DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Fünfjahrplan und die deutsche Kontingentierung. (O iskorišćivanju ruskih šuma prema


drugom 5-god. planu i njem. kontingentiranju.)


ffit 2/3 — Dr. L. H uf nagi : Forstwirtschaft und Forstpolitik in Jugosla


wien . (Šum. gospodarstvo i šum. politika u Jugoslaviji . U članku su doneseni


podaci o površini šuma, rasprostranjeniu pojedinog drveća, vlasništvu, iskorišćivanju


šuma, šum. industriji i trgovini drvom. Nakon toga govori se o šumarskoj politici, i


agrarnoj reformi. Autor oštrije kritikuje agrarn u politik u u Jugoslaviji u vezi


s ekspropriacijom vlastelinskih imanja. Naročito se osvrće na šume kneza Thurn


T axi s a i iznosi kao neispravno određivanje otštete po čistom katastarskom prihodu.


U pogledu rasprostranjenja drveća ima nekih nejasnosti.) — I. Graib : The place


of exotic conifers. (O šumsko-uzgojnim svojstvima drveta Acaci a mollissim a


u poredenju s nekim stranim četinjarima. Pokusi uzgajanja ovog drveta vrše ce u


većem opsegu u drž. Natal. Ophodnja akacijinih kultura iznosi samo 8 godina.) —


G. Fenzel : Staatseigene Waldreserven als Kreditgrundlage für industrielle Lieferungsgeschäfte
in Mandschurei. (Drž. šum. rezerve kao kreditni osnovi za industrijske
investicije u Mandžuriji.) — Dr. E. Buchholz : Forstwirtschaftliche Probleme im
eurasiatischen Wirtschaftsraum. (Šumsko-gospodarski problemi na području Eurazije.)
— Dr. E. Kern : Die Kultur der Korkeiche in der UdSSR. (O kulturi hrasta plutnjaka
u Rusiji.) — Ing. Ch. Neumann : Beitrag zur Vorratsermittlung aus Luftmessbildern.
(Prilog k određivanju drvne zalihe iz aeroplanskih snimaka.) — Dr. F. Heske : Die
Waldwirtschaft in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. (O šumskom gospodarstvu
u Sjedinjenim Sjevernoameričkim Državama.) — Dr. F. Heske : Die Waldwirtschaft
des Britischen Weltreiches. (0 šumskom gospodarstvu britanskog carstva.)
Hft 4/5 (1934) — Ing. Ch. Neumann : Beitrag zur Vorratsermittlung aus Luftmessbildern.
(Svršetak.) — F. Cermak : L´exploitation forestiere a la Côte occindentale
africaine. (O eksploataciji šuma u francuskim kolonijama Zapadne Afrike.) —


R. Krämer : Die Nadelschnittholzeinfuhr Deutschlands 1925—1931. (Uvoz rezanog
četinjavog drva u Njemačku od 1925—1931 g.) — Dr. F. Heske : Die Waldwirtschaft


der Vereinigten Staaten von Nordamerika. (O šum. gospodarenju u Sjedinjenim


Sjeveroameričkim Državama.) — Zacharias : Die Waldbrände in Griechenland.


(Šumski požari u Grčkoj.) — Ing. F. Hoyer : Tropische und subtropische Papier


hölzer. (Tropsko i subtropsko drveće podesno za produkciju papira.)


Hft 6 — Prof. R. Bernhard : Der Wald der Türkei, seine Geschichte und
Bewirtschaftung. (Šum e u Turskoj , njihova povijest i gospodarenje. Turska zaprema
površinu od 750.000 kv. km. Šumom pokrita površina iznosi, prema aproksimativnoj
ocjeni 8,5 do 13,5 mil. ha. Na jednog stanovnika otpada 0,6 do 0,96 ha šume.
Šumovitost iznosi 11,3% do 18%. Oko polovice pošumljene površine otpada na visoku
šumu, a ostalo na nisku i šikare. Državne šume zapremaju preko 90% od ukupne
površine šuma. U istočnim predjelima južno od Crnog mora ima najviše oborina. Tu
dolazi smreka — Picea orientalis. Njoj se pridružuje Abies Nordmanniana
i F´agus orientalis. Prema zapadu umanjuju se sve više oborine i klima
poprima sredozemni karakter. Tu dolazi Abies Bornmülleriana, a dalje na


.zapadu Abies equi Trojani i bukva. Na južnim padinama dolaze borovi, i to:
u nižim položajima Pinus nigra Pallasiana zajedno sa hrastom, a u višim
položajima P. s il vest ris. Na otocima blizu Istambula dolazi Pinus B r u t i a.
Na obalama oko Egejskog mora i po južnim obalama Male Azije pridolazi medite ransk
a flora . Na visokim položajima južnog dijela Male Azije pridolazi posvuda
Cedrus libani i Abies cilicica. Godišnje se siječe u turskim šumama oko
13 do 16 mil. kub. metara drva. U Turskoj imade jedna visoka šumarska škola — u
Bacekoi blizu Konstantinopola. Stručni šumarski časopis »Orman ve Av«., tj. »Šuma
i lov« izlazi od 1927 g., a izdaje ga Udruženje turskih šumara.) — Dr. Rubner : Der
gegenwärtige Stand der Waldtypenfrage. (Sadanje stanje tipologije šuma.) - Ing.


615