DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 142     <-- 142 -->        PDF

dio šuma nije uređen. Prirast se cijeni na 16,868.000 m3 t. j . 2.6 m3 po ha. Godišnje
se siječe mnogo više od prirasta (godine 1930 poseklo se 22 mil. m3); ogromni kompleksi
šuma su iskrčeni i pretvoreni u pašnjake. Od posječenog drva 80% troši se u
zemlji, a 20% se izvozi.


Šumska industrija je poslije rata naglo procvala, ali je uslijed krize opet opala;
danas ima u zemlji oko 486 pilana, koje su godine 1931 ispilile 4.1 mil. m3 oblog
drveta. Osim toga ima 1664 malih pilana, koje pile godišnje 0.8 do 1.0 mil. m3 oblo


vine. Opći trgovinski bilans je zadnjih godina aktivan. Naš trgovinski bilans sa Rumunijom
je pasivan. Najviše se izvozi rezano drvo četinara (45% od svega izvoza),
te ogrijevno drvo (47%). Najvažnija tržišta za rumunjsko drvo su u Mađarskoj, Egiptu,
Bugarskoj i Njemačkoj.


S/o v j et sk a Rusij a sa površinom od 21,274.300 km2 i 165.7 mil. stanovnika
ima šumsku površinu od 949.9 mil. ha; u tu su površinu uračunate i tundre, bare,
tresetišta i garišta. Pošto nisu sve šume premjerene, to su ovi podaci nesigurni, šumom
pokrita površina iznosi 453,782.700 ha. Ruske šume´ čine u velikoj većini četinari: bor,
smrča, ariš i dr. (80.6%), ostalo su šume lišćara: breze, hrasta, jasena i dr. Osim malog
dijela lokalnih šuma, sve su šume državne. Po Centralnom statističkom uredu iznosi
godišnji prirast šuma evropskog dijela Rusije 432,7 mil. m3, a prema podacima Središnje
uprave šuma veličina je tog prirasta 184.0 mil. m3. Pod kraj zadnjeg petgodišnjeg
plana (»pjatiljetke«) predvidjelo se godišnje iskorišćenje od 550 mil. m3. Radi
velikog razvoja industrije faktična potreba na drvu (naročito građevnom) stalno raste.
Stoga se u otvorenim šumama evropskog dijela Rusije vrši prejaka eksploatacija, te se
na pr. 1929—4930 u nekim predjelima iskoristilo 1.3 do 1.6 puta više od godišnjeg
prirasta. Naprotiv u Kavkazu, Uralu i Sibiriji ima netaknutih šuma, u kojima se iskoristilo
samo 60%, pa čak i 6% godišnjeg prirasta. Godine 1931 bilo je 1501 pilana sa
2802 gâtera, koje su u godini 1932 preradile 24.4 mil. m3 oblovine. Šumska je industrija
u Rusiji većinom državna; ili je dana u zakup ili je zadrugarska. Državnom industrijom
upravljaju Trustovi i Kombinati (čisti dobitak ide u državnu kasu),


Spoljna je trgovina u Sovjetskoj Uniji državni monopol. Bilans je izmjenično
aktivan i pasivan. Iz razloga »ekonomske cjelishodnosti« forsirao se izvoz, bez obzira


na komercijalni rentabilitet, pa se tvrdi, da je izvoz mnogih predmeta sovjetskog izvoza
skopčan sa gubitkom t. j . da su proizvodni troškovi veći od prodajnih cijena. Tako se
dokazuje1, da je prodajna cijena izvezenog piljenog drveta godine 1929—1930 iznosila
64% proizvodnih troškova. Godine 1930 učestvovalo je drvo u izvozu sa 16.4%. Od
godine 1927 počinje se izvoz drveta iz Sovjetske Rusije naglo razvijati, tako da je
godine 1932 izvezeno 34.6 mil. m3. Dok je Rusija kod izvoza drva na evropskom tržištu
prije rata učestvovala sa 22.1%, to je njezina participacija u godini 1933 porasla na
34.6%. Po vrsti sortimenta izvozi se najviše piljeno drvo, okruglo i tesano drvo, te
šperploče i izrađevine; nadalje željeznički pragovi i dužice1. Glavna su tržišta za Rusko
piljeno drvo (kojeg čine 96% četinari) Engleska (preko 50%), Holandija i Njemačka.
Isto vrijedi i za rudničko drvo.


Španij a sa površinom od 504.679 km2 i 23.7 mil. stanovnika ima 5.0 mil. ha
šuma (9.9%) t. j . po 1 stanovniku 0.21 ha. Ali i od te šumske površine preko polovice
čine makije i stepe. Španske šume bogate su na vrstama drveća (600 vrsta). Kod
četinara pretežu borovi (P. pinea, silvestris, pinaster, halepensis, laricio i montana) ;
od jela dolaze A. pectinata, pinsapo i excelsa; hrastove zastupa Q. pedunculata, sessiliflora,
..., cocifera, Tosa, lusitanica, Suber i humilis. Godišnji prirast cijeni se na


3.4 mil. m3.
Poslije rata industrija se jako razvila. Godine 1931 bilo je preko 800 pilana.
Opća je spoljna trgovina pasivna, a isto tako pasivan je i bilans trgovine šumskim pro


358