DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 48     <-- 48 -->        PDF

jeme vegetacije nego i zimi. Koliko je utjecaja košava vršila kod stvaranja
današnjega reljefa zemljišta na Deliblatskom Pijesku, vidimo po tome,
što vjetar sa brzinom 4.5—6.7 m na sek. diže već zrna pijeska od 0.25 mm,
sa jačinom 6.7—8.4 m/sek. zrna od 0.50 mm, sa jačinom 9.8—11.4 m na sek.
zrna od 1 mm, sa jačinom od 11.4—13 m. sek. zrna pijeska od 1.50 mm. O
utjecaju košave na stvaranje nanosa i uvala u smjeru jugoistok-sjeverozapad
već je govoreno.


Utjecaj se ostalih vjetrova na stvaranju današnjega stanja Deliblatskoga
Pijeska zato nigde ne osjeća, što kraće vrijeme duvaju i što su slabi.


(Nastavit će se — A suivre).


SAOPĆENJA


POPULARIZACIJA ŠUMARSTVA.


Značaj šumarstva i stanje, u kome se ono danas nalazi, ukazali su već dosta
jasno potrebu popularisanja ove važne privredne grane u najširim slojevima naroda. U
tome pravcu učinjeni su dosada već mnogi pokušaji, pa je mnogo i raspravljano o načinima,
na kojima bi se ovo popularisanje izvodilo sa što većim uspehom. Poznavanje
narodnog mentaliteta i poznavanje onoga nivoa u razmatranjima, sa kojime naš narod
raspolaže, neophodno je potrebno, da bi se mogla stvoriti jedna praktična i realna baza,
na kojoj bi se osnivala sva akcija na propagandi i popularisanju šumarstva.


Opažanja dosadanjeg rada u ovome pravcu ističu, da je ovakav rad dao vrlo slabe,
gotovo ništavne rezultate. Propaganda šumarstva, s obzirom na opšte privredne prilike,
bila je i suviše otkrivena, nije imala toliko sugestivnosti u sebi i promašila je cilj. Zbog
čega je sve to došlo, nemoguće je u jednom pogledu obuhvatiti. Ovakva propaganda,
daje često utisak neke limunade. Jako izraženi ton apela, koji je tu zastupljen u obilnoj
meri, nemože naići na razumevanje u narodu. Propaganda na taj način pokazuje sve
one rdjave osobine neke birokratizirane administrativnosti, koja je u današnjem teškom
vremenu jako kompromitovana u najširim slojevima.


U mnogobrojnim plakatima letcima izdatim i rasturenim od Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja teško se može naći nešto, što bi se sa većim uspehom moglo asimilirati
u narodnim slojevima. U takvoj propagandi nalazimo na krupno odštampane
parole »Čuvaj, gaji i štedi šumu!« Čuvajmo šume! i t. d. Sve to može izgledati lepo,
ali nesumnjivo potseća na onih biblijskih 10 Božjih Zapovesti i tada moramo priznati,
da je sve to nažalost iluzorno. Jer ako priznamo, da se u današnjem ži)votu niko ne
obzire na 10 Božjih Zapovesti, onda vidimo, da taj metod nije ni najmanje pogodan za
uspešnu propagandu. Parole, koje smo gore istakli kao primer šumarske propagande,
predstavljaju uistinu i čitav problem naših šuma i sam cilj ovakve propagande. 1 sada
naravno ostaje samo, da takva jedna parola nadje odjeka u narodu i onda bi ceo problem
bio povoljno rešen i mi bi bili bezbrižni za budućnost naših šuma. Ali nažalost
baš u tome leži iluzornost i slaba strana jedne ovakve akcije. Narod to oseća samo
kao jedan službeni gest, kao akciju po dužnosti, i onda nastavlja da tamani i dalje,
kao što je to radio i pre propagande i svih apelovanja. Tome se međutim nesmemo
čuditi. Najširi narodni slojevi, a naročito oni nastanjeni u šumovitim krajevima, stoje
na vrlo sumnjivom kulturnom stupnju uopšte, a svakodnevni život daje vrlo rdjave


46
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 47     <-- 47 -->        PDF

jer je isparivanje u šumi već prema obrastu mnogo manje od onoga na
otvorenome sa travnim pokrovom — nekada i dva i tri puta manje. Isto
je tako isparivanje kod pokretnoga i živoga pijeska manje nego kod nepokretnoga
pijeska. Velika se razlika vidi između noćnoga isparivanja
kod male temperature i danjega isparivanja kod visoke temperature. Isparivanje
je uopće 1913 god. bilo vrlo slabo zbog hladnijega i vlažnijega
vremena, naročito u ljetu, te iznosi tek oko 60—70% od redovitoga prosječnoga
isparivanja kod normalne temperature i oborina. Isparivanje je
iznosilo 1913 godine u Kajtasovu na otvorenome prostoru 521.1 m/m, a
u šumi 271.8 m/m (gušća šuma), na Flamundi 486.2 m/m i 443.1 m/m (šuma
rijetka).


Velik utjecaj na isparivanje — osim temperature, količine oborina,


vrste tla, pokrova i zasićenosti para — vrši vjetar, što ne smijemo nikako


smetnuti s uma. Vlaga u zraku omogućuje život bilja, pravilnije procese i


izjednačuje jače ekstreme temperature. Vlaga u žilju stoji u istom omjeru


sa zasićenosti zraka sa vodenim parama. Važnost vode i vlage, koju


Deliblatski Pijesak jedino u obliku oborina i veće zasićenosti zraka sa vo


denim parama može da dobije, svakome će biti jasna.


Ako pogledamo podjelu vjetrova (tabela 4), to vidimo da na Deii


blatskom Pijesku najviše piri SE jugoistočnjak ili košava. Za njom dolazi


NW ili sjeverozapadnjak, a za ovim SW jugozapadnjak. Ova oba vjetra


obično donose kišu. Dalje redom dolaze S južnjak, W zapadnjak, N sje


vernjak, NE sjeveroistočnjak, dok je E istočnjak vrlo rijedak. Potpuna


je tišina vrlo rijedka, pa zato vrlo malo vremena i iznosi.


Od osobito je velike važnosti košava, koja je igrala najveću ulogu
kod stvaranja današnjega oblika i stanja Deliblatskog Pijeska. Ona je
najviše utjecala na njegove pedološke i klimatske osobine i na njegovu
floru. Ona će i u buduće igrati vrlo vidnu ulogu kod uzgoja drveća i trava,
koje bi se imale da uzgajaju na Deliblatskom Pijesku. Košava se po
Đ u r i ć u javlja i nastaje onda kad nad ruskim i rumunjskim nizinama
vlada visok pritisak, a nad Sredozemnim morem nizak pritisak. Zračne
ili vazdušne mase usljed opreka Transilvanskih Alpa i Balkanskih Planina
najvećim se dijelom prebacuju dunavskim koritom u okolini Tekije. Prebacivanje
je vazdušnih masa slapovito. Po Dr. C z i r b u s u košava je olujan
vjetar »fen«, koji nastaje iz ukupnoga utjecaja lokalnih maximuma
Male Azije, Južne Rusije, i Balkanskoga Poluostrva i anomalije temperature
Banata (do 7° C toplija nego mjesta sa istom geogr. širinom). Da
košava ima karakteristiku fena vidi se po tome, što se zaštita šume ili
grmlja osjeća tek najviše na trostruku visinu toga drveća ili grmlja. Košava
duva dolinom Dunava, a najjača je od Tekije do Beograda. Međutim
zna biti još uvijek jaka i u čitavoj Bačkoj, Srijemu i Mačvi.


Košava najviše zna duvati nastupom proljeća u martu-aprilu ,a vrlo
cesto i u jesen i zimi, nekad i po nekoliko nedjelja. Ona je suh vjetar i
ne donosi kiše. Jačina vjetra iznosi više puta 5—7, što odgovara brzini
8—44 m na sekundu. Jačina vjetra iznosi ponekad 18—25 m na sek, a po


jedini udari i 30 m
na sek. Vjetar sa takovom brzinom pravi ogromne
štete isušivanjem tla, odnošenjem pijeska sa žilja, kidanjem i povređivanjem
pupova, lišća i ljetorasta, a nekad i lomljenjem grana i stabala, zatrpavanjem
pojedinih vrsta kultura i prometnih sredstava, osiromašivanjem
humusa, pospješivanjem isparivanja i smanjivanjem zasićenosti zraka
vodenim parama. Taj svoj štetan utjecaj vrši košava ne samo za vri45
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 46     <-- 46 -->        PDF

podacima Dr. Rethly-a 1912 god. iznosili su vodeni taloži, jer je go


dina bila kišna, čak 828 m/m na meteorološkoj stanici Flamunda i 805


m/m na meteor, stanici Kajtasovo. G. 1913 bili su godišnji taloži na Fla


mundi 705 m/m, u Kajtasovu 689 m/m. God. 1914 iznosili su na Flamundi


747 m/m, u Kajtasovu 714 m/m. Godine 1915 taloži su na Flamundi 862


m/m, u Kajtasovu 841 m/m (jako kišna godina). Godišnji vodeni taloži u


šumi su uvijek nešto manji, zato jer granje i lišće sprečava potpuno sabira


nje svih vodenih taloga.


I ako nam na oko izgleda godišnje dovoljno taloga za uzgoj šume,


to ipak vidimo, da je vlaga, koju pijesak dobiva i ima, slaba iz razloga


što je podjela vlage vrlo neravnomjerna i što je izdavanje vlage vrlo ve


liko zbog visoke temperature, zbog samoga pjeskovitoga tla, zbog tra


vnoga pokrova i zbog male zasićenosti zraka sa vodenim parama i prisi


ljavanja bilja na veću transpiraciju baš u ono vrijeme kad još vegetacija


traje. Ako gledamo podjelu taloga po pojedinim mjesecima, to vidimo,


da su oni po svima podacima dosta neravnomjerni, u proljeće i ljeti nešto


veći, u jesen nešto manji, a u toku zime najmanji.


Stanje vodenih taloga izgleda ovako:


Po Dr. R e t h 1 y -u u Kajtasovu 1912 godine 805 m/m, u 1913 g. 689 m/m.


U Banatskom Karlovcu 1924 god. 646 m/m. Po Rapaich u iznose go


dišnje oborine prosječno 633 m/m.


Podjela oborina po mjesecima izgleda ovako:


mjesec I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.


Kai,m2°g.6
661
11 3
336
66 5
556
66 6
664
44 112 52 80 70 86 52 96 40 ..1,19°™„.3
334
44 1
113
33 1
114
44 8
883
33 72 81 126 96 64 17 49 40 B´mT 3
330
00 5
559
99 2
224
44 9
994
44 63 97 74 31 73 62 24 15 P0 .... 3
333
33 3
331
11 4
447
77 5
552
22 68 80 79 62 48 67 51 42


Dok su vodeni taloži u proljeće i jesen dosta redoviti, dotle se oni u


ljetu javljaju u obliku naglih pljuskova, gdje zemljište ne može da primi


vodu onako, kako bi je primilo, da kiša polako pada i da je zrak ohlađen


i time postignuta kondenzacija vodenih para u zraku i spriječeno jako


isparivanje.


Relativna vlaga u procentima mjerena je u 7, 14 i u 21 sat. Prosječno


godišnja relativna vlaga u 1913 godini iznosila je u Kajtasovu 79%. Po


mjesecima je najveća bila u decembru, gdje je iznosila na Flamundi 91%,


u Kajtasovu 89%, a najmanja je u vremenu između aprila i septembra,


gdje je iznosila 74% i 72%. Vrijednosti su nešto veće od prosječnih vrijed


nosti od više godina iz razloga što je godina bila u ljetu kišna, jer relativna


vlaga inače u Vojvodini iznosi u mjesecu januaru 85—90%, u aprilu 64 do


69%. a u julu i augustu tek 61—65%.


Dok je relativna vlaga mjerena u 7 sati u jutro i u 21 sat na večer


skoro ista, dotle se ona mjerena po podne u 14 sati jako razlikuje od


prvih i mnogo je manja, jer je tada zrak najtopliji. Ljeti je vlaga u šumi


oko podne mnogo veća nego na otvorenome. U jutro je razlika mala. Ova


se razlika zapaža i kod manje zatvorenih šuma.


Srednji je pritisak vodene pare iznosio 1913 god. godišnje u Kajta


sovu 8.3 m/m. Najveći je bio u augustu, kad je iznosio 13.5 m/m, a naj


manji u mjesecu januaru, kad je iznosio samo 3.7 m/m.


Ako promatramo podatke isparivanja ili izdavanja vlage na otvore


nome (Tabela 6),gdje je biljni pokrov, i u šumi, to vidimo veliku razliku,


44
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 45     <-- 45 -->        PDF

pravih ljetnih dana nema toliko, jer u proljeću i u jeseni ima dosta hladnih
dana.
Mrazovi su, kako je već kod radijacije spomenuto, dosta česti (tabela
8). Oni se ne samo javljaju u zimi, nego ih nekad zna biti i u samome


Perioda mraza Tabela 8


Zadnji ! Prvi Perioda


Godi


1913 god. I II III IV V X XI XII bez


VI 1.


šnje dan mraza mraza


Flamunda 29 27 17 7 0 1 0 8 17 26 132 17 VI 12X 85


Kajtasovo 29 27 14 8 0 0 0 6 15 27 126 23 IV 12 X 171


maju i junu i već u septembru i oktobru. Kasni i rani mrazovi javljaju se
uslijed inverzije temperature u udolicama viših dijelova Pijeska, gdje je
noćno hlađenje zraka veliko, gdje zrak miruje i nema zračnih strujanja,
pa se zato tamo redovito i nalaze mrazišta. U 1913 god. zadnji je mraz
bio na Flamundi 17. VI. i prvi 12. X. Svega je bilo dana sa mrazom na
Flamundi 132, u Kajtasovu 126.


Znamo, da od temperature zavisi asimilacija, transpiracija, hranjenje
i prirašćivanje. Nije valjda potrebno posebno naglašivati, od kolike su
presudne važnosti za uzgoj drveća i trava na DeHblatskom Pijesku ekstremi
u temperaturama, što se faktično i opaža na svakome koraku. Suviše
visoka temperatura vrlo štetno utječe na rastvaranje humusa i na jako
intenzivno izdavanje vlage iz tla. Suviše niske temperature, osobito za
vrijeme vegetacije, kad su biljke nježne, unište mnoge biljčice, sadnice i
trave ili uopće niže kulture. Poradi visoke temperature ljeti i niske temperature
zimi na DeHblatskom Pijesku može da uspijeva u prvom redu
ono drveće (i trave), koje podnosi visoku temperaturu, a spram mrazova
je manje osjetljivo; dakle drveće (i trave), koje se može prilikama akomodirati.
Takove su biljke kserofitno i pseudokserofitno drveće (i trave),
koje se za svoj razvitak zadovoljava sa minimumom vlage ili ima dobro
razvijeno žilje i krošnju sa dosta lišća.


Intenzitet je svjetla na DeHblatskom Pijesku prilično velik. G. 1913,


ma da je bila kišna godina, godišnje je sjalo sunce na Flamundi 1919.4 sa


ti, u Kajtasovu 1930 sati ili prosječno dnevno 6.3 i 6.5 sati. Bez sunca je


bilo u prvom slučaju 59 i u drugom slučaju 68 dana. Razumije se da je


intenzivnost svjetla osobito bila i jaka i duga u ljetnim mjesecima. Tako


je maximum trajanja sunčanoga svjetla iznosio u junu 13.5 i 14 sati.


Svjetlo pospješuje asimilaciju, transpiraciju, hranjenje i prirašćivanje.


Naprotiv jako svjetlo kod tople klime smanjuje količinu humusa u tlu i


raširuje stomata u lišću i na taj način sjli na jače izdavanje vlage.


Oborine ili vodeni taloži Deliblatskog Pijeska kreću se oko 700 m/m


godišnje, dakle nešto više nego vodeni taloži ostaloga Alfölda, koji se


kreću između 500—600 m/m. Po tome se vidi, da Deliblatski Pijesak pred


stavlja jedan prelazni reon od alföldskoga stepsko-šumskoga reona k šum


skome. Po Dr. R a p a i c h -u iznose oborine na DeHblatskom Pijesku


prosječno 633 m/m. Po mjerenjima iz 1924/25 god. iznose vodeni taloži


cea 690 m/m. Po podacima Đ u r i ć a (Vršac), u neposrednoj blizini Deli


blatskoga Pijeska, bilo je u 1923. god. 707 m/m vodenih taloga. Prema


43
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Iz prednjih se primjera vidi, da su opreke u temperaturi u šumi manje,
temperatura jednoličnija. Zagrijavanje i izdavanje topline brže je na
otvorenome nego li u šumi. Što je šuma jače zatvorena, to je ona ljeti
hladnija, a zimi toplija. Kod rijedke šume to već nije isti slučaj, jer pošto
se teže zagrijava, a radiaciju pospješuje veća površina, znadu zimski radiacioni
minimumi na takvome mjestu biti veći nego li na otvorenome.


Suma temperatura za vrijeme vegetacione periode (početak 16—30.
IV, a svršetak 1—15. X) iznosila je na Flamundi 2971° C, u Kajtasova
3145° C. Vegetaciona je perioda trajala na Flamundi 170 dana, u Kajtasovu
173 dana. Prosječna je temperatura bila u prvom slučaju 17.5° C, u
drugom slučaju 18° C.


Isparlvanje Tabela 6.


Na čistini U šumi (rijetka) Na čistini U šumi (gusta)
1913 god.
noću danju svega noću danju svega noću danju svega noću danju svega


F 1 am und a . ajtaso v o
Januar 3-6 6-8 10-4 4-7 5-3 10--3-8 9-2 13-0 .-. 5-9 9-2
Februar 34 10-3 [13-7 3´9 10-5 14-4 3-9 12-8 16-7 3-4 8--11-4
Mart 8-9 41-3 50-2 9--´45-2 54-2 15-9 46-7 62-6 10-1 31--41-1
April 22´-65-3 87-3 18-5 68-3 86-8 14-3 56-7 71--14-8 42-9 57-7
Maj 6-3 49-9 56-2 5-8 44-8 50-6 26-6 73-1 99-7 6-9 23-7 30-6
Juni ,» 50-6 60-4 7-1 29--36-1 12-4 58--70-4 6-4 24--30-4
Juli 5-7 41-9 47-6 4-3 22-1 26-4 4-5 29-2 33-7 3-5 13-7 17-2
August 4-1 34-2 38-3 4-4 37-1 41-5 5--35-9 40-9 2-3 11-4 13-7
Septembar 5-7 36-4 42-1 3-9 40-2 44-1 7--34-7 41-7 3-8 11-8 15-6
Oktobar 7--38-3 45-3 7--49-3 56-3 4-8 34--38-8 4-6 17-9 22-5
Novembar 5-5 15-2 20-7 4-4 9-3 13-7 5--16´-21--4-2 10-2 14-4
Decembar 3-6 10-4 14--2-1 6-9 9--2-1 9-5 11-6 2-1 5.9 8--


Godišnje 85-6 400-6 486-2 75-1 368´-443-1 105-3 415-8 521.1 65-4 206-4 271-8
Ljetna perioda traje dosta dugo (vidi tabelu 7). Prvi se ljetni dani
rano javljaju. Isto tako znadu kasno prestati zadnji ljetni dani. Zapravo
Ljetna perioda Tabela 7


Prvi Zadnji


GodiLjetna
Vege


1913 god. III IV V VI VII VIII IX X taciona


šnje


ljetni dan perioda perioda


Flamunda 1 5 8 15 13 16 12 7 77 24 III 29 X 220 170
Kajtasovo 2 4 8 16 13 16 12 7 78 23 III 29 X 221 173


42
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 43     <-- 43 -->        PDF

razlike prosječne godišnje vrijednosti mjerenja u 7, 14 i u 19 sati. Pojedine
vrijednosti u pojedinim mjesecima znaju već pokazivati veće razlike.
Godišnji maximum na otvorenom prostoru veći je od onoga u šumi i
obratno godišnji minimum veći u šumi od onoga na otvorenom prostoru.


Vrlo nam interesantne podatke pokazuju mjerenja insolacije i radijacije
na otvorenome prostoru i u šumi na obje stanice (vidi tabelu 5).


Insolacija I rađiacifa Tabela 5.
1913 god.
Insolacija
1R a d i a c i j
Na čistini
a
u šumi
Insolacija
naR a d i a c i j a
čistini | u šumi
sred. max. sred. min. sred. min. sred. max. sred. min. 1sred. j min.
F 1 a m u n d i K a j ta s ov o
Januar 17-0 34-4 -5-8 -13-0 -6-7 -15-8 16-0 34-3 -4-8 -12-0 -3-9 -11-1
Februar 23-1 36-0 -6-8 -15-8 -8-4 -18-2 20-9 35-8 -5-9 -14-3 -6-4 -13-0
Mart 37-9 49-0 -2-6 -18-4 -4-2 -20-2 36-7 50-1 -1-3 -17-6 -1-6 -17-6
April 41-5 50-0 3-2 -5-5 2-0 -7-5 39-8 490 44 -4-8 4-9 -4-5
Maj 44-0 53-6 5-5 -1-6 4-4 -2-5 43-4 53-5 71 1-3 7:9 2-5
Juni 48-9 58-5 10-2 -1-4 9-8 -1-6 48-3 55-0 .-. 1-2 12-3 .-.
Juli 49-3 55-1 10-7 4-4 11-4 7-6 48´1 530 12-0 6´3 12-6 8-4
August 48-8 53-2 10-7 4-5 10-7 3-2 47-0 53-2 12-2 6-6 13-2 7-9
Septembar 44-9 542 8-5 0-2 8-6 o-i 44-7 53-6 10-5 2-8 11-7 5-1
Oktobar 410 50-2 2-2 -6-2 1-9 -5-6 40-0 50-0 37 -.-. 5-3 -0-9
Novembar 29-1 398 -1-3 -9-8 -.-. -12-5 28-4 39-0 o-o -8-6 o-o -8-6
Decembar 16-6 32-9 -4-3 -16-0 -5-5 -18-0 16-5 ..-. -3-8 -13-3 -4-1 -136
Godišnje 36-8 58-5 2-5 -18-4 1-7 -20-2 35-8 55-0 3-8 -17-6 4-3 -17-6


Prema tima mjerenjima iznosila je srednja godišnja insolacija na Flamundi
36.8° C, u Kajtasovu 35.8° C, maximalna na Flamundi 58.5° C, u Kajtasovu
55° C. Maximalna insolacija na čistome pijesku u Alföldu može
dostići i 72° C. Najinteresantniji su podaci radiacije, koji nam pokazuju,
da se radiacioni minimumi znaju pokazivati i u samom ljetu. Tako je 17.


VI. 1913 g. bio na Flamundi mraz pri površini zemlje. To se isto dogodilo
6. VI. 1933 g. Dok radiacioni minimum pokazuje —1.4° C, dotle se na redovitom
termometru moglo čitati isti dan i jutro 12.9° C. Srednja godišnja
vrijednost radiacije iznosi na Flamundi na čistini 2.5° C, u šumi 1.7° C.
srednja godišnja vrijednost radiacije iznosi u Kajtasovu na čistini 3.8° C,
u šumi 4.3° C. U prvom slučaju više na čistini, u drugom slučaju više u
šumi. Razlog je taj, što je šuma u Kajtasovu zatvorenija. Radiacioni minimum
je na Flamundi veći u šumi nego li na čistini, dok je u Kajtasovu
jednak,
41
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Kad neko zemljište ne sadrži više pjeskovitih čestica od 70—80%, onda je
ono normalno i za uzrast biljke povoljno.


Iz svega ovoga vidimo, da Deliblatski Pijesak nije toliko loš tip zemljišta
izuzev pojedine krajnosti, gdje ima previše samoga pijeska, a drugih
primjesa premalo ili gdje su mu fizikalna svojstva (radi krupnoće iii
stvaranja neprobojne scementirane kore) vrlo loša.


Klimatske prilike Deliblatskoga Pijeska. Deliblatski Pijesak ima zasebnu
klimu. On spada u područje semiaridne zonalne istočne klime i
predstavlja stepski odnosno stepsko-šumski reon, jer baš leži na prelazu
između stepa i šuma. Opšta je karakteristika istočne klime, da je vrlo
oprečna (ekstremna), neravnomjerna sa malo godišnjih oborina; ljeti vrlo
velika vrućina i isparivanje, zima vrlo oštra i opora.


Najpotpunije podatke za pojedine klimatske faktore sakupio je Dr.
R e t h 1 y. Donosimo podatke iz 1913 god. (vidi tabelu 4), koji se donekle
razlikuju od prosječnih (naročito kod temperature i oborina u ljetu). Ako
oni i ne daju sasvijem prosječnu vrijednost od više godina, to nam daju
opšti pogled i karakteristike klime Deliblatskog Pijeska. Mjerenja su vršena
na Flamundi i Kajtasovu.*) Flamunda leži baš u sredini Deliblatskoga
Pijeska, dok se Kajtasovo nalazi na jugo-istoku Pijeska.


Radi boljega razumijevanja donosimo tabele mjerenja obadviju meteoroloških
stanica, mjereno na otvorenom prostoru i u šumi.


Kod prvoga pogleda pada u oči razlika u vrijednostima između dviju
stanica, ma da su one vrlo blizu jedna druge. Udaljenost ne iznosi više od
16 km. Razlika je u visini tek 60 m. Nadmorska je visina Flamunde 160,
Kajtasova 100 m.


Podataka za pritisak zraka nema, no sudeći po ostalim podacima u
Alföldu on je najveći u sredini zime (u decembru i januaru), a najmanji
nastupom prvih proljetnih dana (u februaru, martu, aprilu,) pa se baš
zbog tih razloga i javlja najčešće košava početkom proljeća.


Temperatura je na Deliblatskom Pijesku vrlo različita i pokazuje velike
opreke ili ekstreme već prema tome, kakove su uopće godišnje dobe.
U ljeti su visoke temperature i velike suše bez oborina, u zimi velika studen
i vrlo niske temperature. Temperatura je svakako veća na južnoj nego
na sjevernoj ekspoziciji, veća na nižem mjestu nego na višemu, dok je
minimum veći na višemu mjestu. Temperatura se jako mijenja prema vrsti
zemljišta, prema pokrovu zemlje i izdavanju topline. Tako na čistom pijesku
ona je najveća, na otvorenom prostoru mnogo veća nego na zatvorenom.


Najveća temperatura prema W e s s e 1 y - u zna biti u ljetu do 42° C,
najniža po zimi do — 25° C. Amplituda ili razlika između maximuma i minimuma
kreće se između 21° C i 67° C. Srednja se godišnja temperatura
kreće između 9.5° i 11.5° C. Srednja godišnja temperatura na otvorenome
prostoru iznosila je u Flamundi 10.1" C, u šumi 9.6° C, srednja godišnja
temperatura u Kajtasovu na otvorenom prostoru iznosila je 11° C, u šurni
10.8° C. Pokazuje se samo neznatna razlika između srednje godišnje vrijednosti
na otvorenom prostoru i u šumi. Isto tako pokazuju neznatne


*) Podatke naše Meteorološke Opservatorije u Beogradu za meteorološku stanicu
u Kajtasovu nijesam mogao upotrijebiti, jer su kod svake godine manjkali podaci
za 1, 2 ili 3 mjeseca, a uz to nijesu bili ni sređeni.


40
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 41     <-- 41 -->        PDF

39
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 40     <-- 40 -->        PDF

38
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Tabela 3


Vrijeme u satima, kad je nastupio maksimum ili minimum i zakašnjenje


Na dubini na površini od 15 cm od 30 cm od 60 cm


Maksimum 14 16 22 6


Minimum 4 6 18 18


Zakašnjenje 2 2 8-6 16-14


Godišnji minimum zakasni na dubini od 80 cm. 32 dana, na dubini od 160
cm. 46 dana i na dubini od 320 cm. 41 dan.


Sposobnost zagrijavanja zemljišta, ovdje pijeska, do svoga optimuma
pospješuje uzgoj stanovitih biljki, preko toga optimuma sprečava ga.


Koliku ulogu igra humus kod svakoga zemljišta, a napose kod Deliblatskog
Pijeska već je djelomično i govoreno. Kod predlaganja mjera
za poboljšanje i popravljanje zemljišta prva je i glavna težnja za stvaranjem
humusa i listinca. Humus — kao produkt rastvaranja organskih
materija uz pomoć kisika ili bez njega uz pomoć bakterija, gljiva i drugih
humifikatora — može najlakše da se rastvori i da dade biljkama potrebne
hranive sastojke. On ujedno potpomaže rastvaranje drugih minerala.
Humus popravlja fizikalna i kemijska svojstva zemljišta, on ga boije
veže, on reguliše velike opreke topline i svjetla i čuva zemlju od suvišnoga
isparivanja, bilo to sušom ili vjetrom.


Na Deliblatskom Pijesku nalazimo vrlo lijepe primjere rada biljki i
malih životinjica u stvaranju i sakupljanju humusa. Dijelovi pokriveni i
bolje zatvoreni drvećem daju vrlo lijepe i dosta debele naslage listinca i
prostirke, što se ne opaža samo kod bora i lipe, nego i kod bagrema, topole
i grmlja. Vrlo se dobro vidi, koliko je raslinstvo na ovakovim mjestima
bolje i naprednije od okolišnjega. Taj humus nije niti suv niti kiseo,
nego blag, jer je kod takovih prilika (potrebne zasjene, topline i vlage)
rad aerobnih i anaerobnih bakterija i gljiva paralelan i uravnotežen, pa
se pod utjecajem prvih uz prisustvo oksigena vrši oksidacija, a pod utjecajem
drugih uz nedovoljno prisustvo oksigena redukcija. Nešto bolji dijelovi
pokriveni travom daju u zoni Deliblatskog Pijeska tako zvani travni
blagi humus koji se nagomilava u gornjim slojevima zemlje u glavnom od
izumrlog žilja trava i koji je sličan crnicama ili černozemu, koji se stvara
pod istim ili vrlo sličnim uslovima, pošto taj dio pijeska spada u područje
semiaridne istočne klime poput ruskih stepa.


Pijesak sam, kvare i silikati po svojim osobinama čini mehaničku
osnovu zemljišta, on međutim sam vrlo slabo uzima učešća u kemijskim
promjenama, nego većinom služi kao rezerva. Pijesak je sipak, rastresit i
lako obradiv, te za vodu, zrak i žilje probojan. Pijesak kao skelet i inertni
sastav zemljišta ublažava prekomjernu energiju aktivne gline (sljepljivanje
i vezivost). Pijesak reguliše i ublažuje procese, te im daje mirniji tok,


37
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 38     <-- 38 -->        PDF

(Rhyzobium) zvani Bacterium radicicola. Potreban oksigenij za oksidaciju
uzimaju mineralne tvari iz zraka. Vrlo se velika količina može naći
ugljičnoga dioksida u zemlji, koga ima u mnogo većoj količini nego u
zraku (do svijesto puta više). On se dobiva i rastvaranjem i razlaganjem
organskih materija, a troši se za stvaranje karbonata. Pod utjecajem
pristupa pojedinih plinova događaju se i stanovite reakcije u pojedinim
slojevima u zemlji. Osobito se ističu absorbcijom prema plinovima hidroksili
gvozda, humati i karbonati. Sa vlagom više zasićena zemlja može
i više plinova da upije.


Toplinsko stanje zemaljske površine kao sunčana energija pokazuje
svoj utjecaj kod zemljišnih procesa, jer su svi kemijski, biološki i fiziološki
procesi jedino mogući uz stanovito prisustvo toplinske energije. Zagrijavanje
zemaljske površine zavisi od upijanja i odbijanja sunčanih zraka,
dok zagrijavanje pojedinih zemljinih slojeva zavisi od sposobnosti dovođenja
i zadržavanja dovedene topline, bilo to od sunčanih zraka ili od
prodiranja toploga zraka ili tople kiše ili od toplotnoga kapaciteta. Upijanje
sunčanih zraka zavisi opet od ekspozicije, nagiba i vrste zemljišta,
njegove vlage i prisustva zraka. Tako kvare na pr. sprovodi toplinu 10
do 20 puta brže nego voda, voda opet 20 puta brže nego zrak, što znači,
da pijesak sa većim prisustvom kvarca vrlo lako sprovodi toplinu, naprotiv
veće prisustvo zraka u kapilarama kao rdavoga vodica topline ili izolatora
sprečava sprovodenje topline. Ako sepoStebut u toplotni kapacitet
vode uzme za 1, onda je toplotni kapacitet humusa 0.44, zraka 0.24,
azota 0.25, kisika 0.22, karbondioksida 0.20, pijeska 0.17—0.22, kaolina


0.22, vapnenca 0.22, kvarca 0.13.


Brzina zagrijavanja, kojom se toplina širi u dublje slojeve zavisi od
intenziteta zagrijavanja i s time u vezi od geografske širine, od klime dotične
oblasti i od sposobnosti pojedinih slojeva za provođenje topline. Po
Schübler u kod temperature zraka od 30° C mokar se pijesak zagrije
na 46.5° C, suh na 56° C. Humus se još nešto jače zagrije. Po K e r n ë r u
kod dubine od 16 cm temperatura je bila samo 50° C, kod dubine od 96 cm.
31° C, kod 125 cm dubine 25° C, dok kod 5.5 m. dubine već i nema
godišnje razlike u temperaturi. Dr. R e t h 1 y mjerio je temperaturu pješčanog
zemljišta na Kajtasovu i na Flamundi i dobio slijedeće podatke: U
junu je na Kajtasovu srednja temperatura zraka bila 19.6° C (max. 31.9°,
min. 9.6°). Temperature u stanovitoj dubini zemljišta na otvorenom zemljištu
bile su ove: kod 5 cm dubine 22.6° (max. 35.3°, min 13°.—), kod 15
cm. dub. 22.3" (max. 30.2°, min. 13.8°), kod 30 cm. dub. 21.4° (max.
25.5°, min. 15.8°), kod 60 cm. dub. 20.2° (max. 21.6°, min. 17.6°), kod 120
cm. dub. 16.8° (max. 17.6°, min. 14.6°). Što dublje, to je oscilacija temperature
između maximuma i minimuma sve manja. Na zemljištu pod šumom
bile su temperature kod 5 cm. dub. 18.1° (max. 20.7°, min. 11.7"), kod 15
cm. dub. 17.9° (max. 22.1°, min. 13.°—), kod 30 cm. dub. 17.8° (max. 20.5",
min. 14.6"), kod 60 cm. dub. 16.4" (max. 17.6°, min. 15.1°), kod 120 cm.
dub. 14.4°, (max. 14.9°, min. 14.2°). Radi boljega pregleda donosimo tabelarni
iskaz temperatura na otvorenome i u šumi za Kajtasovo i Flamundu
prema podacima Dr. R e t h 1 y a (vidi tabelu 2).


Dnevni se temperaturni maximum i minimum, te zakašnjenje vidi iz
tabele 3 (od S t e b u t a). Godišnji maximum zakasni na dubini od 80 cm.
za 25 dana, na dubini od 160 cm. 25 dana i na dubini od 320 cm. 36 dana


36
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 37     <-- 37 -->        PDF

35
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 36     <-- 36 -->        PDF

34
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 35     <-- 35 -->        PDF

sak 88.4, glina 31.9, sitni krečnjak ili vapnenac 28, humus 20.5. Izgubiće
90 dijelova vode čisti krupniji pijesak za vrijeme od 4.07 sati, glina za


11.28 sati, sitni krečnjak za 12.83 i humus za 17.55 sati. Po Kerner u
gubi čisti pijesak u roku od 24 sata i kod temperature od 12.5° C već prema
veličini svojih zrnaca ove procentualne količine vode: kod veličine od
0.12 mm 76.1%, kod veličine od 0.17 mm. 85.4%, kod veličine od 0.25 mm.
96.4%. Gubljenje je vlage i dovođenje vode iz donjih slojeva u gornje po
M e i s t e r u brže nego odvođenje vode u dubinu.
Izdavanje ili isparivanje vlage pospješuje veća temperatura i vjetrovi,
a ovdje u prvom redu košava, te površinski pokrov. Košava oduzima zemlji
vlagu i onda, kad je temperatura niska, dakle i zimi. Zemljište pod šumom
gubi manje vlage nego otvoreno zemljište; rastresito i obrađeno
zemljište manje od neobrađenoga.


Vlažnost zemljinih slojeva mijenja se prema godišnjim dobama. Po
Izmailjskom e vlažnost je zemljinih slojeva na ispitivanom zemljištu
u 2 m. dubine bila od decembra do februara 16.5%, od marta do maja
16%, od juna do augusta 14.5% i od septembra do novembra 14.4%. Najveća
je oscilacija, razumije se, u površinskom sloju. Tako po podacima
Izmailjskog a godišnja je oscilacija vlage bila na dubini od 0—4 cm.
19%´, na dubini od 12—16 cm. 6.3%, na dubini od 32—38 cm 3.5%, te na
dubini od 44—48 cm. 3.2%.


Oborinsku vodu pijesak (kao nestrukturno ili slabo strukturno zemljište
sa većim kapilarama i većim sadržajem vapnenca) brzo upija i otpravlja
na niže u obliku ocjedljive vode sve do jednoga sloja, koji vodu zadržava.
Tu se ona javlja kao donja ili gornja podzemna voda. Taj je sloj
kod donje podzemne vode obično sloj gline ili scementirana pješčana ploča,
no može biti isto tako i sloj samoga pijeska, koji je pod velikim pritiskom
sabijen. Kod gornje je podzemne vode taj sloj obično scementirana
pješčana ploča.


Kopanjem bunara na pijesku moglo se ustanoviti, da se voda na
južnim (nižim i Dunavu bližim) dijelovima nalazi na 2—7 m. dubine, pa
se i javlja na par mjesta u obliku izvora (Otuda i naziv Vrela); na ostalim
pak (sjevernijim i višim) mjestima u dolinama nalazi se ona do 50 m. dubine,
dok na brdima po svoj prilici još i više. Voda u motornim bunarima
dolazi do visine od 47.70 m. ispod površine. Iz ovoga se vidi, da nivo kapilarne
podzemne vode nije horizontalan, nego da se akomodira donekle
površini terena. Vidi se i to, da taj nivo nije jednak sa razinom vode Dunava,
nego je od ovoga viši. Iz pomenutih se fakata može odmah razumjeti,
sa kakovim se preprekama mora drveće boriti, da dospije sa žiljem
do potrebne minimalne vlage, i kakovo drveće možemo na pojedinim mjestima
uzgajati.


Absorpcija pijeska spram hranivih sastojaka u tekućem stanju vrlo
je slaba. Po Grouve-u u 1000 grama zemlje može da apsorbuje pijesak
22.5—24.4 dijela kalija, 18.6—21.5 dijela amonijaka i 6.4—21.5 dijelova
fosforne kiseline. Dobra zemlja može da absorbuje 66—137 dijelova kalija,
35—134 dijela amonijaka i 32—135 dijela fosforne kiseline; dakle opet
dijelovi sa finijim česticama, sa više gline i humusa mogu da apsorbuju
više.


Absorpcija plinova iz zraka isto je kod pijeska slabija nego kod boljega
zemljišta. Nitrogen ili azot mogu pojedine biljke da uzimaju pomoću
bakterija Äzotobacter chroococcum i Clostridium Pasterianum ili još u većoj
količini pomoću bakterija, koje žive na kvržicama žilja leptirnjača


33
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 34     <-- 34 -->        PDF

113.68—115.20 m: glina smeđe-masne boje,


115.20—118.14 „ : glina ljubičasto-plave boje,


118.14—121.10 „ : žuti glineni pijesak,


121.10—150.60 „ : žuto-sivi pješčani kamen,


150.60—181.60 „ : isto sa brekčijama,


181.60—184.01 „ : siva glina,


184.01—185.48 „ : sivi fino presovani pješčani kamen,


185.48—200.26 „ : sivi pješčani kamen sa brekčijama.


Iz ovoga se vidi, da su sitniji koloidni dijelovi nošeni na niže i u obliku
mehaničkoga taloga taloženi.


Voda u uzgoju bilja ima presudnu ulogu. Ona je glavni nosilac života,
glavni faktor zemljištne dinamike; ona služi kao sredstvo za rastvor soli,
ona služi kao transportno i plastično sredstvo kod ishrane biljki i održanja
turgora. Vlažan je pijesak čvršći, jer mu je adhezija veća. Gdje ima
vode ili vlage, tu se i bilje dobro razvija. Potreba i prisustvo vode nigdje
se tako dobro ne uočuje kao baš na Deliblatskom Pijesku. Kad je vlažna
godina sa dosta oborina i trava, raste i drveće da ne može biti bolje. Dok
još u proljeću ima zimske vlage, drveće i trava lijepo napreduje, sve dok
se nastupom suše u ljetu to naj«dared ne prekine, jer nema za uzgoj bilja
potrebne vlage. Trava se osuši, a drveće životari. Osjetljivije vrste drveća
izgube lišće i osuše se. Količina vode, koju može pijesak upiti da bude zasićen,
iznosi prema Kerner u tek 17.5—27.5% težine, već prema finoći
zrnaca (čestica). Maksimalni vodeni kapacitet ili zasićenost iznosi po
Schiibler u kod krupnoga pijeska 16%, sitnoga pijeska 12%, kod pjeskovite
gline 45.7% i kod teže gline 47,7%.


Higroskopične vode kao i vode bubrenja čist pijesak i nema, pa zato
nema kod njega kod primanja i gubljenja vlage promjene volumena. Ako
pijesak ima više primjesa humusa i gline, to će imati i više higroskopične
vode. Po Kerner u je pijesak kod Pešte od veličine 0.12—0.25 mm.
imao 1.82—0.42% težine. Glina može iz zraka upiti vlage 24, vapnenac
175, a humus 60 puta više nego pijesak.


Pijesak upija oborinsku vodu zbog svoga jačega kapilariteta dosta
dobro i brzo je otprema na niže. Relativni vodeni kapacitet kod pojedinih
vrsta zemljišta iznosi u procentima:


kod dubine sloja: kod sitne zemlje: kod sitnog pijeska: kod krup. pijeska:


0—10 cm. 25.5 6.3 3.7
10—25 31.6 6.4 4.1
25—40 35.5 7.1 4. -
40—55 ,
55—70 ,
70—85 ,
85—100 ,
39.7
42.4
42.9
43.5
13.—
36.6
41.1
41.5
4.8
4.4
4.6
18.2


Kako pijesak brzo prima vodu, tako je brzo i ispušta. Uvijek bolje i
prije ispušta je onaj pijesak, koji ima veće kapilare i kome je relativni vodeni
kapacitet površinskoga sloja malen. Sporije ispušta vlagu onaj pijesak,
koji sadrži više gline i humusa. Od 100 dijelova vode po S c h ü b 1 e-
r u u roku od 4 sata kod temperature od 19° C ispusti čisti krupniji pije


32
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 33     <-- 33 -->        PDF

jesak dobije više površinske vlage, te odnosi sitnije dijelove na niže i taloži
u obliku mehaničkoga taloga zatvarajući pri tome pore i stvarajući
neprobojnu ploču. Inače se od kalcijevoga karbonata pri dovoljnoj vlazi
stvara kalcijev bikarbonat, koji ispunjava šupljine ili kapilare medu pijeskom.
Kako je lako pokretljiv, nastoji on da kapilarama dospije na niže.
No naglim nastupom suše, u koliko nema pokrova, sjene ili u koliko se
zemljište ne obraduje i sprečava time naglo izdavanje vlage (putem ascedentnih
tokova), voda se isparava, ugljični dioksid blizu površine ishlapi i
na taj način od bikarbonata ostaje samo karbonat. Po Ajtaj u i Wag ne
r u u izduvanim mjestima žive neke vrste mahovine, koje su same po
sebi vrlo higroskopične i za vrijeme padanja kiše nakupe više vlage oko
same biljke. Voda i ugljična kiselina rastvara karbonat u bikarbonat, a
ovaj naglim izdavanjem vlage stvara oko biljke mahovine opet karbonat.
Takav skup karbonificiranih dijelova mahovine daje jednu koru, ploču ili
brekčije.


Kore i konkrecije mogu biti u raznim dubinama. One mogu biti na
samoj površini (kao tanke kore kod duna poput pustinjskih kora), a mogu
biti i na stanovitoj dubini od površine, mogu međutim biti i vrlo duboke,
jer je vjetar na te kore kasnije nanio pijesak. Nekad ćemo naći u
jednom profilu i više ovakovih ploča, što znači da je vjetar kasnije na njih
nanosio pijesak. Dijelovi kore ili scementirani dijelovi ploča, koji su kasnije
bili izloženi utjecaju mehaničkoga drobljenja ili utjecaju atmosfere,
dali su brekčije.


Kore ili ploče nastale ovakovom cementacijom vapnenca pijeska, gline
i humusa sasvijem su nepropusne. Priroda s jedne strane sama nastoji
stvaranjem ovakovih-kora da spriječi ascendentni tok vode i soli i isparivanje
vode. S druge strane ovakove ploče ili slojevi apsolutno su nepropusni
za descendentni tok vode. Na nekojim mjestima mogu te ploče da
drže vodu iznad sebe. Žilje korijenja ne može u opće prodrijeti kroz ovakove
ploče. S pravom se može reći, da su ovakova površinska mjesta najneplodniji
dijelovi Pijeska, jer je žilju onemogućeno da se razvija i u dubini.
Biljke, koje i uspijevaju (a tih je malo) na ovakovim mjestima, moraju
imati male zahtjeve spram plodnosti zemljišta, moraju biti kserofitne
(da podnesu sušu) i moraju se razvijati za proljetnoga vremena, kad ima
više vlage. Kako se žilje može da razvija samo u širinu ili u horizontalnom
smjeru, to će broj drveća, koji ovdje može da uspijeva, biti malen
odnosno daljina veća, da bi moglo dobiti dovoljno hrane.


Pri kopanju bunara na sjevero-zapadnom dijelu Deliblatskog Pijeska
po Ajtay-evi m podacima, računajući od površine, nađeno je kod pojedinih
dubina ovo:


kod dubine od


0.60 m: plodna zemlja
0.60— 30.53 „ : fini žuti pijesak,
30.53— 54.10 „ : fini žuti muljeviti pijesak,
54.10— 74.22 „ : fini žuti glineni pijesak sa velikim grudvama,
74.22— 80.— ,, : siva pjeskovita glina,


80. 106.09 ,, : fini žuti pijesak sa velikim grudvama,
106.09—108.25 ,, : smeđa pjeskovita glina,
108.25—113.68 „ : fini žuti glineni pijesak sa vel. grudvama,
31
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 32     <-- 32 -->        PDF

svoga povlačenja sredinski (najviši) dio najviše isprala odnosno najviše
odnijela sitnije kristalne i koloidne dijelove i te onda postepeno postrance
taložila.


Kemijsku analizu pijeska po Wessely-u pokazuje priložena tabela
1.


Tabela 1


B. Karlovac Dubovac
Analizom dobiveni spojevi izduv. izduv.
nanosi nanosi


mjesta mjesta


Specifična težina 2.651 2.577 2.139 2.182
Kemijski sastav zemljišta % % 7° %
Higroskopska voda 0.34 0.25 0.28 0.25
Gubitak uslijed žarenja org. supstancije i


kemijski vezane vode 0.93 0.30 0.31 0.33
U vodi topivo 0.02 0.02 0.02 0.02
Željezni oksid 0.92 0.56 1.22 1.42
„ oksidul 0.16 0.57 0.15 —
Rastvoreno u Aluminijev oksid tragovi 1.26 1.26 1.77
solnoj kiselini Vapnenac 5.78 [5.31 9.06 7-55
Magnezij 0.77 0.75 0.48 0.35
i Ugljična kiselina 5.49 5.35 7.73 6.33
Rastvoreno u sumpornoj kiselini 0.73 0.65 0.36 0.67
U solnoj i sum. ] ... nerastvorivi dijelovi 84.86 84.98 79.13 81.31
100 — 100 — 100.100.-
Kalcijev karbonat 10.32 9.48 16.17 13.48
Magnezijev „ 1,62 1.58 1.01 0.74
Željezni oksidul 0.26 0.92 0.24 pragovi
Sadržaj kalija 1.14 1.45 1.23 1.06
Fosforna kiselina tragovi 0.05 0.08 0.07


Kako se vidi, svi su podaci dosta slabi i nedovoljni, no nažalost poslije
Kernera i Wesselya nije nitko kasnije i pobliže ispitivao kemijski
sastav pijeska. Kemijskom bi se analizom u cilju pedološkoga ispitivanja
ustanovile i promjene u pojedinim zemljištnim slojevima izazvane
procesima raspadanja, ispiranja i taloženja kroz stanovito vrijeme, što bi
bilo korisno znati i radi orijentacije o načinu, na koji bi zemljište trebalo
da se popravlja.


Na zemljištu Deliblatskoga Pijeska vrlo se često nalaze scementirane
pješčane ploče, krečne konkrecije, inkrustacije vapnenca sa pijeskom u
obliku stvaranja kora od najtanjih do 50 cm. debelih, šljunak ili scementirane
brekčije. Ovaj se proces događao ili možda se i sada događa kad pi


30
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Boju dobiva pijesak od svojih primjesa. Ona je u svim mogućim varijacijama
počam od svjetle do sasvim tamne boje. Lošiji pijesak je svjetao,
smeđ, žut, dok je bolji sa više humusa smede-crn. Mokar je pijesak nešto
tamnije boje.


Veličina je pijeska počam od najmanjih dimenzija do veličine graška
ili graha. Veličina prosječnih pješčanih pločastih čestica (jer je on u glavnom
pločast, a ne zrnast) iznosi prema Wessely-u na nanosima 0.02
do 0.08 mm2, prosječno 0.046 mm2; na izduvanim mjestima 0.03—0.09 mm2,
prosječno 0.59 mm2, što bi (pretpostavljajući da je oblik zrnca više manje
okrugao) odgovaralo dimenzijama promjera kod nanosa od 0.16—0.32,
prosečno od 0.24 mm, a kod izduvanih mjesta dimenzijama od 0.19—0.34,
prosječno od 0.27 mm. Po Stebutovo j podjeli pijesak dimenzija od
0.25—2 mm predstavlja krupniji pijesak, dok pijesak sa dimenzijama od
0.02—0.25 mm predstavlja sitniji pijesak. Budući da su čestice pločastoga
oblika, to još one iznad 0.25 mm. u ovom slučaju možemo mirne duše
svrstati u sitan pijesak. Glinom S t e b u t naziva čestice sa dimenzijama
od 0.001—0.02 mm., a koloidnim dijelom čestice sa dimenzijama manjim
od 0.001 mm. Po njemu zemljište sa česticama ispod 0.25 mm. na niže
predstavlja sitnu zemlju, a sa česticama iznad 0.25 mm. krupnu zemlju.
Pijesak bi prema tome spadao u sitnu zemlju.


Sasvijem je razumljivo, da osim navedenih prosječnih pločastih čestica
pijeska ima i sasvijem sitnoga pijeska, gline, pa dapače i koloida gline
sa manjim dimenzijama od pomenutih, kao što se opet može naći i većih
scementiranih zrnaca, brekčija, pločica, inkrustacija ili konkrecija. Veličina
čestica po svojim boljim ili lošijim fizikalnim svojstvima zajedno sa
prisustvom vode određuje u prvom redu plodnost tla.


Specifična je težina pijeska oko 2.5 i zavisi od količine drugih primjesa.
Ako u njemu ima više humusa, onda je on lakši.


Čvrstoća pijeska ili adhezija je mala; što je čišći kvare ili silikati, to
je ona manja, a što ima više primjesa humusa i gline, to je veća; nadalje
sto je tlo vlažnije, to je veća i adhezija. Slobodan nevezan pijesak već ne
leti, ako ima u sebi barem 4% vode ili 4% gline ili 16% kreča ili 10% humusa.
Samo se može pokretati suh pijesak bez ikakovih drugih ili sa premalo
drugih primjesa.


O veličini pijeska, primjesi humusa i ilovače, o stepenu vlage zavisi i
plodnost Deliblatskoga Pijeska. I dok je tlo sa najsitnijim dimenzijama
pijeska zbog povoljnijih fizikalnih svojstava prilično plodno, dotle je ono
sa krupnijim dimenzijama i rdavijim fizikalnim svojstvima mnogo lošije
Proporcija smjese pijeska sa humusom i ilovačom na svakom se koraku
mijenja, tako da po A j t a y - u ne možemo naći veće površine od pet katastralnih
jutara, koja bi imala jednoličan sastav i jednolična svojstva tla.
Po toj raznolikosti u sastavu tla vidi se dakle, sa kolikom se stručnošću i
oprezom mora postupati pri popravku ili poboljšanju zemljišta bilo to
posredstvom šume, bilo posredstvom travnog pokrova. Ma da je sastav
tla vrlo raznoličan, ipak vidimo, da je najlošiji pijesak više oko sredine,
dok je zemljište prema krajevima bolje. Bolje je ono bilo zbog toga što
su sitniji pijesak i humusne primjese dalje nošene od vjetra (kao sjeverozapadni
dio Pijeska, kamo je košava najfinije dijelove odnijela), bilo zbog
toga što su krajevi Pijeska niži i time vodi podzemnoj i kapilarnoj bliži
i pristupačniji, bilo zbog toga što je voda u diluvijumu — aluvijumu kod


29
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 30     <-- 30 -->        PDF

prenosio je preko zapreka toliko i takovog pijeska, koliko je njegovoj
snazi odgovaralo. Sa strane je vjetar naprotiv odnosio pijesak i izvijao
doline u smjeru vjetra nemajući na putu nikakve zapreke.


Prema stvaranju nanosa ili duna može se Pijesak podijeliti na tri dijela
i to:


Prvi dio ili deflaciono područje — područje jedne skupine niskih
mjesta i malih bregova, koje se prostire na istok od pravca, koji spaja
Dubovac sa Grebencem. Ti su dijelovi najniži, jer je voda bliže površini,
a ponekad izlazi i na samu površinu. Ovdje je ostao teži veći pijesak i pijesak,
koji je bio potrebnom vlagom vezan.


Dio zemljišta Pijeska, koji se nalazi između pravca Dubovac-Grebenac
i Deliblato-Vršac, predstavlja srednji, najviši i najizrazitiji dio Pijeska.
Ovaj je dio najdivlji. U njemu je pijesak najkasnije vezan. Ovdje se nalazi
najviše mehaničkoga sedimenta, krečnih konkrecija, inkrustacija i
pješčanih ploča, pješčanoga kamena i karboniziranoga žilja i drveća.


Treći se dio nalazi sjevero-zapadno od drugoga. Brda tu prelaze na
niže. Ovamo je donesen najsitniji i najplodniji dio pijeska. Dok su prva
dva dosta i pod šumom, to treći dio sačinjava pašnjake, između kojih se
tu i tamo nalaze manji dijelovi šume ili gajevi.


Najfinije čestice pijeska kao les, koji već predstavlja dobro zemljište,
odnio je pijesak povrh Grebenca prema sjeveru i k Alibunaru naprama
sjevero-zapadu. To su danas privatna zemljišta.


Sasvim je jasno, da je pijesak na dunama nešto sitniji i finiji nego li
u izduvanim mjestima, jer je vjetar lakše čestice lakše dizao i nosio, a
teže ostavljao. Lakše su čestice dospjele na sjevero-zapadne dijelove nanosa,
gdje ih je vjetar mogao donijeti do vrha dune i onda skotrljati na
protivnu stranu. Na jugoistočnom se dijelu Pijeska jasno vidi razlika u
flori na nanosima i u izduvanim mjestima, dok se ta razlika već na sjeverozapadnome
dijelu ne opaža, pa su doline isto tako dobre kao i nanosi
brda.


Zemljište Deliblatskoga Pijeska u glavnom predstavlja apsolutno
šumsko dot. travničko zemljište, jer je trajno sposobno samo zai uzgoj
šume i travnika. Ono je u glavnom pijesak, kako mu i ime kaže, sa malom
primjesom gline i humusa.


Po svome postanku zemljište je Pijeska primarni mehanički talog ili
sedimenat, nastao erozijom. Obližnje vode donijele su ga u donji dio Banata
i u jedan dio Srbije, jer pijesak zapravo počinje na banatskoj strani
od Nove Palanke, a na srbijanskoj strani od Gradišta i Golubca. Pod utjecajem
vjetra ovaj sediment je postao eolski nanos. Mnogi autori nazivaju
pijesak prosto lesom. Pijesak kao zemljišni tip predstavlja agenetičko
zemljište ili mlado genetičko zemljište, stadijum nerazvijenih ili slabo
razvijenih procesa, jer se ili nikako ili tek u vrlo maloj količini raspada
Cisti pijesak spada među nestrukturna zemljišta.


Pijesak je sastavljen u glavnom od alumino-fero-silikata, od kvarca,
karbonata, humusa i gline, koji prevlače čestice pijeska poput mulja. Od
silikata prvo mjesto, zauzimaju Feldspati, od ovih ortoklas, plagioklas, zatim
augit, amfiboli i dr. mehanički odlučeni sa stijena granita, sijenita,
porfira, gnajsa, zatim sa diorita, andezita, bazalta, diabaza, melafira i dr.
Čisti kvare je rezistentan i slabo se raspada, dok silikati već podleže bolje
utjecaju raspadanja. U podacima nigdje ne nalazimo omjer mješavine
kvarca i silikata, u prvom redu feldspata.


28
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Ing. TEODOR ŠPANOVIĆ (SARAJEVO):


DELIBLATSKl PIJESAK


(LES SABLES DE DELIBLATO)


I. OPIS DELIBLATSKOGA PIJESKA.
Geografska oznaka i položaj Deliblatskoga Pijeska. U Donjemu Banatu
nalazi se nama svima po čuvenju poznata pješčana pustinja »Deiiblatska
Peskulja«, »Deliblatski Peščar«, »Deliblatski živi pijesak«, ili jednostavno
»Deliblatski Pijesak« ili samo »Pijesak«. Pijesak se naziva Deliblatskim
zato, jer ga se najviše nalazi u okolici sela Deliblata. Deliblatski
Pijesak ima eliptičan oblik u smjeru jugoistok-sjeverozapad, kako duva
košava. Današnji Deliblatski Pijesak opkoljen je unaokolo naseljima Jasenovo,
Uljma, Banatski Karlovac, Alibunar, Vladimirovac, Mramorak,
Deliblato, Dubovac, Kajtasovo i Grebenac.


Sav je Deliblatski Pijesak izbrazdan uvalama, dolinama i bregovima


i to u glavnom od jugo-istoka prema sjevero-zapadu. Brda su prema sre


dini najviša, dok prema okolnim selima bivaju sve niža. Najniža su mjesta


ona prema Dunavu. Nadmorska visina terena varira između 75 i 194 m.


Najviši su vrhovi Crni Vrh (191 m.) i Plutz (194 m.) na sjevero-zapadnom


dijelu Deliblatskoga Pijeska.


Deliblatski se Pijesak svojim naročitim karakterom i osobinama razli


kuje od drugih zemljišta. On ima zasebnu svoju klimu, zasebno svoje zem


ljište, zaseban svoj edaphon, zasebnu svoju floru, prouzrokovanu poseb


nim naročitim geološkim djelovanjem i abnormalnošću klime. Deliblatski


Pijesak zato i predstavlja jedan zaseban geobotanički i klimatski reon.


Poradi ovih svojih specijalnih osobina Pijesak zahtijeva i zaseban način


gospodarenja. Zbog svoga naročitoga karaktera i osobina zaslužuje da se


o njemu zasebno govori i piše.
Opisani je dio Pijeska bio u prošlom stoljeću najdivlji, on je bio
pokretan, pomičan, zašto je i nazvan Deliblatskim živim pijeskom, pa je
zato austro-ugarskoj državi trebalo poduzeti stanovite mjere da se pokretanje
i putovanje pijeska spriječi ili da se pijesak smiri. Pijesak je zbilja
1907 g. konačno vezan i umiren i mi danas nemamo više živoga pijeska
nego jednostavno pijesak, koji se mora isto tako tretirati kao i svi ostali
nepokretni i smireni pijeskovi.


U novije doba postoji čitava specijalna nauka o pošumljanju aridnih
predjela, naročito pjeskovitih, kao što je Deliblatski Pijesak, pa ćemo i mi
ovdje u našemu prikazu nastojati da se okoristimo dosad stečenim iskustvima,
..


Pedološke prilike Deliblatskoga Pijeska. Reljef Deliblatskoga Pijeska,
ma da nije pravilan, ipak pokazuje izvjestan sistem, pokazuje visoke dijelove,
nanose ili dune (kamo ga je, dok bio pokretan, nanosio vjetar)
opet niža mjesta, udolice, doline, uvale, žljebove, odakle ga je vjetar odnosio.
Po smjeru vjetra trebali bi nanosi da budu okomiti na vjetar, a to
je ovdje samo u rjeđim slučajevima, dok u glavnom brda imaju smjer
vjetra košave. To dolazi otuda, što je vjetar kod nošenja naišao na stanovite
zapreke (drveće ili grmlje) i tu — tjerajući pijesak pred sobom —


27