DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 53     <-- 53 -->        PDF

za upućivanje naroda u pošumljavanje i u šumsko-uzgojne mjere. Napokon se mora


dati narodu i zemljište za pošumljavanje putem individualne diobe zajedničkih golijeti,
čime bi otpala pretjerana paša pojedinaca na štetu cjeline, a stočarstvo bi
se samo normaliziralo. Već današnje izvođenje agrarne reforme povoljno utječe na
: pošumljavanje, jer će seljak lošija zemljišta moći postepeno sam pošumiii.
Ako rekapituliramo sve izneseno, vidimo, da leži r i jesenje
današnjeg problema šumarstva na Kršu u ovome:


1) da se spase pro padajuće općinske šdkarle putem individualne
njihove podjele narodu i organizuje čuvarska služba;
2) da se podijele općinske i državne golijeti narodu u


svrhu p o š u m 1 i e nj a ;
3) da se povede svestrana propaganda za restauraciju
šuma, a naročito akcija za pošumljavanje iz privatne pobude.


Problem restauracije šuma treba da je stalno pred očima
svima, kojima je stalo do napretka ove, it ako zvane pasivne,
zemlje. Pošumljavanje Krša treba da zauzme oblik spontanog
narodnog pokreta, koji može da uslijedi samo prosvjetom, a


-ni kakov im naređenjima ni prisilnim mjerama.
Da bude slika prikazanog problema potpunija, moramo, makar letimice, spomenuti
i tehniku pošumljavanja.


Istina, pretežni dio današnje pustoši pošumila bi priroda sama. Po prestanku
paše po šikari i zakržljali elementi lisnate šume podigli bi se sami. Njihovo sjeme
popunilo bi praznine. Cak i potpuno gole površine pošumile bi se same naletom


: sjemena iz udaljenijih predjela, pri čemu igra vrlo važnu pozitivnu ulogu vjetar, prenosom
sjemenja na velike udaljenosti. I ptice i miševi nemalo pomažu u tomu. Imamo
primjera, gdje se na mjestima negdašnjih vinograda nalaze danas stogodišnje šume
bez ikakove saradnje čovjeka, kako šuma brzo prodire u propale kulture, koje nisu


. preopterećene pašom.


Čovjek međutim ne zadovoljava se samim radom prirode te nastoji da taj
prirodni tempo pospješi svojim metodama rada. Jedan je način podizanja šikara t. zv.
resurekcija t. j . sječa zakržljalih elemenata lisnate šume, tako da iz preostalih panjeva
izbiju nove mladice, i zabrana paše na toj površini. Drugi je način vještački
tj. sjetva sjemena ili sadnja biljki ili reznica na terenu. Izbor načina i vremena rada
(jesen ili proljeće) zavisi o lokalnim terenskim i klimatskim faktorima. Na vrlo lošim
terenima, sa malo zemlje, potrebne su i pretkulture ružmarina, kadulje, vrijeska i t. d.
koje lakše podnose teške prilike negostoljubivog tla te spremaju svojim obumiranjem
bolje uslove za šumsku kulturu.


Teškoće pošumljavanja ne postoje samo na Kršu (zbog suša), one su u sjevernijim
zemljama zbog mrazova još i teže. Ipak i tu i tamo svladavamo otpor prirode
znanjem, voljom i ustrajnošću.


Ing. Vlad. Beltram.


LIČNE VIJESTI


t Ing. JOSIP SCHREIBER


Kogod je zalazio u naš lepi Psunj bilo po službenom poslu, bilo radi lova, odmora
ili zabave, susreo bi se na Ivanovcu s jednim mladim, veoma simpatičnim gospodinom.
To je bio šef Šumske Uprave preduzeća Narodne šumske industrije d. d. ing.
Josip Schreiber. Neobično ljubazan, do skrajnosti uslužan, uvek vedar i nasmijan,


597
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Schreiber je bio jedan od onih ljudi, koji već od prvog susreta stiču poverenjc i
simpatije. Zato je veliki broj posetilaca ´Psunja, koji su ga svi od reda poznavali i
voleli, prenerazila upravo neverovatna vest, da je podlegao teškoj bolesti, sušici, taj
mladi čovek, koji je sa svojih trideset godina odavao zdravog, fizički odlično razvitog
čoveka, šumara športsmana i lovca. Tužna vest se na žalost obistinila; ovog
dobrog druga i prijatelja, ambicioznog stručnjaka, primernog muža i oca — nema
više među nama!


Kao šumarski sin, pokojnik je već u ranoj mladosti zavolio lepote bosanskih
šuma, pa nije čudo da ga je povukla neodoljiva želja da svojom radinošću na polju
zelene struke doprinese svoj prilog za procvat i napredak naših šuma. Svoj zadatak
shvatio je vrlo ozbiljno i savesno. Svršivši 1926 g. bečku Bodenkulturu, prakticira
neko vreme kod Šumske uprave u Drvaru i kod Šipada, a odsluživši vojni rok zadržaje
se neko vreme u službi kod Hidrotehničkog odeljka u Bihaću, da 1. novembra
1928. nastupi novo mesto kod Narodne šumske u Okučanima, gde ostaje sve do
svoje rane smrti, ispočetka uz šumarnika Denza, a posle njegove smrti kao samostalan
šef Šumske Uprave ovog preduzeća. God. 1931 polaže šumarski stručni ispit,
ostavljajući kod ispitne komisije vrlo prijatan utisak naročito kao odličan tehničar.


Delikatna je uloga šumarskog stručnjaka kod velikih eksploatacionih preduzeća,
kod kojih su uobičajene čiste seče. Pogotovo u doba krize, kada se i u budžetima
javnih tela nalaze tako skromna srestva za veštačku obnovu šuma. Ovu tešku misiju
ispunjavao je pokojnik s mnogo takta, uživajući i puno poverenjc svog službodavca
i postižući u isto vreme maksimum onoga, za čim su težila njegova idealna, stručna
nastojanja. I sad ga vidim kako su mu se oči zasjale kad sam hvalio uspele smrekove
kulture, kroz koje me vodio put privlačeći se srnjaku. S koliko je oduševljenja govorio
o uspelom hrastovom pomlatku u sečinama državne šume, koju je firma eksploatisala
pod njegovim vodstvom; s koliko je pažnje izgrađivao ogranke šumske želcznice
i druge tehničke objekte!


Naročitu brigu posvećivao je lovu. Volio je divljač, rado je išao u lov, ali
njegova meka i profinjena duša izbegavala je onu poslednju fazu lovne ekonomije,
koja dolazi do izražaja u pobiranju kamata lovnog kapitala, a koja je gotovo jedini
i najmiliji deo nastojanja velikog dela lovaca. To je samo izvršivanje otstrela za îazliku
od nege i podizanja divljači. Koliko puta mi je opisivao s najvećim oduševljenjem
svoje susrete s jelenima i prekrasnim srnjacima, pa kad sam ga zapitao: zašto
nije pucao? dobio sam uvek isti odgovor: »Bilo mi je žao...«


Da, pokojnik je bio jedan od onih retkih lovaca, koji je mrzio šumu bez divljači
i ulagao sva srestva i energiju, da u ovim bogodanim lovištima zapati što
veći broj divljači. Danas možemo s ponosom tvrditi, da se Psunj ubraja medu naša
najlepša lovišta na visoku divljač, čime je znatno povećana vrednost ovih objekata
ne samo sa sportskog i prirodoznanstvenog, već i sa ekonomskog gledišta. Lovište
ovog privatnog preduzeća ni u čemu ne zaostaje za lovištima susednog državnog
i imovnog Psunja, gde se jednakom energijom štiti i gaji visoka divljač, što s naročitim
zadovoljstvom podvlačimo, jer više od jednog decenija s najvećom pažnjom
pratimo razvitak ovih lovišta. Taj posao nije bio ni jednostavan, ni bezopasan. Ćeli
niz lugara s teškim ranama i prostreljenim prsima, koji su s toliko odvažnosti i ljubavi
za opšte dobro branili ova lovišta, zaslužuju naše divljenje i duboko poštovanje,
jer su zverokradice, uništivši susedna privatna lovišta, svom energijom jurnuli na
dobro očuvane komplekse spomenuta tri vlasnika. Došlo je već dotle, da je i samo
obavljanje šumarske službe postalo skopčano s najvećom opasnosti po život.


U tom milijeu naš pokojnik nije poznavao straha. On je bez predomišljanja
izlagao svoj mladi život opasnostima i samo sretnom slučaju ima da zahvali, što jeiz
teških susreta s opasnim zlikovcima izneo živu glavu. On, koji je najmanje streljao,
ali koji je imao jedino veselje u tome, da umoran od dnevnog rada, satima posmatras


598
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 55     <-- 55 -->        PDF

svoju mezimčad u slobodnoj prirodi, da se divi veličanstvenoj rici jelena, da u tom
odmoru nalazi okrepljenje umornim živcima i novu snagu za dalnji rad i da se veseli
lovačkim uspesima svojih prijatelja bez trunka zavisti.


Tako
je vršio savesno svoj poziv Ing. Josip Schreiber!


A na leto, kad se lovci budu šuljali za crvenim srnjakom; kad na jesen zabruji
rika jelena sa Zimzelena i Lipovice, odzvanjajući prostranim dolinama Rašačke; kad,
gazeći duboki zimski stieg, lovci se budu uspinjali Aninoj kolibi, da opkole jakog
vepra i njegovu družinu, svi će oni osećati iskrenu tugu, što se iz njihove sredine
tako rano odelio drug, koji je još tako mnogo obećavao svojoj struci i narodu. I svi


će
s dubokim pijetetom sačuvati zahvalnu uspomenu na dobrog druga Schreibera.
Slava mu!
Marinović


PROMENE U SLUŽBI.
Premješteni su:


N e š k o v i ć Miloš , viši šum. savjetnik 4 grupe 1 stepena Dir. šuma Apatin,
za šum. inspektora i šefa šum. odsjeka kr. ban. uprave u Nišu.
Mi l j u š ing. Nikola , viši šumarski savjetnik 4 grupe 1 stepena odeljenja
za šumarstvo Min. šuma Beograd k Direkciji šuma u Banjaluki.
Lohwasse r dr. inž. Alfred, viši savjetnik 4 grupe I stepena Direkcije
šuma Banjaluka k odelenju za šumarstvo Min. šuma u Beogradu.
N e d i m o v i ć inž. S v e t o z a r, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena Min. šuma
Beograd za v. d. direktora Direkcije šuma Sarajevo.
Babi ć inž. Bogdan , viši šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena i v. d. direktora
Direkcije šuma Sarajevo k Direkciji šuma u Banjaluki.
Đurđi ć inž. T o d o r, šum. savjetnik 5 grupe kr. ban. uprave Banjaluka
k Direkciji šuma u Vinkovcima.
Rosandi ć inž. Milan , šum. savjetnik 6 grupe sres. načelstva Trstenik k
Direkciji šuma u Čačku.
Konja r inž. S t a n i s 1 a v, šum. viši pristav 7 grupe i šef. šum. uprave Trebinje
k šum. upravi u Sanskom Mostu.
Avramovi ć Marko , šum. povjerenik 7 grupe Direkciji šuma Čačak za
šefa šum. uprave u Ivanjici.
Ne dok inž. Čedo m il, viši šum. pristav 7 grupe i šef. šum. uprave Brza
Palanka k šum. upravi u Aleksincu.
Popov i ć inž. Momčilo, šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave Aleksinac
k Direkciji šuma u Aleksincu.
Stepanov inž. S erg i je, šum. pristav 8 grupe i šef. šum. uprave Trebinje
k šum. upravi Bos. Petrovcu.
Na vra t il inž. Ivo, šum. pristav 8 grupe i sres. šum. referent Gospić, k
Direkciji šuma u Zagrebu.
Tešanović Vladimir, potšumar 9 grupe i v. d. šefa šum. uprave Rogatica
k šum. upravi u Bjelini.
Resanovi ć Adam , pom. tehn. manipulant 9 grupe Dir. šuma Bjelovar k
Direkciji šuma Srem. Mitrovici.
L e ž a j i ć S 1 a v k o, pom. tehn. manipulant 10 grupe od Dir. šuma Petrovaradin
im. općine Srem. Mitrovica k Direkciji šuma križ. im. općine u Bjelovaru.
Soljani k inž. Ivan , šum. prstav 8 grupe sres. šum. referent Knjaževac
k sreskom načelstvu u Podgorici.
Rajičkovi ć M i t a r, pom. manipulant 8 grupe šum. uprave Prizren k Direkciji
šuma u Čačku.


599
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 56     <-- 56 -->        PDF

B u d i m 1 i ć Mehmed, podšumar 9 grupe šum. uprave Ljubuški, k šum..
upravi u Foči.
Arslanagi ć Arif, potšumar 10 grupe šum. uprave Foča k šum. upravi u i
Ljubuškom.
Šipči ć Milutin , pom. .teta. manipulant TO grupe kr. banske uprave Cetinje:
k šum. upravi u Prizrenu.
Popovi ć inž. Momčilo , šum. pristav 8 grupe Dir. šuma Aleksinac za šefa-,
šum. uprave u Kuršumliji.
K o 1 a k o v i ć inž. R a g i b, šum. pristav 8 grupe i šef. šum. uprave Pirot k .
šum. upravi u Ražnju.
Mari ć inž. B r a n i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe i šef. šum. uprave Kuršumlija
k šum. upravi u Raški.
V e 1 i č k o v i ć D r a g o s 1 a v, šumar 8 grupe i šef šum. uprave Leskovac k
šum. upravi u Pirotu.
II i ć inž. Mihajlo, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Berane za sres..
šum. referenta kod sres. načelstva u Skoplju.
0 o 1 u b i n s k i inž. P a v 1 e, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Peć k šum..
upravi u Beranima.
Jelenči ć L e o n i d, podšumar 10 grupe od šum. uprave Boh. Bistrica k šum.
upravi Škofja-Loka.
Mazan ko inž. Konstantin, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Kraljevo
za sreskog šum. referenta kod sres. načelstva u Trsteniku.
Ho k Ferdo , pom. knjigovođa 9 grupe od odeljenja za šumarstvo Min. šuma-.
Beograd k računovodstvu Direkcije šuma u Zagrebu.
Mihajlović inž. D r a g o m i r, šum. pristav 8 grupe šef šum. uprave Kosov.
Mitrovica k šum. upravi u Tetovu.
0 s t o j i ć inž. Košta , šum. pristav 8 grupe šef šumske uprave Tetovo k šum.
upravi u Kosovskoj Mitrovici.
Sađaković Dim i tri je, pom. tehn. manipulant 10 grupe od šumarske
uprave Valjevo, k šum. upravi u Gornjem Milanovcu.
Šupi ć Jovan , podšumar 9 grupe od šum. uprave Visoko k Direkciji šuma
u Sarajevu.
1 r o v i ć inž. T o m o, šum. pristav 8 grupe od šumske uprave Vareš k šumskoj i
upravi u Fojnici.
Kasi k inž. Oton , šum. pristav 8 grupe, šef šum. uprave Fojnica k Direkciji
šuma u Sarajevu.
Vukovi ć inž. V e 1 j a, šum. pristav 8 grupe, šef šum. uprave Foča k Direkciji
šuma u Sarajevu.
De n i šli c inž. Mustafa , šum. pristav 8 grupe, od Direkcije šuma Sarajevo
za šefa šum. uprave u Foči.
Belecki inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe Kr. banska uprava u Cetinju za:
sreskog šum. referenta kod Sreskog načelstva u Preku.
Tešanović Vladimir, podšumar 9 grupe šum. uprave Bjeljina za sreskog
šum. ref. kod Sreskog načelstva u Maglaju.
Lazi ć Nedeljko , podšumar 3 klase 10 grupe od Sreskog načelstva Maglaj
za v. d. šefa šum. upr. u Bjeljini.
Š o 1 a j a inž. Milan , šum. pristav 8 grupe, šef šum. upr. Otočac za šum. ref..
kod Sreskog načelstva u Karlovcu.
Stevanović ing. Milivoje, šum. pristav 8 grupe, šef šum. uprave Go->lubac
k Direkciji šuma u Vinkovcima.
J e 1 i ć Vojislav, tehn. pom. 9 grupe od šum. uprave Bela Crkva k Direkcij
šuma u Vinkovcima.


600