DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 62     <-- 62 -->        PDF

-opasnosti koje ugrožavaju tehničko ustrojstvo šumskoga gospodarstva odnosno opa


snosti koje ugrožavaju šumu kao narodno dobro, kao imovinu.


Medu opasnosti prve vrste pored revolucija, kriza na tržištu, ratova i


sličnih razloga ubraja pisac i nezgodne političke režime.


Medu opasnosti druge-vrste koje su redovito i velike, pripadaju 1) štete


koje se javljaju neprestano ali u manjoj mjeri — kalamiteti i 2) štete koje se


javljaju rijetko i neredovno ali u velikim razmjerama — katastrofe .


Pisac ističe povezanost raznih vrsta oštećivanja. Tako poslije primarn i h


oštećivan i a koja naročito često dolaze zbog štetnog utjecaja klimatskih činilaca,


mnogo puta zbog suše, a čija je posljedica da sastojina oslabi, dolaze sekundarn a


oštećivanj a — štete od gusjenica, od vjetra, od snijega, a onda i daljnja ošte


ćivanja — potkornjaci, požar i t. d.


Ako se jave katastrofalne štete — šumsko gospodarstvo treba da izvrši naročite


zadatke — eksploatacijone, kultivatorske i zaštitne.


Imajući u vidu raznovrsne opasnosti kojima je izloženo šumsko gospodarstvo,


pisac fiksira izvjesne elemente koji su od važnosti za intenzitet štete — vrst a dr


veća, starost, stanište u užem smislu i način gospodarenja.


U specijalno m dijel u nalazimo razmatranja o raznim vrstama ošteći


vanja te o zaštitnim mjerama.


Na prvom mjestu dolaze štete na zemljištu. Pri tom pisac konstatuje, da


zaštita šuma ima u vidu samo ekstremne slučajeve koje dolaze do izražaja u li r d a


vom sastavu zemljišta, jer to može da dovede u pitanje i samo postojanje


šume.


Skrb za šumsko zemljište treba da se očituje u ova tri pravca: 1) da se spreči
.kretanje zemljišta, 2) da se spreči zabarivanje i 3) da ne dođe do stvaranja kiselog
humusa.


Odgovor na prvi slučaj prepušta pisac uzgoju šuma, na drugi uređenju bujica


dok se u Zaštiti šuma osvrće samo na treći slučaj dajući zaštitne mjere protiv stva


ranja kiselog humusa. Pri tom ističe, da kiseli humus izaziva izmjene i u hemijskim


i u fizičkim svojstvima zemljišta utječući štetno na vegetaciju a može da bude i raz


logom za nestanak šume na izvjesnom staništu. Kao preventivne mjere preporučuje


da se sastojina ne drži suviše u jakom sklopu, da se četinjarima primješaju lišćari i da


obrt ne bude suviše dug.


Kao mjere borbe napominje pisac uklanjanje organskog pokrova sa zemljišta,


obrađivanje zemljišta i dodavanje vapna.


U drugo m poglavlj u razmatra pisac štete koje čini čovjek — konstatujući
prije svega, da najveće opasnosti prijete šumskom gospodarstvu upravo sa strane
čovjeka. Te su opasnosti raznovrsne: s jedne strane potječu od neodržavanja zakona
i odredaba, s druge strane od bespravnog zahvatanja u tuđu imovinu (krađa šumskih
proizvoda, štete počinjene paležom i tome slično).


Sam vlasnik šume kao i onaj ko upravlja šumom može počiniti također velike
štete u šumskom gospodarstvu. Oštećivanja mogu da budu i s te strane vrlo velika
naročito onda, ako vlasnik šume respektive onaj koji šumom upravlja nema širokih
pogleda na zadaće šumskog gospodarstva ne samo s obzirom na potrebe vlasnika već
i s obzirom na širu narodnu privredu.


Pisac obraća naročitu pažnju mjerama da se zaštite granice šumskog posjeda, a
zatim mjerama koje treba provoditi pri iskorišćavanju glavnih i nuzgrednih šumskih
proizvoda, a da se ne ošteti sastojina.


U treće m poglavlj u raspravljene su štete koje potječu od atmosferskih
činilaca imajući pred očima, da je utjecaju njihovom izložena sastojina od prve mladosti
pa sve do vremena iskorišćavanja. Razumljivo je međutim da utjecaj atmosferskih
činilaca nije uvijek na štetu šume.


606