je godina opao, naročito kod četinara i hrastovine, jedino se uvoz bukovine
drži još dosta dobro. Drvo četinara zauzimlje 90% čitavog uvoza drveta u Englesku


(od toga rezano drvo 50% a rudničko 20%). Od tvrdog drva uvozi se hrast, orah,


tikovina, mahagoni i dr.). Od ukupno uvezenog drveta uvezlo se 1932 godine iz Rusije
i Finske 49.5%.


U Oxfordu je godine 1924 osnovan državni institut za šumarstvo (Imperial
Forestry Institute), koji se bavi znanstvenim istraživanjem na polju šumarstva.


Površina šuma u britanskim kolonijama cijeni se na 602.5 mil. ha;
od toga su 42% četinari, a 58% lišćari. Od čitave te velike šumske površine pristupačno
je samo 51%. Tek 1/. tropskih šuma sposobne su za eksploataciju; najvrijednije su
u Sjev. Americi (gdje se nalazi 90% svih četinarskih šuma Velike Britanije). Drvo se
stoga izvozi samo iz Kanade i Indije, dok se u druge britanske zemlje mora uvoziti.


Amerik a sa površinom od 40,686.000 km2 i 255 mil. stanovnika ima
1,463.346.000 ha šuma (šumovitost je 35.9%).


Ujedinjene države Sjev. Amerike sa površinom od 9,693.650 km2
i 137 mil. stanovnika imaju 189,993.000 ha šuma. Šume ove zemlje, počam od polovice
prošlog vijeka, bezobzirno su se sjekle i uništavale, tako da je nekadanja površina šuma
od 332,740.000 ha pala skoro na polovicu. Šume čine četinari: Južni bor (Yellow pine),
tsuge, smrča i jela, taxodium, borovac, duglasovka, zapadni bor (p. ponderosa),
séquoia, i dr. ; od lišćara: hrastovi, bukva, breza, liquidambar, kesten, hikori, topole,
jasen, liriodendron i dr. U privatnom je vlasništvu 78% šuma, a ostale u posjedu države
i javnih tijela. Radi neuređenog gospodarstva prirast šuma vrlo je malen, te se cijeni
manje od 1 m3. Broj šumskih požara prema pojedinim godinama iznosi 20—90.000 slučajeva
na 5 do 25,000.000 akra, sa štetom od 8—40 mil. dolara. Zbog neracionalnog


;!;


iskorišćavanja godišnja se sječa cijeni na 630 mil. m uz štete od požara, insekata itd.
ta se cifra penje na 700 mil. nr´! t. j . siječe se za 500 mil. m3 drveta više, nego što
prirašćuje.


Godine 1929 bilo je u pogonu 12.915 pilana, koje su zapošljavale 419.084 radnika.
I sve ostale grane šumske industrije osobito su razvijene. Američka Unija u 1926
godini zauzimlje prvo mjesto u svjetskom prometu, u kom učestvuju sa 14.7%; bilans
njezine spoljne trgovine stalno je aktivan. Uzevši u obzir samo trgovinu šumskim proizvodima,
taj je dio spoljne trgovine pasivan (čemu je uzrok veliki uvoz papira i
sirovina za papir).


Kanad a sa površinom od 9,659.653 km2 (od toga površina voda i jezera
zaprema 327.186 km2) i 10,374.196 stanovnika (1931 godine) ima šumsku površinu od
298,221.059 ha (32%). Na 1 stanovnika dolazi 28.7 ha šumske površine. U kanadskim
šumama čine četinari (smrče, borovi, duglasovka, tsuge, cedar, jele i ariši) 83i4%, a
lišćari (breze, javori, lipa, bukva, topola, hrast i jasen) 16.6%. Od cjelokupnog šumskog
posjeda privatnici posjeduju samo 9.6%, dok su sve1 ostale šume državne. Komunalnih
šuma nema. Stanje je šuma povoljnije nego u Sjed. državama. Računa se, da
se iz kanadskih šuma. godišnje vadi preko 116 mil. m3 drvne mase; i ako se ne može
znati za točan prirast kanadskih šuma, ipak je sigurno, da se u njima godišnje manje
siječe nego što prirašćuje.


Počam od godine 1910 razvila se u Kanadi velika drvna industrija; godine 1929
izrađeno je na kanadskim pilanama 11.19 mil. m3 rezanog materijala. Osobito se razvila


360