DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 120     <-- 120 -->        PDF

i odgovoru. Pa i kad se takav akt reši, pre otpreme, dobro je da se ponovo pročita,
kako bi se preostri i neodmereni izrazi ublažili ili nastale greške ispravile.


Često puta iz kakve sitnice izrodi se neželjena krupna stvar. Doduše i Direkcija
je pozvana istim propisima da u službenom saobraćaju i sa nižim instancijama upotrebljava
odmeren i učtiv ton. Si duo faciunt idem, non est idem. Pa ako se i pokaže
službena potreba da Direkcija zauzme oštriji način pisanja prema upravi, takav akt
treba poslati upravi pod poverljivim brojem, a ne običnom poštom, jer u protivnom
krnji ugled šefa uprave, time što za sadržinu toga akta zna niže osoblje kod same
Direkcije, a taj akt čita i pisar uprave. Protiv učestalih slučajeva u službenim aktima
sa oštrom sadržinom ili pak sa uvredljivim tonom, koji dolaze od strane Direkcije,
šef uprave se može odbraniti zakonskim sredstvima, koja mu stoje na raspoloženje.


Šef uprave je uvek u podređenom položaju prema nadležnoj Direkciji, pa nije
celishodno, da se bez potrebe upušta u borbu s njome. Treba imati na umu, da je
razlika, pa ma to bilo i službeno, kada se nešto rekne u četiri oka, a razlika kada se
to napiše i potpiše. Često puta u nekoj Direkciji nađe se referenata, koji pod potpisom
Direktora provode neku vrstu samovolje u službenim aktima i nanose uvrede šefu
uprave i ako nema krivice do šefa uprave. Ovakav postupak je za svaku osudu.


Takvi referenti greše. Nisu oni kod direkcije za to postavljeni, već da rade
ozbiljan posao. Oni zloupotrebljavaju poverenje direktora, koji usled preopterećenosti
nema vremena da svaki službeni akt pre otpreme šumskoj upravi pročita. I u takvom
slučaju nije oportuno za šefa uprave da se upušta u jalovu borb-u sa direktorom.
Skoro uvek će šef uprave ostati kratkih rukava.


Po sebi se razume da odgovornost za rad u direkciji snosi direktor i vrlo je
redak slučaj da će direktor desavujisati svoga referenta. No ima i takvih neželjenih
slučajeva, kada je šef uprave, bilo s kojih razloga, prosto primoran da se upušta u
borbu s direkcijom. Mi mu to ne preporučujemo, ali ako bi ipak došlo do ovakvog
slučaja, mišljenja smo da prethodno promisli o svima posledicama, koje će ga snaći,
a te posledice mogu biti sudbonosne i po njega samog, a i po njegovu porodicu.
Ovo, što smo rekli za saobraćaj u službenoj prepisci, vredi i u ličnom saobraćaju
sa direktorom ili direkcijskim izaslanicima. Treba imati na umu poznate mudre izreke
»dobra reč otvara gvozde´na vrata« i »ispeci pa reci«.


d) Odnos Sefa šum. uprave prema podređenim stručnim drugovima (šumar,
pripravnici, podšumari). Kod nekih šumskih uprava šefu su dodeljeni stalno ili privremeno
šumarski pripravnici i podšumari. šef uprave je stariji u rangu i odgovoran
za sav rad kod uprave. Šumarski pripravnici i podšumari su u podređenom položaju
prema šefu uprave.


Službeni odnos između šefa uprave i dodeljenih stručnih drugova je regulisan
zakonskim propisima. Napred, u tačkama a) i b), smo istakli glavni delokrug i rad
šefa uprave. To vredi i u ovom slučaju, kada su mu dodeljeni šumarski pripravnici
i potšumari. Odnos šefa uprave prema podređenim stručnim drugovima treba da bude
služben, odmeren i faktičan, ali ne i preteran. Taj odnos treba da fjude više manje
kolegijalan. I službeni i privatni odnos između šefa uprave i podređenih stručnih drugova
treba da je kolegijalan. Šef uprave je dužan da dodeljenoga pomoćnika uvede
u sve službene poslove, kako u kancelarijske tako i terenske. Ako su terenski radovi
skopčani sa putnim troškovima, treba biti pravičan i uviđavan, pa i tome pomoćniku
dati prilike da putuje. Za raznovrstan stručan posao, u koji se imaju uvesti šumarski
pripravnici, postoji i naročiti raspis Odelenja za Šumarstvo. Jednom reči, šef uprave
po dužnosti i kao starešina treba da nastoji da šumarski pripravnik što bolje upozna
rad na šumskoj upravi, kako bi stekao što veću i bolju praksu za ispit, a kasnije i za


ireuzimanje dužnosti šefa uprave. Prema početnicima se ipak mora voditi izvestan
obzir u dozvoljenim zakonskim granicama. Sem toga to su ve´ćinom mladi ljudi, pa
184