DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 57     <-- 57 -->        PDF

L e ž a j i é S1 a v k o, terra, pom. manipulant, Dir. šuma Bjelovar k Direkciji
šuma u Sremskoj Mitrovici.


Postavljeni su:


Radovanović Dr. Čedomir, za kontraktualnog činovnika odelenja za
šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.
Suči ć M a to, pom. tehn. manipulant 9 grupe za potšumara iste grupe kod
Direkcije šuma u Banjoj Luci.
Dimitrijevi ć inž. 2 a r k o, čin. pripravnik Dir. šuma brodske imovne općine
Vinkovci za šum. pristava 8 grupe iste Direkcije.


I.1 na pređeni su:
Begi ć Juraj , savjetnik dir. šuma 6 grupe za savjetnika 5 grupe kod Direkcije
šuma Banja Luka.


ISPITI.


»U smislu Pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih priprav


nika sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno kancelarijsku


službu u šumarskoj struci položili su pomejmti ispit kod kr. banske uprave savske


banovine 4. novembra o. g. slijedeći kandidati:


Purić Mato, Hunjet Petar, Kreković Ivan, Subotić Josip, Zlatar Nikola i Milja


nović Gajo, od kojih su petorica oejenjcni sa dobar, a jedan sa vrlo dobar.


IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA


ŠUMARSKO PLESNO VEĆE.


Tko je prošao šumarski studij, dobro zna, koliko je potrebno knjiga i skripata
da se taj studij završi. Slušači šumarstva većinom su siromašniji i nije im moguće
da si nabave sve te potrebne knjige i skripta. Udruženje studenata šumarstva, koje
su naši seniori osnovali pred tridesetak godina, ima zadaću da olakša svojim članovima
studiranje.


Da bi Udruženje ispunilo svoju zadaću, potrebna su mu finansijalna sredstva.
Ta sredstva ne mogu da se namaknu članarinom, a ni prilozima nekih naših rijetkih
institucija. Glavno vrelo prihoda, bez kojega se rad Udruženja ne bi dao ni zamisliti,
jest prihod šumarske plesne večeri.


Ova je priredba već tradicionalna. Nju su počeli već davno priređivati naši
seniori. Svakogodišnji uspjeh ove priredbe bio je ponos našim seniorima, koji su već
davno kao gotovi ljudi napustili fakultet. Na sve te uspjehe ponosni smo i mi sada,
pa želimo, da se sa sličnim uspjesima ponose i naši juniori.


Ove sezone priređujemo »šumarsko plesne veče« 18. januara u prostorijama
Hrvatskog Glazbenog zavoda. Molimo ovim putem svu gg. šumare, da nas u našem
nastojanju oko što boljeg uspjeha pomognu dobrovoljnim prilozima, darovima za tombolu
i buffet i svojim cij. posjetom.


Naša poznata lovačka tombola ovisna je o gg. šumarima-lovcima, za koje se
pouzdano nadamo, da nas neće ni ove godine zaboraviti poklonom svoje lovine.


Ove godine imaćemo buffet u vlastitoj režiji, za koji se nadamo da će biti obilan
i snabdjeven odličnim jestivom i pićem. Poznavajući razumijevanje milostivih gospoda


601