DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 75     <-- 75 -->        PDF

r o t li o v dendrometar. L i 1 j e n s t r ö m o v dendrometar. 0 pogreškama kod mjerenja.
Novi nacrti savršenijih hipsometara.)


Čs. 2 — Ing. P. Svoboda : 0 modrinu v oravskych Rohačich. (Ariš u Rohači
na Oravi. Ovdje je opisano novo nalazište ariša na hrptovima sjevernih obronaka
L iptovski h Alpa, gdje ariš dolazi na sjeveroistočnim do jugoistočnim ekspozicijama.
U morfološkom pogledu sličan je ovaj ariš Larix polonici Racib.) — Jos. Obr :
Etâzové porosty v mëstskych lesicli Kutnochorskych. (O načinu gospodarenja o šumama
grada K. U ovim šumama gospodari se tako da se jednodobne borove ili ariševe
sastojine prorijede u dobi od 40 do 50 godina u tolikoj mjeri da ispod njih može
rasti potsadena smreka. Po hektaru ostavi se 220 do 300 boljih borovih stabala, odn.
300—400 ariševih stabala. U doba sječe posiječe se najprije potstojna smrekova sastojina
i oko 50% nadstojnih stabala. Pomoću preostalih nadstojnih stabala pomlađuje se
šuma prirodnim puteni u čistu borovu odn. ariševu sastojinu. Ophodnja bora i ariša
iznosi 90 god. Ovaj način gospodarenja pokazao se tamo podesnim.) — .A. Ne chleba
: Zkažena puda pfekažkou zdravého vyvoje lesa. (Svršetak.) — Ing. B.
Polansky : Konstrukce vyskomëru a dendrometru... (Nastavak.)


Čs. 3—4 — Ing. L. Mačko : Zalešfiovanie Vysokych Tatier. (O pošumljivanju
u Visokim Tatrama.) — Jar. Kasal : Nekolik poznârnek k znovuzalesnëni ploch znicenych
snëhovynh poloniy. (Nekoliko opažanja o pošumljivanju čistina nastalih uslijed
snijegoloma. Kod pošumljivanja preporuča autor mješovitu sadnju, tj. podizanje mješovite
sastojine i to iz manjih grupica. Od listača preporuča forsiranje hrasta i jasena
u glavnoj sastojini, te bukve, graba i lipe u potstojnoj sastojini.) — J. Ružička :
Dokončeni pozorovâni mnisky a tachin z r. 1933. (Konačna opažanja pojave smrekovog
prelca i tahina u god. 1933.) — J. B. Jurânek : Idea, barevnâ symbolika a
technika metliod kolorovâni porostnich map. (Ideja, simbolika boja i tehnika metoda
koloriranja sastojinskih nacrta.) — Ing. B. Polansky : Konstrukce vyskomëru a
dendrometru... (Nastavak.) — Ing. R. Hubert : Instrukcie pre sušenie dreva.
(Upute o sušenju drva.)


Cs. S — Dr. K. Lehotsky : Pobrezné duny michiganské zo stanoviska lesnickeho.
(Michiganské pjeskulje sa šum. gledišta.) — Ing. Maran : Rozrušovani druchotnych
slepencü. (O otstranjivanju kamena mjestanca i popravljanju tla.) — Dr.
Tichy : Praktička novinka na mëieni vysky stroje. (Mjerenje visine stroja pomoću
posobno udešene čelične vrpce.) — Ing. B. Polansky : Konstrukce vyskomëru a
dendrometru... (Nastavak.) — Dr. B. Sta r y: Škodi polnika Agrilus olivicolor v
habrovych porostech u Bratislavy. (Štete od Agrilus olivicolor u grabovim sastojinaraa
kod Bratislave.)


Čs. 6—7 — Prof. Dr. Haša: O Janu Doležalovi. (O Janu Doležalu
kao osnivaču šumarske literature u Češkoj.) — J. Ružička: Co je prvotni pričinou
katastrofâlnîho chradnuti jedle? (O primarnim uzrocima propadanja jele. Kao glavni
uzrok sušenja jelovih stabala ističe autor klimatske ekstreme, tj. sušne periode i oštre
zimske studeni. Mišljenje prof. Konšela , koji ističe da je uzrok propadanja jelovih
stabala njihova slaba otpornost u vezi s naglim otvaranjem sklopa, oprovrgava time,
što je opaženo da starija jelova stabla ne propadaju uslijed prekidanja sklopa, nego
naprotiv da još bolje prirašćuju. Po autoru razni štetnici biljnog i životinjskog podrijetla
tek su sekundarni uzroci propadanja jele.) — Vincen t - Šes takov : Ročni
zmëny dušiku v pudâch porostu smrkoveho a bukového. (Godišnje promjene dušika
u tlu smrekove i bukove sastojine.) — Ing. B. P o 1 a n s k y:. Konstrukce vyskomëru
a dendrometu... (Nastavak.) — Dr. V. Weingartl : Naléhavé ukoly v oboru zpracovâni
dfivî a jinych produktu lesa. (O potrebi racionalnijeg iskorišćivanja drva i


-drugih šumskih proizvoda.)


619