DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 47     <-- 47 -->        PDF

SAOPĆENJA


KRŠ I NJEGOVO POŠUMLJAVANJE.*


I. Stvaranje krša.
Dok su u posljednje ledeno doba u Evropi ledenjaci pokrivali Alpe i dio Balkana,.
nalazile su se zemlje oko Sredozemnog mora u pogledu klime -u umjerenom pojasu,
sa mnogo topline i obilnim kišama, te su se pod najpovoljnijim prilikama u njima .
razvile lijepe i bogate šume. Od tih šuma viđamo danas te-k njihove kržljave ostatke.
O postojanju šuma imamo dovoljno dokumenata u pisanoj istoriji (u Homeru,
bibliji Ltd.).


Sredozemlje bilo je kolijevka mnogih starih kultura i bogatih civilizacija ođ
Krete i Helade do Rima. Osnov toj civilizaciji dale su šume, koje su podmirivale
ogromne potrebe na drvu za ogrev, građevine, velike mornarice i trgovinu. Narodi
su se množili, a potrebe za drvom i za poljoprivrednim tlom stalno su rasle. Šuma
je uzmicala i ustupala tlo poljoprivredi. Kako uzgoj šuma onda nije bio poznat, to
se ona nije samo iskorišćavala, nego i upropašćivala. Propast šume donijela je sa
sobom i pogoršanje klimatskih i zemljišnih prilika, opiistošcnje obala i općenito
osiromašenje. Sa šumom propala je skoro i civilizacija, koja nije mogla da shvati,
da je njezin opstanak usko vezan sa opstankom šume.


I ako je naše Primorje sastavni dio Mediterana, ono je ostalo prilično odijeljeno
od starih civilizacija, te je spasilo svoje šume skoro do u novi vijek. No da ni
ova obala Jadrana ne bude neka iznimka od ostalog Mediterana, pobrinule su se
prilike, koje su zavladale u tim predjelima. Od dolaska našega naroda na more do
danas najviše se zapaža u našem Primorju utjecaj Venecije.


Venecija je za svojih povremenih vladavina našim obalama utisnula pečat,,
koji se tek postepeno i polagano gubi. Pod Venecijom naš je seljački narod živio
teškim životom, kao rob tuđe zemlje i tuđeg gospodara, kmet, koji je gospodaru
morao često da daje i polovicu svih prihoda zemlje. Natapajući svojim znojem
tuđu zemlju morao je da je proklinje i svom dušom mrzi, jer ga je zemlja stvarala,,
robom. Kao pastir živio je ipak slobodnijim životom, te je ništio šumu pašom i
vatrom stvarajući vještačku pašnjačku površinu, jer pravih prirodnih pašnjaka nije
bilo. Venecija je vodila računa o našim šumama, jer je svoje velike potrebe na drvu
podmirivala baš na našim obalama, no ona ih je čuvala samo za sebe, te ih je najstrožim
kaznama branila od naroda. Takove su´prilike skrivile dvostruko zlo: seljak
(kmet) nije imao ljubavi za zemlju, jer je morao u glavnom da radi za svog gospodara,
a zamrzio je i šumu, koja nije bila njegova. Ovaj neprijateljski odnos naroda
prema zemlji i šumi ispoljuje se u pojedinim predjelima još i danas, a predstavlja
veliku kočnicu napretku.


Bilo je nastojanja, da se šume spase od uništavanja pod mletačkim upraviteljem
Grimanijem (g. 1756.) i pod francuskim generalnim upraviteljem Dandolom (1806.—
1809.), koji je osnovao u Ninu i rasadnik za pošumljavanje sadnicama. No uspjeha
nije bilo. Šuma se uništavala vatrom, zbog zabrane paše u njoj, da se po paljevini
može slobodno da pase. Šume su i nadalje išle u susret svojoj propasti, pa su tek
najudaljeniji predjeli mogli da ostanu donekle pošteđeni.


Pustošenje i ogoljavanje šumovitih predjela možemo i danas da promatramo.
Ono nastaje ovako: Sječa ili šumski požar sruše postojeću šumu. Paša, koja odmah
iza toga na toj površini slijedi, onemogućuje podizanje mlade lisnate šume iz panja,.
te mjesto lijepo uzrasle šume ponaraste šikara. Stalna sječa šikare i kopanje panjeva
te neprekidna paša ogole zemljište. Na izloženo i nezaštićeno golo tlo u jakoj


* Iz predavanja održanog 25. I. i 1. II. 1934. u H. P.D . »Mosor« u Splitu.
591
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 48     <-- 48 -->        PDF

mjeri djeluje vjetar i voda odnošenjem zemlje, pomognuti djelovanjem mraza, koji


zemlju rahli, i sunca, koje je isušuje. Sloj zemlje na strminama i nagnutim zemljištima


postaje sve tanji, dok ga konačno ne nestane.


Pojavljuje se sterilno tlo, kamen, gdje je paša vrlo slaba. Stoga su za ispašu


stoke potrebne vrlo velike površine. Zbog loše paše i stoka daje malo prihoda, te


se s toga njezin broj povećava, što opet nužno dovodi do uništavanja nove šume,


do stvaranja nove pustoši. Zato ima u mnogim predjelima stoke, koja je zbog loše


ishrane potpuno degenerisana, pa treba po 8 pa čak i 12 ovaca, da se namuze dnevno


po 1 litra mlijeka. Do toga očito ne bi došlo, da su se pašnjaci meliorisali, livade


uređivale za košnju, broj stoke racionalizirao, smanjio, tako da bude stočarstvo zaista


privredna grana, a ne silan gospodarski minus za cjelinu, a za račun nekolicine čo


bana, koji drže velika stada. Baca se direktna krivnja za opustošenie naših šuma


na Mlečane no kamo sreće, da su nam ostale sačuvane barem šume iz doba propasti


mletačke vladavine! Provedbom agrarne reforme težak dolazi do vlastite zemlje i


postaje seljak, gospodar zemlje, koju obraduje.


II. Mjere za spas propadajućih šikara i golijeti.
Pored agrarne reforme, koja se provodi za ziratne zemlje, treba provesti individualnu
diobu propadajućih općinskih šuma (šikara) i ostalih golijeti općinskog i državnog
vlasništva. Za individualnu diobu propadajućih općinskih šikara govore mnoge
činjenice. Te su šikare bez stručne uprave, te njima upravljaju sjekira, kosor i koza
onoga, koji prvi stigne. Općine nemaju od njih nikakovog stvarnog prihoda. Čuvarski
personal za te šume je bez znanja, bez stalnosti u službi, vrlo lose ili skoro nikako
plaćen, bez penzije, te izložen partijskim i ličnim razmiricama u općini i u selu.
U najboljem slučaju zbog loše plaće slabo vrši službu, a u najgorem slučaju vrši tihu
rasprodaju povjerene mu šume. Kako se kazne po presudama za šumske krivice ne
izvršuiu u dovoljnoj mjeri, postoji uvjerenje u narodu, da može općinske šume bez
kazne da ruši. K tome moramo još pridodati okolnost, da je smisao za zajedničko
dobro u zadnje vrijeme silno opao. Uništavanje općinskih šuma povlači za sobom
i krade u šumama privatnog vlasništva, kada prvih nestaje pod udarcem štetočinaca.
Stoga su privatni šumovlasnici često prisiljeni da sijeku svoje za sječu još
nezrele šume, da ih drugi ne bi pokrali, umjesto da provode u njima šumskouzgojne
mjere pročišćivanja i proredivanja. Individualnom diobom komunalnih šikara
dobio bi svaki zemljoradnik pripadajući dio, ogradio bi ga i odgajao. Spas ovih
šikara od njihove posvemašnje propasti nije samo pitanje šumara i agronoma, već je
pitanje opstanka naroda. Riješenjc njegovo nije još došlo, i ako su generacije šumara
to tražile i još uvijek traže, jer je javnost prema tome pitanju ostala pasivna i jer
su bile na djelu sakrivene sile, kojima je u računu, da se održi današnje stanje.


Postoji međutim mišljenje suprotno izloženome: Šuma, kao dobro cjelokupnog


naroda, što ima da služi generacijama, neka ne postane vlasnost pojedinaca, već


države kao najšire zajednice. Ovo bi i bio ideal, kome nema drugog prigovora nego


kruta stvarnost. Uzimanje ovih šikara u vlasnost države iziskivalo bi opravdano po


većanje šumarskog i čuvarskog osoblja (jače opterećenje državnog budžeta) i odštetu


za oduzeti općinski šumski posjed. S druge strane vidimo, kako u Bosni narod vrši


uzurpaciju državnih šuma i njihovo uništavanje. Prigovor diobi, da će privatnik svoj


dio šume, čim ju dobije u vlasnost, potpuno uništiti, ne odgovara, jer vidimo upravo


protivno, t. j . da su baš šume privatnog vlasništva u Primorju u mnogo boljem


redu nego općinske.


Spas propadajućih šikara mora se postaviti kao prvo


i najkrupnije pitanje šumarstva na Kršu, i ako se ono zbog


nepoznavanja stvari općenito zapostavlja prema skupocjenom
vještačkom pošumljavanju.


592
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Na isti način imaju se podijeliti prostrane golijeti, da se u individualnom vlasništvu
privedu šumskoj kulturi.


III. Vještačko pošumljavanje.
U najnovije vrijeme u zemljama oko Sredozemnog mora pridaje se pošumljavanj.
u golijeti velika važnost, koja je potakla sve interesirajte države, da osnuju
međunarodnu ustanovu »Silva Mediterranea« sa sjedištem u Rimu, da zajedničkim
znanstvenim radom doprinese praktičnom riješenju toga krepnog problema.


I ako pošumljavanje naših obala vuče svoje porijeklo još iz francuskog vremena
(Dandolo), te ima 125 godišnju tradiciju, ukazala se potreba, da se pošumljavanje
krša postavi na zakonsku osnovu u našem Zakonu o šumama od 29. XU. 1929.,
u V. njegovom dijelu, koji je posvećen unapređenju šumarstva i kulture tla na kršu
i golijeti. Zakon predviđa i naređuje, da se sva zemljišta (golijeti), čije pošumlienje
traži opći javni interes (klimatski obziri, zaštita od vjetrova, bujica, turizam i t. d.),
u vremenu od 1930. do 1940. godine izdvoje i popisu, a u roku od najviše 50 godina
(do 1980 g.) pošume. Komisiju za izdvajanje zemljišta za pošumljavanje imenuje
ban, a sastoji se iz šumarskog referenta, agronoma, sreskog načelnika i općinskog
pretsjednika. Komisija odlučuje, šta ima da se pošumi, vodeći računa o potrebama
stočarstva, te da li se ima pošumljenje izvršiti na trošak države ili banovine i u
koliko ima u tome da učestvuje vlasnik zemljišta. Vlasnik zemlje ima protiv odluke
komisije pravo žalbe, a konačnu odluku donosi ban. Izvadanje poslova na pošumljavanju
spada u nadležnost sreskih šumarskih referenata. Posve je prirodno, da će
vlasnici zemljišta svakako nastojati da zbace sa sebe dužnosti učestvovanja kod
pošumljavanja, te će takove odluke ili teretiti državu (banovinu) ili će pak ostati neprovedene,
premda imaju zakonsku osnovu.


U izvršenju i unapređivanju radova oko pošumljavanja krševa, golijeti i živog
pljeska učestvuje država: 1) cjelokupnim pošumljavanjem izvjesnih površina; 2) davanjem
sadnica i sjemena besplatno; 3) davanjem upustava i nadzorom nad radovima
putem svojih stručnih organa; 4) oslobađanjem posjednika zemljišta izdvojenog
za pošumljavanje od plaćanja prinosa za upravu po državnim šumarskim organima,
dok od podignute šume ne bude počeo crpsti koristi; 5) davanjem novčane pomoći
i nagrada za uspješno pošumljavanje; 6) oslobađanjem od plaćanja poreza za pošumljeno
zemljište za 40 godina; 7) davanjem beskamatnih pozajmica u tu svrhu; 8)
t´.redenje pašnjaka, koji su u vezi sa pošumljenim površinama kao i sa površinama
odleđenim za pošumljavanje i davanje pomoći u tu svrhu (§ 101 Zakona o šumama).


Sredstva za izvođenje spomenutih radova davaju: redoviti državni i banovinski
budžet te fond za pošumljivanje, u koji ulaze svakovrsni prihodi sa strane države i
privatnika prema postojećem pravilniku.


Postoji neki predlog za pošumljivanje svih krševa i golijeti u našoj državi,
kojih se površina cijeni na 2,300.000 ha, sa troškom od samih 10O0 Din po ha, sa
ukupnim troškom od 2.3 milijarde Dim, koji bi se rad izvršio u 20 godina, sa godišnjim
izdatkom od 115 milijona Dinara, svotom, koja iznosi triputa toliko, koliko


cjelokupni budžet Primorske banovine. Predviđa se zarada narodu, otkup koza i davanje
ovaca, gradnja puteva, cisterna i t. d. (Madarević: »Naše šume«). Bez obzira
na to, što ovaj amerikanski projekt traži i amerikanskih sretstava, kojih mi nemamo,
zahvalni bi narod sigurno slabo ocijenio podarene mu šume, pa bi nastojao da ih
uništi, da opet dođe do zarade kod ponovnog pošumljavanja. Uz to vidimo, kako se
finansijska sredstva za pošumljavanje krša iz godine u godinu stežu, te stupamo -pred
zamršen ogroman problem finansijske, ekonomske i socijalne prirode.
Prije nego dademo prikaz riješemja ovog problema, predočićemo dva klasična
primjera, koji imaju s našim dosta sličnosti.


593
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 50     <-- 50 -->        PDF

1) P r i m j e r francuskog L a n d a.
Jugozapadni dio Francuske između Atlantskog oceana te rijeka Garonne i Adour
zove se Land. Predjel velik 1,200.000 ha, veći od polovice Primorske banovine, bio.
je pred 80 godina ogromna pješčana ravnica s malim nagibom, neplodan, zamočvaren,
nezdrav, nenapučen i skoro neprohodan. Sredinom prošlog vijeka građevni inženjer
Chambrelent predložio je osnovu za melioraciju Landa, koja je izgledala neizredivu,
te nije prihvaćena. Chambrelent je izveo pokus u malom sa punim uspjehom, tako da
je zemljište (pokusnu površinu) odvodnio i pošumio, te dokazao da je njegova osnova
posve izvediva. Provedbom kanalizacije nestalo je močvare i groznice, a u razdoblju
od 1857. do 1877. izvršeno je pošumljenje cijelog Landa bez državne pripomoći.
Danas idu kroz Land željeznice, asfaltirane ceste, digli su se gradovi, lječilišta i
kupališta. Šumovitost te pokrajine iznosi 72%, od čega ima ´% privatnih šuma. U Landu
nalazi se blizu 1000 pilana sa oko 10.000 radnika, a dvostruki je broj radnika zaposlen
.*akupljavanjem smole u tamošnjim borovim šumama. Smola opet dala je uslova za
razvoj industrija, koje su u vezi sa destilacijom smole i drveta. Land spada među
najbogatije pokrajine francuske, gdje je vrijednost tla u roku od 10O godina poskočila
na 150-orostruki iznos. Land predstavlja najveće šumarsko djelo svijeta, pogotovo
jer mu nema primjera u istoriji. Zanimljivo je, da sačinjavaju tamošnje šume
dvije vrste bora, primorski i alepski, koji uspijevaju i u našem Primorju. Francuzi
ih nazivaju zlatnim borom, i atlantsku obalu Zlatnom obalom. Usporedimo li pošumljeni
Land i obešumljeni Mediteran i sve njihove dobre i zle prilike u prošlosti i u
sadašnjosti, moramo priznati, da su oni najjači argumenat poznatoj izreki: »Gdje
nema (nestane) šume, nema napretka; a gdje napretka nema, nestane i šume (Ohne
Forst keine Kultur, ohne Kultur kein Forst)«.


2) P r i m j e r Južne S r b i j e.
Za cara Dušana imala je Južna Srbija dosta dobre propise za upravljanje
šumama, što ukazuje, da je bila šuma u cijeni Invazijom Turaka zavladala je puna
sloboda uništavanja šume paljenjem, sječom i pašom, što je turska vlast i podupirala,
jer su šume krile njoj opasne borce za slobodu. Zakona za zaštitu šuma nije bilo,
a stručnjacima također ni traga, što je sve skupa dovelo do strahovitog opustošenja
Južne Srbije. Tek god. 1919. dolaze prvi malobrojni šumari pioniri, da pod najtežim
uslovima utru puteve restauraciji šume, koja se kroz pet vjekova samo
uništavala. Novo doba nastupilo je tekar godine 1929. osnivanjem Kr. Banske uprave
i Odsjeka za šumarstvo kod iste u Skoplju, koji je nastojao da što prije popuni kadar
šumara na Jugu. Uvida u rad i uspjeh tamošnj.h šumara dobićemo, ako čitamo Ing.
Lj. Markovića: »Šume i šumarstvo našega Juga« iz god. 1931. »Po našem mišljenja
u šumarstvu se nalazimo na prekretnici, a bolje rečeno, na tački izjednačenja dveju
sila, koje su u dejstvu, sila ništenja i podizanja šuma. Neodložno se nameće dužnost,
da prvo sprečimo uništavanje i umanjenje šumskog domena, zatim da sa poznatim
sretstvima u šumarskoj nauci poboljšamo postojeće šume i šumarke, a istovremeno
da vratimo šumskoj privredi one mnogobrojne : tužne površine, koje su danas mrtve
za svaku proizvodnju i štetne za ostalu privredu. Ovo je pravac, kojim će se probijati
šumarstvo na Jugu, a za brži i siguran uspeh potrebna je saradnja svih slojeva naroda
na Jugu, kao i ćele države. Smišljenom propagandom uspjelo je podići u narodu
smisao za pošumljavanje, te je on godine 1930 posadio preko 2/4 milijona šumskih
sadnica na 540 ha površine, dok se u državno; režiji pošumilo u isto vrijeme samo
258 ha. I ako su se šumske sadnice izdavale besplatno samo onima, koji su prethodno
iskrpali rupe za sadnju biljaka i obavezali se, da će sadnice posaditi i okopavati,
pokazala se potražnja sa strane naroda preko svakog očekivanja. Sam Higijenski
Zavod u Skoplju izdao je te godine 1% milijona sadnica bagrema iz svog šumskog
rasadnika. »Privatna lica su najviše zasadila, a nisu zaostala ni sela kao celine, a i


594
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 51     <-- 51 -->        PDF

vojne i građanske ustanove. Ovakav nagli polet naroda je za svaku pohvalu i njegovi
napori u ovome pravcu ubrzo će postići cilj, da se mnogo brda i doline, sada bez.
zelenog drveća, za kratko vreme zazelene i dopune prirodnu lepotu našega Juga.
Higijenski zavod, vojne i građanske ustanove, kao kulturne institucije; pored šumske
uprave, određene su po svome pozivu za široku saradnju na ovom svetom delu, ali
narod, koji je pod udarcima ropstva i mraka bio jedino sposoban da šumu koristi do
satiranja, kada se taj narod, za ovako kratko vreme, preobrazio u pošumljavača, za^
služuje puno poštovanje i zahvalnost kako Nacije, tako i njegovih potomaka. Približuje
se vreme, kada će pošumljavanje goleti preći u vredne i sigurne ruke našeg
zemljoradnika, a država će taj rad podržavati kako upustvima i besplatnim sadnicama
tako i novčanim premijama kao i davanjem u svojinu delova kolektivnih goleti, onima
koji su h pošumili« (iMarković).


Sa Markovićem slaže se i izvještaj tadanjeg šefa Otsjeka za šumarstvo Ban.
uprave u Skopliu Ing. M. Pećine: »Povremeno kani Banska uprava cijeli rad oko
pošumljavanja golijeti prenijeti na privatnu inicijativu, učestvujući u tome samo:
davanjem besplatno sadnica i sjemenja; davanjem nadzora i upustava; oslobođenjem
posjednika pošumljenih zemljišta od plaćanja poreza za 40 godina. Tek najmanji dio
radova vodiče Banska uprava u svojoj režiji.«


Primjer Južne Srbije najljepše pokazuje, kako može golema sila naroda, koji
je bio naučio da ruši, pokrenuta u drugi, pozitivni, pravac da stvara čudesa. Napomenuti
treba još i to, da su klimatske prilike, koje otežuju vještačko pošumljavanje .
Južnoj Srbiji, općenito teže nego u našem Primorju, sa dugotrajnijim i žešćim sušama
Južna Srbija i Land ukazuju put, kojim se može doći do pošurnljcnja i našeg Krša.


IV. Mjere za pošumljenje primorskog Krša
Međutim, ako pogledamo naš primorski Krš, moramo priznati, da smo još daleko
od toga, a da bismo mogli reći sa Markovićem: »stigli smo na tačku izjednačenja dveju
sila, sile ništenja i sile podizanja šuma.


Već od nekih 50 godina postoji nešto jača akcija na pošumljavanju našeg golog
Primorja. Vide se i lajičkom su oku primjetni uspjesi pošumljavanja kao zelene tačke
n sivini kamena. Naročito u našoj je državi taj rad pojačan te se za nj troše znatna
sretstva. Kraj svega toga moramo doći do spoznaje, da je narod prema ovome radu
pretežno pasivan, da zauzima neprijateljski stav zbog otimanja pašnjačkih površina
ili pak uvida korist pošumljavanja u toliko, koliko ima kod tog rada zarade u nadnicama.
Interesantno je, da i one općinske uprave, koje dopuštaju uništavanje posljednjih
ostataka vrijednih autohtonih općinskih šuma, nalazećih se na samom domaku
njihovih sjedišta, kao s nekim pravom traže, da se u njihovim općinama pošumljuje


o državnom (banovinskom) trošku, te time hoće da dokazuju neki smisao za šumu,
čak i jači smisao, nego ga imaju šumari sami, a da kod toga, naravno, same ništa
ne doprinose. Po srijedi je zarada, koju bi htjele svijetu da pribave, dok bi se
istinski smisao pokazao time, da se postojeća već šuma zaštiti od uništenja. Premda
je pošumljavanju Krša data zakonska osnova, a pošumljavanje se obavlja iz javnih
sretstava u velikoj mjeri, te su uspjesi rada vidni, začuđuje velika pasivnost naroda,
kojom on te napore već decenijama nehajno promatra, kao da se njega i njegovog
boljitka ni najmanje ne tiču.
Ovo uporedenje diktuje nam potrebu, da prekinemo s dosadanjim sistemom
rada i da pođemo drugim putem.


1) Ukinuti treba t. zv. pripomoći za pošumljavanja, jer one narod demorališu.
Baš gdje se sve pošumljuje o državnom ili banovinskom trošku, narod stoji prema
pošumljavanju pasivno. Pošumljavanje može narod sam da obavlja, bez ičije pomoći,
ako mu se dadu sadnice. Kad bi svaki odrasao čovjek samo jedan dan u godini po


595
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 52     <-- 52 -->        PDF

t


svetio iposumljavanju, zapazio bi se skoro i bez ikakovih žrtava velik uspjeh. Nikakova


bijeda ne može nerad da opravda.


2) Pošumljavanje u režiji treba ograničiti na najnužnije i provoditi ga samo


ondje, gdje to zbilja traži opći javni interes (zaštita od vjetrova, bujice, turizam itd.).


3) Prikazati treba narodu važnost šume i uvjeriti ga: da su % cjelokupne povr


šine Krša apsolutno šumsko tlo, nesposobno za svaku drugu kulturu, i da je šuma


jedina kadra trajno poboljšati teške prilike Krša, ekonomske i klimatske. Ekonomsko


poboljšanje donijela bi šuma produkcijom drva, usavišenjem i upotpunjenjem prirodnih


ljepota Primorja i pojačanim razvojem turizma. Pod zaštitom šuma mogle bi da se


dignu brojne južne kulture, koje danas stradavaju od bura, te zimovališta. I zaštita


već postojećih kultura od morske posolice, koja dolazi s burom, bila bi od velike


važnosti osobito na otocima. Klimatske prilike poboljšale bi se povećanjem relativne


vh´ge uzduha, ljetnih oborina i ublaženjem utjecaja štetnih vjetrova, koji su po vege


taciju ubitačniji od samih ljetnih žega.


Istaknuti moramo, da ima u narodu i njegovoj inteligenciji neočekivano mnogo
nerazumijevanja i predrasuda u pogledu šume i njezine važnosti. Čuju se prigovori
od onud, otkud ih miko ne bi ni očekivao, n. pr.: što bude više šume, drvo će biti
jeftinije. Šta će nam naše kržljave šume; nisu kao što su vaše bosanske i slavonske
šume, visoke po 40 metara. Ne može Krš da se pošumi. Ne može više da bude šume,
kao što je nekada bila. Na ovo možemo dati odgovor: Važnost šume ne sastoji se
samo u cijeni njegovog drveta, koja će uostalom uvijek biti visoka, jer leže šume
na moru, te otpada skupi prerios drveta do tržišta. Radi neracionalnog postupka sa
šamama i Bosna nažalost obiluje šikarama, koje mogu opet pod stručnom upravom
da se pretvore u visoke šume, ljepše nego što su ikada bile. Nema Krša, koji ne bi
mogao da se pošumi, osim vrlo malo potpuno neplodnih terena.


Ne može se poricati da se u narodu instinktivno javlja smisao za šumu, ali je
taj tempo prepolagan, te mu treba dati poleta. Razviti treba sistematsku propagandu
preko državnih ustanova i privatnih udruženja, riječju, slikama i primjerom počam od
gradova pa do posljednjeg zabitnog sela. Krediti za šumske svrhe na Kršu imaju više
da se troše na propagandu nego za pošumljavanje samo. Propaganda šumarstva i pošumljavanja
dobila je zakonsku osnovu:


1) Zakon o šumama predviđa prosvjećivanje naroda s obzirom na šumarstvo
putem predavanja, tečajeva, publikacija; unošenje osnove šumarskog znanja u program
poljoprivrednih, učiteljskih, bogoslovnih i osnovnih škola; moralnu i materijalnu
pomoć Ministarstva šuma i rudnika šumarskom udruženju i ostalim udruženjima, koja
unapređuju interese šumarske privrede i šumarstva.


2) Zakon o osnovnim školama naređuje izvadanje dječjeg dana pošumljavanja i
osnivanja školskih gajeva u cilju, da se i najmlađa generacija odgoji u ljubavi za šumu.
3) Zakon o neposrednim porezima predviđa oslobođenje od plaćanja poreza za


vještački pošumljena zemljišta za 20 do 40 godina.


Propagandu za pošumljavanje dužni su provoditi Higijenski Zavod, privredne i
nacionalne organizacije. Sokolske čete dužne su osnivati sokolske gajeve. U oblasnom
odboru bivše Splitske oblasti imao je jedan član zamisao, da se na južnoj strani
Mosor-planine kod Splita podigne u obliku slova »SADI ŠUMU!« šumska kultura, koja
bi sama po sebi vršila stalnu i efikasnu propagandu u saobraćajno živom Bračkom
kanalu. Naši jevrejski iseljenici u Palestini podigli su živ spomenik Kralju Petru 1
u vidu šume. Emigrantsko društvo »Istra« u Skoplju pošumilo je do sada golu Istarsku
glavicu kraj Skoplia.


Osim propagande treba narodu dati i sadnice, pa će stoga biti potrebno povećati
broj i površinu šumskih rasadnika. Svaki srez trebao bi, barem za početak,
da ima 2—4 lugara sa lugarskim tečajem, o banovinskom budžetu za pošumljavanje u
režiji.i narodnom snagom, za nadzor nad šumama i ostalim čuvarskim personalom,


596