DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Populus nigra Cytisus leucotrichuš
Ulmus campestris C. austriacus
Berberis vulgaris Evonymus europeus


Pirus communis Tilia argentea
Crataegus monogyna Acer campestre
Cotoneaster vulgare Rhus cotinus
Rosa canina Cornus mas


R. dumalis Syringa vulgaris
R. spinosissima Fraxinus ornus
Prunus spinosa Viburnum lantana
P. mahaleb
U šumarcima prevladjuje ponegdje T i 1 i a a ponegdje Ulmus .
Uz Dunav je mnogo raširen Q. conferta i Q. cerris, manje Q.
sessilifora. Njima se pridružuje uz ostale Ulmus campestris,
Acer campestre, Fraxinus ornu s. Takva flora siže do padina
Stare Planine, gdje joj se pridružuje bukv a sa drugim planinskim elementima,
koji postepeno dolaze do sve jačeg izražaja. Konačno na izvjesnim
planinskim staništima dominira bukov a šuma . Bukva se javlja
na visinama od 400—500 m. (kod Berkovice i Veršeca, a i drugdje). Na
padinama centralnoga dijela Stare Planine javlja se bukva i niže, ponekad
između 200 i 375 m. Donja granica sklopljenih bukovih šuma nalazi se na
visini od 600—700 metara.
Prethodnu zonu šume čini biljna zajednica, u kojoj prevladava Carpi-
nus betulus. Tu dolaze ponekad i kestenove sastojine (kod Berkovice između
500 i 700 m). Osim kestena dolaze ovdje još i ove vrsti:


Populus nigra S. aucuparia


P. tremula Crataegus monogyna
Alnus glutinosa Rubus hirtus
Corylus avellana R. idaeus
Q. sessilifora Rosa canina
Fagus silvatica Prunus avium
Carpinus betulus P. divaricata
Ulmus montana Tilia platyphyllos
Clematis vitalba Acer campestre
Berberis vulgaris Cornus mas
Pirus communis C. sanguinea


P. malus Hedera hélix (na zemlji)
Sorbus torminalis
U ovom je rajonu mnogo rasprostranjena drača (Paliurus australis),
elemenat mediteranske i submediteranske flore. Ona dolazi sve do padina
Balkana, do 400—500 m nadmorske visine. Najviše dolazi na vapnencu.
Ovaj rajon daje mnogo odličnog vina. Ponegdje rodi vino i na visini od
400 m. (u okolini Šumena).


Granica između Dunavskog rajona i rajona Stare
Planine može se uzeti u nadmorskoj visini od 5—600 m etara.
Na nižim položajima dolazi kultura loze i javlja
se drača, na višim položajima bukva, a s njome i drugi
planinski elementi. Ponegdje sve do 800 metara dolazi
kultura voća.


15