DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 115     <-- 115 -->        PDF

sichern. Unsere Plakatensammlung muss nun dazu dienen, auf Ausstellungen der Bevölkerung
zu zeigen, was in dieser Beziehung in Holland und im Auslande gemacht
wird«. To holandsko društvo poslalo nam je za uzvrat svoj propagandni materijal.


Mirne duše mogu da kažem, da su se za rijetko koju akciju našeg šumarstva
inostrani stručnjaci tako spontano zainteresovali, kao baš za naš način propagande šumarstva
pomoću popularnih slika.


U obranu rada Jugoslavenskog šumarskog udruženja, u obranu svog ličnog rada,
napisao sam gornje retke. Ne osvrćem se na ostale izvode pisca članka »Popularizacija
šumarstva«. Ne osvrćem se na pr. na pitanje, da li i u koliko bi bilo umjesno ili
neumjesno prilikom nasičkog procesa dokazivati javnosti, da koze prave u šumama više
štete, nego što su štete, za koje se u tome procesu optuživalo. Ne osvrćem se ni na pitanje
proizvodnje domaćeg masivnog pokućtva ni na pitanje šumskih zadruga, koja
pitanja autor tangira u svome članku. Sve su to zasebni problemi. Osvrnuo sam se
samo u toliko na rečeni članak, u koliko je bila tangirana propaganda J. Š. U-a.


Završujem sa željom, da Udruženje obnovi svoj propagandni rad u započetom
smjeru, da ga dapače obnavlja češće i žešće, dok ne urodi plodovima. Ali naravno,
nikako ne može da se tvrdi, da je projektovani način propagande savršen ili potpun.
Treba ga usavršavati i izgradjivati i provoditi snagama i radom sviju članova. Ali
svakako i ovdje važi narodna: »Ko zna bolje, rodilo mu polje«.


Nikola Neidhardt.


DELOKRUG I RAD ŠEFA ŠUMSKE UPRAVE.*)


Polazimo sa stanovišta da je tema ovoga predavanja aktuelna i korisna za šumsko
gazdinstvo, koje je povereno na rukovanje i upravljanje šefovima šumskih uprava
kao šumarskim stručnjacima sa potrebnim stručnim kvalifikacijama i položenim praktičnim
ispitom.


Kakve stručne kvalifikacije mora imati šumarski stručnjak, da zauzme položaj
šefa šumske uprave, regullsano je zakonom o šumama i Uredbom o ustrojstvu Ministarstva
Šuma. O tome je već bilo govora u našem članku »Delokrug i rad šumske uprave«
(Š. L. br. 4-1930 g.) Ne mislim se vraćati više na ovo pitanje.


Pitanja, koja ćemo pretresti i kritički popratiti u ovom predavanju, interesovaće,
mi se nadamo, i starije šumarske stručnjake, koji se nalaze na službi kod viših šumarskih
institucija: Direkcija Šuma, Banskih Uprava, pa i kod samog Odelenja za
Šumarstvo. Ako ništa drugo, tema našeg predavanja potsetiće ih na mladje godine,
kada su sa puno poleta, snage i požrtvovnosti poleteli u naručje šumarstva, da svojim
teoretskim i stručnim znanjem koriste svome rodu i državi. Za njih će biti ovo predavanje
neka vrsta mementa na sve ono što su uradili na šumarskom polju i kako su
radili, dok su služili na čelu šumske uprave. Naše je mišljenje oduvek bilo, a toga ćemo
mišljenja i u buduće biti, da svaki šumarski stručnjak u šumarskoj hijerarhiji mora
provesti izvefetan broj godina na šumskoj upravi. Ko želi da naredjuje i da zapoveda,
morao je i sam biti u položaju, kada se njemu zapovedalo i naredjivalo., U ovoj je rečenici
jasno izraženo naše mišljenje; razumeće ga, bez sumnje slušaoci, te je izlišan
komentar.


Trebalo bi da bude pravilo, da svi šumarski stručnjaci idu redom u službovanju
od nižih šumarskih institucija, da bi jednoga dana puni iskustva dospeli do najviše instancije,
a to je Odelenje za šumarstvo.


*) Predavanje održano na skupštini Beogradske podružnice Jug. šum. udruženja
14 aprila 1935 g. u Beogradu.


179 15