DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 14     <-- 14 -->        PDF

povoljne uslove za život mnogih vrsta, kojih tu inače ne bi bilo. Istina,
Crno more nema mnogo utjecaja na dalju svoju okolinu. Na sjeveru dopire
taj utjecaj do Deli Ormana i malo dalje u dolini rijeke Kamčije, na
jugu do vododjelnice izmedju sliva rijeke Tundže i Crnoga mora. U zimsko
doba osjeća se taj utjecaj zajedno sa zaštitnim utjecajem, što ga vrši
Stara Planina u tome, što su zimske temperature u Južnoj Bugarskoj i u
blizini Crnoga mora blaže. Najbolje to pokazuju biljne vrste.


Fitoklimatski utjecaj Crnoga mora najjači je na južno m dijel u
Crnomorskoga primorja. Tu se on očituje naročito u ublažavanju
djelovanja sjeveroistočnog vjetra. U vezi toga počinje proljeće sjevernije
od Burgasa kasnije nego na staništima južnijim od Burgasa.


Za rajon, što ga čini Strandža-planina na najjužnijem dijelu
Crnomorskog primorja Bugarske, karakteristično je obilje oborina. Tu
pada najviše kiše u Bugarskoj (izmedju 800—1.000 mm). Ljeto je u tom
kraju razmjerno hladno i vlažno, ima dosta rose i magle. Zimi ima ovaj
kraj i sniježnog pokrova. Tu je januarska temperatura oko + 2° C. Kao
naročita floristička karakteristika ističe se ovdje vječno zelena prizemna
sastojina lišćara u bukovoj šumi. Inače je, općenito uzevši, ovo kraj mješovitih
listopadnih šuma.


Južni predjeli Bugarske nalaze se pod utjecajem Bijeloga mora. Osjeća
se to na južnim i istočnim dijelovima Rodopa. Mnoge doline, koje služe
za zimsku ispašu, zahvaljuju svoju klimu pomenutom utjecaju. Sa mora
dolaze topli južni vjetrovi, koji donose kišu i pomažu širenju mediteranskih
elemenata u dolini rijeka Marice, Arde, Meste i Strume.


Da bi nam razmatranje fitoklimatskih rajona bilo potpunije, osvrnut
ćemo se (i ako samo ukratko) i na pedološke prilike Bugarske. S jedne
strane imajući pred očima pedološku kartu N. Puškarova, a s druge strane
koristeći se mišljenjem prof. Al. Stebuta — kome i na ovom mjestu neka
je najsrdačnija hvala — držimo da nećemo mnogo griješiti, ako okarakterišemo
pedološke prilike Bugarske ovako:


1) Sva zemljišta uz Dunav, koja je Puškarov označio kao kestenjastostepska
zemljišta, kao tamno-kestenjasto-stepska zemljišta i kao černozem
čokoladne boje (na karti označeno sa 1, 2, 3), čine pravu stepsk u
pedološku zonu, u kojoj ne dolaze šumski masivi, nego se šumsko
drveće javlja samo u malim, parkovima sličnim skupinama.


2) Zemljište, koje je Puškarov označio kao glinenasto, slično černozemu
(na karti označeno sa 4), možemo smatrati s m o n i c o m. To zemljište
može biti podesno i za uzgajanje šume.


3) Zemljište, koje je Puškarov označio kao smedje-šumsko slabo
opodzoljeno (na karti označeno sa 5), naša je g a j n j a č a, gdje dolaze
šume (bukva, hrast).


4) Zemljište označeno na karti sa 6 jest umjereno opodzoljeno.
5) Sa 7 i 8 označena zemljišta — skeletna (7), odnosno skeletnovapnenasta
(8) — jesu apsolutna šumska zemljišta.


6) Zemljišta označena sa 9 Puškarov je odredio kao tresetišta na visokim
planinskim pašnjacima. Medjutim je najvjerojatnije, da će to biti
alpijsk e crnice , koje i kod nas dolaze na visokim alpijskim pašnjacima
u Slovenačkoj odnosno na suvatima na Jugu. Naročito je vjerojatno,
da na Rili nisu tresetišta u tolikoj površini, kako je to označeno na karti
Puškarova.


12