DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Sjeverna granica slabo opodzoljenog šumskog zemljišta odgovara ü
izvjesnoj mjeri prirodnoj granici kompaktne šume. Vrlo je vjerojatno, da
se je šumska zona u predistorijsko vrijeme vezala sasvim na stepu, kako
se to vidi još i danas u ruskim stepama. Količina oborina (500—800) odgovara
u glavnom onoj, koja je karakteristična za travnjake. Gdje u ovoj
zoni dolazi samo oko 500 m/m oborine, tu susrećemo i osobine jugoistočne
evropske stepske oblasti. Samo na visinama prelaze oborine 600 m/m,
a to daje i bolje uslove za vegetaciju. Sezonska razdioba oborina također
je karakteristična. Ljeti (u junu, rjeđe u julu) je maksimum, a zimi (decembra,
januara ili februara je minimum. Voda ljetnih kiša ne prodire
medjutim duboko u zemlju, jer visoka temperatura pojačava isparivanje
vlage. Zimska je vlaga nedovoljna da bi mogla osigurati dovoljno rezervne
vlage. Na sjevero-zapadnom dijelu nalazimo modifikaciju klime. Tu su
dva maksimuma u oborinama (proljetni i jeseni), jedan u maju, drugi u
septembru odnosno u maju i oktobru, a ponekad u junu i septembru, dok
je minimum u decembru i februaru, a ponekad i u julu. Kao suhi mjeseci
dolaze juli u Vidinu, august u Trnovu, juli i august u Lomu, septembar u
Šumenu i Obrascov-Čifliku, a august i septembar u Plevenu.


U ovom rajonu temperaturni uslovi imaju naročite karakteristike:
velika godišnja amplituda, studena zima i vrlo toplo ljeto. Proljeće i jesen
javlja se kao prelazna sezona. Ovo je kraj, gdje je najkontinentalnija
klima u Bugarskoj.


Treba istaći opažanje, da je u dolini Dunava — kao uostalom
i u dolini Marice — padanje temperature u vezi sa
nadmorskom visinom, jedno do 500 m., a drugo (intenzivnije)
na većim visinama. U toj činjenici, koja ima
utjecaja i na vegetaciju, nalazimo osnovicu za odvajanje
fito-klimatskog dunavskog rajona od rajona
StarePlanine.


Za šumsku vegetaciju je od važnosti sniježni pokrov. U visinama, a
na južnim ekspozicijama, topi se gotovo istovremeno kao i na nižim položajima.


Od vjetrova prevladuju u ovom rajonu zapadni odnosno sjeverozapadni.
Samo u sjeveroistočnom dijelu (Obrascov Čiflik) prevladava sjeveroistočni
i jugozapadni vjetar. Na padinama Balkana, na primjer u Vršecu,
ima veliko značenje južni vjetar sa karakterom Föhna.


Od vjetrova s juga karakterističan je »Crn i v j e t a r«, koji se javlja,
kad je nad sjevero-afričkom obalom obrazovan visoki atmosferski
pritisak. Taj vjetar kao i oni, što dolaze sa jugoistoka, a koji se javljaju
na južnoruskim stepama, od velike su važnosti sa fitoklimatskog gledišta,
jer je s njima vezana visoka temperatura i mala relativna vlada zraka. Oni
nose sa sobom sitan pješčani prah, koji ponekad zatamni horizont. Kako ti
vjetrovi pojačavaju isušivanje, ako se javljaju za vrijeme vegetacionog
perioda, mogu biti katastrofalni za poljoprivredu. U svakom slučaju imaju
utjecaja na dolazak biljnih vrsta odnosno na sastav biljnih zajednica. Biljni
sastav odgovara u velikoj mjeri onome južno-ruskih travnih stepa.


Od prvotnog drveća zadržali su se samo ostaci. Opći je utisak, da su
tu bile mješovite hrastove šume. N. Stojanov našao je u
okolini Vidina ove vrste drveća:


14