DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 147     <-- 147 -->        PDF

Uplata na pretplati u mjesecu januaru 1936 godine:


Akcionarsku šum. dohodar. ured Thurn-Taxisa, Lekenik Din 100.— za god.
1936; Destilacija drva Teslić, Din 50.— za I polg. 1936; Sresko načelstvo, Dugoselo
Din 100.— za god. 1936; Direkcija šuma, Bjelovar Din 100.— za god. 1936; Kranjska
industrijska družba Jesenice, Fužine Din 100.— za god. 1936; Direkcija šuma, Ljubljana
Din 49.25 za I polg. 1936; Ministarstvo vojske i mornarice, Beograd Din 25.— zaMi
god. 1936; Direkcija državnog dobra Belje, Kneževo Din 99.— za god. 1936; Dohodarstveni
ured kneza Odelskalhi, Ilok Din 100.— za god. 1936; Direkcija šuma, Sarajevo
Din 100.— za god. 1936; Zavod za agrikulturnu herniju, Zagreb Din 99.50 za
god. 1935; Direkcija šuma otočke imovne općine, Otočac Din 50.— za I polg. 1936;
Direkcija brodske imovne općine Vinkovci i podređenih joj jedanaest šumskih uprava
Din 1.200.— za god. 1936; Müller Jaroslav, Libérée Din 150.— za II polg. 1934 i za


god. 1935.


UPOZORENJE!
Mnoga gospoda članovi nisu još uplatili članarinu za prošlu godinu 1935. Po
pravilniku mora se članarina uplatiti u prvoj četvrti svake godine. Molimo stoga sve
naše članove da udovolje svojoj članskoj dužnosti i tako olakšaju društvenoj upravi
redovno poslovanje i plaćanje društvenih obaveza
U p r a v a.


DOSTAVA ŠUMARSKOG LISTA.


Neki Šumarski Listovi broj 1. 1936 vratili su nam se uz oznake, koje
niže navađamo u zagradama. Molimo gospodu članove da nam jave svoje prave
adrese: Dr. Đorđević Petar, Beograd, Garašaninova 1 (nepoznat); Nikoljačić N. Petar,
Novi Sad, Nikole Tesle 17 (otputovao); Ing. Marković T rifun, Banjaluka, Banska uprava
(nepoznat).


Šumarski List br. 1 bio je osim toga proviđen slabim pasicama (omotima), pa
nam se je nekoliko primjeraka vratilo bez adresa, jer su se pasice poderale. Molimo
članove, koji List uslijed toga nisu primili, da nam to jave1, kako bi im mogli taj broj
ponovno odaslati. UPRAVA J. Š. U., Zagreb, Vukotinovićeva 2.


IZ ADMINISTRACIJE


KOMISIJA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA PO


STRUCI ŠUMARSTVA.


Rešenjem Ministarstva šuma i rudnika od 21 januara 1936 god. broj 1879/36
a na osnovu čl. 14 Zakona o činovnicima i čl. 8 Pravilnika o polaganju državnog
stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom, određeni
su za članove ispitne komisije za 1936 godinu i to: za pretsednika ispitne komisije
Mi leti Ć Dr. Žarko, načelnik odelenja za šumarstvo; za zamenika pretsednika
Vučeti ć Sava , inspektor odelenja za šumarstvo; za članove ispitivače:
1) Si m u novi ć inž. Živen, inspektor; 2) Perušić inž. Andrija, inspektor;
3) črnagoj inž. Boleslav, savetnik; 4) Šurić inž. Stjepan, v. sekretar;
za zamenike1 članova ispitivača: 1) Maruzi inž. Ivan, inspektor; 2) M a n o j 1 ović
inž. Milan, savetnik; 3) Rosić inž. Srete n, savetnik; 4) Ost oj i ć inž.
Petar, savetnik; za delovođu komisije: Baranac inž. Sloboda(n, v. sekretar
odelenja za šumarstvo.


211 19