DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


IZDA]E JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UjDRUŽENJE


Uređuje redakcioni odbor
Glavni i odgovorni urednik: profesor dr. Antun Levaković
Uredništvo i uprava: Zagreb, Vukotinovićeva 2. — Telefon 64—73


ŠUMAUSKI CI&T


izlazi svakog prvog . mjesecu na 2—4 štampana arka


Članovi REDOVNI J. Š. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog
godišnjeg doprinosa od 100 Din. .´, .
Članovi POMAGAČI a) kategorije plaćaju godišnje 50 Din.
b) l „, „ „ 100 Din.
Članovi UTEMELJITELJI, I DOBROTVORI dobivaju ga nakon jednokratnog doprinosa
od 2000 odnosno 6000 Din,


Pretplata za nečlanove iznosi godišnje 100 Din.


ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na ček J. S. U. 34.293 ili na adresu Jugoslovenskog
šumarskog udruženja: Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2.
UREDNIŠTVO I UPRAVA nalazi se u šumarskom domu Zagreb, Vukotinovićeva
ulica 2. Telefon 64—73.


ZA OGLASE PLAĆA SE:


ZA STALNE oglase (inserate) kao i za dražbene oglase:


.1. strane 300 (tristotine Din-— 1jé strane 80 (osamdeset) Din.


1/. strane 150 (stopedeset) Din —~ 1/s strane 50 (pedeset) Din.


Kod trokratnog oglašivanja daje se 15%, kod šesterokratnog 30%, kod dvanaesterokratnog
50% popusta. Porez na oglase kao i tabele zaračunava se posebno.
´´ UPRAVA.


GOSPODI SARADNICIMA


Da bi se uređivanje »šumarskog Lista* moglo provesti što lakše i brže, upravljamo
ovu molbu gospodi safadnicima.


ČLANCI neka obrađuju što savremenije teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti
priloži kratak résumé u francuskom jeziku. — Za svaki prevod treba pribaviti
dozvolu autora. — Dobro su nam došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima i događajima
u vezi za šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pisati treba
samo na neparnim stranicama. S desne ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor
od tri prsta širine. Rečenice treba da su kratke i jasne. Izbor dijalekta i pisma prepušten
je piscu.-Rukopisi se štampaju onim dijalektom i pismom, kojim su napisani, ukoliko
autor izrično ne traži promjenu. — SLIKE, u prvom redu, dobri pozitivi na glatkom papiru,
neka ne budu ulijepljene u tekst već zasebno. Ako se šalju negativi, treba ih zapakovafi
u čvrste kutije. — CRTEŽI neka budu izvedeni isključivo tušem na bijelom risaćem
papiri). Mjerilo na kartama treba označiti samo olovkom. — HONORARI za originalne
članke 30 Din., za prevode 15 Din., za preštampavanje Din. 10 po štampanoj
stranici --. SEPARATN1 OTISCI moraju se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac. —´
Oglase, lične i društvene vijesti treba slati Upravi, a ne Uredništvu. UREDNIŠTVO.


UEVUE FOUESTIEltE


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSf RIE ET DU COMMERCE
DES BOIS
Rédigée par le Comité de Rédaction
Rédacteur en chef: Prof. dr. Ant. Levaković
Edition de l´Union Forestiere yougoslave 2, Rue Vukotînovic Zagreb, Yougoslavie, —
Parait chaque mois. Conditions dé T abonnement pour . étranger Din. 120 par an. —
Résumés en langue française.