DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Svršavanje kancelarijskih radova naročito računsko-blagajničkih mora biti osobita
briga šefa uprave. Njih netreba potcenjivati i zanemarivati. Red i urednost u kancelariji
je prvi osnov za sprovodjenje intenzivnog šumskog gospodarstva. Kakav je red u
kancelariji i sa kojom ažurnošću otpravlja šef uprave (kao starešina nadleštva) kancelarijski
rad, vidi se i po tome što se na ocenu toga rada obraća naročita pažnja u starešinskom
izveštaju.


Osvešteno je pravilo, ako starešina želi da mladji rade savesno i revnosno, mora
prednjačiti primerom. Ovo naročito ako kod same šumske uprave ima više podredjenih
službenika. Ako li je pak na upravi šef uprave jedini stručnjak sa jednim pisarom
za prepisivanje akata, onda pogotovu mora biti vredan i savestan. U tom slučaju
mora sve sam rešavati. Mnogi šefovi uprava daju na rešavanje i važnije predmete pisaru
uprave. Ovaj postupak niti je uputan, a niti koristan.


Pisar uprave niti ima razumevanja niti spreme, a niti je dovoljno pismen, da bi
mogao rešavati stručna i administrativna akta, bar prema današnjim prilikama. Koliko
li se je šefova šumskih uprava gorko pokajalo, što su pojedine predmete ustupili na
rešavanje pisaru uprave! Radi ovakvog postupka ne samo da su bili ukoreni od strane
nadležne Direkcije, već su sebi zadali još veći posao time što su isti predmet morali
dva puta raditi i otpremati. A da i ne govorimo o tome da su često puta morali odgovarati,
ako se1 je radilo o kakvom materijalnom računu, pa je pisar uprave stvar zamrsio,
te je ispala i sumnjiva.


Nijedan službeni akt, bilo da se otprema nadležnoj Direkciji, Banskoj Upravi,
.Odelenju za Šumarstvo, bilo ma kojem nadleštvu ili podredjenom čuvarskom osoblju,
ne treba da ode iz šumske uprave, a da ne bude posle prepisa još jedamput pažljivo
pročitan i greške kod prepisivanja ispravljene. Reći će nam se, to je suvišan i besciljan
posao. No on je koristan i probitačan.


Sve materijalne knjige treba voditi uredno, čitljivo, na vreme unašati podatke
i na vreme ih zaključivati. Naročitu pažnju treba obratiti vodjenju blagajničkih knjiga
i na sve novčane priloge, koji se odnose na te knjige. Na žalost vođenje računsko-blagajničk´.
h knjiga spada u najglavniji kancelarijski rad šefa uprave. Za pogrešno i nesavesno
vodjenje tih knjiga odgovornost je velika i dalekosežna. Sve izveštaje, a naročito
one sa odredjenim rokom treba na vreme sastaviti i poslati Direkciji. Kod vodjenja
službene prepiske i sa višim i sa nižim vlastima šef uprave nesme unositi ničeg
ličnog i neslužbenog. Službeni akti moraju imati isključivo službeni karakter. Ton u
aktima mora biti odmeren, pristojan i korektan, stil jasan i pregledan.


Službena akta, kojima se obradjuju administrativni i stručni predmeti, treba rešavati
polagano i pažljivo. Za primanje stranaka valja odrediti posebne dane. Prema
sezoni i prilikama može se odrediti i više dana u sedmici. Ovo treba obznaniti raspisima
okolnim opštinama, sem toga i objavom na ulaznim vratima. Prema strankama treba
biti predusretljiv i odmeren, bez obzira kojem društvenom staležu pripadale. O ovome
će biti opširnije govora pod A/h. Kancelarijsko vreme treba takodje obznaniti na
ulaznim vratima kancelarije.


Što se pak tiče dolaska i izlaska šefa uprave u kancelariju, o tome ne bi trebalo
govoriti posebno, jer postoje naredbe i propisi osnovani na zakonu. Tačnost dolaženja
i izlaženja iz kancelarije zavisi i od toga, da li je šefu uprave dodeljeno pomoćno i manipulativno
osoblje. Po sebi se razume, da šef uprave´ mora prednjačiti primerom, ako
zahteva istu tačnost i od podređenog osoblja.


Ako bi se čeSto dešavalo da šef uprave neuredno ili netačno dolazi odnosno
izlazi iz kancelarije, podređeno osoblje će sledovati primer svoga starešine.


Drukčije stvar stoji, ako je na šumskoj upravi šef uprave kao jedino stručno i
administrativno lice, a dodeljen mu je za prepisivanje akata jedan pisar. Ovakav slučaj
imamo kod mnogih šumskih uprava, o čemu smo govorili u navedenim člancima. Po


181