DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 65     <-- 65 -->        PDF

tu šumi dovoljan broj osoblja sa potrebnim instrumentima i oruđem, bez kojega se ne
može provesti lokalizovanje požara. U vezi toga ističe da je za to potrebno: 1. orgauizovan
personal, koji će brzo otkriti mjesto, gdje se je požar pojavio; 2. osmatračnice
na određenim mjestima, odakle će se moći lako pregledati pojedini rajoni, a gdje će
stalno vršiti službu dobro upućen personal; 3. specijalno u doba opasnosti od požara
treba imati pri ruci radništvo dajući mu u to doba zaposlenje u šumi.


Prikazajući načine gašenja požara u šumi — polazi prije svega od vrsti požara
pa detaljno razlaže postupak pri gašenju. Pisac je naveo i važnost međunarodne
ankete o ovome pitanju (Enquete internationale sur les incendies des forets,
Rome 1933).


U peto m poglavlj u izložena je zaštita šume od oštećivanja, kojima su
uzrokom životinje. To su zoobiotski činioci, koji utječu u velikoj mjeri na život biljnih
zajednica. Razumljivo je, da ti činioci, u stanovitim slučajevima, nisu u stanju da budu
uzročnici većih oštećivanja. Što više, mogu da budu i korisni. Štetan utjecaj zoobiotskih
činilaca specijalno insekata dolazi do izražaja kad se poremeti ravnoteža u biocenozi,
kad se stvore uslovi za njihovo prekomjerno razmnožavanje, što povlači sa sobom,
razumljivo je, navalu na biljnu zajednicu odnosno na pojedine njezine dijelove.


Pisac uzima u razmatranje 1. štete kojima je uzrokom domaća stoka, 2. štete ođ
divljači (vrsta dlakara), 3. štete od ptica i 4. štete od insekata.


Paš a domać e stok e ima u šumi veliko gospodarsko značenje svuda, gdje
nije još provedeno melioriranje pašnjaka i uopće gdje nije uređeno gospodarenje sa
ishranom stoke. U zapadno-evropskim državama stoka je redovito uklonjena iz šume


— šuma ima da služi svojoj određenoj svrsi, prije svega proizvodnji drveta, a pašnjaci,
pored livada, imaju dati stoci potrebnu ishranu. Međutim, specijalno u balkanskim
zemljama, izdržavanjem stoke pomaže šuma uvelike poljskoj privredi, pa se može
kazati da je prihod što ga balkanske zemlje imaju od stoke, u najvećoj mjeri prihod
iz šume.
Štete koje čini domaća stoka u šumskom gospodarstvu, zavise od više činilaca
— od vrsta drveća, od načina gospodarstva, od položaja i osobina zemljišta, od
obrasta sastojina pa od vrsti i broja stoke te godišnjega doba u kome stoka zalazi u
šumu. Zaštitne su mjere prije svega u tome, da stoku treba držati daleko od sastojine
dok ona ne odraste od njezinog dohvata. Razumljivo je, da trajanj e zabran a
zavisi od načina gospodarenja kao i od vrste drveća.


Naročita je pažnja obraćena žirenj u svinj a u šumi — pri čemu su iskazane
naročito njegove dobre strane.


Štet e od divljač i zavise prije svega od vrsti i množine divljači u šumi,
od stanišnih prilika te od načina gospodarenja. Među vrstama koje specijalno treba
imati pred očima pri sprovodenju zaštitnih mjera, navodi pisac jelena, srnu, divlju
svinju i zeca. Tu napominje i štete od vjeverice i od miševa — t. zv. sitnih glodara,
koje također znadu biti dosta znatne.


Preventivne zaštitne mjere sastoje se u prirodnom pomlađivanju — a ako se
ručno obavlja podmlađivanje — treba izbjegavati sadnju žira s jeseni, održavati samo
onoliki broj divljači u šumi, koji ne smeta normalnom odvijanju intenzivnog šumskog
gospodarstva; ograđivanje kultura, pravilno hranjenje divljači i postavljanje dobrih
solila, zaštićivanje pojedinih naročito vrijednih strukova da im divljač ne ogoli koru —
sve su to dobre zaštitne mjere koje mogu imati povoljne rezultate.


Ograđivanje kultura i mladika, premazivanje stabala sa katranom i sličnom
materijom, ovijanje debla sa hartijom i sličnim materijalom, premazivanje debla s vapnenim
mlijekom, zaštićivanje sadnica trnjem i bodljikavim uređajima — sve to daje
neposrednu zaštitu od divljači.


Za borbu protiv sitnih glodara, specijalno protiv miševa, daje predloge — i za
neposredno lovljenje (razne stupice) i za trovanje u masama (širenje mišjega tifusa).


609