DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Ing. STANKO SOTOŠEK (MARIBOR):


PETLETNICA DRŽAVNE NIŽJE GOZDARSKE


SOLE V MARIBORU


(CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L´ÉCOLE FORESTIERE
PRIMAIRE DE MARIBOR)


1. KRONIKA.1)
Lani je bilo meseca julija sklenjeno peto šolsko leto na državni nižji
gozdarski šoli v Mariboru. Ustanovitev gozdarske šole so že
mnogo let zahtevali slovenski gozdovi, zahtevali so jo gozdarji in zahteval
jo je narod. Leta 1919. je javno izpregovorila »Podravska podružnica
slovenkega gozdarskega društva« in je s tem načela vprašanje ustanovitve
gozdarske šole v Sloveniji. Od tedaj so se ponavljale zahteve vsako leto.
Leta 1923. je prišlo v Maribor na sejo »Jugoslovanskega šumarskega
udruženja« odposlanstvo Pohorcev, Kobancev, Podravcev in Haložanov


Slika 1. Poslopje državne nižje gozdarske šole v Mariboru, (foto: Ivan Vodušek)


z zahtevo po ustanovitvi šole. Ljubljanska podružnica »Jugoslovanskega
šumarskega udruženja« je osnovala na občnem zboru 1924. leta »odsek
za ustanovitev gozdarske šole«. Zahteve so se ponavljale vsako leto, ministrstvo
za gozdove in rudnike je priznavalo potrebo šole, za njo so se
zavzemala razna društva, zahteve sta podpirala javnost in časopisje, priporočale
so jo krajevne oblasti in predlagal jo je »odsek za ustanovitev


*) Nekateri podatki so vzeti iz »Izvestij državne nižje gozdarske šole v Mariboru«
za šolska leta 1930/31, 1931/32 in 1932/33.


125
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 62     <-- 62 -->        PDF

gozdarske šole« (njegov predsednik Ing. Janko Urbas je vsako leto sestavljal
in- pošiljal predloge in predračune). V proračunih ministrstva za
gozdove in rudnike za leti 1920/21. in 1924/25. sta bila celo predvidena
manjša kredita, ki pa nista bila zadostna. Potrebne kreditne postavke so
bile osigurane šele v državnem in v banovinskom proračunu za leto
1929/30. in minister za gozdove in rudnike Dr. Anton Korošec je izdal
banovini nalog za pripravljalna dela.


Šolo so nastanili v Maribor u v »obustnem dvorcu«, ki je last
banovine (slika: 1.) S poukom se ni moglo pričeti takoj v jeseni leta 1930.,
ker je preureditev poslopja trajala do srede januarja 1931. leta. Pripravljalna
dela (osnutke organizacijskega načrta in hišnega reda, preureditev
prostorov, nabavo pohištva, pripravo učil, zbirk in knjižnice ter pisarniška
dela in organizacijo internata) je vodil in izvrševal direktor Ing. Zmago
Ziernfeld, kateremu je pomagal Josip Vodopivec.


Otvoritev šole je bila tiha in skromna. Dne 15. januarja
leta 1931. je zastopnik banovinske uprave v Ljubljani, gozdarski nadsavetnik
Ing. Janko Urbas, odprl vrata prve slovenske gozdarske šole. Šolo je


zasedel direktor Ing. Zmago Ziernfeld z nastavnikom Josipom Vodopivcem
in z enindvajsetimi gojenci. Začelo se je tiho delo. Organiza cijsk
i načr t je bil odobren 30. januarja istega leta z rešitvjo ministra
za gozdove in rudnike št. 35.000.


S tem organizacijskim načrtom je bil formuliran ustro j šole .
Na zavodu sta enoletna in dveletna šol a.2) Njun namen je »izobraževati
teoretsko in praktično mlade kmetske moči, da zamorejo nadzorovati
svoje in tuje manjše kmetsko gozdno gospodarstvo; in izjemoma
pripravljati s teoretsko in s praktično vzgojo gozdarje in logarje za državno
službo«. Šolsko leto traja od 1. oktobra do 31. julija naslednjega
leta. V enoletno šolo morejo vstopiti tisti, ki so položili izpite najmanj
na osnovni šoli; v dveletno pa tisti, ki imajo predizobrazbo enakovredno
najmanj dvema razredoma gimnazije ali trem razredom meščanske šole.
Vsi, ki se vpišejo, smejo biti stari 16 do 24 let, morajo biti zdravi in sposobni
za naporno terensko gozdarsko službo. Redno se sprejema do 20
gojencev, ki živijo v šolskem internatu. Eksternisti se sprejemajo samo
v redkih izjemah. Razen tega so predpisani še drugi splošno veljavni
pogoji. Učn a načrt a sta sestavljena primerno potrebam gozdarskotehničkega
pomožnega osobja, izobrazbi gojencev in možnostim intenzivnejšega
poučevanja in učenja v internatu. Gojenci imajo v inter nat
u popolno oskrbo. Njihov način življenja je urejen s hišnim redom,
ki ima primerne predpise za pouk, učenje, hrano, izhode, kopanje, nadzor
i t. d. Po uspešno končani enoletni in dveletni šoli polagajo gojenci
pred izpraševalno komisijo pismeni in ustmeni teoretski in
terensk i izpit . Organizacijski načrt predvideva za absolvente enoletne
šole pri vstopu v državno službo čin »zvaničnika«, a za absolvente
dveletne šole čin »uradniškega pripravnika za X. skupino«. Vse
delovanje na zavodu vodi in nadzira upravitelj šole. Nastavnik i so
stalni in honorarni.


Življenj e šol e je bilo polno pretresljajev in borbe. Prvo šolsko
leto 1930/31. sta imela I. razred dveletne šole in enoletna šola skupen
pouk. V drugem šolskem letu je bil pouk razširjen na enoletno šolo ter


2) Na str. 101. in 105. »Šumarskega lista« iz 1. 1935. piše prof. Draguti n Veseli
, da ima gozdarska šola v Mariboru samo enoletno šolo in da je banovinska.


126
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 63     <-- 63 -->        PDF

na I. in na II. razred dveletne šole. Potrebno je bilo več učnega osobja
ter je bil v jeseni leta 1931. dodeljen za nastavnika Ing. Stanko Sotošek.
S tem drugim šolskim letom je pa zavod skoraj končal svoje komaj začeto
življenje. Do jeseni 1932. leta ni nikdo vedel kaj bo s tretjim šolskim
letom. Šele septembra je prišel iz ministrstva za gozdove in rudnike odlok,
da se imata ukiniti državna nižja gozdarska šola v Mariboru in logarska
šola v Sarajevu. V Mariboru je bila dokončna likvidacija šole
odložena za eno leto, ker so gojenci I. razreda dveletne šole rabili še
leto dni do absolviranja. V tretjem letu je bil na šoli samo II. razred dveletne
šole, ki naj bi bili — zadnji »mariborski« gozdarji.V tej kritični dobi
je priskočila na pomoč banovina. Do tedaj je namreč bila šola vzdrževana
z doneski državne in banovinske blagajne. Od tedaj pa je prevzela banovina
na sebe vse stroške za vzdrževanje šole, za internat in za osobje. Četrto
šolsko leto se je začelo nekoliko pozneje kot navadno in v težki atmosferi.
Gojenci so napolnili enoletno šolo in I. razred dveletne šole. V petem
šolskem letu 1934/35. sta bila otvorjena II. razred dveletne šole in
enoletna šola. Izgleda da je z letom 1933/34. nastal sistem, da se sprejemajo
v enoletno šolo gojenci vsako leto, v dveletno pa vsako drugo
leto.»)


Vsako leto se je oglašalo mnogo prosilcev za vstop
v šolo . Informacije so se bile pošiljane v vse dele države; vendar je
bila velika večina gojencev iz Slovenije.4) Iz drugih delov Jugoslavije bi
jih bilo sigurno sprejetih nekaj več, da ni šoli neprestano grozil »Damoklejev
meč« — ukinitev šole. To je pripeljalo do tega, da je bilo vsako
leto (razen drugega) možno odgovoriti na prošnje, dospele tekom poletja,
šele v septembru (celo v oktobru) t. j . dva tedna pred začetkom
pouka. Večina kandidatov pa je do tega časa že morala opustiti misli
na gozdarsko šolo in je odšla na druge zavode ali pa /se ni mogla pripraviti
v tako kratkem času. Posledica tega je bila, da se mnogi niso
mogli priglasiti in da ni moglo biti dobre izbire gojencev.


Gojenc i so prišli iz raznih krajev; stari so bili 16 do 30 let; imeli
so zelo različno predizobrazbo; a oskrbnino so plačevali po kreditnih
zmožnostih zavoda, po svojem imovinskem stanju in po uspehih na zavodu
(tabela: 1.).


Učn i načr t se je vsako leto nekoliko izpreminjal in je bil po
pridobljenih izkušnjah prilagojevan vsakoletnem razvoju šole. Gojenci
in nastavniki so bili precej obremenjeni, vendar je bilo to nujno radi
potrebe in hotenja, nuditi gojencem čim bolj trdno podlago iz njim
namenjenega gozdarstva in radi maloštevilnega učnega osobja; — a
možno je bilo s stalnim nadzorstvom in učenjem v internatu (tabela: 2).


Začete k ni bil lahek, ker ni bilo nobenih primernih knjig, iz
katerih bi se mogli gojenci učiti in po katerih bi mogli nastavniki
predavati, razlagati, tolmačiti in izpraševati. Vsak nastavnik je moral
sestavljati in podajati tvarino svojih predmetov, kakor je pač
vedel in znal. Šolska knjižnica je ibila zelo pomanjkljiva
in še sedaj zevajo v njej nekatere praznine, vendar pa nudi najpotrebnejše.
Prvo leto je bilo v knjižnici 221 knjig, na koncu dru


3) Podobno, kakor je na str. 105. »Šumarskega lista« iz leta 1935. predlagal prof.
Draguti n Vesel i za »dveletno logarsko šolo«, ki naj bi se ustanovila v Sarajevu.


4) V letošnji enoletni šoli so trije gojenci iz Savske banovine.


127
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 64     <-- 64 -->        PDF

128
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 65     <-- 65 -->        PDF

gega leta se je število knjig dvignilo za 214, na koncu tretjega za 82,
na koncu četrtega za 52 in v petem letu za 7. Tako ima šolska knjižnica
sedaj 575 knjig, ki so bile većinom kupljene; a precej jih je bilo odstopljenih
od srezkega gozdarskega referata v Mariboru, od direkcije
šum v Ljubljani in od gozdarskega odseka banovinske uprave v Ljubljani.
4) Knjižnica se izpopolnjuje tudi z nekaterimi strokovnimi časopisi:
»Šumarski list«, »Kmetovalec«, »Proteus«, »Lovec«, »Planinski vestnik
«, »Lovačko-ribarski vjesnik«, »Forst und Jagdzeitung«, »Internationaler
Holzmarkt« in »Wild und Hund«. V mnogih primerih ni mogla
knjižnica nuditi potrebne literature ter so nastavniki našli včasih pomoč
v knjižnici »Vinarske in sadjarske šole« in v »Študijski knjižnici«.


Učnih pripomočkov ima šola za prvo silo. Če si bi narisali
grafikona nabave knjig in nabave učnih pripomočkov, bi videli, da sta
oba skoraj vzporedna ter da je prirastek v zadnjih treh letih minimalen.
Izpopolnjenje zbirk bo dalo zavodu možnosti, da postane pouk
še nazornejši in za podlago in praktičnost gojencev in absolventov še
koristnejši. Pouk je bil olajševan tudi s skioptičnimi predavanji; raba
epidiaskopa bo pa mogla doseči svoj namen na zavodu in pri propagandi
gozdarstva šele tedaj, ko bo v zbirkah zadovoljivo število slik in diapozitivov
(diapozitiva ni pravzaprav še nobenega). Podobno kot v knjižnici
je tudi v zbirkah precej učil, ki so jih darovali: podružnica »Jugoslovanskega
šumarskega udruženja v Ljubljani, banovinska uprava v Ljubljani
— gozdarski odsek, direkcija šum v Ljubljani, »Slovensko lovsko
društvo in nekateri privatniki.4)


Slika 2. Saditev na goli poseki pri šmartnem na Pohorju, 1. 1935.


(foto: Ing. Stanko Sotošek)


Razen teh in nekaterih drugih učnih pripomočkov rabi šola še primeren
šolsk i gozd . Zavod ima sicer zelo posrečeno izbran kraj — mesto
Maribor. Poslopje stoji v soseščini mestnega parka, ki je pravi botaniški
vrt, ter imajo gojenci priložnost spoznavati vse vrste gozdnega drevja
in grmovja. Da je mogla šola pridobiti še dvorčevo dvoriščno poslopje,


4) Podarjena učila je šola sprejela s hvaležnostjo. Sigurno je še mnogo ustanov


in privatnikov, od katerih bi še mogla šola dobiti kakšno knjigo, sliko, diapozitiv, model


ali sploh kakšen učni pripomoček, s čemer bi se mlademu zavodu pripomoglo do uspeš


nejšcga dela.


129
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 66     <-- 66 -->        PDF

130
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 67     <-- 67 -->        PDF

bi se mogli vsi potrebni prostori res zadovoljivo razvrstiti. Tudi knjižnica
in zbirke — četudi še nepopolne — so storile svojo dolžnost. Toda
šoli je neobhodno in nujno potreben še učni gozd. Na vse
mogoče in nemogoče načine se je že skušalo dobiti v stalno porabo
primeren kompleks gozda. Mislilo se je na Rdeči breg pri Sv. Lovrencu


Tabela 3.


število izvršenih učnih ur


enoletna šola 1 1. raz. dveletne šole 2. raz. dveletne šole obe šoli


Šolsko


eu eu O) eu


leto 3 e 3 C 3 C 3 C


>CJ >CJ >CJ


>cj eu . M j*


3 SÄ 3 SÄ 3 SÄ 3


o 2 cd cd
o o cd cd .o


J s. SÄ o O. >


o, cd cd n. b > * D.


a.
cd cd Q.


O.
1930/31 600 O. 100 700 600 100 700
1931/32 900 250 1.150 900 100 1.000 750 150 900 2.550 500 3.050
1932 33 850 250 1.100 850 250 1.100
1933 34 800 300 1.100 900 250 1.150 1.700 550 2.250
1934/35 1.050 250 1.300 900 250 1.150 1.950 500 2.450


skupno 3.350 900 4.250 11.800 350 2.150 2.500 650j 3.150 7.650 1.90C 9.550


na Pohorju in na razna druga gozdna posestva; toda ves trud je bil zastonj.
Zato sta se vršila terenski pouk in terensko delo na raznih posestvih.
To krizo sta precej omilili »Podružnica jugoslovanskega šumarskega
udruženja« v Ljubljani in zadnji dve leti »Začasna državna uprava
razlaščenih gozdov« v Ljubljani; prva je dala na razpolago svojo gozdno
drevesnico v Racah pri Mariboru, druga pa revir Plešič na Pohorju.


Slika 3. Prirejanje tal za pogozditev močvirnega travnika pri Šmartnem na Pohorju,


1. 1935. (foto: Ing. Stanko Sotošek)
Po u k je bil podajan v šoli in na terenu. Učne ure so trajale 50 do
55 minut, in na zavodu je bilo razmeroma veliko manj prostih dni kot
na drugih šolah. Absolventi enoletne šole so imeli povprečno 1.200 ur
pouka, absolventi dveletne šole pa v dveh letih povprečno 2.200 ur (tabela:
2. in 3.).


131
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Praktične vaje in terensko delo sta zavzela okoli 26%
učnih ur. Praktične vaje so se vršile v šolskih zbirkah in na terenu. V
zbirkah so gojenci spoznavali na primerkih in na modelih mnogo tega,
kar jim je potem olajšalo razumevanje predavanj iz raznih strokovnih
in pomožnih predmetov, ter jim je bilo po predavanjih zopet tolmač
teoretskega pouka. Na terenskih delih so posadili gojenci v petih letih
na raznovrstnih zemljiščih čez 50.000 sadik različnih vrst drevja. Žive
spomenike so postavili na goličavah in na posekah pri Sv. Martinu na
Pohorju, pri Pohorskem domu, na Plešiču, pod Sv. Urbanom in v gozdu
banovinske vinarske in sadjarske šole v Mariboru. (Slike: 2.—6.). V gozdni
drevesnici v Racah so se vadili v delih od sejanja semen in presajanja
sadik do odprave sadik po železnici. (Slika: 7.). Na Pohorju so trebili,
čistili in deloma tudi redčili, z noži, z rokuni, s sekirami tin z žagami
v rokah; pospravljali so poseke in popravljali požganine. (Slika: 8. in 9.).
Pri delih, ki jim bodo poverjena pozneje v službi logarjev in gozdarjev,
so bili po možnosti razvrščeni menjaje za »delavce«, za »vodje skupin«,
za »nadzornike« in za »logarje« ter »gozdarje«. Več sistema, več pedagoških
vrednot in pripravnejše razdeljen terenski pouk bo mogel nuditi
pač samo šolski učni gozd. Gojenci so se tudi vadili v pomožnih delih


Slika 4. Saditev na kupe na močvirnatem travniku pri Šmartnem na Pohorju, 1. 1935.
(foto: Ing. Stanko Sotošek)


iz geodezije, izmere lesa in iz gradbeništva. V bližnji okolici Maribora
(tudi Pohorje je v najbližji okolici) so si v nižinskih in v hribovitih gozdih
ogledali raznovrstne uspele in neuspele načine gojenja (slika: 10.
in 11.), varstva (slika: 12.), izkoriščanja in urejanja gozdov v območjih
kostanjevja, hrastovja, bukovja, jelkovja, smrekovja in ruševja (Castanetum,
Quercetum, Fagetum, Abietum, Picetum, Alpinetum), na malih, na
srednje velikih, na velikih, na ekstenzivnih in na industrijaliziranih gozdnih
posestvih, ki ležijo na prodnatih, glinastih, lapornatih, škriljastih
in apnenih tleh. Videli so tudi mnogo načinov spravljanja po suhem in
po vodi (slika: 13.); ogledovali so si predelavo lesa na primitivnih potočnih
žagah v gozdih in na parnih in elektriških žagah. Nista jim ostala
tuja niti divjad, niti lov v nižinah in v gorah (slika: 14.). Iz ribarstva so


132
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 69     <-- 69 -->        PDF

dobili nazoren pouk tudi v ribogojni postaji »Ribarskega društva«, in
gojenci so nasadili v bistre vode Kozjaka in Pohorja stotisoče postrvi.


Poučevanj e je imelo različne dobre in slabe strani. Primerno
število gojencev je omogočalo individualen pouk, vzgojo in presojo.
Velike težkoče pa je delalo različno — često pomanjkljivo — predznanje
gojencev. Kakor je že omenjeno, ni bilo mogoče izbirati res samo pri-


Slika 5., Vezanje polznine s pogozdovanjem, Kozjak, 1. 1935. (foto: Ing. Stanko Sotošek)


Slika 6. Nasad borovja, smrekovja in mecesnovja, zasajen 1. 1932. pri Sv. Martinu na
Pohorju, slikan 1. 1935. (foto: Ing. Stanko Sotošek)


mernih fantov; kajti med drugimi so se oglašali tudi taki, ki so mislili,
da je učenje na šoli enostavno in lahko, in taki, ki si niso znali zamisliti
težav gozdarskih poklicev. Posledice niso izostale: v enoletno šolo je bilo
do letos sprejetih 36 fantov in absolviralo jih je samo 28 t. j . 78%, dveletno
šolo pa je od 43 sprejetih končalo z uspehom 39 t. j . 91% (tabela:
4.). Največja prednost poučevanja pa je življenje v internatu , ker je
učenje gojencev intenzivnejše kot na privatnih stanovanjih. V internatu
so podvrženi strogi disciplini in redu, kar deluje na obnašanje in tovarištvo
gojencev v šoli in v bodočem življenju.


133
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Tabela 4.


1. razred 2. razred
enoletna šola


dveletne šole dveletne šole


število gojencev v šolskih letih
Gojenci


CO CM CO m (M CO * m
CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO


co CO


CN co" ^F CM CO CO


o co CO CO o CO .. CO CO . CO CO
1


CO


CO O) CT) CO CO Ol Ol CO C) Ol CO


O o>


o


vpisali´ se 7 10 7 12 14 12 16 13 13 13
zapustili šolo 4 — 2 2 -—
bili odpuščeni
padli na izpitih 2* — 2 absolvirali
7 6 7 8 14 12 12 13 13 13


število absolventov
v% proti številu 100 60 100 67 100 100 -75 -— 100 100 — 100
vpisanih*) imata ponavljalni izpit


O doseženih učnih uspehih in neuspehih dobivajo gojenci obve stil
a na koncu vsakega semestra. V njih se vpišejo redi iz vseh predmetov.
Znanje posameznih predmetov reduje predmetni nastavnik; vedenje,
pridnost pri pouku, pridnost pri praktičnem delu in spretnost pri
praktičnem delu pa šolska konferenca. Obvestila ne morejo gojenci porabiti
v noben drug namen, kot da vzamejo ocene na znanje in da jih
pošljejo na vpogled svojim staršem, ter jih morajo vrniti šolski upravi
v določenem roku.


Slika 7. Priprava gredic, setev in pokrivanje posevka v gozdni drevesnici v Kačah,


1. 1933. (foto: Ing. Stanko Sotošek)
Tisti gojenci, ki so z uspehom končali eno leto na enoletni odnosno
dve leti na dveletni šoli, polagajo na koncu zadnjega šolskega leta
sklepni izpit, pred izpraševalno komisijo. Izpit je pismen (iz
gojenja gozdov, iz varstva gozdov, iz iskoriščanja gozdov in iz zakonov),
u s t m e n (iz vseh strokovnih predmetov) in terensk i (po sklepu


134
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 71     <-- 71 -->        PDF

izpraševalne komisije). Predsednik vsakokratne komisije je bil odposlanec
gozdarskega odseka banovinske uprave v Ljubljani. Enoletna šola
je imela v petih letih štiri sklepne izpite, dveletna pa tri. V naslednjem
je izpisek članov izpraševalnih komisij in pismenih nalog v prvem petletju:


1.) Prvi sklepni izpit enoletne šole od 21. do 26.
julija 1931.


Predsednik komisije: Ing. Anton Šivic, gozdarski inspektor
in šef gozdarskega odseka kralj, banske uprave v Ljubljani
(v prvi polovici izpita) in Ing. Jank o Urbas , višji gozdarski svetnik
in srezki gozdarski referent v Mariboru (v drugi polovici izpita). Člani :
višji gozdarski svetnik Ing. Zmago Ziernfeld, upravitelj šole (za
gojenje gozdov, za izmero lesa, za geodezijo in za lovstvo in ribištvo),
uradniški pripravnik Josi p Vodopivec , nastavnik (za varstvo gozdov
in za izkoriščanje gozdov) in višji gozdarski svetnik Ing . Jank o
Urbas , honorarni nastavnik (za zakone).


Slika 8. Gojenci obeh šol, pripravljeni za delo pri Sv. Martinu, 1. 1933.
(foto: Ing. Stanko Sotošek)


Naloge : 1.) »Kateri načini pomlajevanja so vam znani, naštejte
in opišite jih?« (gojenje gozdov). 2.) »Opišite nam na kratko, kako nastanejo
gozdni požari in kako škodujejo gozdu; potem, koliko vrst gozdnih
požarov razlikujemo in kako jih skušamo omejiti, in slednjič, kako
ravnamo z gozdi po požaru?« (varstvo gozdov). 3.) »Opišite pri nas običajne
načine spravila v gozdu!« (izkoriščanje gozdov).


2.) Drugi sklepni izpit enoletne in prvi sklepni
izpit dveletne šole od 21. do 26. julija 1932.


Predsednik komisije: višji gozdarski svetnik Ing. Janko
Urbas , srezki gozdarski referent v Mariboru (do 22. julija) in višji
gozdarski svetnik kr. banske uprave v Ljubljani Ing . Kare l Tavča r
(od 23. do 26. julija). Člani: višji gozdarski svetnik Ing. Zmago
Z i e r n f e 1 d, upravitelj šole (za lovstvo in ribištvo na enoletni šoli ter
za gojenje gozdov, za izmero lesa, za geodezijo, za gradbeništvo, za urejanje
gozdov in za lovstvo in ribištvo na dveletni šoli); uradniški pripravnik
Ing. Stanko Sotošek, nastavnik (za gojenje gozdov, za


135
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 72     <-- 72 -->        PDF

varstvo gozdov, za izkoriščanje gozdov, za izmero lesa, za geodezijo
in za gradbeništvo na enoletni šoli ter za lesno trgovino in industrijo
na dveletni šoli); uradniški pripravnik Josi p Vodopivec , nastavnik
(za varstvo gozdov in za izkoriščanje gozdov na dveletni šoli) in višji
gozdarski svetnik Ing. Jank o U r b a s, honorarni nastavnik (za zakone
na enoletni in na dveletni šoli).


Naloge za enoletno šolo: 1.) »Veliko kraško goljavo je
potrebno posaditi s sadikami črnega bora. Izvršitev pogozdovanja in
nadaljnje gojenje ter negovanje borovja« (gojenje gozdov). 2.) »Najbolj
škodljivi lubadarji v iglastih sestojih; opis, način življenja in poškodbe
tega mrčesa ter obramba pred njim« (varstvo gozdov). 3.) »Opis, kritika
in raba svobodne prodaje gozdnih pridelkov« (izkoriščanje gozdov).
4.) »Je po zakonu o gozdih dopustno pasti in grabiti steljo v gozdu?
Pod katerimi pogoji in kako je postopati, če je gozd obremenjen s pašno
služnostjo?« (zakoni).


Slika 9. Obed gojencev obeh šol v Radolni na Plešiču, 1. 1934. (foto: Stanko Sotošek)


Naloge za dveletno šolo: 1.) »Katere vrste iglavcev [so
v naših gozdih najbolj zastopane, kakšne lastnosti imajo te vrste drevja
in na kakšen način jih vzgajamo?« (gojenje gozdov). 2.) »Kakšni ukrepi
so potrebni za preprečenje škode, ki jo povzročujejo žuželke gozdnemu
drevju, in kakšnih sredstev se boste posluževali v boju zoper te Škodljivce?
Opišite nam ta sredstva!« 3.) »Pastirji so si napravili ob robu
gozda ogenj. Veter je zanesel iskre v gozd, nastal je velik gozdni požar.
Kakšne dolžnosti po zakonu o gozdih ima gozdni organ, ko zapazi požar
in kdo je odgovoren za povzročeno škodo?« (zakoni).


3.) Drugi sklepni izpit na dveletni šoli od 27. do 29.
julija 1933.


Predsednik komisije: višji gozdarski svetnik kr. banske
uprave v Ljubljani Ing. Karel Tavčar. Člani: višji gozdarski
svetnik Ing. Zmago Ziernfeld, upravitelj šole (za izmero lesa,
za urejanje gozdov, za geodezijo, in za lovstvo in ribištvo); gozdarski
pristav Ing. Stanko Sotošek, nastavnik (za gojenje gozdov, za
varstvo gozdov, za izkoriščanje gozdov, za gradbeništvo in za lesno


136
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 73     <-- 73 -->        PDF

trgovino in industrijo) in višji gozdarski svetnik Ing. Jank o Urbas ,
honorarni nastavnik (za zakone).


Naloge : 1.) »Golo poseko bomo posadili s smrekovimi in z mecesnovimi
sadikami. Poseka leži na nadmorski visini 700 do 800 m na
srednje globokih apnenastih tleh in je nagnjena proti severovzhodu.
Kakšno mešanje bomo izbrali? Opišite vsa dela gojenja gozdov od saditve
do sečnje in rast sestoja v celi obhodnji!« (gojenje gozdov). 2.) »Katerim
poškodbam so izvržene glavne vrste naših listnatih sestojev? Preventivni
in represivni ukrepi za varstvo teh sestojev.« (varstvo gozdov).
3.) Na položni strani imamo mešan gozd jelkovja, smrekovja in bukovja.
Pod gozdom so ravninski travniki. Dest kilometrov daleč od gozda pelje
cesta,, po kateri je še pet kilometrov do mesta. — Najstarejši sestoj se
ima posekati s postopno sečnjo in drevesa so že žigosana za pripravljalno
sečnjo, a les je potrebno pripeljati na skladišče v mestu. — Opi-


Slika 10. Preredčeno smrekovje na Klopnem vrhu, 1. 1935. (foto: Stanko Sotošek)


site potrebno orodje in izdelano blago ter spravila in naprave! — Opišite
sečnjo, izdelavo, spravljanje in vsa dela sploh! — Naloženo delo se mora
izvršiti čim koristnejše za obstoj gozda ter paziti se mora na kvaliteto
blaga in na rentabilnost dela.« (izkoriščanje gozdov). 4.) »Opišite po pravilniku
za vršenje službe čuvajskega osobja pri upravi državnih gozdov
postopek, ako zasledi čuvajski organ kršitev zaupane mu imovine! — Navedite
po pravilniku o gozdarski službi pri občih upravnih oblastvih, kedaj
in katere službene izkaze mora voditi podšumar! — Kaj so stalno, kaj
začasno zaščitni gozdovi po zakonu o gozdih in katere omejitve v izkoriščanju
predvideva zakon o gozdih? — Katere davščone plačuje zakupnik
lovišča, katere lastnik samosvojega lovišča v Dravski banovini in
kolika je davščina za zakupne, kolika za samosvoje ribarske okraje v
Pravski banovini?« (zakoni).


137
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 74     <-- 74 -->        PDF

4.) Tretji sklepni izpit na enoletni šoli od 28. do 30.
julija 1934.


Predsednik komisije: višji gozdarski svetnik kr. banske
uprave v Ljubljani Ing. Karel Tavčar. Člani: višji gozdarski
svetnik Ing. Zmago Ziernfeld, upravitelj šole (za izmero lesa in
za lovstvo in ribištvo); gozdarski pristav Ing. Stanko S o t o š e k,
nastavnik (za gojenje gozdov, za varstvo gozdov, za izkoriščanje gozdov,
za geodezijo in za gradbeništvo) in višji gozdarski svetnik Ing. Jank o
Urbas , honorarni nastavnik (za zakone).


Naloge : 1.) »Gojenje svetlobnih sestojev od podmlajenja do sečnje
« (gojenje gozdov). 2.) »Opišite razne vrste vab ter nastavljanje in
pregledavanje vab za gozdni mrčes! — Pomen nastavljanja vab za obrambo
gozdov pred škodljivim mrčesom in za zatiranje mrčesa.« (varstvo
gozdov. 3.) »Podjetnik kupi na javni pismeni dražbi 60.000 plm smrekovega
in jelkovega stoječega lesa, 1 plm po 60.— Din. Ves kupljen les


1^ ^„ ^ _ „ :: i: . . -> "usSte.^


Slika H. Slanišče (mrazišče) na Ciglenicah, 1. 1932. (foto: Ing. Stanko Sotošek)


poseka, izdela in spravi v desetih letih ter porabi vsako leto za izkoriščanje
40.000.— Din. Kako veliko vsoto rabi podjetnik, takoj po sklenjeni
kupčiji, za kritje cele kupnine in vseh stroškov, če računa s 5% obrestovanjem?
V kaj bo lahko izdelal kupljen les in kako bo izgledalo izdelano
blago? — Koliko plm tehničnega lesa je na 30 ha osemdesetletnega smrekovja,
ki raste na zemljišču II. bonitete (glej gozdarski koledar) v zarasti
0.8, če odpade na tehnični les 75% od skupne kubature?« (izkoriščanje
gozdov).


5.) Četrti sklepni izpit na enoletni šoli in tretji
sklepni izpit na dveletni šoli od 22. do 27. julija 1935.


Predsednik komisije: gozdarski svetnik kr. banske uprave
v Ljubljani Ing. Franc Sulgaj. Člani: višji gozdarski svetnik
Ing. Zmag o Z i e r n f e 1 d, upravitelj šole (za izmero lesa, za geodezijo
in za lovstvo in ribištvo na obeh šolah in za urejanje gozdov na
dveletni šoli); gozdarski pristav Ing. Stank o Sotošek , nastavnik
(za gojenje gozdov, za varstvo gozdov, za izkoriščanje gozdov in za
gradbeništvo na enoletni šoli ter za gradbeništvo in za lesno trgovino
jn industrijo na dveletni šoli); uradniški pripravnik Josi p V o do p N


138
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 75     <-- 75 -->        PDF

v e c, nastavnik (za gojenje gozdov, za varstvo gozdov in za izkoriščanje
gozdov na dveletni šoli) in višji gozdarski pristav Ing. Josip Miki
a v ž i č, honorarni nastavnik (za zakone).


Naloge na enoletni šoli: 1.) »Naravno podmlajanje jelkovja
in bukovja. — Gojenje in negovanje smrekovja od podmladitve do sečnje
« (gojenje gozdov). 2.) »Opišite podiranje in izdelavo bukovja v
končni sečnji in spravljanje bukovine iz končne sečnje! Gozd se nahaja
na lahno nagnjenem pobočju, pod katerim pelje gozdna cesta« (izkoriščanje
gozdov). 3.) »Obramba gozdov pred mrčesom in pred gobami
ter zatiranje mrčesa.« (varstvo gozdov). 4.) »Kaj je pustošenje gozda in
kako se gozd pustoši? — Kdo odredi gonje, če se neke vrste divjad
preveč zaredi? Katere vrste divjad je to? — Kakšnega vedenja mora biti
v službi in izven službe gozdno čuvajsko osebje?« (zakoni).


Slika 12. Poledica in sneg lomita borovje in mecesnovje na Fočehovskem bregu, 1. 1932.
(foto: Ing. Stanko Sotošek)


Naloge na dveletni šoli: 1.) »Katera so gozdno vzgojna
svojstva doba, građena in" bukve, kako se zasnujejo in pomlajujejo bukovi
in hrastovi sestoji in kako nastane mešan gozd bukve in hrasta?


— V čem obstoji v glavnem nega gozdov? Kako se gozd naravno in
umetno redči in kako se umetno pospešuje naravno redčenje sestojev?
Opis glavnih načinov preredčenj, kako se izvajajo preredčenja v praksi,
koristi in slabe strani preredčenj ter kolikšni so dohodki od njih?« (gojenje
gozdov). 2.) »Razložite, katera naloga pripada varstvu gozdov in
koliko nevarnostim so izpostavljeni gozdovi v prosti naravi. Nevarni
so gozdovom zlasti viharji; zato opišite, kako škodujejo gozdom viharji,
katere okolnosti povzročujejo poškodbe po njih, nadalje kateri ukrepi
so potrebni ob njihovi vzgoji in njihovem urejevanju, da jih ob času
zaščitimo! — Navedite, kaj je to bolezen rastline, kako nastane in katere
pojave smatramo za bolezenske! Opišite najznačilnejše bolezni na gozdnem
drevju, kje in kako nastanejo, v čem obstoji njihova škoda in kako
se borimo zoper nje!« (varstvo gozdov). 3.) »Opišite vsa dela, ki so
potrebna ob podelavi lesa, potem načine sortiranja in skladanja lesa,
nadalje delo ob pospravi poseka in slednjič razne načine spravila lesa?
— Kako se les razkraja s toploto in na koliko načinov kuhamo oglje?
10


139
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Kako si napravimo alpsko kopo? Kako izračunamo njeno prostornino
in kako kuhamo oglje v njej? Kolik je donos oglja in od česa zavisi?«
(izkoriščanje gozdov). 4.) »Kaj odreja zakon o gozdih glede gozdnih
požarov (kurjenja, gašenja, povračila škode, povzročene s požarom in
gašenjem)? — Kaj odreja zakon o lovu glede načina lova, glede tega,
kedaj in kje je dovoljen lov in glede tega, kaj se sme loviti? — Posebne
dolžnosti državnega čuvajskega osobja v službi so?« (zakoni).


Naloge za pismeni izpit sestavlja predmetni nastavnik, iz vsakega
predmeta po tri in stavi vsako nalogo posebej v zapečaten ovoj. Gojenci
pišejo tisto, ki so jo izžrebali pred izpraševalno komisijo. Na ustmenem
in na terenskem izpitu izprašujejo nastavniki vsak svoj predmet in tudi


Slika 13. Začasna suha lesena drča na Petelinjeku, 1. 1935. (foto: Ing. Stanku Sotošek)


vsak član komisije more postavljati vprašanja. Vsakega gojenca reduje
za vsak predmet cela komisija.


Po končanem sklepnem izpitu se oceni končen učn i u s p e h na
podlagi redov iz posameznih predmetov. Razen tega se oceni še vede nje,
pridnost pri pouku, pridnost pri praktičnem
delu in spretnost pri praktičnem delu. Ti redi se vpišejo
v »sklepno izpričevalo«, ki ga podpišejo vsi člani izprasevalne
komisije.


Na enoletni šoli je absolviralo 28 gojencev, na dveletni pa 39 (absolvirali
so vsi, ki so bili pripuščeni na sklepni izpit). Šolsk i uspe h
absolvento v (tabela 5.), kakor so ga priznale izprasevalne komisije,
je razmeroma dober.


140
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 77     <-- 77 -->        PDF

141
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 78     <-- 78 -->        PDF

vi-


Slika 14. Prežalnica na ruševce, Jezerski vrh, 1. 1935. (foto: Ing. Stanko Sotošek)


TP
r-*


Slika 15. Prvi absolventi dveletne šole in izpitna komisija, Maribor 1. 1932.


Slika 16. Dečji dan za pogozdovanje, Ošelj na Pohorju 1. 1934.
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Iz podatkov v tabeli 5. moremo izračunati skupne rede vseh gojencev
gozdarske šole v prvem petletju, po formuli


= n1X5 + n 2X4 + n3X3 + "4X2 + /75Xl


.1 + «2 + «3 + "i. + .5


(R — red, n = število gojencev z enako oceno)
in dobimo: skup n 0 p e 11 e t n 0 o c e


na enoletni, na dveletni, na gozda
iz znanja 3.39 3.31 3.34
iz vedenja 4.96 4.95 4.96
iz pridnosti pri pouku


in pri učenju 4.82 4.82 4.82
iz pridnosti pri praktičnem
delu 4.82 4.77 4.79
iz spretnosti pri
praktičnem delu 4.61 4.62 4.62


Uspehi na šoli so torej znani; toda ni še mogoče preceniti, kakšno
podlago so v splošnem prinesli gojenci iz šole v gozdarsko
služb o in kakšne so njihove življenjske vrednote. O tem bodo mogli
čez nekaj let govoriti tisti, ki bodo za to kompetentni in poklicani. Sigurno
je, da bo potrebna boljša in korenitejša izbira pri sprejemanju
na- gozdarsko šolo, nadalje so neobhodna sredstva za vzdrževanje šole
obenem s priznanjem njenih izpitov za kvalifikacijo v gozdarski stroki
in dajanje primerne prakse ter službe absolventom te šole,


O so b je državne nižje gozdarske šole v Mariboru tvorijo: upravitelj,
stalni nastavniki, honorarni nastavniki, šolski sluga, kuhinjsko
osobje in posli. Upravitel j vodi in nadzoruje vsa dela na zavodu
in tudi poučuje strokovne predmete. Stalna nastavnika poučujeta
pripravljalne in strokovne predmete. Honorarn i nastav nik
i poučujejo pomožne predmete in šolski zdravnik je vedno pripravljen
svetovati in pomagati oboletim gojencem (sicer bi pa tudi
statistika mogla dokazati, da število vsled bolezni opuščenih ur niti od
daleč ne doseže 1% obiskanih učnih ur). Slug a vrši poleg redne službe
še delo hišnika. Administrativnega uradnika šola nima.
Šele zadnji dve leti sta bila ekonomat in blagajna poverjena računskemu
inšpektorju na »Vinarski in sadjarski šoli«, kar je precej odbremenilo
upravitelja in učno osobje. Kuhinj a skrbi za primerno hrano gojencev.
Posl i se pa najemajo po potrebi.


Učno osobje je cel čas zelo obremenjeno z delom. Na vsakega nastavnika
je odpadlo veliko različnih učnih predmetov, in veliko učnih ur
(tabela: 2. in 6.), obojega več kot na drugih strokovnih zavodih, katerih
večina razpolaga s primernimi knjigami za gojence in za nastavnike ter
ima vse potrebne zbirke že urejene. Na tej šoli je bilo potrebno graditi
od temelja. Sestavljala so se prva slovenska celotna, sistematska in zaokrožena
predavanja, ki so bila podajana kot učni predmeti iz gozdarstva.
Sestavljanje in iskanje množice novih in še nerabljenih in neznanih
izrazov ter prirejanje za gojence gozdarske šole je zahtevalo mnogo
truda in časa. Razen pouka je bilo potrebno skrbeti za zbirke, v katerih
je še mnogo dela, ki ga bo mogoče urediti in nadaljevati samo s povečanjem
staleža. Delo je mnogo motila stalna nesigurnost obstoja šole.
V šolskem letu 1932/33., ko je bila šola v likvidaciji, so bili prejemki


143
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 80     <-- 80 -->        PDF

državnega osobja neredni in zgodilo se je, da niso dobili plače od marca
do septembra. Od septembra 1933. imajo upravitelj in oba redna nastavnika,
ki so državni uradniki, dopust od državne službe in vršijo
službo na zavodu na račun Dravske banovine.


Izven šolsko delovanje je bilo zelo ovirano vsled preobremenjenosti
osobja in radi že večkrat omenjenega ogroženega obstoja
šole. Pri popularizaciji gozdarstva je šola sodelovala: z razstavo
gozdarske šole v Mariboru od 6. do 15. julija leta 1932., pri potujoči
kmetijski razstavi leta 1933., na kmetijski razstavi v Mariboru,
v Murski Soboti in v Konjicah leta 1934. in istega leta na lovski razstavi
v Mariboru, na kmetijski razstavi v Ptuju leta 1935., na dečjih dnevih
za pogozdovanje .(slika: 17.) in z raznimi terenskimi deli gojencev. Napisano
je bilo nekoliko strokovnih člankov v »Lovcu« in v »Kmetovalcu«
in predavalo se je na počitniškem kmetijskem učiteljskem tečaju v Mariboru
od 6. do 15. julija 1935.


Kakor je že v začetku kronike omenjeno, je v organizacijskem načrtu
predvidena tudi zaposlite v gojencev, ker je namen šole izobraževati
»kmetske moči«, ki bodo ostale na domačem gozdnem gospodarstvu
in izjemoma vzgajati gozdarje in logarje za državno službo.5) Pri
sprejemanju v šolo imajo prvenstvo tisti, ki bodo ostali na svojem posestvu;
a na preostala mesta pridejo retlektanti na privatno in na državno
službo. Tako se je tudi delalo. Vendar je velika večina absolventov takih,
ki so v službi ali pa čakajo na njo. Podatki o zaposlenosti absolventov
državne nižje gozdarske šole v Mariboru (tabela: 6.) govorijo, da je
večina že zaposlena (kajti tistih, ki še niso zadostili vojaški dolžnosti,
ne moremo računati za brezposelne).


Tabela: 6.


enoletne dveletne


obeh šol


šole šole


Absolventi


število


absolvirali 28 39 67


niso zadostili vojaški dolžnosti 14 17*) 31*)


zadostili vojaški dolžnosti 14. 22 36


zaposleni na svojem posestvu 2 2 4


zaposleni v službi 10 16 26


brezposelni 2 4 6
*) na svojem posestvu trije


Nadalje vidimo iz te tabele, da bo v bližnji bodočnosti iskalo zaposlitve
v gozdarski stroki vsako lete 15 do 20 gojencev te šole.


Če so našem gozdarstvu potrebni gozdarji in logarji, se jim bo
moralo dati primerno delo v primernem delokrogu in šola bo rabila
stalno vzdrževanje, da bo mogla zadoščati svojem namenu in izvrševati,
kar se more od nje pričakovati.


(Nadaljevanje sledi — A suivre)


5) čl. 1. in 5. »Organizacijskega načrta državne nižje gozdarske šole v Mariboru«
odobren z rešitjo ministra za gozdove in rudnike št. 35.000/1931.


144