DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 28     <-- 28 -->        PDF

što su endemične na Balkanskom poluotoku. Taj silni endemizam približava
ovaj rejon mediteranskoj oblasti, jer se medu ovim oreofitnim vrstama
nalaze i brojne mediteranske vrste.


Kao znak mediteranskih fitoklimatskih odnosa služe i sastojine p itomog
a kestena , koje su naročito karakteristične za donje dijelove
padina Belasice. Taj pojas dolazi između 250 i 850 m. nadmorske visine.
Osim pitomoga kestena dolazi u toj zajednici i mnogo drugih
vrsta. Tako često čine glavni dio sastojine:


Q. pubescens C. duinensis
Q. conferta P. tremula
Q. sessilifora Fagus silvatica
Q. pedunculiflora C. betulus
Tilia argentea Juglans regia
Fraxinus ornus Platanus orientalis
Ulmus campestris Prunus avium
Acer campestre P. divericata
A. monspessulanum
U donjoj sastojini dolaze također mnoge vrste:


Paliurus aeuleatus Jasminum fruticans
Coryllus avellana Ligustrum vulgare
Crataegus monogyna Cornus mas
Rhus ulmifolius Sambucus nigra


R. thyrsoides Viburnum lantana
Colutea arborescens Juniperus oxycedrus
Coronilla emeroides
Od lijana dolazi također više vrsta:


Clematis vitalba Periploca jjraeea
Vitis vinifera Calystegia silvatica
Hedera hélix Tamus communis


Kao epifiti dolaze: Loranthus europaeus (na hrastu i kestenu) i Arceuthobium
oxycedri (na vrsti Junip. oxycedrus).


Kao i u Gornjo-Trakijskom rajonu i tu se s uspjehom kultiviraju pirinač,
afion, pamuk, susam, anason, kikiriki; tu se kultivira i duhan. Kraj
ima po dvije žetve i po tri kosidbe. Plodovi imaju obilje šećera, što je u
vezi sa visokom temperaturom.


Kulturu loze omogućava razmjerno blaga zima. Tu dolazi i smokva i
badem. U P e t r i č u izdrži u parkovima i Albizzia julibrissin. Danas se
prave tamo pokusi i sa uvođenjem masline.


Možemo ukratko resimirati karakteristike ovoga rajona: On je vrlo
blizu mediteranskom, ali niti u florističkom niti u klimatskom pogledu nije
mediteranski. On ima modificiranu mediteransku klimusubmediteransku floru, a to u punoj mjeri odgovara i njegovom
geografskom položaju.


(Nastaviće se — A suivre)


26