DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 141     <-- 141 -->        PDF

1925 bilo je pilana i raznih fabrika (furnira, impregnacija i dr.) 14.006 sa 149.899 radnika.
Bilans trgovine drvom pasivan je, ali ako se uzmu u obzir i drvni proizvodi (papir,
izrade iz drveta i dr.), onda je taj bilans aktivan. Prije rata glavni su uvoznici drva
bili Rusija i Austro-ugarska, a poslije rata čehoslovačka i Poljska. Posljednjih se godina
uvoz iz Rusije opet povećao na račun smanjenja uvoza sre´đnjo-evropskih država.


Norvešk a sa površinom od 309.995 km2 i 2,831.267 stanovnika ima 7,628.880
ha šumske površine (24.1%) t. j . na jednog stanovnika dolazi 2.69 ha šume. Većina
Norveške je neplodno zemljište (72.2%). Šume četinara (bor, smrča) zapremaju 70.01%,
a lišćara (breza, bukva i dr.) 29.99%. Šume su većinom privatne (70.95%), državnih
i zajedničkih ima 13.20%, dok su ostale fondovske, komunalne i dr. Privatni posjedi
su sa % ispod 50 ha. U njima se, zbog oteščane kontrole često vrši devastacija. Ukupni
godišnji prirast cijeni se na 10 mil. m3. Potrošnja je veća od prirasta. Šumska indu


strija i industrija papira na prvom su mjestu. Malih pilana ima 1858, a velikih 507.


Opći trgovinski bilans je pasivan. U cjelokupnom izvozu učestvuje drvo sa 18
do 20%. Najviše se izvozi rendisanog drva, onda dolazi piljeno, pa neprerađeno drvo
i to pretežno u Veliku Britaniju.


Poljsk a sa površinom od 388.390 km2 i 31,927.773 stanovnika ima 8,969.388
ha šume (23%) t. j . na 1 stanovnika dolazi 0.31 ha. Veći dio šuma (66.2%) pripada
privatnom posjedu, 31.9% otpada na državne šume, dok su ostale crkvene, opštinske
i dr. Od privatnih šuma prevaguje veliki šumski posjed (81%), a samo 19% dolazi
na mali posjed. 75% šume čine četinari (bor, smrča i jela), a 25% lišćari: hrast (5%),
te bukva, breza i dr. Većina se šuma uzgaja visokim uzgojem i to čistom sječom
65.3%, te oplodnom 18.5%; srednjih šuma ima 1.1%, a niskih 15.1%. Godišnja proizvodnja
poljskih šuma cijeni se na 21,413.372 m8 t. j . prosječno 2.39 m3 po ha. Dok
su državne šume uređene, privatne su bile u lošem stanju, pa su godine 1927 stavljene
pod strogi režim. Godišnja potrošnja drva u zemlji iznosi oko 21,900.000 ms, što odgovara
prirastu.


Šumska industrija je vrlo razvijena; godine 1928 bilo je 1631 pilana sa 2900
gâtera, koji su preradili 7,347.000 m3 drveta. Opći trgovinski bilans je izmjenično pasivan
i aktivan, šumski proizvodi učestvuju u izvozu sa 14 do 25%, njihov saldo je
aktivan. Glavna tržišta za poljsko drvo su u Vel. Britaniji, Njemačkoj, Holandiji i
Belgiji.


Portuga l sa površinom od 92.930 km2 ima prema najnovijim podacima
2,331.411 ha šume (26.2%) t. j . po 1 stanovniku 0.35 ha. Šume se sastoje od primorskog
bora (48.5%), hrasta plutnjaka (24.0%), česmina (16.3%) i dr. 95% šuma posjeduju
privatnici, dok je površina državnih šuma i komunalnih vrlo malena. Godišnja
produkcija drveta cijeni se na 3.6 m3 po ha t. j . ukupno 8.9 mil. m3. Za potrošnju nema
pouzdanih podataka, te se cijeni 5.6 do 7 mil. m:i.


Saobraćajna sredstva u zemlji slabo su razvijena. Bilans spoljne trgovine je
pasivan. Trgovina drvom je aktivna; vodi se najviše sa Vel. Britanijom i Njemačkom.


Portugalske kolonije imaju 12 mil. ha šuma. Najvrednije su šume u
Mosambique, gdje pored vrsta Mongrove ima velikih kompleksa šuma podouk, santal,
razne vrste mahagonija itd.


Rumun i j a sa 294.967 km2 i 18,176.757 stanovnika ima šumsku površinu od
6,448.475 ha. Od toga je 23.5% državnih šuma, 30.7% javnih tijela i 39.8% privatnih
šuma. Državne šume imaju od god. 1930 autonomnu upravu, uređenu na komercijalnoj
bazi. U sastavu šuma učestvuju četinari sa 25%, tvrdi lišćari sa 70.5%, te meki lišćari
sa 4.5%. šuma sa visokim uzgojem ima 65,4%, a sa srednjim i niskim 34.6%. Veći


357