DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Prva anketa šumara ovog područja sastala se 19. VI. .93.. u Splitu na inicijativu
i pod pretsjedanjem tadanjeg bana g. Dr. Ive Tartaglie. I ako nije donijela


naročitog rezultata, ona nije smjela da bude posljednja. I u tom pogledu ukazujemona
Vardarsku banovinu, gdje se barem jedamputa godišnje održavaju zajedničke
konferencije svih šumara, sa zadaćom da rasprave stručna pitanja.


Na temelju svega, što je rečeno, predlažem, da glavna skupština donese rezoluciju,*
u kojoj bi se istaklo da je hitna potreba:


1. da se na ovom području, zbog iznimnih prilika, organizuje šumsko-čuvarskal
služba, tako da se barem 20% današnjeg broja općinskih lugara postavi kao dnevnicare
sa mjesečnom nagradom 300—700 Dinara tako, da bude čuvanje šuma potpuno
neovisno od seoskih i općinskih neprilika;
2. da se za izvršivanje presuda po težim šumskim krivicama (kazne zatvora)
otvore krediti, pošto ih sudovi nemaju;
3. da se vještačko pošumljavanje u režiji po § 92. Zakona o šumama ograniči
na najnužnije te da se za nj pomoću propagande, a ne prisilno, angažiraju sile naroda
i moralna pomoć javnosti;
4. da se propagandi šumarstva posveti najveća pažnja i otvore za nju posebni
krediti za: besplatnu podjelu edicija Narodne šumarske knjižnice; izradu filma i skioptičkih
slika za popularna predavanja iz šumarstva; davanje novčanih nagrada privatnicima
za uspjela vještačka pošumljavanja; potpomaganje Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja, da i ono može sa svoje strane da vrši propagandu, i t. d.;
5. da se prigodom najavljene revizije Uredbe o držanju koza, obnarodovane u
»Službenim novinama« br. 147 od 28. VI. 1935., koja je dozvolila držanje prosječno
15 koza po obitelji, drži u vidu, da ima srezova, gdje se od davnine drži po jedna
sama koza po obitelji;
6. da se na širokoj i solidnoj osnovi, putem jedne konferencije stručnjaka, utvrde
smjernice budućeg rada na unapređenju šumarstva Krša te odredi, kojim putem i
kojim redom pojedini problemi imadu da se rješavaju.
UPLATA ČLANARINE U MJESECU OKTOBRU.


Redovitih članova: Bilinski Stanko, Zagreb Din 100.— 1935; Belov Dimitrije
Našice Din 100.— za god. 1935; Bestal Vilim, Draganac Din 100.— za god. 1936; Danda
Edo, Brod na Savi Din 100.— za god. 1935; Ferić Ilija, Dubica Din 100L— za god. 1935;
Frušić Andrija, Nova Gradiška Din 100.— za god. 1935; Htadil Dragutin, Zagreb Din
50.— za II. polugod. 1935; Kelcz Marin, Aleksinac Din 100.— za god. 1935; Marković
Miodrag, Kraljevo, Din 25 za .* 1935; Majnarić Marjan, Zagreb Din 100.— za god.
1935; Popović Radojka, Zagreb Din 50.— za II. polugod. 1934; Petračić Andrija, Zagreb,
Din 100.— za god. 1935; Pavlić Ante, Zagreb Din 100.— za god. 1935; Rudeš
Kamilo, Slavnik Din 10O.— za god. 1934; Smilaj Ivan, Vinkovci Din 200.— za god.
1935. i 1936; Strepački Vjekoslav, Novska Din 10O.— za god. 1934; Ulehla Arnošt,
Lekenik Din 100.— za 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd: Baianac Slobodan, Beograd
Din 28.— % 1935; Ranitović Svetozar, Beograd Din 200.— za god. 1934 i 1935; Savić
Đorđe, Novi Sad Din 100.— za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje: Doković Radovan, Prizren
Din 100.— za god. 1935 i 8-ostatak 1934.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo: Belanović Sava, Sr. Mitrovica
Din 100.— za god. 1935; Loparić Nikola, Vitez, Din 100.— za god. 1935 i upis.


* Skupština je jednoglasno izglasala takovu rezoluciju..
589