DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 140     <-- 140 -->        PDF

oko 4 mil. m3. Iskorišćava se godišnje 50% više, nego što bi se prema visini prirasta
smjelo iskorišćavati. To su posljedice agrarne reforme, jer su mnoge1 šume iskrčene.
Godišnja potrošnja iznosi prosječno 1.7 m3 po 1 stanovniku. Godine 1931 bilo je u
pogonu 115 pilana.


Opći trgovinski bilans većinom je pasivan, ali bilans drva stalno je aktivan.
Najviše se izvozi piljenog drveta, drveta za papir, te drveta za rudnike i to u Veliku
Britaniju, Francusku i Njemačku.


Litv a sa površinom od 55.670 km2 i 2,421.777 stanovnika (1931 godine) ima
1,029.414 ha šuma (18%) t. j . 0.43 ha po 1 stanovniku. Državi pripada 89.5% svih
šuma; u njima ima 68% četinara (smrča i bor), te 32% lišćara (breza, topola, joha


i dr.). Prirast svih šuma cijeni se na 2.0 mil. m:i, 32% državnih šuma siječe se i iskorišćava
u vlastitoj režiji, Pilana ima 326.


Opći trgovinski bilans je izmjenično aktivan i pasivan. Izvoz šumskih produkata
zauzimlje 15.44 do 30.25% (u godinama 1920—1931) od cjelokupnog izvoza. Uvoz
je neznatan. Najviše se izvozi u Veliku Britaniju, Njemačku, Holandiju i Dansku.


Luksembur g sa površinom od 2.586 km2 i 300.000 stanovnika ima 83.363
ha šuma (32%) t. j . po 1 stanovniku 0.28 ha. Državnih šuma ima samo 1.7%, komunalnih
35.2%, dok većinu posjeduju privatnici (63.1%). Lišćara je 90%, dok 10%
četinara nisu autohtoni. Godišnji) je prirast po ha 2.1 ma t. j . ukupno 170.000 m3,
koliko se i siječe. Trgovina se vodi sa Njemačkom, Belgijom i Francuskom.


Mađarsk a sa 92.963 km2 i 8.7 mil. stanovnika ima 1,176.940 ha šumske
površine (11.8%) t. j . po jednom stanovniku 0.14 ha. Šume su pretežno od lišćara
94.7% (hrast, bukva i dr.), a samo su 5.3% četinari. Državnih je šuma samo 4.1%.
Šuma pod javnim nadzorom ima ukupno 49.4%, a privatnih 50.6%. Većina šuma
(63.9%) pripada velikim posjedima iznad 1000 k. j . Godišnje prirašćjuje 1.4 m3 po ha


t. j . ukupno. 1,627.800 m3. Domaća je potrošnja veća od prirasta, pa se manjak mora
uvoziti. Potrošnja iznosi 6—9 mil. m3 t. j . po 1 stanovniku između 0.65 i 1.0 m3.
Godine 1928 bilo je 127 pilana.
Opći trgovinski bilans posljednjih je godina aktivan. Kod uvoza i izvoza najjače
su zastupane Čehoslovačka, Austrija, Njemačka, Rumunija i Jugoslavija (u uvozu sa
prosečno 4—6% a u izvozu sa 5—6%). Kod uvoza ogrijevnog drveta najviše učestvuje
Čehoslovačka i Rumunjska, dok je taj uvoz iz Jugoslavije posljednjih godina bpao.
Kod uvoza tvorivog drva četinara na prvom su mjestu Austrija, Rumunija i Čehoslovačka.


Njemačk a sa površinom od 468.779 km2 i 65,3 mil. stanovnika ima 12.654.77
ha šuma (27.2%) t. j . 0.19 ha po 1 stanovniku. Šume četinara (bor, smrča, jela, ariš
i dr.) zapremaju 71.2%, a lišćara (bukva, hrast, breza i dr.) 28.8% šumske površine.
Visokih je šuma 92.1%, niskih 4.4%, a srednjih 3.5%. Po vrsti vlasništva relativno
najviše šuma posjeduju privatnici (47.8% ha), u državnom je posjedu 32.7%, dok su
ostale šume u posjedu opština, zaklada i zadruga. Velika većina šumskih gazdinstva
pripada malom posjedu, od 2 do 50 ha. Godišnja proizvodnja njemačkih šuma iznosila
je godine 1927 sveukupno 49.6 mil. m3, odnosno 3.93 m3 po ha. Prije rata potrošnju
nije mogla podmiriti proizvodnja, tako da se 20% potrebnog drveta moralo uvoziti.
Poslije rata spala je potrošnja od 1.07 na 1.01 m3 po 1 stanovniku (na teh. drvo
otpada 0.63 m3, a na ogrijevno 0.38 m3).


Trgovina i industrija jako su razvijene. U cjelokupnom svjetskom prometu
Njemačka je zauzimala prije rata drugo mjesto (učestvuje sa 13.1%). Poslije rata
stanje se promijenilo; ipak je posljednjih godina opći trgovački bilans aktivan. Godine


356