DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 56     <-- 56 -->        PDF

drveta. Osim toga bili su prikazani na izložbi i´ razni strojevi, koji služe za izradbu i
preradbu drveta. Iz tog dijela izložbe moglo se je jasno vidjeti, da drvna industrija ne
predstavlja samo velikog producenta, nego ujedno i velikog konzumenta u pogledu
proizvoda ostalih industrija.


2. Drvne građevine i zaštita drva od požara i truleži. U posljednje
vrijeme pojavila se velika propaganda za što veću izgradnju drvenih zgrada u
Njemačkoj, Engleskoj i u Austriji. U toj propagandi navode se kao primjeri Švedska
i Norveška, gdje se danas najvećim dijelom grade zgrade iz drva, pa zatim Amerika,
u kojoj od ukupnog broja kuća otpada 70% na drvene kuće. Uporedo s tom propagandom
grade se i izlažu razni modeli drvenih kuća, s kojima se nastoji pokazati, da
se od drva dadu izgraditi moderne kuće sa svim zahtjevima higijene i komfora. Osim
toga provode se naučna istraživanja u mnogim zavodima sa svrhom, da se ustanovi
veličina nosivosti različitih vezova, zatim da li je vezivanje greda pomoću čavala bolje
od vezivanja sa svornicama. Nadalje se ispituje ekonomski profil greda i njihova nosivost,
te razna zaštita drvenih zgrada od požara, truleži itd. Pod utjecajem te propagande
izgrađena su danas u Njemačkoj po propisanim modelima i osnovama mnoga
naselja isključivo iz drva. Uzrok su tome, kako se navodi sa mjerodavne strane, mnoge
dobre osebine drvenih građevina, ali je ipak najvažniji financijski momenat. Gradnja
je drvenih kuća naime za 25—30% jeftinija od gradnje kuća iz drugog materijala (cigla,
beton, itd.).
Osim toga nastoji se u Njemačkoj propagandom pojačati proizvodnja i upotreba
šindre, što je faktično i uspjelo, a zatim upotreba ploča za izoliranje, koje se dobivaju
prešanjem drvnih otpadaka i drva malene vrijednosti.


Međutim čitava ta propaganda za izgradnju drvenih zgrada nalazi se u mnogim
zemljama u nezgodnoj situaciji uslijed toga, što novčani i hipotekarni zavodi ne daju
kredite za izgradnju drvenih kuća; nadalje što su premije za osiguranje drvenih kuća
vrlo visoke. Uzrok svemu tomu je mišljenje, da je sigurnost drvenih kuća od požara
kao i njihova trajnost vrlo malena, zatim da je cijena drvu nestabilna i vrlo pokretljiva
u uporedbi sa drugim građevnim materijalom, pa da i taj faktor ima utjecaja na vrijednost
čitave kuće. Međutim se je raznim primjerima i statističkim podacima dokazalo,
da je to mišljenje potpuno krivo. Tako se ustanovilo na temelju statističkih podataka,
da je tok cijena građevnog drva mnogo pravilniji i stabilniji nego tok cijena
ostalog građevnog materijala i gradilišta. Nadalje se s obzirom na opasnost od požara
navode podaci iz Amerike, gdje na požar drvenih kuća otpada 1,64%, a na zidane kuće
2,9%, premda drvene kuće zauzimaju u Americi 70% od ukupnog broja kuća. Kao


primjeri trajnosti drvenih zgrada napominju se drvene kuće u Alpama, nadalje mnoge
crkve izgrađene iz drva u Švedskoj, Norveškoj i Njemačkoj, koje postoje već stoljećima.


Te primjere navodi propaganda za izgradnju drvenih zgrada i nastoji kod nadležnih
faktora i novčanih zavoda da stvori povoljan teren za davanje kredita u svrhu
izgradnje istih. Kod tih intervencija navode se još i moderna sredstva, kojima se nastoji
opasnosti, koje prijete drvenim zgradama, svesti na minimum. U današnje vrijeme
postoji naime velika množina raznih preparata,´ kojima se odstranjuje u velikoj mjeri
opasnost od požara i truleži. Ti preparati dolaze pod raznim imenima. Upotrebljavaju
se tako, da se ili namazu na drvne dijelove, koje treba zaštititi, ili da se utisnu u drvo
pod pritiskom u vacuumu. Mnogi od njih imaju još i to svojstvo da pri pojavi požara
razvijaju veliku množinu mirisa po paljevini i tako signaliziraju opasnost.


Na leipziškom sajmu uzoraka bili su u proljeće pr. g. izloženi patentirani preparati
protiv požara i truleži »Locron« i »Intravan«. »Lokron« se upotrebljava već za
gotove drvne zgrade. S njime se drvo premazuje, te se tako stvara oblog, koji ga zašti


54