DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 51     <-- 51 -->        PDF

vojne i građanske ustanove. Ovakav nagli polet naroda je za svaku pohvalu i njegovi
napori u ovome pravcu ubrzo će postići cilj, da se mnogo brda i doline, sada bez.
zelenog drveća, za kratko vreme zazelene i dopune prirodnu lepotu našega Juga.
Higijenski zavod, vojne i građanske ustanove, kao kulturne institucije; pored šumske
uprave, određene su po svome pozivu za široku saradnju na ovom svetom delu, ali
narod, koji je pod udarcima ropstva i mraka bio jedino sposoban da šumu koristi do
satiranja, kada se taj narod, za ovako kratko vreme, preobrazio u pošumljavača, za^
služuje puno poštovanje i zahvalnost kako Nacije, tako i njegovih potomaka. Približuje
se vreme, kada će pošumljavanje goleti preći u vredne i sigurne ruke našeg
zemljoradnika, a država će taj rad podržavati kako upustvima i besplatnim sadnicama
tako i novčanim premijama kao i davanjem u svojinu delova kolektivnih goleti, onima
koji su h pošumili« (iMarković).


Sa Markovićem slaže se i izvještaj tadanjeg šefa Otsjeka za šumarstvo Ban.
uprave u Skopliu Ing. M. Pećine: »Povremeno kani Banska uprava cijeli rad oko
pošumljavanja golijeti prenijeti na privatnu inicijativu, učestvujući u tome samo:
davanjem besplatno sadnica i sjemenja; davanjem nadzora i upustava; oslobođenjem
posjednika pošumljenih zemljišta od plaćanja poreza za 40 godina. Tek najmanji dio
radova vodiče Banska uprava u svojoj režiji.«


Primjer Južne Srbije najljepše pokazuje, kako može golema sila naroda, koji
je bio naučio da ruši, pokrenuta u drugi, pozitivni, pravac da stvara čudesa. Napomenuti
treba još i to, da su klimatske prilike, koje otežuju vještačko pošumljavanje .
Južnoj Srbiji, općenito teže nego u našem Primorju, sa dugotrajnijim i žešćim sušama
Južna Srbija i Land ukazuju put, kojim se može doći do pošurnljcnja i našeg Krša.


IV. Mjere za pošumljenje primorskog Krša
Međutim, ako pogledamo naš primorski Krš, moramo priznati, da smo još daleko
od toga, a da bismo mogli reći sa Markovićem: »stigli smo na tačku izjednačenja dveju
sila, sile ništenja i sile podizanja šuma.


Već od nekih 50 godina postoji nešto jača akcija na pošumljavanju našeg golog
Primorja. Vide se i lajičkom su oku primjetni uspjesi pošumljavanja kao zelene tačke
n sivini kamena. Naročito u našoj je državi taj rad pojačan te se za nj troše znatna
sretstva. Kraj svega toga moramo doći do spoznaje, da je narod prema ovome radu
pretežno pasivan, da zauzima neprijateljski stav zbog otimanja pašnjačkih površina
ili pak uvida korist pošumljavanja u toliko, koliko ima kod tog rada zarade u nadnicama.
Interesantno je, da i one općinske uprave, koje dopuštaju uništavanje posljednjih
ostataka vrijednih autohtonih općinskih šuma, nalazećih se na samom domaku
njihovih sjedišta, kao s nekim pravom traže, da se u njihovim općinama pošumljuje


o državnom (banovinskom) trošku, te time hoće da dokazuju neki smisao za šumu,
čak i jači smisao, nego ga imaju šumari sami, a da kod toga, naravno, same ništa
ne doprinose. Po srijedi je zarada, koju bi htjele svijetu da pribave, dok bi se
istinski smisao pokazao time, da se postojeća već šuma zaštiti od uništenja. Premda
je pošumljavanju Krša data zakonska osnova, a pošumljavanje se obavlja iz javnih
sretstava u velikoj mjeri, te su uspjesi rada vidni, začuđuje velika pasivnost naroda,
kojom on te napore već decenijama nehajno promatra, kao da se njega i njegovog
boljitka ni najmanje ne tiču.
Ovo uporedenje diktuje nam potrebu, da prekinemo s dosadanjim sistemom
rada i da pođemo drugim putem.


1) Ukinuti treba t. zv. pripomoći za pošumljavanja, jer one narod demorališu.
Baš gdje se sve pošumljuje o državnom ili banovinskom trošku, narod stoji prema
pošumljavanju pasivno. Pošumljavanje može narod sam da obavlja, bez ičije pomoći,
ako mu se dadu sadnice. Kad bi svaki odrasao čovjek samo jedan dan u godini po


595