DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 137     <-- 137 -->        PDF

prikazuje srednju šumarsku školu u Sarajevu (1889—1904). Najveći dio članka je
zatim posvećen visoko-školskoj nastavi (Šumarska akademija, Poljoprivredno-šumarski
fakulteti u Zagrebu i Zemunu). Donesene su i naučne osnove fakulteta, opisani instituti,
fakultetsko dobro Maksimir, univerzitetsko imanje Majdanpek. Spomenuti su i
glavni radovi pojedinih fakultetskih instituta kao i imena njihovih predstojnika. Također
su navedena imena onih bugarskih šumara koji su apsolvirali svoje šumarske
nauke na akademiji odnosno fakultetu u Zagrebu. To ,su: 1. Georgi Petrov (1904)
dugogodišnji šef bugarskog šumarstva, osnivač Društva bugarskih šumara, urednik
stručnog časopisa Gorski Pregled; 2. Atanas Todorov (1904); 3. Hristo Popov, plovdivski
šum. oblasni inspektor (1905); 4. Bančo Mladenov (1906); 5. Krum Džeikov
(1907); 6. Mihajlo Bukurešlijev (1908), šumarski inspektor; 7. Ganjo Ivanov (1910);


8. Atanas Kostov (1910); 9. Dimitrije Lazarov (1910), šumenski oblasni šum. inspektor;
10. štilijan Georgijev (1912); 11. Vasil Stojanov (1912), prof. Poljopriv.-šum.
fakulteta u Sofiji; 12. Atanas Petrov (1913); 13. Jordan Vankov (1914); 14. Štilijan
Kondev (1922), načelnik odjeljenja za šumarstvo, lov i ribarstvo Ministarstva narodne
privrede; 15. Nikola Adžarov (1922), načelnik za zašumljavanje i uređivanje bujica u
Plovdivu.
Zatim slijedi članak prof. ing. M. Riuskova: »Pouki ot lovnoto delo
v Jugoslavija « (Pouke iz lovarstva Jugoslavije).


Iza toga dolazi prikaz ekskurzije jugoslavenskih šumara kroz Bugarsku od 22
augusta do 1 septembra 1935.


Spomenica svršava bibliografijom t. j . prikazima slijedećih jug. šumarskih edicija:
»Dvadeset godina šumarstva našega Juga« (prikaz od prof. T. D i m i t r o v a) ;
»Le Karst Yougoslave« (prof. T. Dimitrov); »Baien: Naš goli krš« (T. D i hi it
r o v) ; »Šenšin: Uređivanje šuma« (prof. T. I v an če v); »Maletić: Premer šumskih
sastojina metodom slobodnih stabala« (T. 1 v a n č e v) ; »Marinović: Šumsko-privredna
geografija« (II. M i h´a j 1 o v) ; »Marinović: Privredni značaj lova u Jugoslaviji« (ing.


M. R u s k o v) ; »Borošić: šematizam i status osoblja Ministarstva šuma i rudnika«
(N. P e n e v) ; »Gospodarsko-šumjarski fakultet sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u
Zagrebu — Spomenica 1919—1929« (N. P ene v); »Pola stoljeća šumarstva« (11.
MiDr. N. N.


GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, KNJ. 4, ZAGREB 1935.


izašao je iz štampe početkom ove godine sa ovim sadržajem:


1. Prof. Dr. G j. Nenadić: O prirastu niskih šum]a.
2. Prof. Dr. A. Petračić : Istraživanja o strukturi i prihodu bagremovih kolosjeka.
3. Prof. Ing. St. Flögl : O utjecaju zraka na otpor šumskih klizina.
4. Prof. Ing. St. Flögl: Linija klizine jednolične brzinë.
5. Prof. Dr. M. Gračanin : Pedološka studija otoka Paga.
6. Prof. Dr. A- Le v ako vi ć: Analitički oblik zakona rastenja.
7. Prof. Dr. A. LevakovLć : Analitički oblik za sastojinsku visinsku krivulju.
Knjiga sadrži (zajedno sa rezimeima u njem. jeziku) 310 stranica. Izdao ju je
Institut za šumske pokuse na univerzitetu u Zagrebu.


201