DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 139     <-- 139 -->        PDF

U talijanskim kolonijama Tripolitaniji i Cirenaici ima oko 1 mil. ha šuma. U
Somaliji nema, u Eritreji oko 434.000 ha. Te šume proizvode većinom ogrijevno drvo
i tek nešto tehničkog, tako da se1 veći dio toga drveta mora uvoziti.


Jugoslavij a sa površinom od 247.542 km2 i 13,930.000 stanovnika po veličini
je dvanesta država u Evropi. Šume i šumska zemljišta zapremaju 10,491.986 ho,
od toga je faktično pod šumom 7,720.015 ha, tako da šumovitost Jugoslavije iznosi
31.2%. Prema statistici iz godine 1929 visokih je šuma 53.9%, niskih 25.5%, srednjih
7.7% i šikara 12.9%. Po vrsti drva šume četinara zapremaju 11.6%, šume hrasta


18.2%, bukve 24.3%, mješovitih listača 30.2%, te mješovitih listača i četinara 15.7%.


Po vlasništvu ima 47% državnih, 19% komunalnih i 34% privatnih šuma (godine
1925). Nakon ograničenja državnih šuma u Srbiji i rije´šenja servitutnih odnosa
u Bosni i Hercegovini površina državnih šuma će se smanjiti na 30%. U Sloveniji
imamo tipični individualni posed sa 139.203 vlasništva ispod 50 ha. Velik; šumski posjed
došao je pod udar Zakona o agrarnoj reformi, te se iznad 1000 ha (odnosno


1000 k. j;.) ekspropriše.
Prosječni prirast cijeni se na 2 m3 po ha t. j . ukupno 15.5 mil m3. Najveći dio
troši se u zemlji. Državne željeznice troše godišnje 1.3—1.5 mil. kom. želj. pragova,


83
;!;


50.000 m građevnog drveta i 10.000 m ogrijeva; rudnici oko 500.000 m najviše
se troši u građevne svrhe. Prosječno se godišnji potrošak može ocijeniti sa 1 m3 po
glavi, od čega 0.40 m8 građevnog i 0.60 m8 ogrijevnog drveta. Izvoz se kreće oko
4 mil. m:!, tako da se godišnje više siječe nego što prirašćuje (18 mil., 15.5 mil. m3).
Dok je godine 1918 bilo 603 industrije, godine 1932 taj je broj porastao na 2.153; od!
toga ima 374 šumske industrije, 72.9% svih preduzeća leži u savskoj, dravskoj i dunavskoj
banovini,
U šumsku industriju uloženo je 3.5 milijarde Din, stalno je´ zaposleno 65.000,
a sezonski k tomu još 120.000 radnika. Pilana ima 3.255, od toga vodenih 2.341, na
turbine 109, parnih 472, ostalih 333.
U zemlji ima 39.994 km. puteva, 10.452 km. željeznice, 2000 km. plovnih voda.
Trgovačka mornarica ima 375.649 b. r. t.
Trgovinski bilans je izmjenično aktivan i pasivan. Kod trgovine šumskim proizvodima
saldo je stalno aktivan. Uvoz tih proizvoda čini prosječno tek 1% od izvoza.
U cjelokupnom izvozu učestvovali su šumski proizvodi za vrijeme perioda 1923—1933
godine sa 18 do 22%. Najviše se izvozi piljenog tvorivog drveta (60—70%), dalje
ogrijevnog drveta, željezničkih pragova i dr. Od piljenog drveta četinara izvozi se
najviše u Italiju (od godine 1927 do 1933 kreće se od 50—67% cjelokupnog izvoza
tog sortimenta), pa dalje u Grčku i Franc.usku i dr. Ispiljeno bukovo drvo izvozi se
najviše´ u Italiju, a u posljednje vrijeme i u Španiju. U posljednje vrijeme pao je jako
izvoz željezničkih pragova. Godine 1929 izvezeno ih je za 177 mil. a godine ,1933
samo za 5.1 mil. Din. Pragovi su se izvozili u Italiju, Mađarsku, Austriju, Njemačku,
Belgiju, Holandiju, Francusku i Grčku. Glavni su kupci ogrijevnog drveta Italija, Mađarska
i Grčka, a isto tako uvoze te zemlje najveći dio naše proizvodnje drvnog uglja,
Izvoz hrastovih i bukovih dužica u zadnje vrijeme znatno je opao. U cjelokupnom
jugoslavenskom izvozu šumskih proizvoda učestvuje Italija sa 52—70%.


Letonij a sa površinom od 65.791 km2 i 1,920.069 stanovnika ima 1,659.223
ha šuma (26.80%). Agrarnom reformom stvoreno je oko 140.000 malih posjeda sa
2—20 ha, ali je i površina šuma zbog toga opala. Na jednog stanovnika dolazi 0.86 ha
šume. Država ima u posjedu 84%, privatnici 14%, a tek 2% šuma pripada komunalnim
ustanovama. Četinari zapremaju 78.3% državnih šuma (bor i smrča) ; od lišćara ima
najviše breze, trepetljike i johe. Godišnji prirast cijeni se na 2.5 m3 po ha t. j . ukupno


355