DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Da neko bude unapređen, svakako da će se tražiti da ispuni sve zakonske uslove
u službi. Izuzetaka će biti, ali vremenom i ti će izuzeci otpasti. No i bez ovoga mislimo,
da jedan šumarski stručnjak fakultetske spreme ne bi smeo zaključati svoj mozak
i likvidirati sasvim sa stručnim usavršavanjem.


Baš na položaju šefa uprave dobija široko polje rada. Poznata je činjenica, da
studenti na uveniversitetima stiču potrebno teoretsko znanje, kako bi mogli ispite položiti.
I pored toga što im profesori Universiteta nabrajaju mnoge udžbenike i pisce,
oni nemaju vre´mena da ih pročitaju, a još manje da ih studiraju. A i kud bi dospeli,
kad bi se za svaki predmet upuštali u veliku literaturu?


Šumarski stručnjak na šumskoj upravi dobija priliku da praktično primeni svoje
stručno znanje. Tu je on ostavljen, najčešće, samom sebi. U radu na šumskoj upravi
vidi se i njegova teoretska a i praktična sprema.


U koliko je taj rad raznolik i razvijen, a naročito terenski i obrada raznih stručnih
elaborata, u tcliko će nailaziti na teškoće, na spoticanja, pa će i sam uvideti, ..
mu nedostaje mnoga teoretska sprema. Prema ovome irršlenja smo, da šef šumske
uprave treba da nastavi sa praćenjem šumarske literature, kako iz udžbenika, tako i iz
knjiga, koje će izdavati bilo istaknuti šumarski stručnjaci, bilo profesori šumarskih
Fakulteta, a naročito bi morao pratiti stručne članke u šumarskom listu, gde se raspravljaju
aktuelna pitanja bilo teoretska ili praktična. Sef šumske uprave ne srne dozvoliti
da ga vreme prelazi! Potrebno je da uzima aktivno učešće na skupštinama udruženja
i podružnica, da učestvuje u debatama, da stvara stručne članke i predloge.
Naoružan još većom teoretskom i praktičnom spre´mom, ne samo da će korisnije ..^
služiti poverenom mu gazdinstvu, već i sebi samome. Ovim ne mislimo, da se šef
uprave ne bi smeo baviti i kakvim drugim naučnim radovima ili opštom književnosti,
ali pre svega bi se morao baviti stručnom šumarskom književnosti.


b) Popularisante šumarstva u narodu. Da je potreba popularisanja šumarstva


neophodna u našoj državi, to svi uviđamo. Sem šumara, a tu ubrajamo i profesore


šumarskih Fakulteta, sa izuzetkom vlasnika većih šumskih kompleksa, šumskih trgovaca


i industrijalaca, lovaca i turista, ostali društveni slojevi pokazuju slabo interesovanje


za šumarstvo, često puta njihovo je pojimanje o šumi i šumarstvu sasvim logičko.


Mnogi pisci iz oblasti šumarske znanosti tvrde da nema kulturnog naroda, ako i šu


marstvo ne cveta. Kako to pitanje stoji kod nas, poznato nam je. Varoško građanstvo


baci koji pogled na šumu i na njene estetske i prirodne lepote tek u prolazu, t. j .


kada šumom prođe, u banjskim letovalištima sa parkovima ili prilikom izleta u šumu.


Bez preterivanja — i oni, koji odlučuju o budžetskim prihodima i rashodima za šumsko


gazdinstvo, prosto se utrkuju da skrešu potrebne kredite, koji su u današnjim prilikama


svedeni na minimum, te´ je zapretila ozbiljna opasnost toj privrednoj grani, izgleda


da imaju slab ili nikakav pojam o šumarstvu. Kao da im je glavni posao da pronalaze


šumske afere. Ovo je bolesna pojava, koju mi šumari moramo lečiti.


Popularisanje šumarstva na selu je još od većeg značaja. Seljaci su u nepo


srednoj blizini šume. Čitava sela ili naselja žive od šume. A šta da kažemo o šumskim


štetama, koje godišnje štete šumsko gazdinstvo na milijunske svote? Pošto su sedišta


većine šumskih uprava na selu, pa i bez toga šef šum. uprave najviše saobraća sa


selom, popularisanje šumarstva kod najšireg društvenog sloja naše´g naroda mora mu


biti imperativ. Kao što smo napred naglasili, najbolje će zaštititi šumsko gazdinstvo,


ako podmiri seljačke i seoskih zanatlija potrebe u građi i gorivu do krajnjih granica.


Na taj način većina seljaka neće podmirivati svoje potrebe ilegalnim putem. Pored


ovog zadatka radiće i na popularisanju šumarstva držanjem popularnih predavanja


seljačkom staležu. U predavanjima će opisati narodu značaj i važnost šume u eko


nomskom i socijalnom pogledu. Ova predavanja treba držati ne samo odraslim, već i mla


đim naraštajima, a naročito školskoj deci. Zakon o osnovnim školama, koji je povisio


189