DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 115     <-- 115 -->        PDF

sichern. Unsere Plakatensammlung muss nun dazu dienen, auf Ausstellungen der Bevölkerung
zu zeigen, was in dieser Beziehung in Holland und im Auslande gemacht
wird«. To holandsko društvo poslalo nam je za uzvrat svoj propagandni materijal.


Mirne duše mogu da kažem, da su se za rijetko koju akciju našeg šumarstva
inostrani stručnjaci tako spontano zainteresovali, kao baš za naš način propagande šumarstva
pomoću popularnih slika.


U obranu rada Jugoslavenskog šumarskog udruženja, u obranu svog ličnog rada,
napisao sam gornje retke. Ne osvrćem se na ostale izvode pisca članka »Popularizacija
šumarstva«. Ne osvrćem se na pr. na pitanje, da li i u koliko bi bilo umjesno ili
neumjesno prilikom nasičkog procesa dokazivati javnosti, da koze prave u šumama više
štete, nego što su štete, za koje se u tome procesu optuživalo. Ne osvrćem se ni na pitanje
proizvodnje domaćeg masivnog pokućtva ni na pitanje šumskih zadruga, koja
pitanja autor tangira u svome članku. Sve su to zasebni problemi. Osvrnuo sam se
samo u toliko na rečeni članak, u koliko je bila tangirana propaganda J. Š. U-a.


Završujem sa željom, da Udruženje obnovi svoj propagandni rad u započetom
smjeru, da ga dapače obnavlja češće i žešće, dok ne urodi plodovima. Ali naravno,
nikako ne može da se tvrdi, da je projektovani način propagande savršen ili potpun.
Treba ga usavršavati i izgradjivati i provoditi snagama i radom sviju članova. Ali
svakako i ovdje važi narodna: »Ko zna bolje, rodilo mu polje«.


Nikola Neidhardt.


DELOKRUG I RAD ŠEFA ŠUMSKE UPRAVE.*)


Polazimo sa stanovišta da je tema ovoga predavanja aktuelna i korisna za šumsko
gazdinstvo, koje je povereno na rukovanje i upravljanje šefovima šumskih uprava
kao šumarskim stručnjacima sa potrebnim stručnim kvalifikacijama i položenim praktičnim
ispitom.


Kakve stručne kvalifikacije mora imati šumarski stručnjak, da zauzme položaj
šefa šumske uprave, regullsano je zakonom o šumama i Uredbom o ustrojstvu Ministarstva
Šuma. O tome je već bilo govora u našem članku »Delokrug i rad šumske uprave«
(Š. L. br. 4-1930 g.) Ne mislim se vraćati više na ovo pitanje.


Pitanja, koja ćemo pretresti i kritički popratiti u ovom predavanju, interesovaće,
mi se nadamo, i starije šumarske stručnjake, koji se nalaze na službi kod viših šumarskih
institucija: Direkcija Šuma, Banskih Uprava, pa i kod samog Odelenja za
Šumarstvo. Ako ništa drugo, tema našeg predavanja potsetiće ih na mladje godine,
kada su sa puno poleta, snage i požrtvovnosti poleteli u naručje šumarstva, da svojim
teoretskim i stručnim znanjem koriste svome rodu i državi. Za njih će biti ovo predavanje
neka vrsta mementa na sve ono što su uradili na šumarskom polju i kako su
radili, dok su služili na čelu šumske uprave. Naše je mišljenje oduvek bilo, a toga ćemo
mišljenja i u buduće biti, da svaki šumarski stručnjak u šumarskoj hijerarhiji mora
provesti izvefetan broj godina na šumskoj upravi. Ko želi da naredjuje i da zapoveda,
morao je i sam biti u položaju, kada se njemu zapovedalo i naredjivalo., U ovoj je rečenici
jasno izraženo naše mišljenje; razumeće ga, bez sumnje slušaoci, te je izlišan
komentar.


Trebalo bi da bude pravilo, da svi šumarski stručnjaci idu redom u službovanju
od nižih šumarskih institucija, da bi jednoga dana puni iskustva dospeli do najviše instancije,
a to je Odelenje za šumarstvo.


*) Predavanje održano na skupštini Beogradske podružnice Jug. šum. udruženja
14 aprila 1935 g. u Beogradu.


179 15
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Tema ovog predavanja, nadamo se, biće korisna i za naše drugove, koji u da


našnjim prilikama služe kod šumskih uprava, a naročito će korisno i poučno poslužiti


mladjim drugovima, koji se tek spremaju bilo praktično ili teoretski da steknu potrebnu


sposobnost, kako bi jednog dana zauzeli položaj šefa uprave. Nije to ni tako prosta,


još manje laka stvar biti na čelu šumske uprave. Odmah ćemo naglasiti, da je položaj


šefa uprave ne samo zavidan, pun časti i dostojanstva, već da je on i težak i delikatan,


a pri tome skopčan sa velikim moralnim i materijalnim odgovornostima.


Imajući u vidu sve ovo, što smo napred rekli, naša je želja da raspravimo delikatno
pitanje o delokrugu i radu šefa šumske uprave. Nastojaćemo da ga rasvetlimo
što bolje možemo, koristeći se našim dugogodišnjim i neprekidnim iskustvom službovanja
na čelu šumske uprave, koje zalazi u desetu godinu.


Tema današnjeg predavanja raspravljana je u našim člancima: »Delokrug i rad
šumske uprave« (Š. L. br. 4/1930) i »Državno šumsko gazdinstvo i Zakon o državnom
računovodstvu« (Š. L. br. 3/1934), te bi se moglo pomisliti da je tamo sve rečeno i da
se ne bi imalo više šta reći o tome pitanju. Medjutim naše je mišljenje, da je pitanje
rada šefa šumske uprave u navedenim člancima dodirnuto samo u toliko, u koliko je
govoreno o delokrugu i radu šumske uprave, a da nije tačno preciziran i preglednije
opisan rad samog šefa uprave. Ovim predavanjem želimo nadopuniti i zaokružiti sve
ono, što smo govorili u našim člancima, kako bi se dobila jedna celina.


Današnje naše predavanje podelićemo u glavnom u dva dela.


A. Službeni rad šefa uprave.
a) Kancelarijski rad. šta sve spada u kancelarijski delokrug i rad šefa šum.
uprave, propisano je u Upustvima o primeni Zakona o Šumama za šumske uprave Br.
30541/1930. Ova su upustva kasnijim raspisom dopunjavana. Sem toga kancelarijski
rad šefa uprave propisan je i u Upustvu za uredjivanje državnih šuma Br. 33.820/1931.
Pored navedenih upustava postoje mnogobrojni raspisi i naredbe, koje govore o kancelarijskom
radu šefa uprave.
Mi ne mislimo nabrajati kancelarijski rad i dužnosti, koje su propisane navedenim
upustvima, raspisima i naredbama.
To bi nas daleko odvelo, a smatramo da je svaki šef uprave pročitao citirana
upustva i da po istima postupa, jer ona sadrže glavni kancelarijski rad. U koliko je
koji od šefova uprava što izgubio iz vida, upućujemo ga na upustva, koja se nalaze u
Zborniku Šumarskih Zakona i Propisa str. 130 i 289 (ing. Borošić i ing. Sarnavka). Na
kancelarijski rad po drugim raspisima i propisima šefovi šum. uprava se stalno i na
vre´me upozoravaju od strane nadležne Direkcije, Banske Uprave, pa i samog Odelelenja
za Šumarstvo. Oni pak naši drugovi, koji se tek spremaju da zauzmu položaj šefa
uprave, prilikom preuzimanja te dužnosti biće upozoreni na navedena upustva. Na ostale
raspise upozoriće ih pretpostavljena viša vlast, a i sami mogu naći potrebno u
takozvanim normalnim naredbama, koje vodi svaka šumska uprava.
Mi ćemo u kratkim potezima potsetiti na to, kakav treba da bude kancelarijski
rad, jer smatramo da će to biti važnije nego li samo nabrajanje toga rada. Kao princip
svakom šefu uprave treba da bude pred očima ona narodna mudra i pametna izreka:
»Što možeš uraditi danas, ne ostavljaj za sutra« ili: »Propušteno vreme´ neda se
nikad nadoknaditi«.
Reći će nam mnogi »pa to nije ništa novo, to mi znamo«. Nije dovoljno znati,
već se treba držati te izreke i striktno je primenjivati. Koliko je naših drugova u svojstvu
šefa šumske uprave imalo okapanja, natezanja i nekorisnog piskaranja u davanju
izjašnjenja Direkciji, što ovaj ili onaj kancelarijski posao nije na vreme svršen, što
izvestan važan izveštaj nije na vreme poslan. Mnogi izveštaji i kancelarijski radovi
izgledaju, na oko, sporedni i nevažni, a kad tamo, Direkcija pravi pitanje od toga.


180
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Svršavanje kancelarijskih radova naročito računsko-blagajničkih mora biti osobita
briga šefa uprave. Njih netreba potcenjivati i zanemarivati. Red i urednost u kancelariji
je prvi osnov za sprovodjenje intenzivnog šumskog gospodarstva. Kakav je red u
kancelariji i sa kojom ažurnošću otpravlja šef uprave (kao starešina nadleštva) kancelarijski
rad, vidi se i po tome što se na ocenu toga rada obraća naročita pažnja u starešinskom
izveštaju.


Osvešteno je pravilo, ako starešina želi da mladji rade savesno i revnosno, mora
prednjačiti primerom. Ovo naročito ako kod same šumske uprave ima više podredjenih
službenika. Ako li je pak na upravi šef uprave jedini stručnjak sa jednim pisarom
za prepisivanje akata, onda pogotovu mora biti vredan i savestan. U tom slučaju
mora sve sam rešavati. Mnogi šefovi uprava daju na rešavanje i važnije predmete pisaru
uprave. Ovaj postupak niti je uputan, a niti koristan.


Pisar uprave niti ima razumevanja niti spreme, a niti je dovoljno pismen, da bi
mogao rešavati stručna i administrativna akta, bar prema današnjim prilikama. Koliko
li se je šefova šumskih uprava gorko pokajalo, što su pojedine predmete ustupili na
rešavanje pisaru uprave! Radi ovakvog postupka ne samo da su bili ukoreni od strane
nadležne Direkcije, već su sebi zadali još veći posao time što su isti predmet morali
dva puta raditi i otpremati. A da i ne govorimo o tome da su često puta morali odgovarati,
ako se1 je radilo o kakvom materijalnom računu, pa je pisar uprave stvar zamrsio,
te je ispala i sumnjiva.


Nijedan službeni akt, bilo da se otprema nadležnoj Direkciji, Banskoj Upravi,
.Odelenju za Šumarstvo, bilo ma kojem nadleštvu ili podredjenom čuvarskom osoblju,
ne treba da ode iz šumske uprave, a da ne bude posle prepisa još jedamput pažljivo
pročitan i greške kod prepisivanja ispravljene. Reći će nam se, to je suvišan i besciljan
posao. No on je koristan i probitačan.


Sve materijalne knjige treba voditi uredno, čitljivo, na vreme unašati podatke
i na vreme ih zaključivati. Naročitu pažnju treba obratiti vodjenju blagajničkih knjiga
i na sve novčane priloge, koji se odnose na te knjige. Na žalost vođenje računsko-blagajničk´.
h knjiga spada u najglavniji kancelarijski rad šefa uprave. Za pogrešno i nesavesno
vodjenje tih knjiga odgovornost je velika i dalekosežna. Sve izveštaje, a naročito
one sa odredjenim rokom treba na vreme sastaviti i poslati Direkciji. Kod vodjenja
službene prepiske i sa višim i sa nižim vlastima šef uprave nesme unositi ničeg
ličnog i neslužbenog. Službeni akti moraju imati isključivo službeni karakter. Ton u
aktima mora biti odmeren, pristojan i korektan, stil jasan i pregledan.


Službena akta, kojima se obradjuju administrativni i stručni predmeti, treba rešavati
polagano i pažljivo. Za primanje stranaka valja odrediti posebne dane. Prema
sezoni i prilikama može se odrediti i više dana u sedmici. Ovo treba obznaniti raspisima
okolnim opštinama, sem toga i objavom na ulaznim vratima. Prema strankama treba
biti predusretljiv i odmeren, bez obzira kojem društvenom staležu pripadale. O ovome
će biti opširnije govora pod A/h. Kancelarijsko vreme treba takodje obznaniti na
ulaznim vratima kancelarije.


Što se pak tiče dolaska i izlaska šefa uprave u kancelariju, o tome ne bi trebalo
govoriti posebno, jer postoje naredbe i propisi osnovani na zakonu. Tačnost dolaženja
i izlaženja iz kancelarije zavisi i od toga, da li je šefu uprave dodeljeno pomoćno i manipulativno
osoblje. Po sebi se razume, da šef uprave´ mora prednjačiti primerom, ako
zahteva istu tačnost i od podređenog osoblja.


Ako bi se čeSto dešavalo da šef uprave neuredno ili netačno dolazi odnosno
izlazi iz kancelarije, podređeno osoblje će sledovati primer svoga starešine.


Drukčije stvar stoji, ako je na šumskoj upravi šef uprave kao jedino stručno i
administrativno lice, a dodeljen mu je za prepisivanje akata jedan pisar. Ovakav slučaj
imamo kod mnogih šumskih uprava, o čemu smo govorili u navedenim člancima. Po


181
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 118     <-- 118 -->        PDF

stoji li slučaj da je kod šumske uprave jedini stručnjak šef uprave, onda sav kancelarijski
rad tereti njega. On nema u koga da se uzda niti da očekuje, da će ko drugi
mesto njega svršiti neki posao. Da bi sav stručan i administrativan posao, bar u granicama
fizičke i tehničke1 mogućnosti, na vreme svršavao, u mnogo slučajeva šef uprave
moraće raditi u kancelariji po 2—3 časa dnevno više, nego što je propisano zakonima
i uredbama. Prema ovome od takvih šefova uprava ne može se ni tražiti da dolaze
na minutu ili da izlaze na minutu iz kancelarije.


Smatramo da smo po ovom predmetu rekli u glavnom sve, što bi se imalo reći.


b) Terenski rad šefa uprave. Šta spada u delokrug terenskog rada šefa uprave,
to je također pobrojano u Upustvima za šumske uprave´, kao i upustvima za uređivanje
državnih šuma. Stoga ne nalazimo za potrebno da ih ponavljamo. Ograničićemo se da
rasvetlimo, kako se vrši taj terenski rad.


Svaka uprava je podeljena na čuvarske rajone, koje čuvaju čuvari \šuma. No
treba imati na umu, da je za svaku neispravnost u šumskim srezovima šef uprave suodgovoran.
Ova suodgovornost je velika, naročito u pogledu velike šumske štete ili
šumskog požara. Da bi se izbegle neugodnosti i zakonske posledice´, šef uprave treba
da je često na terenu. Drugim recima, potrebno je često obilaženje i pregledavanje
čuvarskih rajona. Doduše, prema današnjem stanju stvari, terenski rad šefa uprave
je sveden na minimum, a to je od neizmerne štete po samo šumsko gazdinstvo. Glavni
razlog treba tražiti u putnim troškovima, koji su svedeni ispod dozvoljenog minimuma,
a zatim preopterećenost šefa uprave kancelarijskim radom, koji apsorbira 70—80%raspoloživog
radnog vremena.


Protiv ovakvog stanja treba se boriti svim legalnim sredstvima. No dok se ovo
žalosno stanje1 kod šumskog gazdinstva ne popravi, šef uprave nesme se ograničiti
na minimalan broj službenih putovanja od pet dana mesečno*), šef uprave treba da je
u stalnom dodiru sa čuvarskim osobljem na terenu, a i sa okolnim građanstvom, koje
dolazi u šumu po raznim poslovima.


Samo tako i na takav način šef uprave će biti u stanju da odgovori svojoj dužnosti
u pogledu zaštite i odbrane poverenog mu gazdinstva od čoveka, elementarnih
nepogoda, insekata i požara. Osobitu pažnju treba šef da posveti neprestanim usmenim
i pismenim opomenama čuvarskog osoblja, a preko ovoga čobanima, drugom
građanstvu, šumskim radnicima i ugljarima, da se u šumi ne bi desio požar.


Koliko su truda i napora morali uložiti i kakvu su odgovornost morali snositi
oni šefovi šumskih uprava, koji su imali tu zlu sreću, da im se u šumama pojavio
požar? Nije potreban odgovor s naše strane na ova pitanja, jer bi nam to mogli odgovoriti
oni sami.


Pratiti zdravstveno stanje sastojina, voditi prore´de, seče glavnih prihoda, veštačko
pošumljavanje, gajiti sastojine, osigurati prirodno pošumljavanje, voditi brigu


o šumskim rasadnicima i eksploataciji šume, o uređenju šume, sprečavati uzurpacije,
povredu šumskih međa, sprovoditi čišćenje od suvara, bolesnih i nepoželjnih stabpla
i još mnogi drugi stručni radovi spadaju u terenski rad šefa uprave. Svi ovde nabrojani
radovi ne mogu se vršiti iz kancelarije, još manje na osnovu izveštaja čuvarskog
osoblja. Na veliku štetu i žalost šumskog gazdinstva izvođenje mnogih od pobrojanih
radova još se i danas prepušta čuvarskom osoblju. Sa tom rđavom praksom u interesu
šumskog gazdinstva trebalo bi jednom prestati. Kad bi čuvarsko osoblje moglo
i imalo potrebno znanje da izvodi mnoge važne radove, onda nisu potrebni šefovi
šumskih uprava sa fakultetskom spremom.
*) Raspisom Odelenja za Šumarstvo br. 9.808/34 putni paušali šefova Š. uprava
su reducirani na 65% dosadanjih iznosa, pa je minimum putovanja sveden mesečno na


..2 dana!


182
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Prikupljanje budžetskih i vanbudžetskih prihoda može se samo tako efikasno
sprovesti, ako je šef uprave često na terenu. Prilike u sastojinama menjaju se svake
godine, naročito ako vlada napad od insekata, pepelnice i drugih bolesti, a kao posledica
toga nastaje sušenje.


Na osnovu čestog pregledanja sastojina šef uprave će biti u mogućnosti da
stvori jasan sud o tome, šta se i gde´ se može kakav drvni materijal izvaditi i na koji
se način može najpovoljnije prodati. O svima napred pobrojanim terenskim radovima
morao bi sastavljati stručne elaborate i sa obrazloženim predlozima dostavljati ih
nadležnoj višoj šumarskoj vlasti na uvid i odobrenje, u koliko realiziranje tih elabarata
ne spada u delokrug samog šefa. No kod nekih Direkcija i najbeznačajnija
realizacija drvnog materijala, i ako postoji ovlaštenje u Upustvu za šumske uprave,
ne može se izvršiti bez prethodnog odobrenja Direkcije.


Ovim se samo još više posao komplicira i otežava. Takve Direkcije kao i da ne
fermaju citirana Upustva i šumsku upravu smatraju kao prostu ispostavu, dok posao
kao što je vođenje statistike (što su dužne da vode isključivo Direkcije), pa i mnoge
druge poslove iz svoga delokruga svaljuju na šumske uprave.


Odelenje za šumarstvo bi trebalo da povede računa, da li se i kako se upustva
za šumske uprave izvršuju. Kao važnu činjenicu, a koja spada u terenski rad šefa
uprave, smatramo obeležavanje i doznaku drvnog materijala.


Sem tankog i sitnog materijala (prorednog ili sličnog) svaki deblji materijal
bilo za gorivo, a naročito za građu treba da doznači lično šef uprave ili šumarski
pripravnik (potšumar). Prepustiti takve doznake stabala čuvarskom osoblju stvar je
ne samo štetna i opasna po šumsko gazdinstvo već povlači za sobom i veliku materijalnu
odgovornost.


Kod doznačivanja stabala, bilo šumskim trgovcima, bilo nadleštvima i društvima,
bilo pojedinim građanima, treba se rukovoditi principom stručnog gajenja i eksploatisanja
šume. Nikakvi drugi obziri ne mogu se uvažavati kod doznake. Mislimo, da
smo ovim skrenuli pažnju na veoma važnu činjenicu i da će nas stručni drugovi razumeti
i pravilno shvatiti.


c) Odnos šefa šumske uprave u saobraćaju sa višim šumarskim instancijama.


U podrazdelu pod a) već smo naglasili, da u službenim aktima, koji se upućuju nadležnoj
Direkciji, ton i način izražavanja mora biti odmeren, učtiv i strogo služben;
to isto vredi i za službenu prepisku, koja se vodi sa Banskom Upravom, pa i sa Odelenjem
za Šumarstvo, u koliko šef uprave dođe u priliku da šalje službena akta i
samom Ministarstvu šuma.


Takav postupak ne samo da ima svoga opravdanja u raznim upustvima, uredbama
i raspisima, već to nalaže i obična pristojnost. To je tako zvani bon ton, koji;
mora poznavati svaki kulturan i dobro vaspitan čovek. To je u neku ruku imperativ
kod službene prepiske. Odstupanje od ovoga pravila ne samo što nije preporučljivo,
već povlači za sobom neprijatnosti i´ neugodnosti, a u učestalom slučaju i zakonsku
odgovornost.


Ako bi se1 kadgod i dogodilo da u službenim aktima, koji dolaze upravi od
strane pretpostavljene Direkcije (što je najčešći slučaj), od Banske Uprave ili od Odelenja
za Šumarstvo, bude štogod u vidu prekora, predbacivanja ili strože opomene
ili da se traži kakvo izjašnjenje, u takvom slučaju ne treba se prenagliti sa odgovorom.


Dobro je i svrsishodno da šef šum. uprave pročita akt sa takvom sadržinom
više puta, da ga dobro prostudira, da mu se ne bi učinilo pod prvim utiscima, da su
ti izrazi u velikoj meri uvredljivi ili teški. Ne srne se izgubiti hladnokrvnost. Preporučljivo
je da se takav službeni akt ostavi da prenoći t. jj. da prespava, pa da se
sutra dan ponovo pročita i hladno oceni i prosudi i tek onda da se pristupi rešavanju


183
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 120     <-- 120 -->        PDF

i odgovoru. Pa i kad se takav akt reši, pre otpreme, dobro je da se ponovo pročita,
kako bi se preostri i neodmereni izrazi ublažili ili nastale greške ispravile.


Često puta iz kakve sitnice izrodi se neželjena krupna stvar. Doduše i Direkcija
je pozvana istim propisima da u službenom saobraćaju i sa nižim instancijama upotrebljava
odmeren i učtiv ton. Si duo faciunt idem, non est idem. Pa ako se i pokaže
službena potreba da Direkcija zauzme oštriji način pisanja prema upravi, takav akt
treba poslati upravi pod poverljivim brojem, a ne običnom poštom, jer u protivnom
krnji ugled šefa uprave, time što za sadržinu toga akta zna niže osoblje kod same
Direkcije, a taj akt čita i pisar uprave. Protiv učestalih slučajeva u službenim aktima
sa oštrom sadržinom ili pak sa uvredljivim tonom, koji dolaze od strane Direkcije,
šef uprave se može odbraniti zakonskim sredstvima, koja mu stoje na raspoloženje.


Šef uprave je uvek u podređenom položaju prema nadležnoj Direkciji, pa nije
celishodno, da se bez potrebe upušta u borbu s njome. Treba imati na umu, da je
razlika, pa ma to bilo i službeno, kada se nešto rekne u četiri oka, a razlika kada se
to napiše i potpiše. Često puta u nekoj Direkciji nađe se referenata, koji pod potpisom
Direktora provode neku vrstu samovolje u službenim aktima i nanose uvrede šefu
uprave i ako nema krivice do šefa uprave. Ovakav postupak je za svaku osudu.


Takvi referenti greše. Nisu oni kod direkcije za to postavljeni, već da rade
ozbiljan posao. Oni zloupotrebljavaju poverenje direktora, koji usled preopterećenosti
nema vremena da svaki službeni akt pre otpreme šumskoj upravi pročita. I u takvom
slučaju nije oportuno za šefa uprave da se upušta u jalovu borb-u sa direktorom.
Skoro uvek će šef uprave ostati kratkih rukava.


Po sebi se razume da odgovornost za rad u direkciji snosi direktor i vrlo je
redak slučaj da će direktor desavujisati svoga referenta. No ima i takvih neželjenih
slučajeva, kada je šef uprave, bilo s kojih razloga, prosto primoran da se upušta u
borbu s direkcijom. Mi mu to ne preporučujemo, ali ako bi ipak došlo do ovakvog
slučaja, mišljenja smo da prethodno promisli o svima posledicama, koje će ga snaći,
a te posledice mogu biti sudbonosne i po njega samog, a i po njegovu porodicu.
Ovo, što smo rekli za saobraćaj u službenoj prepisci, vredi i u ličnom saobraćaju
sa direktorom ili direkcijskim izaslanicima. Treba imati na umu poznate mudre izreke
»dobra reč otvara gvozde´na vrata« i »ispeci pa reci«.


d) Odnos Sefa šum. uprave prema podređenim stručnim drugovima (šumar,
pripravnici, podšumari). Kod nekih šumskih uprava šefu su dodeljeni stalno ili privremeno
šumarski pripravnici i podšumari. šef uprave je stariji u rangu i odgovoran
za sav rad kod uprave. Šumarski pripravnici i podšumari su u podređenom položaju
prema šefu uprave.


Službeni odnos između šefa uprave i dodeljenih stručnih drugova je regulisan
zakonskim propisima. Napred, u tačkama a) i b), smo istakli glavni delokrug i rad
šefa uprave. To vredi i u ovom slučaju, kada su mu dodeljeni šumarski pripravnici
i potšumari. Odnos šefa uprave prema podređenim stručnim drugovima treba da bude
služben, odmeren i faktičan, ali ne i preteran. Taj odnos treba da fjude više manje
kolegijalan. I službeni i privatni odnos između šefa uprave i podređenih stručnih drugova
treba da je kolegijalan. Šef uprave je dužan da dodeljenoga pomoćnika uvede
u sve službene poslove, kako u kancelarijske tako i terenske. Ako su terenski radovi
skopčani sa putnim troškovima, treba biti pravičan i uviđavan, pa i tome pomoćniku
dati prilike da putuje. Za raznovrstan stručan posao, u koji se imaju uvesti šumarski
pripravnici, postoji i naročiti raspis Odelenja za Šumarstvo. Jednom reči, šef uprave
po dužnosti i kao starešina treba da nastoji da šumarski pripravnik što bolje upozna
rad na šumskoj upravi, kako bi stekao što veću i bolju praksu za ispit, a kasnije i za


ireuzimanje dužnosti šefa uprave. Prema početnicima se ipak mora voditi izvestan
obzir u dozvoljenim zakonskim granicama. Sem toga to su ve´ćinom mladi ljudi, pa
184
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 121     <-- 121 -->        PDF

ih previše ne treba preopteretiti poslom. Mogu im se vremenom poveriti i samostalni
radovi, ali je dobro da taj rad bude kontrolisan od šefa uprave i da šef uprave upozori
pripravnika na greške. Šef uprave će naći načina i puta da udesi svoje službeno ponašanje
prema podređenom šum. pripravniku ili potšumaru i nikako ne sme dozvoliti
da se prede granica pristojnosti ili pak da se neizvršuju službene dužnosti Od strane
podređenih stručnih drugova. Ovoliko smo smatrali da treba govoriti o ovom pitanju.


e) Odnos šefa šum. uprave prema područnom čuvarskom osoblju. Ovaj je
odnos također regulisan zakonom, uredbama i službenim položajem. Niti je potrebno
n:ti želimo da opasujemo u tančine službeni odnos između šefa uprave kao neposrednog
starešine i čuvarskog osoblja. Pa ipak nije redak slučaj da dolazi do sukoba i nepoželjnih
incidenata u službenom radu između šefova šumskih uprava i čuvarskog osoblja.
Ako se svi ti sukobi ili incidenti u službenom odnosu rese kod uprave, onda ne povlače
za sobom velike posledice, ali ako se mora pozvati intervencija više šumarske
vlasti (Direkcije, Banske Uprave, ili i samog Odelenja za Šumarstvo), nije redak slučaj
da dođe do odgovornosti i šef uprave. Dužnost čuvarskog osoblja je regulisana posebnim
pravilnikom broj 23.180/30, a ovaj pravilnik je izdan na osnovu zakona o
šumama. Pa i sam Zakon o činovnicima govori o službenoj dužnosti čuvarskog osoblja
u svojstvu zvaničnika ili služitelja. Ne mislimo se upuštati u detalje niti iznositi raniju
praksu u postupku sa cuvarskim osobljem. Danas je položaj i dužnost toga osoblja
regulisana zakonskim propisima. Kao što ti zakonski propisi govore, čuvarsko je osoblje
pomoćno osoblje dodeljeno šefu uprave. U dužnost mu treba stavljati samo
službeni rad. Mi smo već istakli u svojim člancima, da čuvarsko osoblje u današnjim
prilikama nema dovoljne stručne kvalifikacije za čuvarsku službu. Zakon o činovnicima
propisuje da su za zvanje zvaničnika potrebna dva razreda gimnazije ili odgovarajuća
stručna škola. Pogrešno je protivno mišljenje. Dužnost je šefa uprave da od čuvarskog
osoblja stvori razborito, vredno, požrtvovno i poverljivo osoblje. To će se postići samo
korektnim, pravednim i lepim postupanjem sa cuvarskim osoblje´m, a nikako arogantnim
ili pak nekim strogim vojničkim držanjem. Budući da to osoblje ne raspolaže sa duvoljnim
teoretskim i praktičnim znanjem za svoj poziv, šef uprave mora ga stalno
opominjati pismeno, usmeno, u kancelariji, kod svakog sastanka i na terenu, kako će
vršiti što bolje svoju dužnost. Uvek će imati nešto novo i korisno po unapređivanje
šumskog gazdinstva da mu kaže, da mu obrati pažnju. Šef uprave mora imati strpljenja
i volje, pa će i sam uvideti, da će postići dobar uspe´h, da će sebi stvoriti od čuvarskog
osoblja dobre i savesne pomoćnike. Potrebno je da šef uprave češće obilazi
i nadzire rad čuvarskog osoblja na terenu, a naročito da ga primerom pouči, kako će
postupati sa šumskim kradljivcima. Držanje predavanja ili kurseva čuvarskom osoblju
korisno bi poslužilo.


U odmeravanju kazne prema čuvarskom osoblju treba da je pravedan i uviđavan.
Za svaku malenkost ne treba primeniti kaznu. Savesno i dobro čuvarsko osoblje
će ceniti takav postupak šefa uprave, biće mu desna ruka. Ako bi čuvarsko osoblje,
iz neznanja ili naivno učinilo kakvu nekorektnost prema ličnosti šefa uprave, nije zgodno
odmah uzeti pero, preslušati ga i kazniti. Pre bi ga trebalo usmeno ukoriti i opomenuti
da to više ne čini. Nije zgodno u isto vreme biti i tužilac i sudija. Po sebi se
razume, šef uprave nesme biti mekušac niti mlitav prema čuvarskom osoblju. Naše je
mišljenje, da samo zbog prekršaja službene dužnosti treba primeniti kaznu, jednom reči,
šef uprave treba da bude i starešina i čovek prema čuvarskom osoblju. Čuvarsko
osoblje nije dovoljno pismeno, ne razume zakonske propise, nezna ni ono, na što ima
pravo po zakonu i kad stiče zakonsko pravo na periodsku povišicu, na unapređenje
u grupu. Šef uprave je dužan da vodi računa, kako bi čuvarsko osoblje dobilb na
vreme sve ono što mu po zakonu pripada. Šef uprave ne treba samo da zapoveda


185
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 122     <-- 122 -->        PDF

ćuvarskom osoblju, već i da se stara o njemu i da ga svojim autoritetom zaštiti, gde
god je ovo potrebno.


Ponovo napominjemo, da nije zgodno niti probitačno prepuštati važnije stručne
radove (vođenje prorede, čišćenje sastojina, oplodnu seču, veštačko pošumljavanje,
obeležavanje stabala, procenu i izradu u režiji), na terenu isključivo čuvarskom osoblju.
Pojedini od ovih radova mogu se samo delimično poveriti čuvarskom osoblju i to onom
koje je savesno, bistro i koje služi duži niz godina. Izradu u režiji može voditi samo
onakvo čuvarsko osoblje, koje je specijalno upotrebljeno kod izrade u režiji.


f) Odnos šefa šum. uprave u saobraćaju sa šumskim trgovcima j šumskim tvrtkama.
Službeni saobraćaj (bilo pismen ili usmen) šefa šum. uprave sa šumskim trgovcima
i šum. tvrtkama je, bar u današnjim pilikama, vrlo čest, naročito kod onih šum.
uprava, koje imaju veće šumske komplekse i vrednije sastojine za eksploataciju. Ovakav
način eksploatacije državnih šuma sprovodiće se sve dotle, dok se ne zavede obavezna
eksploatacija državnih šuma u režiji. Niti je logično niti je korisno po šumsko gazdinstvo,
da šumarski stručnjaci podižu, gaje i uređuju sastojine, a da te iste sastojine
eksploatišu šumski trgovci i šumske tvrtke, čiji su pogledi i interesi sasvim drugi i u
očevidnoj suprotnosti sa principima intenzivnog i racionalnog gospodarenja sa šumom.
I pored mnogobrojnih stega u ugovorima ipak trgovci i tvrtke nastoje svim sredstvima
da eksploataciju vode na svoj način. Tu su svađe, nesporazumi, intervencije i t. d.
Sve i kad bi se nekako postiglo da ih se natera na str.ktno ispunjavanje ugovora o
kupovini, nije moguće da ispune sve obaveze, iz prostog razloga što to ne ide u njihovu
korist i što nemaju razumevanja i shvatanja o šumarstvu. Niti se ima dovoljno
upravnog stručnog osoblja niti čuvarskog da se vodi stalan i efikasan Nadzor nad
trgovcima, tvrtkama i njihovim radnicima. Nisu ovde u pitanju samo dugoročni ugovori,
već i ostali šumski trgovci kao i malopilanari. Da bi se pak uvela eksploatacija
u režiji, potrebna su četiri uslova i to: 1. Nov zakon o državnom računovodstvu, specijalan
za državno šum. gazdinstvo; 2. potreban stručan i manipulativan kadar za vođenje
režije; 3. osnivanje trgovačkih odseka za prodaju režijskog materijala; 4. stvaranje
potrebnog kapitala za rad u režiji. Ova se četiri uslova moraju ispuniti, ako se
želi zavesti princip eksploatacije jdržav. šuma u režiji. Dalje se ne mislimo ovoga
puta upuštati u raspravljanje eksploatacije drž. šuma.


Kao što vidimo, dok se ne zavede iskorištavanje šume u režiji, šef uprave će
biti upućen svojim službenim položajem da bude u saobraćaju sa šum. trgovcima i
šum. tvrtkama. Taj odnos od strane šefa uprave treba da je korektan i odmeren do
krajnjih granica, bilo u pismenom, bilo u usmenom saobraćaju. Najbolje´ je ako se
šef uprave pridržava striktno sklopljenog ugovora, razume se, sa otstupanjima u nepredviđenim
slučajevima. Kod primene obaveze po ugovoru šef uprave nesme nikako
sprovoditi svoju samovolju niti biti cepidlaka, ali zato nesme biti slabi mekušac. Šef
uprave treba da bude uvek na izvesnom odstojanju od šumskog trgovca ili tvrtke.
Nikakvo drugarstvo niti ma i najnaivnije prijateljstvo ne srne da sklapa sa šumskim
trgovcima ili sa poje´dinim tvrtkinim funkcionerima. Koliko je šefova uprava naselo
i kakvih su kasnije neugodnosti imali baš zbog ove malenkosti! Šumski trgovci i
funkcioneri tvrtke obično su prijazni i ljubazni prema šefu uprave^ Ta prijaznost i
ljubaznost graniči često puta do sniskohodljivosti. Ako šef uprave nije iskusan i čvrstog
karaktera i nehotično upada u klopku šum. trgovca i tvrtke, iz koje se teškom
mukom izvuče, a ponekad i zaglavi. Nikakav poklon ne treba primati od šumskih
trgovaca i šumskih tvrtki; jednom reči, ni voziti se istim kolima. Mi smo protiv uvedene
prakse da službena putovanja po poslu šum. trgovca ili tvrtke isplaćuje dotični
trgovac ili tvrtka, pa ma taj putni račun bio stručno ispitan i vidiran od mesne kontrole.
Bolji je način, ako se od šumskog trgovca ili šumske tvrtke prilikom prodaje
šumskog objekta unapred naplati izvéstan procenat u ime prinosa za službena puto


186
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 123     <-- 123 -->        PDF

vanja šumarskih stručnjaka, pa se taj novac zaprimi kao depozit kod Direkcije. Koliki
procenat će trgovac uplatiti, ustanoviće se stručno. Ovim postupkom će se izbeći neugodnost,
kao da šumski trgovac ili tvrtka indirektno plaća putni trošak šefu uprave.
Ako bi ga trgovac poslužio prevoznim sredstvima, a šef uprave da sebi zaračuna i
kilometrinu, zbog čega trgovac ili tvrtka ne pravi pitanje, izlazak šefa uprave na teren
ne bi bio slobodan, jer bi morao voditi obzira i o trgovcu ili tvrtki da ih ne1 preoptereti
putnim troškovima. U drugom slučaju izlazak šefa uprave biće stvaran i od potrebe,
jer će podležati strožijoj kontroli nadležne Direkcije, to pre što će na račun položenog


depozita putovati i drugi šum. stručnjaci iz Direkcije. Na način, koji mi zastupamo,
šef uprave će putni trošak za terenski rad po poslu šum. trgovca ili šumske tvrtke
dobiti iz blagajne Direkcije, a nikako kao da mu putni trošak indirektno isplaćuje
trgovac ili tvrtka.


g) Odnos šefa šum. uprave u saobraćaju sa drugim šumarskim nadleštvima. Nije
re´dak slučaj da šef šum. uprave dolazi službenim putem u saobraćaj sa državnim
nadleštvima, sa humanim i kulturnim društvima, najčešće sa školama, crkvama i tome
slično.


Bilo da ta nadleštva traže kakav izveštaj, bilo da se obraćaju upravi molbama
za građevno ili gorivo drvo, šef uprave u svojstvu starešine uprave treba uvek da
bude na dostojnoj visini i da u službenom pismenom ili usmenom saobraćaju upotrebi
ton i način dopisivanja služben, odmeren i faktičan, kao i prema višim šumarskim instancijama.


Naročito je dužan da bude predusretljiv u rešavanju molbi od strane tih nadleštava.
Uostalom postoje i posebni raspisi, na osnovu Zakona o šumama i upustva za
šumske1 uprave, da sva ta nadleštva prvenstveno svoje potrebe u gradi i gorivu imaju
podmiriti iz državne šume. Dešava se kod pojedinih šumskih uprava, da su potrošači
ogrevnog drveta baš sva napred pobrojana nadleštva, pa je u interesu i) šumskog
gazdinstva da im prodaje drvni materijal, kako bi prihodi bili prikupljeni. Nadleštva
su sigurni kupci i dobri platiše. Sem iznimnih slučajeva (vojna nadleštva) svako nadleštvo
ima osiguran i odobren kredit za potrebno ogrevno ili građevno drvo, te nema
bojazni da neće platiti vrednost doznačenog drvnog materijala.


Najčešći slučaj službenog saobraćaja jeste sa sreskim načelstvom i sreskim sudom,
kojim se nadleštvima šalju prijave šumskog kvara.


Šef uprave mora posvetiti osobitu pažnju da prijave na vreme pošalje tim nadleštvima
i da vodi računa, jesu li šumski kradljivci presuđeni po zakonu ili su oslobođeni
i na osnovu kojeg zakonskog propisa su oslobođeni.


h) Odnos šefa šum. uprave u saobraćaju sa građanstvom. Kakav treba da je
odnos šefa uprave sa okolnim i daljnjim građanstvom u službenom saobraćaju, regulisano
je zakonskim propisima raznim raspisima od strane viših šumarskih instancija,
pa i od strane Predsedništva Vlade. Međutim nikakvim raspisima ne može se svaki
slučaj obuhvatiti. Iskustvo drukčije govori. Taj odnos u mnogome zavisi od individualnih
i intelektualnih svojstava svakog pojedinog šefa uprave, pa i od istih svojstava
samog građanstva.


Najčešći i najbrojniji slučajevi službenog saobraćaja sa šumskom upravom jeste
saobraćaj okolnih seljaka, vlasnika stoke, čobana, seoskih zanatlija, pa cigana, ugljara
i koritara. Baš zbog ovakvih mušterija ili interesenata, koji nemaju visoke razvijene
umne i intelektualne osobine, koji često puta dolaze sa neumesnim i preteranim molbama
i zahte´vima (često puta njihove su molbe i želje protivne Zakonu o šumama pa
i smešne) smatramo za potrebno da ukažemo na delikatan i težak položaj šefa uprave.
Kako će se šef šum. uprave znati snaći u svakoj prilici, zavisiće pre svega od njega
samog, kao što smo napred naglasili. Princip, koji ga mora rukovoditi u svim teškim
momentima, jeste da ne nagli, da bude odmeren, strpljiv i da mu je dužnost da u


16


187
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 124     <-- 124 -->        PDF

granicama dozvoljenog što v.´še izide u susret željama navedenim društvenim slojevima.
Nikakvu samovolju nesme sprovoditi, jer bi zbog učestalih slučajeva i mnogobrojnih
tužbi protivu njegovih nezakonskih postupaka doveo sebe u veliku odgovornost. Prema
svakom građaninu, pa ma to bio i ciganin , ugljar, mora biti pažljiv i predusretljiv
i nastojati, koliko je moguće, da zadovolji njegovu molbu.


U ovom službenom saobraćaju kao naročitu činjenicu ističemo doznaku stabala
za ogrev i građu za seljačku i domaću potrebu, zatim pašu. Doklegod ima raspoloživog
materijala, koji je predviđen u drvosečnoj osnovi, treba nastojati da se potrebe okolnih
seljaka i seoskih zanatlija podmire u što većem obimu. Ovo je korisno ne samo zbog
prikupljanja novčanih prihoda, već i zbog toga što, ako se´ dâ prilika okolnim seljacima
i zanatlijama da mogu svoje potrebe legalnim putem podmiriti, neće navaljivati na
šumu da te potrebe podmire ilegalnim putem (sem ređih slučajeva). Kod vršene same
doznake i procene stabala u šumi ne srne se činiti razlika među moliocima, tako n. pr.
da se rezervišu bolja stabla za pojedine interesente. Princip treba da je kod toga
posla, da se ide sistematskim redom iz odeljka u odeljak ili po sekcijama. Izuzetaka
nože biti, ako neki seoski zanatlija ili seljak treba specijalnu građu. Ko se protivno
rukovodi kod tih procena i doznaka, izlaže sebe raznim žalbama i tužbama, sem toga
ti žalioci i tužioci obično bacaju prljavu senku na rad šefa uprave pod vildom da je
primio poklon ili što drugo. Nije1 redak slučaj da te žalbe i tužbe budu kolektivne i da
se šalju ne samo Direkcijama i Banskim Upravama, već i samom Odelenju za Šumarstvo.


B. Neslužbeni rad šefa šumske uprave.
a) Rad šefa šum. uprave na šumar, polju. I ranije smo zastupali gledište, a toga
smo mišljenja i danas: da nije dovoljna teoretska sprema na šumarskom fakultetu i
dvogodišnja praksa, pa da jedan šumarski stručnjak može bez teškoća doći na položaj
šefa šum. uprave. Ako je ovakva praksa postojala do nedavna, jer je to potreba službe
iziskivala (zbog malog broja kvalifikovanih šumarskih stručnjaka), ta je potreba već
podmirena. Okolnost da danas imamo poveći broj svršenih šumarskih inžinjera, koji
ne mogu biti postavljeni bilo u državnoj službi, bilo kod imovnih opština, kod političke
oblasti ili u privatnoj službi, potvrđuje naše mišljenje.


Ne mislimo ponavljati svoja ranija izlaganja, da nije korisno po napredak tako
važne privredne grane, kao što je šumsko gazdinstvo jedne šumske uprave, da tim
gazdinstvom rukovodi mlad stručnjak bez dovoljno prakse i iskustva. Praksa bez
teorije ne ide, a niti teorija bez prakse. Obadve moraju ići paralelno. Ako jedan šumarski
stručnjak ima solidnu teoretsku spremu i podužu stručnu praksu, njegova će
sposobnost doći do izražaja kod upravljanja i rukovođenja šumskog gazdinstva, pod
pretpostavkom da je vredan, marljiv, savestan i pronicljiv. I pored napred nabrojanih
uslova, kad jedan šumarski stručnjak zauzme položaj šefa uprave, postavlja se pitanje,
da li je on sve postigao time što je ispunio te uslove?


Da li je dovoljan samo kapital, koji poseduje sa Šumarskog Fakulteta, ili je potrebno
da taj osnovni kapital stalno pove´ćava, kako bi uživao kamate? Ne preti li
opasnost da jednoga dana načme i samu glavnicu? Bar nama šumarima mora biti stalno
pred očima osnovni princip, koji se mora sprovoditi kod intenzivnog i racionalnog
gazdinstva. Trajnost, t. j . glavnica, mora ostati netaknuta, a sadanja generacija srne
uživati samo kamatnjak (prirast).


Pa tako nekako moralo bi biti i sa stečenim teoretskim znanjem i slabom praksom.
Pronose se glasovi, da će se pored praktičnog ispita, posle dvogodišnje prakse, ustanoviti
još neki ispiti, ako se želi postići viši položaj u službi. Što je danas hipoteza,
može sutra biti stvarnost. Do danas su unapređenja išla redovno, bez obzira, kojim
se putem do njih došlo. Da li će tako i dalje ići? Svi znaci govore da neće.


188
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Da neko bude unapređen, svakako da će se tražiti da ispuni sve zakonske uslove
u službi. Izuzetaka će biti, ali vremenom i ti će izuzeci otpasti. No i bez ovoga mislimo,
da jedan šumarski stručnjak fakultetske spreme ne bi smeo zaključati svoj mozak
i likvidirati sasvim sa stručnim usavršavanjem.


Baš na položaju šefa uprave dobija široko polje rada. Poznata je činjenica, da
studenti na uveniversitetima stiču potrebno teoretsko znanje, kako bi mogli ispite položiti.
I pored toga što im profesori Universiteta nabrajaju mnoge udžbenike i pisce,
oni nemaju vre´mena da ih pročitaju, a još manje da ih studiraju. A i kud bi dospeli,
kad bi se za svaki predmet upuštali u veliku literaturu?


Šumarski stručnjak na šumskoj upravi dobija priliku da praktično primeni svoje
stručno znanje. Tu je on ostavljen, najčešće, samom sebi. U radu na šumskoj upravi
vidi se i njegova teoretska a i praktična sprema.


U koliko je taj rad raznolik i razvijen, a naročito terenski i obrada raznih stručnih
elaborata, u tcliko će nailaziti na teškoće, na spoticanja, pa će i sam uvideti, ..
mu nedostaje mnoga teoretska sprema. Prema ovome irršlenja smo, da šef šumske
uprave treba da nastavi sa praćenjem šumarske literature, kako iz udžbenika, tako i iz
knjiga, koje će izdavati bilo istaknuti šumarski stručnjaci, bilo profesori šumarskih
Fakulteta, a naročito bi morao pratiti stručne članke u šumarskom listu, gde se raspravljaju
aktuelna pitanja bilo teoretska ili praktična. Sef šumske uprave ne srne dozvoliti
da ga vreme prelazi! Potrebno je da uzima aktivno učešće na skupštinama udruženja
i podružnica, da učestvuje u debatama, da stvara stručne članke i predloge.
Naoružan još većom teoretskom i praktičnom spre´mom, ne samo da će korisnije ..^
služiti poverenom mu gazdinstvu, već i sebi samome. Ovim ne mislimo, da se šef
uprave ne bi smeo baviti i kakvim drugim naučnim radovima ili opštom književnosti,
ali pre svega bi se morao baviti stručnom šumarskom književnosti.


b) Popularisante šumarstva u narodu. Da je potreba popularisanja šumarstva


neophodna u našoj državi, to svi uviđamo. Sem šumara, a tu ubrajamo i profesore


šumarskih Fakulteta, sa izuzetkom vlasnika većih šumskih kompleksa, šumskih trgovaca


i industrijalaca, lovaca i turista, ostali društveni slojevi pokazuju slabo interesovanje


za šumarstvo, često puta njihovo je pojimanje o šumi i šumarstvu sasvim logičko.


Mnogi pisci iz oblasti šumarske znanosti tvrde da nema kulturnog naroda, ako i šu


marstvo ne cveta. Kako to pitanje stoji kod nas, poznato nam je. Varoško građanstvo


baci koji pogled na šumu i na njene estetske i prirodne lepote tek u prolazu, t. j .


kada šumom prođe, u banjskim letovalištima sa parkovima ili prilikom izleta u šumu.


Bez preterivanja — i oni, koji odlučuju o budžetskim prihodima i rashodima za šumsko


gazdinstvo, prosto se utrkuju da skrešu potrebne kredite, koji su u današnjim prilikama


svedeni na minimum, te´ je zapretila ozbiljna opasnost toj privrednoj grani, izgleda


da imaju slab ili nikakav pojam o šumarstvu. Kao da im je glavni posao da pronalaze


šumske afere. Ovo je bolesna pojava, koju mi šumari moramo lečiti.


Popularisanje šumarstva na selu je još od većeg značaja. Seljaci su u nepo


srednoj blizini šume. Čitava sela ili naselja žive od šume. A šta da kažemo o šumskim


štetama, koje godišnje štete šumsko gazdinstvo na milijunske svote? Pošto su sedišta


većine šumskih uprava na selu, pa i bez toga šef šum. uprave najviše saobraća sa


selom, popularisanje šumarstva kod najšireg društvenog sloja naše´g naroda mora mu


biti imperativ. Kao što smo napred naglasili, najbolje će zaštititi šumsko gazdinstvo,


ako podmiri seljačke i seoskih zanatlija potrebe u građi i gorivu do krajnjih granica.


Na taj način većina seljaka neće podmirivati svoje potrebe ilegalnim putem. Pored


ovog zadatka radiće i na popularisanju šumarstva držanjem popularnih predavanja


seljačkom staležu. U predavanjima će opisati narodu značaj i važnost šume u eko


nomskom i socijalnom pogledu. Ova predavanja treba držati ne samo odraslim, već i mla


đim naraštajima, a naročito školskoj deci. Zakon o osnovnim školama, koji je povisio


189
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 126     <-- 126 -->        PDF

osnovnu nastavu na osam godina, ide u prilog da se takva predavanja drže1 školskoj
deci, jer će učenici iz starijih razreda moći shvatiti i razumeti važnost tih predavanja.
Vidimo, da današnja Rusija i Italija svim sredstvima nastoje da državna ideja, koju
te države propovedaju, uhvati koren kod omladine. Mišljenja smo dakle, da se popularisanje
šumarstva prenese na omladinu. Korisno će poslužiti izleti sa omladinom u
obližnje šume, gde će joj se i primerom opisati značaj šume. Uostalom postoji i raspis
Odelenja za Šumarstvo da se školska deca pouče u sadnji bilajaka. Kao što smo izložili,
šefa šum. uprave očekuje široko polje rada na popularisanju šumarstva. Treba
imati samo volje i smisla, a ne treba se bojati neuspeha. Strpljiv i dugotrajan rad utrođuje
plodom.


c) Nacijonalan i kulturan rad šefa šum. uprave. 1 na ovom polju rada šefa šum.
uprave očekuje zamašan zadatak. U varoši i gradovima ima kulturnih radnika i mi
vidimo da se mnogi takmiče u raznim kulturnim, nacionalnim i humanim društvima.
Ne mislimo se upuštati u definisanje tih radova niti ih želimo nabrajati ili pak dokazivati
njihovu potrebu. 1 ako se u zadnje vreme pokazuje veća aktivnost da se ove
korisne ideje prošire i na selo, naše selo, u pogledu širenja i razvijanja takvih´ ideja,
još se nalazi u letargiji.


Selo treba probuditi. Drugi narodi su u ovom pravcu daleko ispred nas. Od
intelektualaca na selu vidimo učitelja i popa, a ima sela i bez njih. U zadnje vreme
primećujemo da i lekari (opštinski) dolaze na selo. Međutim šumari su već odavna
po selima.


Šef šumske uprave akademski naobražen moći će više da uradi i od učitelja i
od sveštenika. Mnogobrojna su stremljenja u kulturnom i nacionalnom pogledu. Mi
ćemo istaći najglavnija: rad u Crvenom Krstu, Narodnoj odbrani, Jadranskoj Straži,
širenju Sokolstva i Streljačkih družina, smučanje. Na svim ovim poljima šef uprave
je pozvan da aktivno učestvuje. Rad na kulturnom, nacionalnom i humanom polju treba
da je i dužnost šefa šum. uprave. Najveći broj šumara rekrutovan je sa sela, pa smo
dužni da vratimo nešto od svoga znanja seljaku, iz čije smo sredine ponikli.


d) Bavljenje šefa šumske uprave politikom. Temeljni zakon naše države, t. j .
Ustav, a na osnovu Ustava i izborni zakoni dali su šumarima samo aktivno pravo
glasa. U pogledu pasivnog prava glasa Šumari su stavljeni u isti red sa aktivnim vojnicima,
sa policijom i žandarmima. O ovoj nepravdi bilo je govora u šumarskoj javnosti,
ali zakonodavci niti nas čuju niti pak žele da nas čuju. Izgleda da im ne ide u
račun da i šumari dobiju pasivno pravo glasa. Bojazan od zloupotrebe šumara u zvaničnoj
dužnosti, u dvadesetom veku je ne samo bez osnove, već i smešna. Ovakav
postupak prema šumarima više je od štete nego od koristi za šumsko gazdinstvo. Nadajmo
se, da će´ se ova nepravda nekad popraviti. Pa kad tako stvar stoji, da li se
isplati šefu šum. uprave da se bavi dnevnom politikom i da angažuje svoj upliv i
autoritet za ovoga ili onoga poslaničkog kandidata? Suvišno angažovanje i bavljenje
politikom može mu samo škoditi. Videli smo, da su se do 6. I. 1929. g. politički režimi
često menjali. Ne mislimo da šef šum, uprave kao intelektualac i građanin ne bi trebao
da prati političke događaje i da se koristi svojim glasačkim pravom. Glasovanje na
izborima je donekle i obavezno za šefa šum. uprave1. Po našem mišlenju šef uprave
treba da koristi samo svoje pravo glasa. Suvišnim isticanjem za ovu ili, onu stranku
zamera se okolnom narodu, navlači mržnju poslanika, jednom reči, seče granu na kojoj
sedi. Ako bi savesno i marljivo radio na svima poljima šumarstva ili koja stoje u
tesnoj vezi sa šumarstvom, a koja smo napred istakli, šef šum. uprave neće imati ni
vremena da se bavi politikom. Mnogi šefovi šum. uprava greše što traže intervenciju
poslanika ili istaknute političke1 ličnosti, da budu unapređeni, da dobiju bolje mesto,
da osujete svoj premeštaj. Za nas ne postoje bolje ili lošije šumske uprave t. j . »unosne
ili neunosne«.


190
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Da li će neka šumska uprava biti unosna, to će u mnogome zavisiti od samog
šefa šum. uprave, do kojih će granica razviti rad na toj upravi. Donekle bi razumeli
loše klimatske i zdravstvene prilike kao razlog da se traži bolja šumska uprava. No da
li mu je potrebna intervencija političara da nešto postigne u službenom pogledu? Bar
od 1929 god. te su potrebe prestale. Ako je jedan šef uprave vredan i savestan, ako
se je istakao u svomu radu, njegov će rad biti cenjen, dopreće i do samog odelenja za
Šumarstvo pa će se o takvom šefu uprave voditi računa, te će izići u susret njegovim
opravdanim željama.


Obraćanjem za intervenciju poslanicima, da se nešto postigne u službenom odnosu,
znači davanje povoda poslanicima za protivuslugu, sem toga takav poslanik se
često puta meša u službeni delokrug šefa uprave, a to je nezgodna stvar i po šumsko
gospodarstvo i po samog šefa uprave. Kakve li pak neugodnosti stvaraju šefu uprave
partijski korteši i tzv. »narodni tribuni«? Koliko puta, neumesno i nerazložno, traže
premeštaj šefa uprave!


e) Privatno zanimanje šefa šumske uprave. Da bi ovo pitanje rasvetlili, citiraćemo
§ 74 činov. Zakona. »Službenik ne može pored svoje redovne službene dužnosti
imati drugu sporednu, osim ako mu to nadležna službena vlast dopusti. On ne može
zauzimati nikakav položaj koji bi bio protivan dostojanstvu i časti njegova zvanja,
ili bi ga ometao u vršenju njegovih stalnih službenih dužnosti.« 1 § 75 nabraja još
neke radnje ili dužnosti, koje državni službenici ne bi smeli upražnjavati.


Na osnovu citiranog zakonskog paragarafa i član 7 Upustva za šumske uprave
Br. 30.541/30 pored ostalog propisuje da šef šum. uprave može voditi vlastitu ekonomiju
samo po odobrenju nadležne Direkcije i to samo u toliko, u koliko time interesi
službe ne´ će biti oštećeni. Vršenje kakvog obrta ili sudelovanje u njemu najstrože je
zabranjeno. Bez odobrenja Direkcije Šuma zabranjeno je šefu šum. uprave kupovati
zemljišta u području svoje uprave ili uzimati u zakup livade, pašnjake, lovne i ribolovne
objekte. Svaka posredna ili neposredna trgovina sa šumskim ili poljoprivrednim proizvodima
sa strane šefa uprave, njegove žene Hi drugih ukućana također je strogo
zabranjena. Ovi zakonski propisi imaju svoga opravdanja. Mnogi šefovi šum. uprava
greše, u koliko se1 ne pridržavaju istih. Videli; smo, a i slušali, da se pojedini šefovi
šum. uprava bave ekonomijom, tovljenjem svinja za prodaju, arendiranjem zemljišta.


Stalno smanjivanje prinadležnosti i drugih zakonskih prihoda gone šefove šumskih
uprava da potraže zaradu i na drugoj strani: ovo u toliko pre ako su opterećeni
brojnom porodicom. Pa i prilike na selima upućuju ga da se bavi tim poslovima u
slobodnim časovima. Prinadležnosti državnih službenika uopšte posle rata bile su
ispod nivoa vrednosti životnih namirnica. Pa ipak nama šumarima mnogii državni
službenici zavide. Pored redovnih prinadležnosti imamo ogrevna drva, dva hektara
zemljišta, vrt, a tu su paušali na teret budžeta, paušali na teret režije, putni troškovi
na teret privatnih stranaka, na teret pošumljavanja. Retko je koja šumska uprava,
gde1 se ne zaradi koja stotina dinara mesečno pored plate. Ako je šef šum. uprave
štedljiv, skroman i vodi umereno kućno domaćinstvo, izlaziće na kraj i sa skromnim
prihodima. Pa ne samo to, već će moći da odvoji i na stranu svakog meseca koji dinar.


Vođenje zabranjenih radnji, preko mere, izaziva zavist meštana, što više i
sumnju da šef šum. uprave stiče i bogati se nelegalnim putem.


Obično koji se od šefova šum. uprava bavi kakvim poslom, veli da to radi u
slobodnim časovima. Da li šef šum. uprave ima slobodne časove? Bez hipokrizije i
preterivanja mišlenja smo, da ih i nema. Šumske uprave u današnjim prilikama, sa
velikim površinama, sa razgranatom administracijom, sa raznovrsnim radovima, ne
ostavljaju šefovima šumskih uprava mnogo slobodnog vremena, osobito ako je on
jedini stručna sila. Pa i na šumskim upravama sa manjom površinom, ako je rad intenzivan,
ima mnogo da se radi, i ne dospeva se sa radom.


191