DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 56     <-- 56 -->        PDF

B u d i m 1 i ć Mehmed, podšumar 9 grupe šum. uprave Ljubuški, k šum..
upravi u Foči.
Arslanagi ć Arif, potšumar 10 grupe šum. uprave Foča k šum. upravi u i
Ljubuškom.
Šipči ć Milutin , pom. .teta. manipulant TO grupe kr. banske uprave Cetinje:
k šum. upravi u Prizrenu.
Popovi ć inž. Momčilo , šum. pristav 8 grupe Dir. šuma Aleksinac za šefa-,
šum. uprave u Kuršumliji.
K o 1 a k o v i ć inž. R a g i b, šum. pristav 8 grupe i šef. šum. uprave Pirot k .
šum. upravi u Ražnju.
Mari ć inž. B r a n i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe i šef. šum. uprave Kuršumlija
k šum. upravi u Raški.
V e 1 i č k o v i ć D r a g o s 1 a v, šumar 8 grupe i šef šum. uprave Leskovac k
šum. upravi u Pirotu.
II i ć inž. Mihajlo, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Berane za sres..
šum. referenta kod sres. načelstva u Skoplju.
0 o 1 u b i n s k i inž. P a v 1 e, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Peć k šum..
upravi u Beranima.
Jelenči ć L e o n i d, podšumar 10 grupe od šum. uprave Boh. Bistrica k šum.
upravi Škofja-Loka.
Mazan ko inž. Konstantin, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Kraljevo
za sreskog šum. referenta kod sres. načelstva u Trsteniku.
Ho k Ferdo , pom. knjigovođa 9 grupe od odeljenja za šumarstvo Min. šuma-.
Beograd k računovodstvu Direkcije šuma u Zagrebu.
Mihajlović inž. D r a g o m i r, šum. pristav 8 grupe šef šum. uprave Kosov.
Mitrovica k šum. upravi u Tetovu.
0 s t o j i ć inž. Košta , šum. pristav 8 grupe šef šumske uprave Tetovo k šum.
upravi u Kosovskoj Mitrovici.
Sađaković Dim i tri je, pom. tehn. manipulant 10 grupe od šumarske
uprave Valjevo, k šum. upravi u Gornjem Milanovcu.
Šupi ć Jovan , podšumar 9 grupe od šum. uprave Visoko k Direkciji šuma
u Sarajevu.
1 r o v i ć inž. T o m o, šum. pristav 8 grupe od šumske uprave Vareš k šumskoj i
upravi u Fojnici.
Kasi k inž. Oton , šum. pristav 8 grupe, šef šum. uprave Fojnica k Direkciji
šuma u Sarajevu.
Vukovi ć inž. V e 1 j a, šum. pristav 8 grupe, šef šum. uprave Foča k Direkciji
šuma u Sarajevu.
De n i šli c inž. Mustafa , šum. pristav 8 grupe, od Direkcije šuma Sarajevo
za šefa šum. uprave u Foči.
Belecki inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe Kr. banska uprava u Cetinju za:
sreskog šum. referenta kod Sreskog načelstva u Preku.
Tešanović Vladimir, podšumar 9 grupe šum. uprave Bjeljina za sreskog
šum. ref. kod Sreskog načelstva u Maglaju.
Lazi ć Nedeljko , podšumar 3 klase 10 grupe od Sreskog načelstva Maglaj
za v. d. šefa šum. upr. u Bjeljini.
Š o 1 a j a inž. Milan , šum. pristav 8 grupe, šef šum. upr. Otočac za šum. ref..
kod Sreskog načelstva u Karlovcu.
Stevanović ing. Milivoje, šum. pristav 8 grupe, šef šum. uprave Go->lubac
k Direkciji šuma u Vinkovcima.
J e 1 i ć Vojislav, tehn. pom. 9 grupe od šum. uprave Bela Crkva k Direkcij
šuma u Vinkovcima.


600