DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 123     <-- 123 -->        PDF

vanja šumarskih stručnjaka, pa se taj novac zaprimi kao depozit kod Direkcije. Koliki
procenat će trgovac uplatiti, ustanoviće se stručno. Ovim postupkom će se izbeći neugodnost,
kao da šumski trgovac ili tvrtka indirektno plaća putni trošak šefu uprave.
Ako bi ga trgovac poslužio prevoznim sredstvima, a šef uprave da sebi zaračuna i
kilometrinu, zbog čega trgovac ili tvrtka ne pravi pitanje, izlazak šefa uprave na teren
ne bi bio slobodan, jer bi morao voditi obzira i o trgovcu ili tvrtki da ih ne1 preoptereti
putnim troškovima. U drugom slučaju izlazak šefa uprave biće stvaran i od potrebe,
jer će podležati strožijoj kontroli nadležne Direkcije, to pre što će na račun položenog


depozita putovati i drugi šum. stručnjaci iz Direkcije. Na način, koji mi zastupamo,
šef uprave će putni trošak za terenski rad po poslu šum. trgovca ili šumske tvrtke
dobiti iz blagajne Direkcije, a nikako kao da mu putni trošak indirektno isplaćuje
trgovac ili tvrtka.


g) Odnos šefa šum. uprave u saobraćaju sa drugim šumarskim nadleštvima. Nije
re´dak slučaj da šef šum. uprave dolazi službenim putem u saobraćaj sa državnim
nadleštvima, sa humanim i kulturnim društvima, najčešće sa školama, crkvama i tome
slično.


Bilo da ta nadleštva traže kakav izveštaj, bilo da se obraćaju upravi molbama
za građevno ili gorivo drvo, šef uprave u svojstvu starešine uprave treba uvek da
bude na dostojnoj visini i da u službenom pismenom ili usmenom saobraćaju upotrebi
ton i način dopisivanja služben, odmeren i faktičan, kao i prema višim šumarskim instancijama.


Naročito je dužan da bude predusretljiv u rešavanju molbi od strane tih nadleštava.
Uostalom postoje i posebni raspisi, na osnovu Zakona o šumama i upustva za
šumske1 uprave, da sva ta nadleštva prvenstveno svoje potrebe u gradi i gorivu imaju
podmiriti iz državne šume. Dešava se kod pojedinih šumskih uprava, da su potrošači
ogrevnog drveta baš sva napred pobrojana nadleštva, pa je u interesu i) šumskog
gazdinstva da im prodaje drvni materijal, kako bi prihodi bili prikupljeni. Nadleštva
su sigurni kupci i dobri platiše. Sem iznimnih slučajeva (vojna nadleštva) svako nadleštvo
ima osiguran i odobren kredit za potrebno ogrevno ili građevno drvo, te nema
bojazni da neće platiti vrednost doznačenog drvnog materijala.


Najčešći slučaj službenog saobraćaja jeste sa sreskim načelstvom i sreskim sudom,
kojim se nadleštvima šalju prijave šumskog kvara.


Šef uprave mora posvetiti osobitu pažnju da prijave na vreme pošalje tim nadleštvima
i da vodi računa, jesu li šumski kradljivci presuđeni po zakonu ili su oslobođeni
i na osnovu kojeg zakonskog propisa su oslobođeni.


h) Odnos šefa šum. uprave u saobraćaju sa građanstvom. Kakav treba da je
odnos šefa uprave sa okolnim i daljnjim građanstvom u službenom saobraćaju, regulisano
je zakonskim propisima raznim raspisima od strane viših šumarskih instancija,
pa i od strane Predsedništva Vlade. Međutim nikakvim raspisima ne može se svaki
slučaj obuhvatiti. Iskustvo drukčije govori. Taj odnos u mnogome zavisi od individualnih
i intelektualnih svojstava svakog pojedinog šefa uprave, pa i od istih svojstava
samog građanstva.


Najčešći i najbrojniji slučajevi službenog saobraćaja sa šumskom upravom jeste
saobraćaj okolnih seljaka, vlasnika stoke, čobana, seoskih zanatlija, pa cigana, ugljara
i koritara. Baš zbog ovakvih mušterija ili interesenata, koji nemaju visoke razvijene
umne i intelektualne osobine, koji često puta dolaze sa neumesnim i preteranim molbama
i zahte´vima (često puta njihove su molbe i želje protivne Zakonu o šumama pa
i smešne) smatramo za potrebno da ukažemo na delikatan i težak položaj šefa uprave.
Kako će se šef šum. uprave znati snaći u svakoj prilici, zavisiće pre svega od njega
samog, kao što smo napred naglasili. Princip, koji ga mora rukovoditi u svim teškim
momentima, jeste da ne nagli, da bude odmeren, strpljiv i da mu je dužnost da u


16


187