DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 138     <-- 138 -->        PDF

drahmi. Najviše se uvozi tehničko piljeno drvo četinara iz Rumunije i Jugoslavije, iz
koje se uvozi i 90% ogrijevnog drveta.


H o 1 a n d i j a sa površinom od 34.222 km2 i 8,062.000 stanovnika ima 254.402
ha šumfc (7.8%). Visokih šuma, sa pretežnim dijelom četinara, ima 60%; ostalo su
niske hrastove i vrbove šume. Najviše šuma imaju privatnici (86.3%), opštinskih je
8%, dröavnih 4.7% i zadužbinskih 1%. Godišnji prirast cijeni se oko 0.8 mil. m:i.


Domaća potrošnja daleko nadmašuje proizvodnju; kod teh. drveta stoji na pr.
jedno prema drugom u omjeru 12%: 88%. Mnogo se troši papira (21.5 kg po glavi).
Pilana ima malo, ali je razvijena proizvodnja pokućtva (1920 godine 642 pogona).
Šumski proizvodi učestvuju u uvoznoj trgovini u jačoj mjeri (godine 1932. sa 6.6%).
Posljednjih godina najjači uvoz piljenog čamovog drva bio je iz Finske, Sovjetske
Rusije i Švedske. Površina šuma holandijskih kolonija u Aziji iznosi oko 106 mil. ha.
Središte privrednog života jest na Javi. Šume su većinom državne i radi se o njihovom
savremenom definitivnom uređenju. Između mnogih vrsta najvažnije je drvo >tikovina«.
Iz već spomenutih razloga kao u svim tropskim šumama i ovdje je eksploatacija
oteščana. Na hol. Guyani ima oko 12 mil. ha šuma. U njima raste Cedrela odorata, iz


čijeg se drveta prave kutije za cigare.


S1 oib odna država Irska sa površinom od 68.895 km2 i 2,957.0000 stanovnika
ima 92.432 ha šume´ t. j . 1.3%, tako da Irska spada među šumom najsiromašnije
zemlje. Državnih je šuma 20.6%, komunalnih 0.5%, a privatnih 78.9%. Četinara
31.3%, lišćara 27.5% i mješovitih šuma 41.2%. Godišnji prirast je*224.000 m3, čime
se ne može podmiriti domaća potreba, tako da se drvo mora uvoziti (oko 500.000 m:!
godišnje). Drvo zauzimlje u uvozu 2.5% (i papir oko 2%). Kod uvoza kao i izvoza
učestvuje najviše Velika Britanija (sa 80—95%).


Italij a sa teritorijem od 310.137 km2 i 41,477.000 stanovnika ima 5,585.102
ha šumske površine t. j . 18%. Šume su tijekom prošlih stoljeća u Italiji u velikoj mjeri
uništavane. U novije vrijeme poduzete su oštre mjere, da se zaštite i podignu. Po
vrsti drva ima 89% lišćara, 6.9% četinjara i 4.1% mješovitih šuma. Visoke šume zapremaju
oko 2 mil. ha, a niske1 šume i šikare 3.5 mil. ha. Od četinara najraširenija je
u alpskim predjelima smrča, u Apeninima jela, Pinus laricio var. calabrica i dr. Od
lišćara je najraširenija bukva, te kesten, hrastovi itd. Proizvodnja ploda kestenovih
šuma cijeni se na 6 mil. u vrijednosti od preko pola milijarde lira.


Točnih i sigurnih podataka o vlasništvu šuma još nema; godine 1930. iskazano
je državnih šuma 229.386 ha (4%), dok su ostale komunalne i privatne.


Prirast se cieni 2.6—2.7 m3 po ha t. j . ukupno 15 mil. m;!. Cjelokupna domaća
produkcija sa drvetom van šuma iznosi (1924—1925) 19.2 mil. m3. Ukupna je potrošnja
24.3 mil. m3, tako da je za pokriće potrebno godišnje uvesti 5.1 mil. m3.


Godine 1927. bilo je u Italiji 1804 pilane. Bilans trgovine drvetom je pasivan.
U Italiju se najviše uvozi tvorivo drvo sirovo i testerisano, drvni ugljen, dužice, ogrijevno
drvo i dr. Glavni dobavljači drveta za talijanska tržišta su Jugoslavija i Austrija
zatim U. S. A., a u novije vrijeme i Rusija. Od ukupno uvezenog ogrijevnog drveta
Jugoslavija uvozi 90%, a drvnog ugljena 86%. Rusija je posljednjih godina svoj uvoz
tvorivog drveta u Italiju podigla (od 1.9% 1927 godine na 17% godine 1932.) na račun
Ju´goslavije i Austrije.


U Italiji postoji mnoštvo stručnih šumarskih, drvno-industijskih trgovačkihradničkih organizacija, koje vlada moralno i materijalno podupire i koristi se njihovim
savjetom i kolaboracijom. Godine 1914. osnovan je´ u Firenci gospodarsko-sumarski
fakultet.


354