DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Naše je mišlenje, a to nam i iskustvo govori, da šef šumske uprave može voditi
ekonomiju samo da pokrije svoje domaće potrebe, jer je na selu i upućen na proizvode
iz vrta ili deputatnog zemljišta. Svako drugo zanimanje bilo bi na uštrb službe, za
koju ga poslodavac plaća prema svojim sredstvima.


Ing. Todor Đurđić


NOVI ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU.


Ministarstvo poljoprivrede uputilo je svim zaintereSovanim nadleštvima i drugim
faktorima prijedlog toga zakona.


Od ujedinjenja radi se na donošenju ribarskog zakona za cijelu Jugoslaviju.
Bilo je već nekoliko prijedloga i nacrta za taj zakon. Sazivane su ankete stručnjaka
skoro svake treće godine. Neki nacrti bili su hipermoderni, a neki hipe´rbirokratski i
centralistički. Predviđali su u Ministarstvu i po drugim nadleštvima ogromni, teški i
preskupi aparat. Išlo se je bez potrebe za tim, da se jednim ribarskim zakonom reguliše
pomorsko i slatkovodno ribarstvo. Pomorsko ribarstvo teško je i komplicirano
pitanje i spada u nadležnost dvaju ministarstava. Zato nije´ bilo potrebno da se toliko
dugo čeka sa regulisanjem slatkovodnog ribarstva. Ono je bilo već u nekim dijelovima
Jugoslavije prije rata prilično dobro, a u Sloveniji već od godine 1895 odlično regtilisano.


Od Ujedinjenja do danas stari se zakoni nisu poštivali i rušili´ su se u izglecianju
novog zakona o ribarstvu za cijelu državu. To je razlog, da je u ribarstvu!
zavladala prava anarhija i otimačina. Ribarsko narodno dobro tako je uništeno, da će
ga trebati kroz decenije dobro čuvati, da bismo postigli predratno stanje.


Najnoviji nacrt donesen je kao okvirni zakon i ostavlja donošenje Pravilnika
banskim upravama u dužnost.


Najviše je uzeto iz zakona kranjskog od godine 1885 i hrvatskog iz godine 1906.
Za vršenje prava ribolova predviđa se u principu revirski zakupni sistem, slično kao
u lovu.


Nacrtom se određuje za cijelu državu osnivanje »ribolovnog katastra ili katastra
prava ribolova«.


Država može pravo ribolova ukinuti ili otkupiti.


Ukidanje prava ribolova neće biti moguće, jer je krivo tumačenje, da se ribolov
može kao feudalno ili regalno pravo ukinuti. Ukinuta su samo ona feudalna prava,
koja su u ustavu taksativno pobrojana, a tu se ne spominje pravo ribolova.
Novost je u ovom nacrtu podjela ribljih voda sem otvorenih i zatvorenih (ribnjaka)
još u neke »poluribnjake«.


Vode su otvorene ili zatvorene.


Sa ovom definicijom »poluribnjaka« otvaraju se vrata mnogim zloupotrebama
u administraciji, jer za zatvorene vode, ribnjake i poluribnjake ne važe propisi o zaštiti
riba.
Država će´ se odreći prava ribolova u korist banovina, ali će zato banovina
davati tangentu od prihoda u zakup izdanih voda u drž. ribarski fond.
Zakon predviđa i ustanove za unapređivanje ribarstva uopšte, ribarske zadruge,
vještačka ribogojilišta i biološke stanice.
Važno je, da taj nacrt određuje i kvalifikaciju stručnih činovnika.
Stručni činovnici moraju imati poljoprivredno-šumarsku fakultetsku spremu.


Pošto se na tim fakultetima kandidati premalo upoznavaju jsa disciplinama
potrebnim za ribarsku službu, dati će im se prilika, da staziraju na institutima, koji se
bave´ znanstveno sa ribarstvom.


192