DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 22     <-- 22 -->        PDF

0 oborinama imamo podatke iz Malko-Trnova, gdje dolazi godišnje
oko 865 m/m, od čega otpada na zimu 308 m/m, na proljeće 196 m/m, na
ljeto 113 m/m, a na jesen 248 m/m. Prema tome je zimi maksimum. Razdjeljenje
oborina potsjeća na mediteransku klimu. Srednja godišnja temperatura
izgleda da je između 12° i 13° C, srednja januarska je viša od


+ 1° C, a srednja julska između 23° i 25° C. Ovaj rajon obiluje maglom,
pa izgleda, da su baš magle razlogom, te južne termofilne kulture (pamuk,
susam, afion) ne mogu ovdje da uspijevaju.
Uporedujući je sa općim klimatskim prilikama u Bugarskoj — klima
Strandže je dosta topla i vlažna, sa razmjerno blagom zimom i vjerojatno
sa ne mnogo žarkim ljetom. Uporedjujući je sa mediteranskom klimom —
klima Strandže je razmjerno surova; okarakterisana redovnim sniježnim
pokrovom kroz zimu. Kirov zove taj rejon prelaznom zonom
k sredozemnoj oblasti.


1 flora odgovara klimatskim prilikama. U vezi sa vlažnošću pokazuje
flora fanerofitni biologični tip. Tu je šuma prirodna vegetacija,
pa se fitoklima može označiti šumskom. Šuma zauzima 56% od čitavoga
ovoga rajona. Ona pripada mezofilnom tipu i okarakterisana je
time što gotovo sasvim nedostaje četinara (izuzetak čini veoma rijetka
tisa). Prevladavaju mješovite šume lišćara, medu kojima se
ističu dva tipa:


1) mješovite hrastove šume zauzimaju južne položaje, njihova
staništa imaju razmjerno suhu mikroklimu. i


2) mješovite bukove šume, gdje je glavna vrsta bukva
(Fagus orientalis Lipsky), koja je rasprostranjena u doljama, na
sjevernim ekspozicijama a ponekad i na ravnim položajima. Stanište joj
ima redovito vlažnu lokalnu klimu. Donj u sastojinu , specijalno u
šumama ovoga drugoga tipa, čine zimzelene vrste Prunu s lauroce rasus,
Ilex aquif olium i naročito Rhododendron ponticum.
Na vlažnijim staništima, u doljama, ova je donja sastojina naročito
razvijena, a na suhim staništima iščezava.


U florističkom pogledu rajon Strandže približava se istočnom dijelu
Stare Planine, gdje se također nalaze isti elementi kao na južnim obalama
Crnoga mora, prije svega Fagus orientalis.


Ovdje nema proizvodnje duhana, a ne dolaze ni južne kulture, koje
nalazimo u dolini Marice i Strume, čemu je razlogom vjerojatno niska
ljetna temperatura i velika magla. Šumski karakter ovoga rajona očituje
se u slabom razvitku travnoga pokrova, pa gotovo i nema livada
(u svemu ih ima u Malko-Trnovskom okrugu 13 ha.).


Ad 6. Planinski rajon u jugozapadnoj Bugarskoj.


Ovaj fitoklimatski rajon zauzima centralni dio Balkanskog
Poluotoka . Tu se nalazi i najviša tačka na Balkanu: Musala (2924 m.)
Njemu pripada Jugozapadna Bugarska, koja ima pretežno planinski karakter.
Ovdje nalazimo i najviše bugarske planine: Rilo , ZapadneRo dopeiSjeverniPirin,
OsogovoiVitošu. Tusui brojne manje
planine: Verila, Šumatica, Ljuljin, Visker, Golo brdo, Konjova Planina
i Paramunska planina. Ovamo spadaju Lozanska Planina i Ihtimanske planine,
koje čine vezu sa Srednjom Gorom. Sama Srednja Gora više pripada


20