DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 130     <-- 130 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


ING. DR. MILAN MAR1N0VIĆ: ŠUMSKO-PRIVREDNA GEOGRAFIJA, Beograd 1934.


Izvjesno je, da je svaki onaj, koji se bavi šumarskom znanošću, osjetio da u
njoj manjka onaj naučni oslonac, koji bi uspio, da mu pruži solidnu i preglednu sliku


o strukturi šumske privrede na svijetu i predoči važnost uloge, koju ona vrši u sveukupnoj
svjetskoj privredi, industriji i trgovini. Taj posebni naučni oslonac daje u
sklopu ostalih šumarskih disciplina Šumsko-privredna geografija. Prema tome bi zadaća
šumsko-privredne geografije kao nauke bila ta, da nam u okviru geografske znanosti
t. j . fizikalne geografije, fitogeografije (specijalno dendrogeografije), opće privredne
geografije i pouzdanih statističkih podataka prikaže šumsku privredu i njezino stanje
u pojedinim državama, kontinentima i konačno na čitavom svijetu, označujuć uz to
vezu i odnošaj šumske privrede prema općoj privredi, koje je1 ona dio.
Tu je zadaću odlično riješio autor ovog djela, kojim je ne samo obogatio našu
stručnu literaturu, već je popunio i onu prazninu, koja se osjećala na tom polju šumarske
znanosti. Zbog važnosti djela i u njemu navedenih podataka odlučio sam, da
ga opširnije prikazem, kako bi i na taj način koristilo onima, kojima je namijenjeno.


Djelo je razdijeljeno u dva dijela: prv i (opći ) dio , u kojem su obrađeni
osnovi šumskot-privredne geografije, te drug i (specijalni ) dio , gdje su detaljno
prikazane šumsko-privredne prilike svakog kontinenta i države napose.


U uvod u djela autor raščinja osnove pojmove i prikazuje sam metod istraživanja.
Iz definicije opće privrede kao cjelokupnog procesa djelatnosti čovjekove, kojom
on po smišljenom planu podmiruje svoje životne i kulturne potrebe, pisac izvodi pojam
šumske´ privrede, pod kojom se razumijeva djelatnost čovjeka u cilju podmirenja svojih
potreba na drvetu i sporednim šumskim proizvodima. »Šumsko-privredna geografija
prikazana kao dio opće privredne geografije pruža nam sliku o dinamici šumske
privrede, opisuje pojave i promjene na izvjesnom prostoru, proučava njihove međusobne
odnose i tumači međusobnu zavisnost i upliv šume na čovjeka, kao i upliv
čovjeka privrednika na šumu dotičnog kraja.« Autor navodi, da je zadatak šumskoprivredne
geografije, da prikaže uzročnu vezu između prirodnih i kulturnih uslova
i raznih pojava u šumskoj privredi, da predoči prostorno raširenje šume i svih djelatnosti,
koje stoje s njim u neposrednoj vezi, te da odredi tipične šumsko-privredne
oblasti, u kojima se opaža pravilno i harmonično funkcionisanje geografskih i šumskoprivrednih
pojava.


I. Opšti deo. U prvo m poglavlj u tog dijela prikazane su geografske osnovice
šumske privrede.
Kod definicije pojma šume prihvaća pisac stanovište, koje u svojoj Šumskoprivrednoj
geografiji navodi M. I. I v a n o v s k i j , uzimajuć za šumu sve drvljem
obraslo tlo, bez obzira na visinu drveća i na obrast; čitavu tu šumsku površinu dijeli
na onu, koja je namijenjena proizvodnji ogrijevnog i građevnog drveta t. j . na faktičnu
šumsku površinu i na čistine, te na razne obrasle površine, koje ne proizvode drvo.


Iskazujući površine šuma za pojedine države1 upotrijebio je pisac službene statističke
podatke, dot. zakonodavstvo, te iskaze pozvanih stručnjaka, izdvojivši iz te
površine šume, koje su određene za podmirivanje individualnih potreba ljudstva na
drvetu i važnijim sporednim produktima.


Nakon prikaza šume kao geografske pojave, te odnosa šumsko-privredne geografije
prema biljnoj geografiji prelazi pisac na razmatranje prirodnih uslova, koji
uslovljavaju šumsko-privrednu djelatnost. Glavni faktori prirodnih uslova (klimatski,
edafski i reljefski) obrađeni su pojedince. j


346