DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 150     <-- 150 -->        PDF

A n t o h i ,n inž. Pavle , šum. viši pristav 7 grupe od Direkcije šuma potrovaradinske
imovne općine Srem. Mitrovica k šum. upravi u Klenku;


S k u 1 j e v i ć Marko , pomoćni knjigovođa 9 grupe od Direkcije šuma Vinkovci
k Direkciji šuma u Sarajevu;


Urumović inž. Stanislav, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Zavidović
k šum. upravi u Višegradu;


Kosonogov inž. Pavle, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Višegrad k šum.
upravi u Zavidoviću;


Pauković inž. Antun, šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva Fužine k šum.
upravi u Otočcu;


Žepeck i Milivoj , pomoć, tehnič. manipulant 10 grupe od šum. uprave Kragujevac
k šum. upravi u Gor. Milanovcu;


Beltiram inž. Vladislav, šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva Supetar
k šum. upravi u Moroviću;


Mati ć Katinka , arhivar 8 grupe od Direkcije šuma Banjaluka k šum. odsjeku
Kr. banske uprave u Sarajevu;


SkuljeVi ć Marko , pom. knjigovođa 9 grupe od Direkcije šuma Vinkovci k Dir.
šuma u Sarajevu;


2 i v o j i n o v i ć inž. Milivoj, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Ražanj k šum.
upravi u Ljubinju;


1 vic inž. Martin, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Jajce k šum. upravi u
Bajinoj Bašti;


Stjepanović inž. Ljubomir, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Bos. Dubica
k šum. upravi u Šipovu;


V e 1 i č kfc> v i ć Dragoslav, šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave Pirot k Direkciji
šuma u Aleksincu;


Popović inž. VladisJav, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Konjic k šum.
upravi u Jajcu;


Denisov inž. Gabriel, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Ogulin k šum.
upravi u Plaškom.


OGLASI


STEČAJ.


Na osnovu §-a 131 Zakona o šumama raspisuje se stečaj radi popunjenja pri
Patrijarsiskom upravnom odboru,za sada u Srem. Karlovcima, novokreiranoga mesta
šumarskog referenta za šume manastira i crkava cele Srpske pravoslavne Patrijarsi]e.
Dužnosti šumarskog referenta su da vrši sve poslove koji u njegovu struku spadaju,


o čemu će se propisati posebno uputstvo.
Na ovo mesto mogu kompetovati lica sa fakultetskom šumarskom spremom ne
starija od 50 godina, pravoslavne vere, koji su proveli najmanje 10 godina u državnoj
ili privatnoj šumarskoj službi. Aktivnom državnom službeniku koji bude na ovo mesto


214