DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 133     <-- 133 -->        PDF

tog pojma nije moguća komparacija i sastav ispravne statistike šuma. Isto vrijedi i za
mjere, koje se kod jedne države iskazuju u m3, kod druge u standardima, kod treće


u kg itd.


Uslijed ovakovih prilika međunarodna statistika mora se zasad zadovoljiti sa
jednim minimumom ispravnih podataka, koji se može dati za sve države. Važnost
je međunarodne šumsko-privredne statistike velika, pa su vrlo ugledne institucije
(Međunarodni institut za agrikulturu u Rimu, Ekonomski savjet Društva naroda)
preduzele potrebne korake, da se što prije dođe do pouzdane statistike o šumama i
šumskoj privredi cijelog ´svijeta.


U drugom poglavlj´u, koje govori o mnogostrukoj upotrebi šuma, autor
najprije ukratko prikazuje općenito upotrebu šumskih produkata, njezin razvoj u prošlosti
i važnost u sadašnjosti. Radi lakšeg posmatranja upotrebe drveta i proizvoda iz
drveta oslanja se na slijedeću grupaciju:


I. Sirovo i mehaničkim putem prerađeno drvo kod upotrebe u: 1. gospodarstvu,
2. građevinarstvu, 3. zanatstvu i industriji i to: a) tehničko i b) ogrijevno drvo.
II. Upotreba kemijskim putem prerađenog drveta (kore, plodova) u: 1. industriji
papira, 2. suhe destilacije, 3. ekstrakta za štavljenje, 4. žižica, 5. gume, 6. boja, 7. ulja.
III. Ostala upotreba drveta i plodova.
Kod svake grupe pisac navodi detaljne podatke o upotrebi drveta, o intenzitetu
i raširenosti upotrebe, te o manjoj ili većoj konkurenciji drugog materijala, koji je u
stanju da zamijeni drvo. Ovde ću spomenuti tek nekoliko interesantnih, manje poznatih
podataka:


Dok je god. 1880 učestvovalo drvo u produkciji papira samo sa 16 procenata,
stari papir sa 14 procenata, a slama i krpe sa 70 procenata, to god. 1928 učestvuje
drvo sa 65 procenata, stari papir sa 21 procentom, a slama i krpe samo sa 12.


U produkciji papira najviše učestvuje Sjev. Amerika, na koju posljednjih godina
otpada 50 procenata. U potrošnji papira opaža se posljednjih godina rapidni porast,
tako da se već sada na šumarskim kongresima tretira osiguranje potrebnih sirovina
(drveta) ovoj industriji. U. S. A. troši godišnje po 1 stanovniku 70 kg papira, Velika
Britanija 37 kg, Njemačka 24 kg, Francuska 20 kg, Italija 12 kg, Japan 10 kg, Jugoslavija
3,5 kg, Kina 1,1 kg.


Dok je još 1901 god. od ukupne produkcije svile1 prirodna svila činila 93 procenta,
to je 1932 taj procenat pao na 18, dok se 82 procenta umjetne svile producira
iz drva.


U treće m poglavlju , koje kao glavno i najopširnije zauzimlje preko 4/.,
ovog opsežnog djela, obrađuje autor šume i šumsku privredu pojedinih država odnosno
kontinenata. Pošto bi detaljni prikaz ovog poglavlja bio preopsežan, to ću za svaki
kontinenat odnosno državu navesti samo one autorove podatke, koji su za njezine
šume i šumsku privredu bitni i karakteristični.


Evropa , sa površinom od 11,426.000 km2 i 510,550.000 stanovnika ima
287,000.000 ha šuma; od toga 70% četinara ia 30% lišćara. Procenat šumovitosti je 25,1.
Po vlasništvu pripada od evropskih šuma državnom posjedu 31%, privatnom
47,4%, komunalnom 21.6%.


Prema približnim najnovijim podacima iznosi godišnji prirast evropskih šuma
534 mil. m3, od čega je 61% drveta četinara i 39% lišćara, te dalje 53% tehničkog
drveta i 47% ogrijeVnog drveta. Zbog nepouzdanih podataka za ruske šume ovi podaci


o prirastu imaju samo relativnu vrijednost, te služe samo za približnu statističku komparaciju.
Tek u nekim evropskim državama stoji sječa u skladu sa prirastom, a i u njima
se često sjeklo više nego što to dozvoljava godišnji etat (uzroci: kalamiteti, agrarna
reforma, rat itd.).


349