DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Kod klimatskih faktora razlaže pisac odnos šume prema toploti i vlazi. Dijeleći
zemlju u klimatske zone uzimlje za bazu podatke. A. Hettnera i Herbertsona
kao i Köppen-Friedrich-Schmidtovu kartu klimatskih zona.


Pisac ukratko opisuje edafske faktore, pojam tla, te komplikovani odnos drveća
prema tlu, stvaranje šumskog zemljišta i opodzolovanje; konačno navodi osnove geografske
raspodjele pojedinih tipova zemljišta (prema Glinki, Ramann-u, Stremm
e - u).


Treći je faktor prirodnih uslova za rasprostranjenje šuma reljef tla, koji odlučno
utječe na smjer vjetrova i raspodjelu vlage´, o kojoj opet ovisi opstanak šume, kako
to instruktivno pokazuje poznati M a y r o v primjer rasprostranjenja šuma u Sjevernoj
Americi.


Na visinsko rasprostranjenje drveća upliviše (osim konfiguracije terena) i ekspozicija,
o kojoj , prema I m h o f u, ovisi i visinska granica rasprostranjenja drveća.


Prelazeći na biotičke faktore razmatra pisac ponajprije antropogeografske osnovice
šumske privrede kao najvažniji utjecaj čovjekov na raširenje šume s obzirom na
njegov kulturno-historijski razvoj i gustoću njegovih naselja, a s tim u vezi i utjecaj
industrije (uništavanje šuma u Sjev. američkim državama nakon naglog porasta industrije),
pomorske trgovine (nestanak šuma sa obala Mediterana) i poljoprivrede (konstantno
širenje njezino na račun šume u gusto naseljenim industrijskim krajevima, sve
dok se šuma ne potisne na apsolutno šumsko tlo i tako nastane trajna ravnoteža u
odnosu ovih dviju kultura).


U drugom poglavlju opšteg dijela, koje govori o dinamici šuma i njihovom
sadašnjem raširenju, autor najprije ukratko napominje odnos šume prema drugim
vegetativnim tipovima, prema kojima ima šuma veliku moć rasprostranjenja. Na slobodnom
zemljištu redaju se vegetativni tipovi u sukcesiji, ali se konačno svaka takova
sukcesija svršava sa šumom kao klimaksom. Jedino ekstremni klimatski odnošaji, kao
premalena toplina (u polarnim krajevima i na brdima) i premalena vlaga (u unutarnjosti
kontinenata — pustinje) isključuju šumu. Pri tom nastaju i prelazni tipovi šume, kao
livade, stepe i savane.


Horizontalno rasprostranjenje šumskih tipova na zemlji prikazano je na zemaljskoj
karti, izrađenoj u Zavodu za šumsku politiku beogradskog univerziteta, pri čem
se posTužilo sličnim kartama Denglera, Streyffe´rta, S a, p pera, podacima
atlasa J. Bartholomewa i dr.


Kod opisa horizontalnog rasprostranjenja šuma na zemlji pridržava se autor


Deri gjlera, te dijeli šume na:


1. Tropske i subtropske šume stalno toplih i vlažnih krajeva.
2. Šume zimzelenih lišćara, lovorove šume.
3. Monsunske i savanske šume.
4. šume sa listopadnim drvečem sjevernog umjerenog pojasa.
5. Šume četinara umjereno hladnog pojasa.
Kod razlaganja visinskog rasprostranjenja šuma navodi pisac poznata H u m-
b o ldov a opažanja početkom 19. vijeka, da postepeno smanjenje temperature u
horizontalnom smjeru daje rasprostranjenju šuma zonalan karakter i obrazuje tipove
šuma raspoređene u zonama od ekvatora prema sjev. polu; isto tako to smanjivanje
temperature uzrokuje i obrazovanje regija, šumskih tipova u vertikalnom pravcu t. j .
od podnožja prema vrhu brda.
Dalje prelazi autor na kratki pregled raširenja važnijih vrsta evropskog drveća,
te najprije predočuje historijski razvitak. Razlikuje predhistorijsko vrijeme, kad čovjek
nije vršio nikakav upliv na naseljavanje i širenje drveća, te istorijsko vreme, kada se
to naseljavanje i širenje vršilo pod stanovitim, sad jačim, sad slabijim utjecajem čovjekovim.


347 9