DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 120     <-- 120 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


III redovne sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja je
održana 22 marta 1936 godine u Zagrebu.


Prisutni: predsjednik Dr. Baien ; potpredsjednik: Dr. Pet,rović ; tajnik Dr.
Neidhardt; blagajnik M. Drnić; odbornici: Dr. P e t r a č i ć, Dr. L e v a k o v i ć,
Ing. Mihlaliček, Ing. B a r a n a c, Ing. Prpić, Ing. Babic, J. Begjić, Ing.
Stjepanović, Ing. J a s i ć, Ing. M i k 1 a u, Ing. P ah er ni k, Ing. S m il a, j, Ing.
P r e m u ž i ć.


Ispričali su se: Ing. Lenarčič i Ing. Bel tram.


I. Predsjednik komemorira umrle članove Ing1., V lat kovic a iPe|tra, šum.
inspektora u p. i narodnog poslanika; Svobod u Bagdarta , gr. šium. inspektora
u p. u Varaždinu te Čajkanoviča Žarka, šum. inspektora ju p. u Beogradu.
Prisutni odbornici ustaju i kliču: »Slava im«.


II. Tajnik čita zapisnik druge redovne sjednice, koja je održana u Beogradu
19 XII 1935. Zapisnik se prima. Ovjerovljuju ga gg. M i h a 1 ič«k i Smilaj.
III Predsjednik izvještava da su zaključci prošle sjednice izvršeni. Pretstavke
sa te sjednice su lično uručene gospodinu Ministru.


IV Blagajnik čita blagajnički izvještaj, koji se uzima na znanje.


Blagajnik izvještava o dopisu Ministarstva prosvjete P. br. 3591/36 glede snižavanja
najamnine za zgradu Šumarski Dom.


Zaključuje se po mogućnosti ne pristati na snižavanje. Ovlašćuju se gg.: Dr. Baien,
Dr. Petrovič, ing. Baranac, da u slučaju potrebe zastupaju predmet kod nadležnih,


V Blagajnik izvještava, da je Ministarstvo šuma isplatilo Udruženju u ime´ pomoći
za doček bugarskih šumara 10.000 a na zamolbu Udruženja sa prošle sjednice.


Uzima se do znanja i zaključuje zahvaliti se gospodinu Ministru.


VI Predsjednik Dr. Baie n izvještava, da su stigli delegati Udruženja šum,


zvaničnika i žele odboru izložiti teškoće, u kojima se1 nalazi lugarsko osoblje.


Prim;a se i predsjednik uvodi delegate. Daje riječ pretsjedniku Udruženja šum.
zvaničnika gosp. Oreščaninu , koji prikazuje teško stanje lugarskog osoblja. Gotovo
ni otkuda to osoblje nema zaštite´ u vršenju svoje teške dužnosti. Narod nemilice
hara šumu. Amnestije ga demorališu. Po projektu uredbe o imovnim općinama je predviđeno
da lugarima kod imovnih općina beriva određuju zastupstva imovnih općina.
Moli Upravu da se zauzme da to ne bude i da ne bude lugarsko osoblje´ jzvrgnuto na
milost i nemilost. Predaje pretsjedniku Dr. B a 1 e n u 3 pretstavke i moli, da Jugoslovensko
šumarsko udruženje te pretstavke prouči i da uzme kod nadležnih u zaštitu
lugarsko osoblje.


Pretsjednik Dr. Baie n izjavljuje, da će Jugoslovensko šumarsko udruženje
učiniti, što god bude moguće.
Delegati Udruženja šum. zvaničnika zatim napuštaju dvoranu. (Zaključke´ o podnesenim
pretstavkama vidi niže pod točkom XVI zapisnika).


VII Predsjednik Dr. Baie n predlaže, da Jugoslovensko šumarsko udruženje
zaiuzme stanovište u predmetu projekta Zakona o zadrugarstvu. Jedan uži odbor,
koji bi sastojao od gg. Balen, Petrovič, Baranac i Miklau, da izradi mišljenje po
predmetu. Prima se.


VIII Predsjednik govori o devastaciji šuma, koja je gotovo svuda zauzela silnog
maha, a napose u Bosni. Potrebno je da se1 u toj stvari najenergičnije apeluje na sve
i svakoga, kako bi se daljnje katastrofalno zlo spriječilo.


336
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 121     <-- 121 -->        PDF

0. Babi ć govori o konferenciji Sarajevske podružnice dne 23 do 26 II na kojoj
je izneseno očajno stanje, koje u tom pogledu vlada u Bosni. Predlaže rezoluciju i
obrazloženje, koje je prihvatila ta konferencija. Moli da se ishodi, da se ta rezolucija
štampa u svim dnevnim listovima.
O. Barana c kaže, da devastacije´ postoje u velikom opsegu od ranije). D)rži,
da bi se prethodno trebalo sporazumjeti sa gosp. Ministrom šuma, kako ne bi bilo
shvaćeno, kao da je naša pretstavka uperena protiv sadanje vlade.
G. Premuži´ ć govori o teškoćama seljaka i njegovoj borbi za svagdanji hljebac.
Seljak apsolutno šumsko tlo ne krči iz luksusa već iz šušte životne potrebe. I te
kako se izžulji krčeći uzurpirano šumsko zemjište.
Profesor Petrači ć se ne slaže sa predgovornikom. U većini slučajeva nije
nužda razlogom devastacijama i uzurpacijama od strane seljaka, već gramzljivost za
novcem i zemljom. Jači gazde u selu, koji imaju kola i konje, redovno su i veći devastatori.
Da se zlo suzbije potreban je jak autoritet države.


Gosp. Babi ć govori o devastacijama u Bosni i potkrepljuje primjerima ono
što je predgovornik kazao.


Gosp. M i kili a u razlaže, kako ne bi bilo oportuno iznositi u javnoj štampi tako
strašne stvari, jer će se infiscirati i oni krajevi, u kojima do sada nema većih devastacija.


Dr. Baie n predlaže, da Udruženje izda jednu brošuru o devastacijama šuma
i potrebi obrane šuma. Na čelu da bude apel Glavne uprave a zatim da slijede redom
mišljenja sviju podružnica o tome pitanju uz iznošenje konkretnih slučajeva. Ta brošura
će se poslati svima nadležnima, svim ministrima, senatorima, poslanicima, privrednim
organizacijama. Osim toga redakcijama dnevnih listova s molbom da je donesu u
cijelosti ili samo u izvatku. Podružnice treba da odmah, a najkasnije u roku od 14
dana, obrade pitanje za svoja područja, izrade referate i da ih dosave centrali,, Odbornici
iz Beograda će biti uži odbor, koji će izvršiti konačnu stilizacjju brošure.
Predlog gosp. predsjednika prima se u cijelosti.


Tajni k čita predstavku Sarajevske podružnice.


Dr. Petrači ć predlaže članovima iz Podružnice da u predstavci još naglase,
kako se devastacijama u mnogo slučajeva stvara goli krš, koji je samo uz najteže
žrtve kasnije moguće posumiti.


G. Babi ć prima tu primjedbu.
IX Tajnik izlaže, da je predsjedništvo odaslalo Ministarstvu i svim banovinama
molbe, da podupru Udruženje, kako bi izdalo propagandne plakate, a i seriju slika za
propagandna predavanja iz šumarstva.
Otigađa se1 izrada do iduće sjednice, dok ne stignu odgovori od pojedinih banskih
uprava i predloži od podružnica.


Za tu propagandu odobrava se iz budžeta J. Š. U. 5.000.— dinara.


Zaključuje se štampati pohvalnice Jugoslov. šumarskog udruženja. Obratiti se
Podružnicama, a gdje njih nema pojedinim članovima, da jave, kome sve da se dadu
pohvalnice za uzgajanje, pošumljavanje itd.).


Predsjednik predlaže, da se održi svake godine jedna šumska nedjelja t. j . jedan
tjedan, u kome bi se u dnevnim listovima donosili članci o šumarstvu. To bi bila najbolja
propaganda. Prima se.


X Predsjednik izlaže, kako u zemlji ne postoji pravi poljoprivredno-šumarski
mentalitet za riješavanje svih problema, koji su vezani sa zemljom. Pre´dlaže, da se
dođe u kontakt sa društvom agronoma i sa društvom veterinara pa da se zajedno
s tim organizacijama digne glas u interesu riješavanja sviju poljoprivredno-šumarskih
problema.


337
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Prima se. Ovlašćuju se gg. predsjednik Dr. Baien , potpredsjednik Dr. Petro vič
i odbornik ing. S, Barana c da stupe u kontakt s navedenim organizacijama.
Eventualno da se formira akcioni odbor između tih društava, koji bi izvršio sve prethodne
radove.


XI Predsjednik razlaže, kako bi bilo dobro, da se u krajevima, gdje je to potrebno,
osnuju rasadnici Jugoslovenskog šumarskog udruženja.
Nakon kraće debate se zaključuje prepustiti stvar Podružnicama.


XI Tajnik čita odgovore Ministarstva: a) na pretstavku o unapređenju privrede
na kršu. Ministarstvo usvaja glavne točke pretstavke. Glede konferencije o pitanju
privrede na kršu moli za izradu smjernica. Osim toga, da Jugoslov. šum. udruženje
imenuje svog delegata.


Zaključuje se pozvati Podružnice, da izrade mišljenja i dostave ih centrali. Mišljenja
će saobraziti gg. Dr. Petračić, Premužić i Neidhardt. Delegat na konferenciji
biti će gospodin pretsjednik.


b) Na pretstavku u predmetu donošenja uredbe o organizaciji Ministarstva šuma
i područnih ustanova. Ministarstvo javlja, da se projekat uredbe nalazi kod nadležnih
na odobrenju.


c) Ministarstvo javlja na molbu glede´ davanja besplatnih gradilišta za Domove
JugoBlovenskog šumarskog udruženja, da za to davanje nema zakonske mogućnosti.


Zaključuje se zamoliti gosp. Ministra šuma, da se glede zgrade nekadanjeg
samostana na otoku Mljetu ne donosi riješenje´ tako dugo, dok Udruženje o toj zgradi
ne dostavi svoje predloge. Glede tih predloga obratiti se Sarajevskoj podružnici za
m´išljenje. Udruženje bi željelo eventulano zgradu uzeti u zakup za oporavilište svojih
članova.


XIII Na predlog Ljubljanske podružnice se zaključuje održati ovogodišnju Glavnu
skupštinu u Zagrebu dne 3 i 4 septembra t. j . za vrijeme održanja drvarske izložbe u
Ljubljani. Iz Zagreba M ekskurzija posjetila izložbu.


XIV Podijeljuje se izrada poprsja pok. Kesterčaneku i Kozarcu kiparu Bohutinskom
za cijenu od 10.000 dinara.


XV Primaju se novi članovi: Za redovite : Ing. Djapić Dragutin, čin, pripravnik
Skoplje; Ing. Momirović Borislav, čin. pripravnik Bitolj; Ing., Jovanović Nikola, čin.
pripravnik Paraćin; Ing. Varović Ivan, čin. pripravnik Kotor Varoš; Lastrić Vito, trgovac
drvom Banja Luka; GagSć Dragoslav, čin. pripravnik Kotor Varoš; Ing. Mileti.ć
Šime, čin. pripravnik Čajniče; Ing. Kondić Čedomil, čin. pripravnik Han Pijesak, Ing.
Andjić Vladimir, čin. pripravnik Han Pijesak; Ing. Oglobin Juraj, geom. kod suda za
ograničavanje´ Zdravinje; Ing. Isajev D. Ivan, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Šavor Ivan,
šef šum. uprave Đurđevac; Ing. Dimitrijević Časlav, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Jovanović
Milan, čin. pripravnik Šipovo; Ing. Kalac Franjo, čin. pripravnik Sarajevo;
Ing. Plavšić Miloš, čin. pripravnik Sarajevo; Ing. Gašić Vinko, čin. pripravnik Sarajevo;
Ing. Zegarac Vladimir, čin. pripravnik Sarajevo; Ing. Luki-ć Ćedomir, čin. pripravnik
Sarajevo; Ing. Vujičić Lazar, šum. inzinjer Kneževo; Ing. Vasilić Vojin, šum.
inzinjer Našice; Ing. Majer Dragutin, čin. pripravnik Bosanski Novi; Ing. Svetislav
Kadulović, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Živković Radiša, čin. pripravnik Skoplje; Ing.
Lazić Mladen, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Spasić Ljubormr, čin. pripravnik Skopje;
Ing. Popović Miodrag, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Kontić Aleksandar, čin. pripravnik
Skoplje; Ing. Mihajlović Miodrag, Beograd, Min. šuma; Ing. Margetić Đuro, čin. pripravnik
Oštrelj; Ing. Vučković Dušan, šum. inzinjer Cetinje.


Za pomagače : Maček Stjepan, stud. forest Zagreb; Kovače´vić Stevo, stud.
forest Zagreb; Šimatić Nikola, stud. forest Zagreb; Fijatović Radoslav, apsolvent
šumarstva Srbobran; Vanjković Srećko, apsolvent šumarstva Zagreb; Emrović Borivoj,
stud. forest Zagreb; Vučetić Vladimir, stud. šumarstva Zagreb; Prelesnik He´liodor.


338