DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Da li će neka šumska uprava biti unosna, to će u mnogome zavisiti od samog
šefa šum. uprave, do kojih će granica razviti rad na toj upravi. Donekle bi razumeli
loše klimatske i zdravstvene prilike kao razlog da se traži bolja šumska uprava. No da
li mu je potrebna intervencija političara da nešto postigne u službenom pogledu? Bar
od 1929 god. te su potrebe prestale. Ako je jedan šef uprave vredan i savestan, ako
se je istakao u svomu radu, njegov će rad biti cenjen, dopreće i do samog odelenja za
Šumarstvo pa će se o takvom šefu uprave voditi računa, te će izići u susret njegovim
opravdanim željama.


Obraćanjem za intervenciju poslanicima, da se nešto postigne u službenom odnosu,
znači davanje povoda poslanicima za protivuslugu, sem toga takav poslanik se
često puta meša u službeni delokrug šefa uprave, a to je nezgodna stvar i po šumsko
gospodarstvo i po samog šefa uprave. Kakve li pak neugodnosti stvaraju šefu uprave
partijski korteši i tzv. »narodni tribuni«? Koliko puta, neumesno i nerazložno, traže
premeštaj šefa uprave!


e) Privatno zanimanje šefa šumske uprave. Da bi ovo pitanje rasvetlili, citiraćemo
§ 74 činov. Zakona. »Službenik ne može pored svoje redovne službene dužnosti
imati drugu sporednu, osim ako mu to nadležna službena vlast dopusti. On ne može
zauzimati nikakav položaj koji bi bio protivan dostojanstvu i časti njegova zvanja,
ili bi ga ometao u vršenju njegovih stalnih službenih dužnosti.« 1 § 75 nabraja još
neke radnje ili dužnosti, koje državni službenici ne bi smeli upražnjavati.


Na osnovu citiranog zakonskog paragarafa i član 7 Upustva za šumske uprave
Br. 30.541/30 pored ostalog propisuje da šef šum. uprave može voditi vlastitu ekonomiju
samo po odobrenju nadležne Direkcije i to samo u toliko, u koliko time interesi
službe ne´ će biti oštećeni. Vršenje kakvog obrta ili sudelovanje u njemu najstrože je
zabranjeno. Bez odobrenja Direkcije Šuma zabranjeno je šefu šum. uprave kupovati
zemljišta u području svoje uprave ili uzimati u zakup livade, pašnjake, lovne i ribolovne
objekte. Svaka posredna ili neposredna trgovina sa šumskim ili poljoprivrednim proizvodima
sa strane šefa uprave, njegove žene Hi drugih ukućana također je strogo
zabranjena. Ovi zakonski propisi imaju svoga opravdanja. Mnogi šefovi šum. uprava
greše, u koliko se1 ne pridržavaju istih. Videli; smo, a i slušali, da se pojedini šefovi
šum. uprava bave ekonomijom, tovljenjem svinja za prodaju, arendiranjem zemljišta.


Stalno smanjivanje prinadležnosti i drugih zakonskih prihoda gone šefove šumskih
uprava da potraže zaradu i na drugoj strani: ovo u toliko pre ako su opterećeni
brojnom porodicom. Pa i prilike na selima upućuju ga da se bavi tim poslovima u
slobodnim časovima. Prinadležnosti državnih službenika uopšte posle rata bile su
ispod nivoa vrednosti životnih namirnica. Pa ipak nama šumarima mnogii državni
službenici zavide. Pored redovnih prinadležnosti imamo ogrevna drva, dva hektara
zemljišta, vrt, a tu su paušali na teret budžeta, paušali na teret režije, putni troškovi
na teret privatnih stranaka, na teret pošumljavanja. Retko je koja šumska uprava,
gde1 se ne zaradi koja stotina dinara mesečno pored plate. Ako je šef šum. uprave
štedljiv, skroman i vodi umereno kućno domaćinstvo, izlaziće na kraj i sa skromnim
prihodima. Pa ne samo to, već će moći da odvoji i na stranu svakog meseca koji dinar.


Vođenje zabranjenih radnji, preko mere, izaziva zavist meštana, što više i
sumnju da šef šum. uprave stiče i bogati se nelegalnim putem.


Obično koji se od šefova šum. uprava bavi kakvim poslom, veli da to radi u
slobodnim časovima. Da li šef šum. uprave ima slobodne časove? Bez hipokrizije i
preterivanja mišlenja smo, da ih i nema. Šumske uprave u današnjim prilikama, sa
velikim površinama, sa razgranatom administracijom, sa raznovrsnim radovima, ne
ostavljaju šefovima šumskih uprava mnogo slobodnog vremena, osobito ako je on
jedini stručna sila. Pa i na šumskim upravama sa manjom površinom, ako je rad intenzivan,
ima mnogo da se radi, i ne dospeva se sa radom.


191