DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 136     <-- 136 -->        PDF

zevši 1932 god.). Izvoz je najveći u Njemaku. Posljednjih godina postaju trgovački
odnosi sa Jugoslavijom sve1 bolji. Normalni izvoz sirovog drveta iz čehoslovačke iznosi
godišnje foko 3—3,5 mil. m3. Izvoze se većinom trupci za piljenje i drvo za papir.
Kod izvoza učestvuje najviše Njemačka i Mađarska, dok se iz Poljske i Austrije drvo
uvozi. Godine 1933 osnovan je središnji ured za prodaju drveta i povišene carine na
uvoz drveta, koji je zbog toga jako pao. Uz četiri srednje šumarske škole postoje dva
šumarska fakulteta (Prag, Brno), te pokusne stanice za šumska istraživanja.


Dansk a sa površinom od 42.931 km2 (osim toga pripadaju joj Farerski otoci
sa 1399 km2 i Grönland sa 2,175.000 km2) i 3,578.000 stanovnika ima 390.806 ha šuma


t. j . 9,1%. U pogledu intenzivnosti šum. gospodarstva stoji Danska među prvim državama.
Od 1870—1924 pošumljeno je 85.000 ha vriština i to najviše sa P. montana
i smrčom. Po vrsti drveća ima najviše četinara (54,3%), onda dolazi bukva sa 31%,
te hrast sa 4,8%, ostalo su razni drugi lišćari. četinari su umjetno kultivirani. Najviše
šuma imaju privatnici (51.67%), onda država (24,58%), pa opštine (24,35%). Prirast
po ha kreće se od 5,41 do 8,84 m3. Prosječni je godišnji etat 1,3 mil., m:!. Potrošnja
drveta u zemlji prelazi godišnje etat. Uvozi najviše piljeno drvo četinara iz Švedske,
Finske i Rusije.
Estonij a sa 47.549 km2 površine (suha površina iznosi 45.220 km´2, ostalo
su jezera) ima 1,119.000 stanovnika. Šume zauzimlju 20,9% površine t. j . 945.833 ha;
većinu šuma t. j . 70% čine četinari (bor 30—35%, smrča 30% i dr.). Od lišćara dolazi
breza (15%) i trepetljika 10%, te nešto hrasta i drugih vrsta (sporadički). Većina je
šuma u državnom posjedu (79,8%), ostale su komunalne, privatne i društvene. Godišnji
je prirast 3 ms po ha, t. j. ukupno 2,8 mil. m3. Godišnja potrošnja drva kreće
se oko 3,210.000 m3. Opći trgovinski bilans je izmenično aktivan i pasivan. Proizvodi
šumarstva sudjeluju u izvozu sa 27—30%, dok u uvozu samo sa 3%. Izvozi se najviše
u Veliku Britaniju (1933 — 78%).


Finsk a sa površinom od 388.217 km2 (od čega 44.839 km2 pokrivaju rijeke
i jezera) ima 3,493.000 stanovnika; uzimajuć u obzir samo suho tlo, zaprema površina
šuma 73,53%, tako da je Finska najšumovitija zemlja u Evropi. Šume četinara čine
80%, od toga bor 55,2, a smrča 24,8%. Od lišćara najviše je zastupana breza sa
16.9%, ostalo su joha i topola. Od sveukupnog je šumskog zemljišta 39.8% vlasništvo
države, 51.0% privatnika, a ostalo komunalno. Državne su šume na lošijem i neproduktivnom
zemljištu. Od 14,098.836 ha državnog posjeda samo 6,233.151 ha optada
na produktivno šumsko tlo; 17,9 mil. ha privatnog posjeda pripada većinom malom
seljačkom posjedu (182.373 posje´da prosječno po 98 ha). Drvni kapital iznosi 1620
mil. m3 (sa korom), prosječno 64.3 m3 po ha. Prosječni godišnji prirast iznosi 1.77 m3
po ha ili ukupno 44,4 mil. m3.


U državnim se šumama razvilo izrađivanje u vlastitoj režiji (4 državne pilane).
Domaća potrošnja iznosi oko 24 mil. m3 (10 mil. građev. i 14,0 mil. ogrijev. drva).


Industrija drveta počela se razvijati iza godine 1860; godine 1932 bilo je 694
pilane, te 197 industrija papira i kartona. Ova je posljednja industrija u stalnom porastu.
Savezi pilana, tvornica papira, tvornica celuloze itd. udruženi su u Centralni
savez drvne industrije. Drvo i prerađevine iz drveta u novije vrijeme zauzimlju 82—85%
vrijednosti cjelokupnog izvoza Finske. Uvoz drveta je malen (1,5—2.2%). U izvozu
drveta iz Finske1 (1932 god.) najviše participuje Velika Britanija (53.0%), Francuska
(12.0%) i Belgija (10,3%). Godine 1927 izvezeno je oko 13,7 mil. m3 drveta i 4 mil.
m3 iz prerađevina. Najviše se izvozi piljenog drveta (65—70%), zatim drva za papir
i rudnike (20—25%).


352