DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 26     <-- 26 -->        PDF

skoga poluotoka. Ovaj planinski sistem sastoji se od Rodopskog masiva
u širem smislu, a onda od Kruše planine, Belasice i dr. Po širokoj dolini
donjega toka rijeke Strume ulazi mediteranska zona gotovo do bugarske
granice i ima utjecaja na južne dijelove Bugarske. I dok je u unutrašnjosti
surova kontinentalna fitoklima, u kojoj prevladuju srednje-evropski i borealni
elementi u flori, na pomenutoj su granici ovoga rajona fitoklimatski
uslovi mnogo izmijenjeni. No oštra se granica ne može odrediti.


Prije svega su od interesa donji i srednji tok Strume na bugarskoj
teritoriji. Tu se osjeća utjecaj Mediterana najjače, tu on zalazi razmjerno
daleko. To se opaža i na Južnoj padini Vitoše. Granica toga utjecaja može
se odrediti sa dolaskom vrsta: Paliurus aculeatus, Juniperus oxicedrus,
Colutea arborescens, Coronilla emeroides, Jasminum fruticans i dr. Taj
utjecaj pokazuje i dolazak loze kao i drugih tipičnih južnih kultura. Ovome
rajonu pripada i donji dio doline rijeke Meste, naročito Nevrokopsko
polje, a ovamo treba pribrojiti i planine Belasicu, Ali-Botuš, i južni dio Pinna.
U fitoklimatskom pogledu ovamo pripada i dio južnih Rodopa s dolinom
Dara-dere.


Vrhovi planina u ovome rajonu dosižu preko2.000 m. nad morem.
Doline su se tu duboko usjekle. Tako donji tok Strume na Bugarskoj teritoriji
leži između 70 i 100 m. nadmorske visine.


U klimatskom pogledu ovaj rajon pripada submediteranskoj zoni.
Planinske barijere pomažu u velikoj mjeri stvaranju te zone.
Uporedena sa klimom centralnih oblasti, klima je ovdje ublažena i iz drugih
razloga — prije svega što je rajon nagnut i otvoren prema jugu, a
onda što južnije geografski leži.


O godišnjoj količini oborina imamo ove podatke:
Petrič 227 m. nad morem ima 651 mm. Nevrokop 565 m. nad morem ima
635 mm. Gornja Džumaja 393 m. nad morem ima 502 mm. Dar-dere 600


m. nad morem ima 955. Pašmakli 1.010 m. nad morem ima 952 mm. Dupnica
520 m. nad morem ima 651 mm.
Raspored oborina kroz godinu vidi se iz ovoga:


zima: proljeće: ljeto: jesen:
Petrič 208 171 84 188
NevrokopGor. DžumajaDar-dere
174
103
324
168
138
223
126
109
154
167
152
254
Pašmakli 282 224 214 232
Dupnica 117 186 169 179


Vidi se jasan utjecaj mediteranske klime — tendencija da maksimum
oborina bude zimi, a minimum ljeti.


Petrič ima zabilježenu najvišu temperaturu u Bugarskoj, ali mu je
klima ipak kontinentalna, s amplitudom od gotovo 23° C. Uopće klima
bugarske Makedonije ima kontinentalni karakter. Visoke ljetne temperature
i malo oborina ljeti imaju za posljedicu ljetnu sušu, koja gotovo
nikada ne izostane.


Vapnenac igra ovdje naročitu ulogu. Na njemu dolaze mediteranski
elementi u punoj mjeri. Tu sretamo čitav niz mediteranskih vrsta, medu
kojima od šumske flore treba napomenuti Q. coccifera, Junipe


24