DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ćuje od požara i truleži. Nasuprot tome je »Intravan« sredstvo za impregnaciju i dolazi
u obzir samo za drvo, kojim će se graditi. Osim toga pronađen je nedavno u Njemačkoj
još jedan novi preparat za zaštitu drva od vatre, koji se dobiva kao sporedni
produkt kod fabrikacije celuloze. Komisijski pokusi provedeni s tim preparatom u tvornici
celuloze Waldhof dali su izvrsne rezultate. Nadalje se vrše pokusi u svrhu čuvanja
drva protiv truleži u´Sovjetskoj Rusiji sa octenom kiselinom, a u Francuskoj i
Švedskoj završena su istraživanja, kojima se ustanovilo, koje vrsti gradnje i drva pružaju
najveći otpor protiv vatre. U Švedskoj je ustanovljeno, da zid od mekog drva sa
50 mm debelim piljenicama, obložen sa obje strane slojem azbest-cementa debljine 25


l/2


mm, pruža otpor protiv vatre za vrijeme od 2 i sata. Ako je sloj azbest-cementa
debeo samo 8 mm, onda taj otpor traje 1 sat, a ako je sloj od azbest-ljepenke debeo
3 mm, anda otpor traje samo Vž sata. Navedene pokuse pomagala su novčano osiguravajuća
društva, budući da se na temelju njih ustanovilo, kolik otpor pružaju pojedine
građevine protiv vatre, a o tom je ovisna visina osigurnine.


3. O upotrebi drva za ogrjev. Velika propaganda za upotrebu ugljena,
a zatim odlika ugljena da daje dvostruko veću množinu kalorija nego drva, potisnule
su drvo kao gorivi materijal. Međutim u zemljama, gdje ugljena nema ili se nalazi u
malenim količinama, cijene njegove su vrlo visoke, pa je prema tome i trošak loženja
s njime vrlo velik. Uslijed toga poduzeti su razni pokusi u Francuskoj po »Comité
d´Entente de la Foret française«, a u Švicarskoj po »Brennholzkommission« da se
ustanovi ogrjevna snaga drva za različito konstruirane peći. Pokusi su pokazali, da se
sa drvom u ispravno sagrađenim pećima dade ekonomično ložiti, a postignuti rezultati
da su gotovo isti kao sa najboljim pećima kod upotrebe ugljena. Osim toga ustanovljeno
je, da postoji velika uštedn a na troškovima loženja, ako se upotrebljava drvo
namjesto ugljena, ali razumije se uz uvjet, da ne postoji oskudica na drvu; nadalje da
je loženje drvom mnogo zdravije nego loženje ugljenom.
Nakon tih pokusa bilo je u Švicarskoj naglašeno, da uzrok manjoj upotrebi drva
za ogrjev treba tražiti u propustima oko usavršavan a uređaja za loženje drvom; zatim
u izradbi i dobavi ogrjevnog drva, koje se nisu prilagodile modernim zahtjevima. Da
je tome tako, interesantno je napomenuti, da su pekari u Francuskoj u predjelima bogatim
na drvu počeli ložiti krušne peći sa »Masutom«, premda je on mnogo skuplji od
drva. Uzrok je tomu bio taj, što je postupak sa »Masutom« jednostavniji. Međutim
uslijed loženja s njime kvalitet hljeba je pao i nije odgovarao zdravstvenim zahtjevima.
Protiv ovako slabog hljeba pojavili su se prigovori, a ujedno j zahtjev da pekari lože
krušne peći i dalje sa drvom. Pekari su na to pristali, budući da je loženje s drvom
mnogo jeftinije, ali uz uvjet da im se ogrjevno drvo dostavlja tako izrađeno, kako je
za njihovu upotrebu najpodesnije.


U švicarskoj je nadalje tvrtka Sulzer izvela pokuse sa ogrjevnim drvom za centralno
grijanje. Pokusi su pokazali, da tvrdo drvo kao gorivi materijal daje bez promjene
roštilja parnog kotla gotovo iste rezultate kao i koks, samo posluživanje zahtijeva
više vremena i pažnje nego kod koksa. U Austriji je opet u najnovije vrijeme
konstruiran uređaj za brzo grijanje vode, koji se loži samo sa mekim drvom. Uopće
može se naglasiti, da se danas mnogo radi na usavršavanju peći i uređaja za loženje
drvom.


4. O upojnom pli .... iz drva i drvnog uglja. Posljednjih godina
došlo je u mnogim zemljama do velike upotrebe upojnog plina iz drva ili drvnog uglja
za pogon strojeva. Uzrok toj velikoj upotrebi je u prvom redu jeftinoća toga pogonskog
sredstva, a zatim što danas svaka država teži za pozitivnom trgovačkom bilancom, te
prema tome nastoji da sve potrebe namiruje vlastitim sirovinama, produkcijom i sna55