DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 137     <-- 137 -->        PDF

Francusk a sa površinom 550.965 km2 i 41,950.000 stanovnika ima 10,352.000
ha šumskog zemljišta (28% četinara i 72% lišćara). U prošlom stoljeću pošumljeno je
u Francuskoj preko 1,500.000 ha neplodnog zemljišta. Sa pošumljivanjem se intenzivno
nastavlja u Centralnom masivu i Južnim Alpama, te u subalpinskoj zoni. Hrast je zauzeo
najveći dio šumske površine (36.5%), zatim bukva (10.4%), te Qu. ilex i Qu.
ruber (4%); od četinara najrašireniji je primorski bor (9.9%), zatim bijeli bor (4.5%),
jela (3.3%), smrča (1.8%), alepski bor (1%) i dr. Većina lišćara uzgaja se u niskoj
i srednjoj šumi (60%), a ima i visokih lijepih šuma hrasta kitnjaka.


Prema vlasništvu podijeljene su francuske šume na državne (14%), komunalne
i šume javnih tijela (24%) i privatne (62%). Privatni posjed razdijeljen je na 1,500.000
vlasnika u velikoj većini sa malenom površinom.


Prirast šuma cijeni se na 7,300.000 m3 tvoriva i 18,550.000 m3 goriva. Od tvoriva
je 2.6 mil. m3 lišćara i 4.7 mil. m3 četinjara. Poslije rata siječe se više nego što prirašćuje;
godine 1928. posječeno je 1.26 mil. m3 više. Prije rata iznosila je potrošnja
11—12 mil. m3 tvorivog i 17.4 mil. m3 ogrijevnog drveta. Poslije rata potrošnja je
porasla.


Industrija drveta ima 102.878 pogona sa 458.861 radnika; od toga ima pilana
10.423, a ostalo su tvornice drvenina i zanati. Industrija papira irna 2384 pogona.
Većina pogona su mali pogoni, u kojima je zaposleno ispod 5 radnika. Razvijena je
destilacija drva i proizvodnja drvnog uglja.


Trgovinski bilans je ve´ćinom pasivan. Pasiva je najveća kod drveta, jer je
Francuska iza Velike Britanije i Njemačke najjači uvoznik drveta (god. 1930. uvezla
je 6.75 mil. m3 drveta i 2.85 mil. m3 mase i papira). Uvozi se najviše piljeno drvo
četinara, dok se hrastovo i orahovo drvo u oblom više izvozi nego uvozi. Oblog drveta
četinara najviše se uvozi iz Njemačke, dok se tesano i piljeno drvo četinara uvozi
najviše iz Finske, Švedske, Austrije i Poljske. Uvoz u Francusku je od god. 1931.
kontingentiran.


U posljednje vrijeme Francuska mnogo posvećuje pažnje proučavanju svojih
kolonijalni h šuma. Od ukupne površine svojih afričkih kolonija (oko 10,871.108
km2) ima Francuska 98,543.000 ha šuma t. j . 9.8%. U Indokini ima, 25 mil. ha šume;
u ostalim azijskim posjedima 245.000 ha, u Americi 8,543.000 ha (Guyane sa 94%
šumovitosti) i Oceaniji 225.000 ha. Šume svih kolonija iznose 132,556.000 ha. Iz kolonija
izvezeno je 1930 godine 573.551 tona drveta. U kolonijalnim šumama ima malo
vrsta upotrebivog drveta, te je eksploatacija vrlo oteščana.


Grčk a sa površinom 130.199 km3 ima 6,480.000 stanovnika. Prema istraživanjima
Sklavunosa Grčka je u staro vrijeme bila šumovitija ze´mlja. Najveće pustošenje
tih šuma zbilo se oko petog vijeka, za vrijeme cvjetanja grčke kulture. Glavni razlog
uništenja šuma u Grčkoj jest neobuzdana paša koza, koja je nakon provedenih sječa
sprečavala njihovu regeneraciju još od najstarijih vremena. Danas ima u Grčkoj
2,404.502 ha šuma (18.5%), ali izgleda da su ovamo ubrojene i šikare. Visokih šuma
ima 581.351 ha, srednjih 511.843 ha, a niskih 1,313.306 ha.


Po vlasništvu ima najviše državnih (69.3%), zatim privatnih 20,4%, te komunalnih
i manastirskih 10,3%.


S obzirom na vrst drva pretežu lišćari, kojih je 59%. Četinara je 13%, a mješovitih
šuma 28%. četinare sačinjavaju pretežno Alepski bor i grčka jela (A. cephalonica),
a lišćare hrast, kesten, bukva i dr. Može se uzeti, da je godišnji prirast 1.5 m3
po ha, odnosno 3.6 mil. m3. Potrošnja je veća od produkcije.


Šumska industrija je neznatna. Trgovinski bilans je pasivan — pogotovo kod
trgovine drvom, kojeg se gotovo stalno godišnje uvozi za više od pola milijarde


353