DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 140     <-- 140 -->        PDF

Blagajnički se izvještaj prima u cijelosti.


V. Podjeljuju se 6 pripomoći iz Kereškenijeve zaklade i to udovama: Pere,
Gürtler, Brossig, Vraničar, Kern, Prstec, svakoj po 200 dinara. Od toga 700.— dinara
iz kamata zaklade, a 500.— iz budžeta J. Š. U. Sedma molba se odbija, jer ne ispunjava
uslove.
VI. Tajnik izvještava o ponudama, koje su na poziv Udruženja stigle iz Zagreba
i Beograda (iz Ljubljane nije stigla ni jedna) za štampanje Šum. Lista u 1936.
Najjeftinija je ponuda štamparije Gutenberg u Zagrebu. Predlaže, da se toj štampariji
povjeri štampanje, ali s time: 1) da papir, format i boja omota budu kao dosada,
2) da se štamparija točno pridržava rokova izlaženja Lista, koje1 će određivati urednik
Šum. Lista i 3) da ne bude nikakovih drugih nadoplata, osim onih, koje su u ponudi
označene.
VII. Podjeljuju se i za školsku godinu 1935/36 stipendije za studij šumarstva
ranijim stipendistima Udruženja, ali s time, da moraju do jeseni 1936 sa dobrim
uspjehom položiti sve propisane ispite i o tome na vrijeme obavijestiti Udruženje.
VIII. Tajnik izvještava o pismu koje je kao odgovor stiglo od pretsjednika
Slavenske šumarske zajednice g. ing. Fürsta. U njemu se iznose razlozi, zbog kojih
nije došlo do ostvarenja Zajednice u zamišljenom opsegu.
Zaključuje se pisati g. pretsjedniku Zajednice i zamoliti, da pretsjedništvo pozove
u Zajednicu i braću Bugare, a eventualno i Ruse.


IX. Tajnik čita pretstavku konferencije pretstavnika privatnog šumskog posjeda
u predmetu 2% prinosa u fond za pošumljavanje. Pretstavka poriče zakonitost tog
ubiranja u privatnim šumama.
Zaključuje se po predmetu stati na stanovište Zakona o šumama. Izabire se
uži odbor od gg.: ing. Miklau, ing. Pahernik, ing. Smilaj s time, da taj uži odbor
izradi rezoluciju, koja bi se dostavila podružnicama na mišljenje. Rezolucija će se
iznijeti na narednu sjednicu, koja će se održati u februaru u Zagrebu.


X. Tajnik izvještava da je g. Meštrović odbio da izradi poprsja pokojnom
Kesterčaneku i Kozarcu. Predlaže, da se mladome kiparu Bohutinskom povjeri izrada
skica i modela za svotu od 1000.— dinara. Te skice1 će se iznijeti pred narednu sjednicu,
koja će se održati u Zagrebu. U slučaju da onda Odbor usvoji skice, povjerila
bi se kiparu Bohutinskome definitivna izrada poprsja. Ukupni trošak obaju poprsja
nesmije prelaziti 10.000.— dinara.
XI. Na predloge članova iz Skoplja i Sarajeva zaključuje se uputiti Ministarstvu
šiuma i rudnika slijedeću pretstavku:
PRETSTAVKA.


»Državni Savjet u svojoj općoj sjednici od 23 V 1933 god. broj 16102/33 riješio
je, da se čl. 1. Uredbe o prinadležnostima u naturi šumarskog stručnog osoblja kod
Uprave državnih šuma odnosi samo na stručn o osoblj e kod Ministarstva šuma
i rudnika, direkcija šuma i šumskih uprava t. j . na ono osoblje, koje ima spremu navedenu
u §-u 132 odnosno §-u 135 Zakona o šumama od 21 XII 1929.


Po §-u 132 Zakona o šumama »za samostalno upravljanje šumom traži se potpuna
fakultetska ili njoj ravna visokoškolska sprema i praktičk i ispi t za
samostalno upravljanje šum. gospodarstva«.


U §-u 135 je navedeno, što se traži od lica za čuvanje šuma.


Po odluci drž. Savjeta u vezi §-a 132 Zakona o šumama nemaju na pr. šum.
inženjeri — činovnički pripravnici bez položenog praktičkog ispita za samostalno
upravljanje šum. gospodarstvom pravo na prijem deputata po uredbi Min. šuma i runika
br. 19912 — 1932.


204
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 141     <-- 141 -->        PDF

Nema po toj Uredbi pravo ni stručno šum. osoblje kod opštih upravnih vlasti.


Nema pravo na deputate ni osoblje sa srednjoškolskom stručnom spremom, ni
računarsko osoblje šum. resora, dok osoblje sa lugarskim ispitom ima to pravo.
Smatramo, da je ovakovo stanovište nepravedno.
1) Deputat u drvu je pogodnost istog tipa kao i režijska karta na drž. željez


nicama za službenike Ministarstva saobraćaja, zatim cigarete za službenike monopola
i t. d., pa nema razloga da se od te pogodnosti izuzmu činovnički pripravnici, izuzme
računarsko osoblje u resoru Ministarstva šuma, i srednjoškolski naobraženo šum.
osoblje i t. d.


2) Kad bi se već i rasuđivalo po šumarskoj stručnosti, onda je činovnički šum.
pripravnik svakako više stručno lice, nego li je to čuvar šuma, a opet se čuvaru priznaje
stručnost kao uslov za dobijanje deputata dok se to čin. šum. pripravniku bez
položenog praktičnog ispita ne priznaje.


3) Stručnost osoblja ne bi trebalo tumačiti na osnovi §-a 132 zakona o šumama.
Jer stručno je i ono osoblje, koje službuje u Ministarstvu i direkcijama u raznim referadama,
premda ne upravlja neposredno sa šumom. Za rasuđivanje i primjenu pojma
stručnosti je zvano Ministarstvo šuma kao stručni forum a nikako državni Savjet.


4) činjenica je, da ima pripravnika na položajima šefova šum. uprava.


5) Kod tumačenja izraza »stručno šum. osoblje« koji je upotrebljen u uredbi


o paušalima, Ministarstvo šuma u svom objašnjenju br. 26908/33 nije izuzelo ispod
toga pojma šum. činovničke pripravnike bez položenog praktičnog ispita.
Kad dakle na pr. činovnički pripravnik bez položenog praktičkog ispita, kao i
druga lica, koja ne ispunjuju uslove iz §-a 132 z. o šumama (činovnici sa srednjom
školom) mogu vršiti i sada vrše funkciju iz §-a 132 z. o š. t. j . samostalno upravljaju
šumom a povrh toga primanje deputata nije vezano za samostalno upravljanje šumom
nego za pojam »stručno šum. osoblje« jer licima sa uslovima iz §-a 132, a na podređenim
položajima (nesamostalnim) pripada deputat i po načelnom rešenju Državnog
Savjeta), onda primanje deputata nije funkicioni dodatak i nema osnova,
da se za primanje deputata odlučuje po tome, da li je neko lice ispunilo uslov iz
§-a 132, koji određuje što se traži za samostalno upravljanje šumom; i nema razloga
za podvojenost u tome. Ovo u toliko više što proti toga govore i socijalni razlozi kao
i razlozi jednakosti.


Na temelju izloženog molimo Naslov:
A) da se hitno zauzme kod Državnog Savjeta, da potonji izmjeni svoje riješenje
tako, da se i činovničkim pripravnicima prizna pravo na deputat;
B) da se dade takovo zakonsko tumačenje tač. 3 §-a 53 Zakona o šumama kao
i čl. 1. Uredbe o prinadležnostima u naturi šumarskog stručnog osoblja kod uprave
drž. šuma (SI. Novine od 12. X. 1932) tako, da poslije tog tumačenja pravo na besplatno
ogrjevno drvo bude priznato svem u osoblj u resora Ministarstva šuma.
Besplatno ogrjevno drvo uživalo je ovo osoblje i ranije po propisima Uredbe D. R.
br. 87.000/26.
C) da se od osoblja, koje je već dobivalo deputate po uretibi 19913, a po rješenju
Drž. Savjeta na to ne bi imalo pravo, ne traži unatrag vraćanje (naplata) već
primljenog deputata.«


XII. Tajnik čita izvještaj Sarajevske podružnice o sjednici njenog odbora od
dne 7 IX 1935. Uzima se na znanje.
XIII. Zaključuje se uputiti Ministarstvu šuma slijedeću pretstavku:
»Kako bi se izbjegli u buduće neprijatni slučajevi nepriznavanja službe provedene
kod imovnih općina za državnu službu, moli se Naslov, da u buduće sva postavljenja,
premještaje i t. d. kod imovnih općina dostavlja i Glavnoj kontroli na


205
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 142     <-- 142 -->        PDF

saglasnost. U koliko bi Glavna kontrola to odbila, moli se Ministarstvo, da podnese
žalbu Državnom Savjetu.«


XIV. Primaju se novi redovit i članovi: Ing. Strineka Milan, šum. pristav
Vinkovci Dir. šuma; Ing. Klemenčić Ivan, šum. inžinjer, Oštrelj; Ing. Miloš Novičić,
čin. pripravnik, Vinkovci Dir. šuma; Ing. Matić Vasilije, šum. pristav Sarajevo, Dir.
šuma; Ing. Heim A. Jovan, hon. službenik, Derventa; Ing. Marković Vladimir, šum.
pripravnik, Derventa; Ing. Moćan Franjo, šum. inžinjer, Čavle; Ing. Radović Sreta,
šum. referent, Kolašin.
Za člalnov e pomagač e primaju se: Dereta Bogdan, stud. forest, Zagreb;
Bunevčević Zlatko, apsolvent šumarstva, Zagreb; Mamontov Boris, stud. šumarstva,
Zemun.


Istupaj u iz J. Š. U.: Malčić Vatroslav, šum. upravitelj, Ljekovica; Marković
Nedeljko, okružni šumar, Leskovac; Lach Gustav, šum. nadsavjetnik, Bjelovar; Ing.
Weisenze´ll E., šum. savjetnik, Drežnik; Ulehla Arnošt, šum. upravitelj, Lekenik; Rossi
Alfred, viši šum. povjerenik, Kotor; Kurz Josip, rač. kontrolor dir. šuma, Sarajevo;
Jankač Josip, knjigovođa Dir. šuma, Sarajevo; Javornik Stanko, les. trgovac, Žalna;
Javornik Josip, lesni trgovac, Žalna; Vuković Lazar, šumar, Čardak; Mlakar Aloizije,
podšumar, Sarajevo; Jukić Jakob, podšumar, Sarajevo; Blajer Hinko, gozdar, Suče ob
Savinji; Ing. Radojčić Svetozar, šum. nadsavjetnik, Srem. Mitrovica.


Umrli : Šimić Stjepan, direktor brod. im. općine u. p. Zagreb; Jekić M. Jovan,
direktor šuma u. p., Beograd; Hanika Ivan, šum. savjetnik u. m., Zagreb; Gaković
Dušan, viši šum. savjetnik, Turbe.


. XV. U smislu zaključka Glavne skupštine treba da se izradi indeks za 60 godina
Šumarskog Lista.


Izabire se uži odbor s time, da izradi direktive o tome, kako da se indeks izradi.
U uži odbor će se zamoliti gg. Dr. Petračić, Dr. LeVaković, Dr. Ugrenović i Dr.
Neidhardt. Zbog pomanjkanja sredstava se na žalost ne može za indeks votirati
posebna svota, već jedino da ga se štampa i izradi iz normalnih izdataka za Šumarski
List. Po mogućnosti će se nastojati, da banske uprave i direkcije šuma stave za rad
oko izrade na raspolaganje svoje mlade šum. stručnjake.


XVI. Pretsjednik izvještava, da su odaslane nadležnima sve pretstavke, koje je
zaključila Glavna skupština kao i prošle dvije odborske sjednice. Uzima se na znanje1.
XVII. Zaključuje se uputiti Ministarstvu šuma pretstavku o potrebi godišnjih
štampanih izvještaja toga Ministarstva. Udruženje zamišlja sastav tih izvještaja analogno
izvještajima Kr. banske uprave u Ljubljani, sa svim potrebnim statističkim podacima
(površine šuma, broj prijavnica u dotičnoj godini, broj šteta po zakonu! o
šumama, broj kazni, količine posječenog drveta, izdane dozvole krčenja, izrađeni privredni
planovi i t. d., i t. d.). Analogne godišnje štampane izvještaje izdaju i ostala
Ministarstva za svoje resore (Ministarstvo građevina, saobraćaja, poljoprivrede, i t. d.)
Od goleme je važnosti, da već jednom iz godine u godinu bude statistički evidentiran
sav rad državnog šumarstva.
XVIII. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo šuma, da za Šumarski List šalje sve
normativne naredbe, pravilnike i uredbe.
XIX. Tajnik čita pismo Društva bugarskih šumara. To društvo radosno pristaje
na predloženu zamjenu svog časopisa Gorski Pregled za Šumarski List. Stavlja u tu
svrhu 15 brojeva svog časopisa na raspolaganje za 10 brojeva Šumarskog Lista. Moli
za adresu onih lica, kojima da se šalje Gorski Pregled.
Zaključuje se, da se Gorski Pregled prvenstveno dostavlja podružnicama. Osim
toga i članovima, koje podružnice označe.


206
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 143     <-- 143 -->        PDF

XX. Tajnik čita izvještaj gosp. prof. Dr. Petračića o proslavi 75-godišnjice
Gospodarske
škole u Križevcima, na kojoj je zastupao Udruženje.
Uzima se sa zahvalnošću do znanja.


XXI. Tajnik čita podnesak Banjalučke podružnice, koja namjerava izdati jednu
ediciju o šumarstvu Vrbaske banovine, pa moli materijalnu pomoć.
Sa pohvalom se prima akcija Podružnice. Podružnica neka pošalje raspored
zamišljene publikacije i neka uzme u razmatranje mogućnost štampanja u Šumarskom
Listu (sa potrebnim brojem separatnih otisaka). Na narednoj sjednici će onda Upravni
odbor donijeti svoju odluku. Zbog pomanjkanja fimansijskin sredstava nije odbor u
mogućnosti, da odmah izađe podružnici u susret.


XXII. Tajnik izvještava, da je Beogradska podružnica dostavila u fond za propagandu
šumarstva Viteškog Kralja Aleksandra 1. Ujedinitelja svotu od 875 dinara,
koju je sakupila između ´svojih članova u spomen nesretnim slučajem preminulog začasnog
člana J. Š. U. direktora Jovana Jekića.
Sa zahvalnošću se´ uzima na znanje.


XXIII. Pretsjednik izvještava o raspisu Ministarstva prosvjete broj 60842 od
22 XI 1935, koji je to Ministarstvo izdalo na poticaj Jugoslovenskog šumarskog udruženja
(o širenju ljubavi za šumu u osnovnim školama).
Uzima se s odobravanjem na znanje.


XXIV. Tajnik čita riješenje Kr. banske uprave u Zagrebu, upravno odjeljenje
br. 5380 od 22 XI 1935 u kome navada, da nema zapreka da »Pravilnik za posmrtnu
pomoć« bude primjenjivan.
Uzima se na znanje.


XXV.
Tajnik čita odgovor kr. banske uprave u Zagrebu broj 16192/7/1935.
na
pretstavku, koja joj je upućena u predmetu propagande šumarstva.
Uzima se na znanje.


XXVI. Zaključuje se uputiti gosp. Ministru šuma predstavku o teškoćama, u
koje su došli državni šum. činovnici smanjenjem prinadležnosti po Uredbi od 19 septembra
i 25 oktobra 1935. Uredba je nesocijalna. Plaće državnih činovnika daleko su
ispod minimuma mogućnosti života.
XXVII. Zaključuje se uputiti gospodinu Ministru šuma predstavku o štetnosti
opetovanih amnestija kazna za šumske prekršaje.
XXVIII. Odobrava se poklon od jednog primjerka Spomenice Jugoslovenskog
šumarskog udruženja Gospodarskoj školi u Križevcima, prigodom njene 75-godišnjice.
XXIX. Tajnik izvještava da je Glavna skupština prepustila Upravnom odboru,
da se zauzme u predmetu pomoći teško postradalom kolegi Ing. Saćeru.
Ing. Smilaj izvještava, da je zastupstvo Brodske imovne općine odredilo g. ing.
Saćeru doživotnu pripomoć.
Pretsjednik predlaže, da Udruženje uputi Ministarstvu šuma molbu, da se ing.
Saćeru dade pomoć i od strane Ministarstva osim toga da se eventualno nađe mogućnost,
da gosp. ing. Saćer predaje na kojoj lugarskoj školi na pr. administrativne predmete,
kako bi njegov tragičan mlad život dobio sadržaja.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU DECEMBRU GODINE 1935.


Redovitih članova: Anić Milan, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Beltram Vladislav,
Supetar Din 61.— za II polg. 1936; Cvitovec Vjekoslav, Zavalje Din 100.— za
god. 1935; Gjurković Matija, Oriovac Din 50.— za II polg. 1935; Hanzl Dragutin, SI.
Požega Din 200.— za god. 1934 i 1935 kao pomagač i za god. 1936; Jurčič Marjan,
Majur Din 100.— za god. 1935; KovačeVić Borivoj, Mrkopalj Din 100.— za god. 1935;
Klumper Pavao, Slat. Drenovac Din 100.— za god. 1935; Lach Gustav, Bjelovar Din


207
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 144     <-- 144 -->        PDF

100.— za god. 1935; Marković Miodrag, Kraljevo Din 25.— za 4/4 1935; Marčić Josip,
Split Din 100.— za god. 1936; Marković Ivan, Garešnica Din 50.— za I polg. 1935;
Novićić Miloš, iVinkovci Din 20.— upis; Nikitin Aleksander, Niš Din 100.— za g. 1935;
Nedok ćedomil, Aleksinac Din 100.— za II polg. 1935 i I polg. 1936; Rukavina Rude,
Nova Gradiška Din 200.— za god. 1934 i 193 ; Radović Sreta, Kolašin Din 120.—
za god. 1936 i upis; Rossi Alfred, Kotor Din 150.— za II polg. 1934; Sundečić
Ivan, Niš Din 100.— za god. 1935; Simčić Ivan, Aleksinac Din 200.— za god.
1935 i 1936; Ugrenović Aleksander, Zagreb Din 72.— za god. 1936; Uroić Josip, Bjelovar
Din 100.— za god. 1935; Tonković Juraj, Delnice Din 100.— za god. 1935;
Tihanov Gligorije, Cetinje Din 100.— za god. 1935; Tropper Antun, Nijemci Din 100.—
za god. 1935; Trötzer Dragutin, Zagreb Din 200.— za god. 1934 i 1935; Veličković
Drago, Pirot Din 100.— za god. 1934; Zaluški Josip, Hvar Din 100.— za god. 1935
(i Din 100.— za god. 1933 i 1934 kao pomagač).


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana:


Bleyer Hinko, Ljubljana Din 150.— za II polg. 1934 i za god. 1935; Havliček
Josip, Krvava Peć Din 50.— za I polg. 1936; Javornik Josip, Žalna Din 100.— za god.
1935; Javornik Stanko, Žalna Din 100.— za god. 1935; Samide Josip, Straža Din 100,—
za god. 1935; Scheppl Herbert, Sevnica Din 100.— za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd:


Dr. Josip Balen, Zemun Din 100.— za god. 1936; Divjak Manojlo, Beograd Din
100.— za god. 1935; Levi Marko, Beograd Din 100.— za god. 1935; Marinović Milan,
Beograd Din 39.— za ^4 1936; Nedimović Svetozar, Beograd Din 100.— za god.
1935; Ostojić Petar, Beograd Din 200.— za god. 1934 i 1935; Petrak Juraj, Beograd
Din 100.— za god. 1935; Smiljanić Konstantin, Beograd Din 100.— za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje:


Balkovski Aleksander, Skoplje Din 100.— za god. 1935; Isajev I., Skoplje Din
120.— za god. 1936 i upis; Šunjevarić Milenko, Bitolj Din 100.— za god. 1935; Ljubjecki
Vasilije, Kumanovo Din 100.— za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo:


Anđić Vlado, Han Pijesak Din 120.— za god. 1936 i upis; Dragaš Stevo,
Sarajevo Din 100.— za god. 1934; Hartman Robert, Zenijca Din , 50.— za
II polg. 1935; Hangi Antun, Zavidović Din 100.— za god. 1935; Jelinek Bogomir,
Rudnik Kače´r Din 50.— za II polg. 1935; Jankač Franc, Sarajevo Din 150.— za
II polg. 1934 i 1935; Kurz Josip, Sarajevo Din 50.— za II polg. 1934; Lastrić Dragutin,
Han Pijesak Din 100.— za god. 1935; Makić Trifun, Sarajevo Din 50.— za II polg.
1935; Nikolić Nenad, Čačak Din 100.— za god. 1935; Oklopdžija Ćedomil, Sarajevo
Din 50.— za god. 1934; Radojčić Svetozar, Sre´m. Kamenica Din 100.— za god. 1935;
Sudjić Petar, Han Pijesak Din 100.— za god. 1935; Sučić Jakob, Brčko Din 100 —
za god. 1935; Šter Milan, Bajina Bašta Din 100.— za god. 1935; Vojnović Nikola,
Olovo Din 100.— za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka:


Božić Sergije, Banjaluka Din 50.— za II polg. 1935; Bujić Žika, Banjaluka
Din 100.— za god. 1935; Heim Jovan, Derventa Din 45.— za upis i 4/4 god. 1935;
Jović Petar, Banjaluka Din 20.— a conto za god. 1934; Kvaternik Ante, Ključ Din
100.— za god. 1935; Marković Vladimir, Derventa Din 20.—. upisnina; Nikiforov Aleksander,
Banjaluka Din 150.— za II polg. 1934 i 1935; Polferov Vasilije, Prijedor Din
100,— za god. 1935; Slanina Franjo, Derventa Din 100,— za god. 1935.


208
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 145     <-- 145 -->        PDF

Uplata članarine članova pomagača:


Cokl Martin, Ljubljana Din 50.— za god. 1935; Funkl Aloizije, Celje Din 100.—
za god. 1933 i 1934; Hrska Ivan, Vinkovci Din 100.— za god. 1934 i 1935; Kasumović
Bran:slav, Aleksinac Din 50.— za god. 1935; Korica Vladimir, Zagreb Din 100.— za
god. 1934 i 1935; Majnarić Milivoj, Lokve Din 50.— za god. 1935; Margetić Đuro,
Oštrelj Din 50.— za god. 1935; Petrovič Franjo, Brčko Din 75.— za II polg. 1934 i
1935; Petrovič Dimitrije, Beograd Din 50.— za god. 1935; Rokič Milenko, Nova Gradiška
Din 25.— za II polg. 1935; Radulovič Svetislav, Skoplje Din 100.— za god.
1934 i 1935; Šušković Viktor, Maribor Din 30.— za god. 1931 i 1932; Vraničar Martin,
Metljika Din 90.— za II polg. 1934 i upis i za god. 1935; Bastijancić Ivica, Zagreb
Din 200.— za god. 1932 do 1935; Horvat Ivan, Zagreb Din 100,— za god. 1934 i
1935; Hladiš Ivan, Zagreb Din 25.— za II polg. 1935; Kostić Metodije, Zagreb Din
25.— za II polg. 1935; Obradović Miloš, Petrinja Din 60.— za god. 1933 i 1934; Štetić
Vladimir, Vinkovci Din 50.— za god. 1935.


Uplata na pretplati za šumarski List:


Mihalski & Trzaska evert Warsava Din 200.— za god. 1934 i 1935; Gradska
blagajna, Varaždin Din 100.— za god. 1935; Gradska blagajna Slavonska Požega
Din 100,— za god. 1935.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JANUARU GODINE 1936.
Redovitih članova:


Belecki Nikola, Preko Din 100.— za god. 1936; Benić Emil, Vinkovci Din 100.—
za god. 1936; Bergan Rudolf, Delnice Din 100.— za god. 1935; Brajdić Ferdo, Nova
Gradiška Din 100.— za god. 1935; Bratuž Ernest, Šibenik Din 100.— za god. 3935;
Drenovac Svetozar, Drežnikgrad Din 100.— za god. 1935; Fischer Makso, Karlovac
Din 100.— za god. 1936; Francišković Stjepan, Delnice Din 100.— za god. 1936;
Gjiperborejski Boris, Imotski Din 100.— za II polg. 1935 i I polg. 1936; Helman Matija,
Bjelovar Din 100.— za god. 1935; Helebrant Adolf, Zagreb Din 100.— za god. 1,936;
llić Nikola, Vojni Križ Din 100.— za god. 1935; Ištaković Blaž, Vinkovci Din 50.—
za I polg. 1935; Janković Ilija, Đakovo Din 100.— za god. 1935; Jagrović Svetozar,
Zagreb Din 200.— za god. 1935 i 1936; Jošovec Adolf, Zagreb Din 100.— za god.
1936; Jurančić Ivan, Belišće Din 100.— za god. 1936; Keiner Hugo, Varaždinske Toplice
Din 100,— za god. 1935; Kovačić Mladen, Split Din 100.— za god. 1935; Kundrat
Emil, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Manojlović Branko, Jasenak Din 100.— za god.
1936; Müller Đuro st., Virovitica Din 100.— za god. 1936; Matolnik Ivan, Zagreb
Din 100.— za god. 1935; Mazanko Konstantin, Trstenik Din 100.— za god. 1934;
Ne´deljkovx Petar, Paraćin Din 100.— za god. 1935; Pauković Ante, Fužine Din 100.—
za god. 1935; Pleško Bartol, Krapina Din 100.— za god. 1936; Prpić Petar, Sušak
Din 100.— za god. 1936; Pičman Dragutin, Karlovac Din 100.— za god. 1937; Podhorski
Ivo, Glina Din 100.— za god. 1935; Selak Josip, Zagreb Din 100.— za II polg.
1935 i I polg. 1936; Stevanović Milivoje, Vinkovci Din 100.— za god. 1935; Strepački
Vjenceslav, Novska Din 100.— za god. 1935; Šušteršić Janko, Delnice Din 100.— za
god. 1936; Šustić Josip, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Šnajder Luka, Vinkovci Din
100.— za god. 1935; Tomičić Božidar, Kutjevo Din 100.— za god. 1935; Ton Josip,
Orahovica Din 100.— za god. 1936; Turk Zdravko, Čabar Din 100.— za II polg. 1935
i I polg. 1936; Tomljenović Antun, St. Mikanovci Din 100.— za god. 1935; Valentić
Petar, Lipovljani Din 100.— za god. 1935; Weiller Adolf, Kutina Din 100. za god.
1936; Žagar Bogdan, Crikvenica Din 100,— za god. 1935; Vukotić Dušan, Cetinje Din
50.— za I polg. 1936.


209
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 146     <-- 146 -->        PDF

Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana:


Détela Oton, Turn Preddvor Din 100.— za god. 1935; Juvan Ivan, Ljubljana
Din 100.— za god. 1935; Jovanović Vojislav, Bled Din 50.-- za 1 polg. 1936; Pahernik
Franjo, Vuhred Din 100.— za god. 1936; Rakuvšček Kari, Maribor Din 100,— za god.
1935; Rozman Viljem, Maribor Din 100.— za god. 1936; Rus Alojzije, Bled Din 100.—
za god. 1936; Štrancar Aloizije, Ljubljana Din 200.— za god. 1934 i 1935; Tavčar
Kari, Ljubljana Din 50.— za I polg. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd:


Dimnik Ciril, Beograd Din 100.— za god. 1935; Graiser Janko, Deliblato Din
100.— za god. 1935; Jerbić Marjan, Bezdan Din 100.— za god. 1936; Petrovič Dragoljub,
Beograd Din 100.— za god. 1936; Simunovič Živan, Beograd Din 100.— za god.
1933.


Redovitih članova sa područja podružnice Skopi je:


Bojič Dimitrije, Skoplje Din 100.— za god. 1935; ćirić Danilo, Kos. Mitrovica
Din 100.— za god. 1934; Jovanović Tihomir, Skoplje Din 100.— za god. 1935; Klimov
Vasilije, Štip Din 100,— za god. 1934; Mijušković Petar, Priština Din 100.— za 11 polg.
1934 i 1 polg. 1935; Macanović Milan, Prizren Din 100.— za god. 1935; Oehm Hans,
Skoplje Din 200.— za god. 1935 i 1936; Sendič Josip, Devđelija Din 100.—^ za g. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo:


Atias Jakob, Travnik Din 100.— za god. 1936; Doder Risto, Sjetlina Din 100.—
za 3/4 god. 1934 i y4 god. 1935; Đorđević Risto, Šabac Din 100.— za god. 1936;
Hangi Antun, Zavidović Din 100.— za god. 1936; Ivič Martin, Jajce Din 50.— za 1
polg. 1935; Izrajel Josip, Olovo Din 100.— za god. 1936; Jovanović Milan, Šipovo Din
120.— za god. 1936 i upis; Kopčić Ibrahim, Travnik Din 100.— za god. 1935; Milević
Kuzman, Olovo Din 100.— za god. 1935; Osmanagić Halil, Travnik Din 50.— za 1
polg. 1936; Waszner Josip, Sarajevo Din 100.— za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka:


Cerić Husejin, Teslić Din 100.— za god. 1936; Grbac Ivan, Banjaluka Din 100.—
za god. 1934; Heim Jovan, Derventa Din 25.— za 2J4 1935; Jukić Mehmed, Oštrelj
Din 100.— za god. 1935; Klemenčić Ivan, Banjaluka Din 120.— za god. 1936 i upis;
Krpan Rudolf, Drvar Din 100.— za god. 1935; Miljuš Nikola, Banjaluka Din 100.—
za god. 1936.


Uplata članarine članova pomagača:


Andrašić Drago, Srednje Din 50.—i za god. 1933 i 1934; Fijanović Radoslav,
Srbobran Din 60.— za god. 1936; Gjurić Ivan, Novi Sad Din 25.— za I polg. 1936;
Gode´k Ivo, Ljubljana Din 50.— za god. 1935; Jovanović Nikola, Paraćin Din 100.—
za god. 1934 i 1935; Lazarini Franc, Kostanjevica Din 100.— za god. 1935 i 1936;
Mane Edo, Teslić Din 50.— za god. 1935; Momirović Borivoje, Bitolj Din 50.— za
god. 1935; Milić Dragorad, Zemun Din 50.— za god. 1935; Müller Đuro ml., Virovitica
Din 50.— za god. 1936; Novički Ivan, Beograd Din 50.— za god. 1934; Plavšić
Steva, Dobanovci Din 50.— za god. 1935; Potić Mirko, Zemun Din 50.— za god.
1936; Potočić Zvonimir, Farkaševac Din 50.— za god. 1935; Stiglmajer Gustav, Erdevik
Din 50.— za god. 1935; Antoljak Rudolf, Zagreb Din 25.— za II polg. 1935;
Gjajiić Matija, Zagreb Din 50.— za god. 1936; Kovačević Steva, Zagreb Din 20.—
upisnina; Krasojević Cvjetko, Zagreb Din 25.— za I polg. 1933; Maček Stefan, Zagreb
Din 40.— za I polg. 1936; Matijašević Marijan, Jasenak Din 40.—i za god. 1933
i 10.— za god. 1934; Šimatić Nikola, Zagreb Din 20.— upisnina; Vučetić Vladimir,
Zagreb Din 70.— za god. 1936 i upis; Korica Vladimir, Zagreb Din 100.— za god.
1934 i 1935.


210